Spausdinti šį puslapį

Abiturientams nuskambėjo išleistuvių valsas

Nuo tre­čia­die­nio mū­sų ra­jo­no mo­kyk­lo­se pra­si­dė­jo ates­ta­tų įtei­ki­mo šven­tės ir abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vių links­my­bės. Vie­nų mo­kyk­lų moks­lei­vius links­mi­na šou žvaigž­dės, ki­tų – ves­tu­vių mu­zi­kan­tai, ta­čiau vi­siems šis va­ka­ras tik­rai tu­rė­tų tap­ti vie­nas įsi­min­ti­niau­sių gy­ve­ni­me.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. Antano Smetonos gimnazijos abiturientai po atestatų įteikimo sugiedojo gimnazijos himną.

Šie­met iš­leis­tu­vių da­tą kai ku­rioms mo­kyk­loms te­ko pa­ko­re­guo­ti. Eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai pa­aiš­kė­jo vė­liau, nei bu­vo ma­ny­ta, o be ates­ta­tų – ko­kios iš­leis­tu­vės.

Rim­tą­ją iš­leis­tu­vių da­lį, ates­ta­tų tei­ki­mų ce­re­mo­ni­ją sty­guo­ja mo­kyk­lų at­sto­vai. Iš­leis­tu­vių puo­ta – abiturientų tė­ve­lių rū­pes­tis. Jie pa­si­sten­gė, kad at­ža­loms pas­ku­ti­nis va­ka­ras mo­kyk­lo­je il­gai iš­lik­tų at­min­ty­je. Ta­čiau ir čia pir­mu smui­ku gro­jo abi­tu­rien­tai – pa­si­ren­kant iš­kil­mių vie­tą, mu­zi­kan­tus, pro au­sis ne­pra­sprūs­da­vo jų pa­gei­da­vi­mai.

 

07-16-1_straipsnio_2_nuotr


Ve­dė­jas – bu­vęs mo­ki­nys

 

An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos šven­ti­nis abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vių va­ka­ras tre­čia­die­nį vy­ko kul­tū­ros cen­tre.

Šie­met bran­dos ates­ta­tai įteik­ti 114 gim­na­zis­tų.

Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Adol­fas Gir­džiū­na pa­sa­ko­jo, kad iš­leis­tu­vių va­ka­rą jie bu­vo nu­ma­tę lie­pos 10-ajai, šeš­ta­die­niui, ta­čiau šie­met kiek vė­liau pa­aiš­kė­jo eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai. „Ne­no­rė­jo­me iš­leis­tu­vių švęs­ti, ne­ži­no­da­mi re­zul­ta­tų, to­dėl da­tą te­ko per­kel­ti“, – pa­sa­ko­jo jis.

Gim­na­zi­ja kei­čia sa­vo tra­di­ci­ją links­mą­ją iš­leis­tu­vių da­lį kla­sėms švęs­ti at­ski­rai. Jau ant­rus me­tus šio­je šven­tė­je da­ly­vau­ja vi­sų kla­sių abi­tu­rien­tai.  Iš­leis­tu­vių va­ka­rą ve­dė­jo vaid­me­ny­je – bu­vęs gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nis Ro­lan­das Vil­kon­čius, jam tal­ki­no šmaikš­tu­sis Vy­te­nis Pau­liu­kai­tis.

Iš­leis­tu­vių va­ka­rui pa­pras­tai „su­si­de­da“ vi­si da­ly­vau­jan­tys abi­tu­rien­tai ir jų tė­vai. An­ta­no Sme­to­nos abi­tu­rien­tams jos kai­na­vo 120 li­tų. No­rin­tiems sa­vo at­ža­las ly­dė­ti į iš­leis­tu­vių links­mą­ją da­lį tė­ve­liams – po 60 li­tų.

 

07-16-1_straipsnio_3_nuotr


Tė­ve­lių puo­ta ne­trau­kia

 

Iš­leis­tu­vės „Ši­lo“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je įvyks penk­ta­die­nio va­ka­rą. Bran­dos ates­ta­tai bus įteik­ti 67 abi­tu­rien­tams. Mo­kyk­los di­rek­to­rius Le­o­nas Žuk­lys sa­ko, kad pa­pras­tai iš­leis­tu­vių šven­ti­nia­me va­ka­re ne­da­ly­vau­ja ket­vir­ta­da­lis dvy­lik­to­kų.

Į abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­ves su­si­ren­ka ir vis ma­žiau tė­ve­lių. „Pa­bū­na ofi­cia­lio­jo­je da­ly­je, bet puo­to­je ne­lie­ka“, – sa­ko vie­na iš or­ga­ni­za­to­rių Ni­jo­lė Va­na­gie­nė.

Dvy­lik­to­ko in­dė­lis iš­leis­tu­vių puo­tai – 100 li­tų, no­rin­tiems kar­tu pa­si­links­min­ti tė­ve­liams – po 75 li­tus „nuo gal­vos“.

Or­ga­ni­za­to­riai nu­spren­dė ne­iš­lai­dau­ti – gar­se­ny­bių iš­leis­tu­vių va­ka­rui ne­ieš­ko­jo. „Ši­lo“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je tą va­ka­rą skam­bės ves­tu­vių mu­zi­kan­tų dai­nos. Kur vyks iš­leis­tu­vių puo­ta, di­rek­to­rius sa­ky­ti ne­no­rė­jo.

