Spausdinti šį puslapį

Savaitės tėkmėj

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Trum­pam, kaip ir ki­ti va­sa­ros mė­ne­siai, ap­si­sto­jęs rug­pjū­tis – vi­sai ne­šykš­tus. Tik at­ke­lia­vo, o sau­lės gla­mo­nės, karš­tis ir ap­lin­kui ple­ve­nan­ti atos­to­gų nuo­tai­ka lie­jas per kraš­tus. Graibs­to­mi le­dai, šal­ti gė­ri­mai, nuo kait­ros ban­do­ma gel­bė­tis skė­čiais, sku­ba­ma pa­pil­dy­ti au­to­mo­bi­lių kon­di­cio­nie­rius, o mau­dy­nių mė­gė­jai mirks­ta mū­sų Šven­to­jo­je. Die­na ar va­ka­ras – jos pa­kran­tės da­bar vi­suo­met ai­di nuo uk­mer­giš­kių šur­mu­lio.

 

Dau­ge­liui įpras­ta atos­to­gau­ti va­sa­rą. Jei se­niau bu­vo ma­din­ga vyk­ti il­sė­tis sve­tur ir įsta­bių aki­mir­kų ieš­ko­ti kuo to­liau, da­bar vis dau­giau tau­tie­čių at­ran­da... sa­vą­ją Lie­tu­vą. Su jos gam­ta, na­cio­na­li­niais ir pra­mo­gau­ti su­kur­tais par­kais, dva­rais, dvi­ra­čių marš­ru­tais per įdo­mius ob­jek­tus, pa­čio­mis įvai­riau­sio­mis vie­ti­niams tu­ris­tams bei sve­čiams siū­lo­mo­mis pra­mo­go­mis...  

Į Lie­tu­vą ke­liau­to­jų dė­me­sys at­krei­pia­mas nau­jau­sia­me Eu­ro­pos ke­lio­nių ko­mi­si­jos skait­me­ni­nia­me žur­na­le, kvie­čian­čia­me ap­lan­ky­ti Eu­ro­pą. Tarp tu­ris­ti­nių pra­mo­gų bei ob­jek­tų pri­sta­to­mos ir mū­sų ša­lies įdo­my­bės – mu­zie­jai, gam­tos pa­min­klai, pa­plū­di­miai, kul­tū­ros fes­ti­va­liai ir ki­tos.

Čia, be­je, ar­tė­jant ru­dens se­zo­nui, Lie­tu­va va­di­na­ma tur­tin­ga gry­bų ša­li­mi, o gry­ba­vi­mas pas mus esą pri­lygs­tan­tis dar vie­nai olim­pi­nei ša­kai. Kvie­čia­ma su­si­pa­žin­ti su nau­jo­ve Birš­to­ne, kur ne­se­niai ati­da­ry­tas mi­ne­ra­li­nio van­dens ga­ri­ni­mo bokš­tas. Tai pir­ma­sis to­kio po­bū­džio sta­ti­nys Lie­tu­vo­je, ku­ris su­ku­ria jū­ros kli­ma­tą ir ge­ri­na svei­ka­tą. Pa­si­mė­gau­ti svei­ka­tai nau­din­go­mis pro­ce­dū­ro­mis lan­ky­to­jai ga­li ne­mo­ka­mai.

O štai Anykš­čių re­gio­ni­nia­me par­ke šį penk­ta­die­nį ati­da­ro­mas uni­ka­liu va­di­na­mas Me­džių la­jų ta­kas. Jis me­džių vir­šū­nė­mis vin­giuo­ja 300 met­rų ir ve­da į 35 met­rų aukš­čio bokš­tą, nuo ku­rio ga­li­ma ap­žvelg­ti Anykš­čių ši­le­lį, pa­si­gro­žė­ti Šven­to­sios upe, pa­si­vaikš­čio­ti tarp me­džių la­jų. Ta­kas įreng­tas pa­gal pro­jek­tą, ku­rį ini­ci­ja­vo ir vyk­dė Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos kar­tu su Anykš­čių re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja. Skir­ta 2,5 mln. eu­rų pa­ra­ma. Iš­vys­ti šią kai­my­nų su­kur­tą nau­jo­vę ne­kan­trau­ja ir uk­mer­giš­kiai.

Tu­ris­tams sve­tin­gas ir mū­sų kraš­tas. Įdo­miai Uk­mer­gės ra­jo­nas bu­vo pri­sta­ty­tas sa­vait­ga­lį ro­dy­to­je „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Gy­ve­nu čia“. Žiū­ro­vai su­ži­no­jo apie mū­sų są­sa­jas su da­bar­ti­nia­me Vep­rių kraš­te dar prieš pa­go­ny­bę gy­ve­nu­sio­mis gen­ti­mis, šian­dien čia įsi­kū­ru­sius ir ku­rian­čius ži­no­mus ša­lies žmo­nes. Ra­jo­ną gar­si­na kal­vys­tės tra­di­ci­jos, o kad Uk­mer­gė tarp­tau­ti­niu mas­tu pri­pa­žin­ta dar ir kaip itin pa­trauk­li in­ves­tuo­ti, lai­do­je pri­mi­nė me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas.    

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)