Abiturientams nuskambėjo išleistuvių valsas

Nuo tre­čia­die­nio mū­sų ra­jo­no mo­kyk­lo­se pra­si­dė­jo ates­ta­tų įtei­ki­mo šven­tės ir abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vių links­my­bės. Vie­nų mo­kyk­lų moks­lei­vius links­mi­na šou žvaigž­dės, ki­tų – ves­tu­vių mu­zi­kan­tai, ta­čiau vi­siems šis va­ka­ras tik­rai tu­rė­tų tap­ti vie­nas įsi­min­ti­niau­sių gy­ve­ni­me.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. Antano Smetonos gimnazijos abiturientai po atestatų įteikimo sugiedojo gimnazijos himną.

Šie­met iš­leis­tu­vių da­tą kai ku­rioms mo­kyk­loms te­ko pa­ko­re­guo­ti. Eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai pa­aiš­kė­jo vė­liau, nei bu­vo ma­ny­ta, o be ates­ta­tų – ko­kios iš­leis­tu­vės.

Rim­tą­ją iš­leis­tu­vių da­lį, ates­ta­tų tei­ki­mų ce­re­mo­ni­ją sty­guo­ja mo­kyk­lų at­sto­vai. Iš­leis­tu­vių puo­ta – abiturientų tė­ve­lių rū­pes­tis. Jie pa­si­sten­gė, kad at­ža­loms pas­ku­ti­nis va­ka­ras mo­kyk­lo­je il­gai iš­lik­tų at­min­ty­je. Ta­čiau ir čia pir­mu smui­ku gro­jo abi­tu­rien­tai – pa­si­ren­kant iš­kil­mių vie­tą, mu­zi­kan­tus, pro au­sis ne­pra­sprūs­da­vo jų pa­gei­da­vi­mai.

 

07-16-1_straipsnio_2_nuotr


Ve­dė­jas – bu­vęs mo­ki­nys

 

An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos šven­ti­nis abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vių va­ka­ras tre­čia­die­nį vy­ko kul­tū­ros cen­tre.

Šie­met bran­dos ates­ta­tai įteik­ti 114 gim­na­zis­tų.

Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Adol­fas Gir­džiū­na pa­sa­ko­jo, kad iš­leis­tu­vių va­ka­rą jie bu­vo nu­ma­tę lie­pos 10-ajai, šeš­ta­die­niui, ta­čiau šie­met kiek vė­liau pa­aiš­kė­jo eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai. „Ne­no­rė­jo­me iš­leis­tu­vių švęs­ti, ne­ži­no­da­mi re­zul­ta­tų, to­dėl da­tą te­ko per­kel­ti“, – pa­sa­ko­jo jis.

Gim­na­zi­ja kei­čia sa­vo tra­di­ci­ją links­mą­ją iš­leis­tu­vių da­lį kla­sėms švęs­ti at­ski­rai. Jau ant­rus me­tus šio­je šven­tė­je da­ly­vau­ja vi­sų kla­sių abi­tu­rien­tai.  Iš­leis­tu­vių va­ka­rą ve­dė­jo vaid­me­ny­je – bu­vęs gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nis Ro­lan­das Vil­kon­čius, jam tal­ki­no šmaikš­tu­sis Vy­te­nis Pau­liu­kai­tis.

Iš­leis­tu­vių va­ka­rui pa­pras­tai „su­si­de­da“ vi­si da­ly­vau­jan­tys abi­tu­rien­tai ir jų tė­vai. An­ta­no Sme­to­nos abi­tu­rien­tams jos kai­na­vo 120 li­tų. No­rin­tiems sa­vo at­ža­las ly­dė­ti į iš­leis­tu­vių links­mą­ją da­lį tė­ve­liams – po 60 li­tų.

 

07-16-1_straipsnio_3_nuotr


Tė­ve­lių puo­ta ne­trau­kia

 

Iš­leis­tu­vės „Ši­lo“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je įvyks penk­ta­die­nio va­ka­rą. Bran­dos ates­ta­tai bus įteik­ti 67 abi­tu­rien­tams. Mo­kyk­los di­rek­to­rius Le­o­nas Žuk­lys sa­ko, kad pa­pras­tai iš­leis­tu­vių šven­ti­nia­me va­ka­re ne­da­ly­vau­ja ket­vir­ta­da­lis dvy­lik­to­kų.

Į abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­ves su­si­ren­ka ir vis ma­žiau tė­ve­lių. „Pa­bū­na ofi­cia­lio­jo­je da­ly­je, bet puo­to­je ne­lie­ka“, – sa­ko vie­na iš or­ga­ni­za­to­rių Ni­jo­lė Va­na­gie­nė.

Dvy­lik­to­ko in­dė­lis iš­leis­tu­vių puo­tai – 100 li­tų, no­rin­tiems kar­tu pa­si­links­min­ti tė­ve­liams – po 75 li­tus „nuo gal­vos“.

Or­ga­ni­za­to­riai nu­spren­dė ne­iš­lai­dau­ti – gar­se­ny­bių iš­leis­tu­vių va­ka­rui ne­ieš­ko­jo. „Ši­lo“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je tą va­ka­rą skam­bės ves­tu­vių mu­zi­kan­tų dai­nos. Kur vyks iš­leis­tu­vių puo­ta, di­rek­to­rius sa­ky­ti ne­no­rė­jo.

Or­ga­ni­za­to­riai sa­ko, kad su „ves­tu­vi­nin­kais“ jie įtil­po į 2000 li­tų rė­mus.

