Spausdinti šį puslapį

Savaitės tėkmėj

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Į šių me­tų mė­ne­sių pin­ti­nę įdė­tas sep­tin­tas – lie­pos obuo­lys. Sa­vo­jo su­no­ki­mo lau­kia aš­tun­ta­sis – rug­pjū­tis. Kve­pia jis ru­de­niu, ta­ry­tum sa­vo­tiš­ka ru­dens amor­ti­za­ci­ja...

Su­si­ti­kus pa­žįs­ta­mą daž­niau­sias klau­si­mas po „kaip gy­ve­ni?“ – „ar jau atos­to­ga­vai?“. Tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos atos­to­gos, ar bent jų da­lis – va­sa­rą. Kaip jos pra­eis, ar pra­ėjo, la­biau­siai pri­klau­so tik nuo mū­sų pa­čių. Tie­sa – dar ir nuo ga­li­my­bių...

 

Lie­pos 29-ąją skan­di­na­vų tau­tos gar­bi­no aud­rų ir der­liaus die­vą To­rą. Įve­dus krikš­čio­ny­bę, ši die­na su­ta­pa­tin­ta su šv. Mor­tos var­du­vė­mis. Šv. Mor­ta bu­vo Ma­ri­jos Mag­da­lie­tės se­suo. Se­nie­ji raš­tai by­lo­ja, kad ji la­bai rū­pi­no­si sve­čių pa­tar­na­vi­mu, dėl to da­bar liau­dy­je va­di­na­ma šei­mi­nin­kių glo­bė­ja.

O ir lai­kas per Mor­tos var­du­ves – šei­mi­nin­ka­vi­mo įkarš­tis ruo­šiant at­sar­gas žie­mai. In­ter­ne­te mir­ga agur­kų, po­mi­do­rų, įvai­rių ki­tų dar­žo­vių kon­ser­va­vi­mo re­cep­tai...

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Klai­pė­do­je nu­griau­dė­jo Jū­ros die­na. Jo­je bu­vo ne vie­nas uk­mer­giš­kis. Ir ne tik kaip – žiū­ro­vas, bet ir kaip da­ly­vis. Uk­mer­gės jū­rų skau­tai da­ly­va­vo bur­lai­vių pa­ra­de.

Ta­čiau pa­gal ka­len­do­rių Jū­ros šven­tė mi­ni­ma šią sa­vai­tę, lie­pos 30-ąją. Pir­mo­ji to­kia šven­tė uos­ta­mies­ty­je su­reng­ta 1934 m. Ją or­ga­ni­za­vo įvai­rios jū­ri­nės or­ga­ni­za­ci­jos, taip siek­ta ir da­bar sie­kia­ma pa­ro­dy­ti jū­ros reikš­mę vi­sai vals­ty­bei.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę links­my­bės vy­ko ne tik pa­jū­ry­je, bet ir Aukš­tai­ti­jo­je – kai­my­nai anykš­tė­nai šven­tė Mies­to šven­tę, Za­ra­sų kraš­te griau­dė­jo mu­zi­kos fes­ti­va­lis.

Ne­trūks griaus­min­gų ren­gi­nių Lie­tu­vo­je ir šį sa­vait­ga­lį. Ne be rei­ka­lo – tu­ri­me sku­bėt su­si­griebt vi­są li­ku­sį pas­ku­ti­nio va­sa­ros mė­ne­sio ža­ve­sį.

Kas­met pas­ku­ti­nį lie­pos penk­ta­die­nį mi­ni­ma vi­siš­kai ne­se­niai ka­len­do­riuo­se taip pa­va­din­ta Sis­te­mų ad­mi­nist­ra­to­riaus die­na. Sis­te­mos ad­mi­nist­ra­to­rius – tai as­muo, be­si­rū­pi­nan­tis įmo­nės vi­di­niu ir iš­ori­niu tin­klu. Šiai pro­fe­si­jai pri­ski­ria­mi ir elek­tro­ni­nio paš­to ser­ve­rių ad­mi­nist­ra­to­riai, duo­me­nų ba­zių ad­mi­nist­ra­to­riai, te­le­fo­no sis­te­mų ir bal­so paš­to ad­mi­nist­ra­to­riai.

Šis sek­ma­die­nis taip pat tu­ri sa­vo pro­gą. Tik jau vi­sai ki­to­kią – at­ke­lia­vu­sią iš pro­tė­vių lai­kų. Rug­pjū­čio 2-oji – Uba­gų die­na. Liau­dy­je bu­vo pa­pli­tu­si tra­di­ci­ja tą­dien pir­mo­jo der­liaus duo­na ir ki­tais pro­duk­tais pa­vai­šin­ti varg­šus.

Krikš­čio­ny­bės lai­kais šią die­ną šven­čia­ma Šv. Mer­ge­lės an­ge­liš­ko­sios šven­tė, o vie­nuo­liai pran­ciš­ko­nai ją va­di­na Por­ciun­ku­le. Tai mies­te­lis Ita­li­jo­je, kur XIII a. šv. Pran­ciš­kus Asy­žie­tis įstei­gė pir­mą­jį Ma­žų­jų bro­lių pran­ciš­ko­nų vie­nuo­ly­ną.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)