Or­ga­ni­za­to­riai sa­ko, kad su „ves­tu­vi­nin­kais“ jie įtil­po į 2000 li­tų rė­mus.

 

07-16-1_straipsnio_4_nuotr


Gei­džia­miau­sie­ji – bran­giau­si

 

Penk­ta­die­nį pas­ku­ti­nį kar­tą į mo­kyk­los ak­tų sa­lę bū­riu su­si­rinks ir Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los abi­tu­rien­tai. Šie­met mo­kyk­lą bai­gė 77 dvy­lik­to­kai.

Po ofi­cia­lio­sios da­lies apie 60 abi­tu­rien­tų ir kai ku­rių tė­ve­liai mo­kyk­los bai­gi­mo pro­ga links­min­sis „Vil­kmer­gės“ res­to­ra­ne. Iš­leis­tu­vių va­ka­rui dvy­lik­to­kai rin­ko po 150 li­tų, dar po 50 li­tų – nuo tė­vų.

Anot or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to na­rės Lo­re­tos Ra­čic­kie­nės, di­de­lių ne­su­ta­ri­mų tarp tė­vų ap­ta­riant iš­leis­tu­ves ne­bu­vo. Ta­čiau ir sa­vo da­ly­va­vi­mu su­si­rin­ki­muo­se tė­vai ak­ty­vūs ne­bu­vo – vi­si or­ga­ni­za­ci­niai rū­pes­čiai už­gu­lė ke­le­tą iš­tver­min­giau­sių­jų.

L. Ra­čic­kie­nė ti­ki­na, kad su­reng­ti vai­kams šven­tę – ne­ma­žas rū­pes­tis: „Juk tai sve­ti­mi pi­ni­gai, te­ko iki smul­kme­nų vis­ką ap­gal­vo­ti, kad juo­se iš­la­vi­ruo­tu­me.“

Už­upio vi­du­ri­nės abi­tu­rien­tams su mu­zi­kan­tais pa­si­se­kė – jų pa­gei­da­vi­mu gros gru­pė „16 Her­cų“. Tė­ve­liams šie fa­vo­ri­tai at­si­ė­jo ne­pi­giai – už ke­tu­rias va­lan­das už­si­pra­šė 3000 li­tų. Ren­giant šven­tę te­ko de­rin­tis ir prie žvaigž­džių die­not­var­kės.

 

07-16-1_straipsnio_5_nuotr


Tra­di­ci­joms li­ko iš­ti­ki­mi

 

Šeš­ta­die­nį kul­tū­ros cen­tre bran­dos ates­ta­tus at­si­ims 109 Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai. Or­ga­ni­za­ci­nio tė­vų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Jo­li­ta Če­pe­lio­nie­nė sa­ko, kad kul­tū­ros cen­tro sa­lė iš­leis­tu­vėms pa­si­ren­ka­ma jau ke­le­tą me­tų: „Į mo­kyk­los sa­lę ne­tilp­tu­me – ofi­cia­lio­joj da­ly­je da­ly­vaus per 200 as­me­nų.“

Iš­leis­tu­vių puo­to­je links­min­sis 93 abi­tu­rien­tai bei 103 tė­ve­liai. Nuo ko­vo mė­ne­sio su­si­rin­ki­muo­se iš­leis­tu­vių klau­si­mu dis­ku­ta­vę tė­ve­liai nu­spren­dė, kad bus ren­ka­ma po 120 li­tų nuo kiek­vie­no abi­tu­rien­to ir po 60 li­tų pri­si­dės da­ly­vau­sian­tys tė­vai.

„Sten­gė­mės iš­leis­tu­ves or­ga­ni­zuo­ti kuo pi­giau. Gal­vo­jo­me ap­si­ei­ti be „gy­vų mu­zi­kan­tų“, pa­si­kvie­tę tik „di­džė­jus“. Bet prieš šį su­ma­ny­mą pro­tes­ta­vo abi­tu­rien­tai“, – J. Če­pe­lio­nie­nė ti­ki­na to­kį jų pa­si­rin­ki­mą su­pran­tan­ti – taip šven­tiš­kiau. Gim­na­zis­tai bu­vo net gru­pę pa­si­rin­kę, ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad pa­gei­dau­ja­ma gru­pė „iš­leis­tu­vių kon­trak­tą“ su ki­ta mo­kyk­la jau su­da­riu­si net prieš me­tus.

Iš­leis­tu­vių val­są šios gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams gros „Pa­tru­liai“, va­ka­rą ves te­le­vi­zi­jos ir ra­di­jo lai­dų ve­dė­jas Gy­tis Bal­čiū­nas.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė sa­ko, kad bu­vo min­čių keis­ti tra­di­ci­jas – iš vi­so at­si­sa­ky­ti or­ga­ni­zuo­tos iš­leis­tu­vių puo­tos ir iš­si­skirs­ty­ti po ofi­cia­lio­sios da­lies kas sau. Ta­čiau čia ir vėl moks­lei­vių pri­ta­ri­mo ne­su­lau­kė: „Moks­lei­viai pa­reiš­kė, kad jiems šven­tė – jie no­ri pa­si­puoš­ti, pas­ku­ti­nį va­ka­rą mo­kyk­lo­je pa­bū­ti kar­tu.“

 07-16-1_straipsnio_6_nuotr


 07-16-1_straipsnio_7_nuotr


07-16-1_straipsnio_8_nuotr

 


07-16-1_straipsnio_9_nuotr


07-16-1_straipsnio_10_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)