 

07-16-1_straipsnio_4_nuotr


Gei­džia­miau­sie­ji – bran­giau­si

 

Penk­ta­die­nį pas­ku­ti­nį kar­tą į mo­kyk­los ak­tų sa­lę bū­riu su­si­rinks ir Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los abi­tu­rien­tai. Šie­met mo­kyk­lą bai­gė 77 dvy­lik­to­kai.

Po ofi­cia­lio­sios da­lies apie 60 abi­tu­rien­tų ir kai ku­rių tė­ve­liai mo­kyk­los bai­gi­mo pro­ga links­min­sis „Vil­kmer­gės“ res­to­ra­ne. Iš­leis­tu­vių va­ka­rui dvy­lik­to­kai rin­ko po 150 li­tų, dar po 50 li­tų – nuo tė­vų.

Anot or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to na­rės Lo­re­tos Ra­čic­kie­nės, di­de­lių ne­su­ta­ri­mų tarp tė­vų ap­ta­riant iš­leis­tu­ves ne­bu­vo. Ta­čiau ir sa­vo da­ly­va­vi­mu su­si­rin­ki­muo­se tė­vai ak­ty­vūs ne­bu­vo – vi­si or­ga­ni­za­ci­niai rū­pes­čiai už­gu­lė ke­le­tą iš­tver­min­giau­sių­jų.

L. Ra­čic­kie­nė ti­ki­na, kad su­reng­ti vai­kams šven­tę – ne­ma­žas rū­pes­tis: „Juk tai sve­ti­mi pi­ni­gai, te­ko iki smul­kme­nų vis­ką ap­gal­vo­ti, kad juo­se iš­la­vi­ruo­tu­me.“

Už­upio vi­du­ri­nės abi­tu­rien­tams su mu­zi­kan­tais pa­si­se­kė – jų pa­gei­da­vi­mu gros gru­pė „16 Her­cų“. Tė­ve­liams šie fa­vo­ri­tai at­si­ė­jo ne­pi­giai – už ke­tu­rias va­lan­das už­si­pra­šė 3000 li­tų. Ren­giant šven­tę te­ko de­rin­tis ir prie žvaigž­džių die­not­var­kės.

 

07-16-1_straipsnio_5_nuotr


Tra­di­ci­joms li­ko iš­ti­ki­mi

 

Šeš­ta­die­nį kul­tū­ros cen­tre bran­dos ates­ta­tus at­si­ims 109 Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai. Or­ga­ni­za­ci­nio tė­vų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Jo­li­ta Če­pe­lio­nie­nė sa­ko, kad kul­tū­ros cen­tro sa­lė iš­leis­tu­vėms pa­si­ren­ka­ma jau ke­le­tą me­tų: „Į mo­kyk­los sa­lę ne­tilp­tu­me – ofi­cia­lio­joj da­ly­je da­ly­vaus per 200 as­me­nų.“

Iš­leis­tu­vių puo­to­je links­min­sis 93 abi­tu­rien­tai bei 103 tė­ve­liai. Nuo ko­vo mė­ne­sio su­si­rin­ki­muo­se iš­leis­tu­vių klau­si­mu dis­ku­ta­vę tė­ve­liai nu­spren­dė, kad bus ren­ka­ma po 120 li­tų nuo kiek­vie­no abi­tu­rien­to ir po 60 li­tų pri­si­dės da­ly­vau­sian­tys tė­vai.

„Sten­gė­mės iš­leis­tu­ves or­ga­ni­zuo­ti kuo pi­giau. Gal­vo­jo­me ap­si­ei­ti be „gy­vų mu­zi­kan­tų“, pa­si­kvie­tę tik „di­džė­jus“. Bet prieš šį su­ma­ny­mą pro­tes­ta­vo abi­tu­rien­tai“, – J. Če­pe­lio­nie­nė ti­ki­na to­kį jų pa­si­rin­ki­mą su­pran­tan­ti – taip šven­tiš­kiau. Gim­na­zis­tai bu­vo net gru­pę pa­si­rin­kę, ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad pa­gei­dau­ja­ma gru­pė „iš­leis­tu­vių kon­trak­tą“ su ki­ta mo­kyk­la jau su­da­riu­si net prieš me­tus.

Iš­leis­tu­vių val­są šios gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams gros „Pa­tru­liai“, va­ka­rą ves te­le­vi­zi­jos ir ra­di­jo lai­dų ve­dė­jas Gy­tis Bal­čiū­nas.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė sa­ko, kad bu­vo min­čių keis­ti tra­di­ci­jas – iš vi­so at­si­sa­ky­ti or­ga­ni­zuo­tos iš­leis­tu­vių puo­tos ir iš­si­skirs­ty­ti po ofi­cia­lio­sios da­lies kas sau. Ta­čiau čia ir vėl moks­lei­vių pri­ta­ri­mo ne­su­lau­kė: „Moks­lei­viai pa­reiš­kė, kad jiems šven­tė – jie no­ri pa­si­puoš­ti, pas­ku­ti­nį va­ka­rą mo­kyk­lo­je pa­bū­ti kar­tu.“

 07-16-1_straipsnio_6_nuotr


 07-16-1_straipsnio_7_nuotr


07-16-1_straipsnio_8_nuotr

 


07-16-1_straipsnio_9_nuotr


07-16-1_straipsnio_10_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Kaip vertinate R. Karbauskio pasitraukimą iš Seimo?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų