Aiškinamasi, ką valdininkai veikia darbe

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai be sa­vo tie­sio­gi­nių už­duo­čių nuo šiol pri­vers­ti at­lik­ti pa­pil­do­mą – smul­kiai ap­ra­šy­ti, ką jie vei­kia dar­be. Fik­suo­ti ten­ka ne tik nu­veik­tus dar­bus, bet ir kiek­vie­ną iš­ger­tą ka­vos puo­de­lį bei ap­si­lan­ky­mus tu­a­le­te. To­kia pa­tik­ra vyks dau­giau kaip mė­ne­sį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Nuo šio pir­ma­die­nio vyk­do­mos pa­tik­ros ini­cia­to­rius – ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas. Pa­tik­ros re­zul­ta­tus tik­rins ir eks­per­tų funk­ci­jas at­liks dar­bo gru­pė, su­da­ry­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros re­for­mai įgy­ven­din­ti.

Ata­skai­tas tu­rės pa­teik­ti vi­si spe­cia­lis­tai, sky­rių ve­dė­jai bei se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai. Me­ras, vi­ce­me­ras, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius bei jo pa­va­duo­to­jas nuo šio įpa­rei­go­ji­mo „at­leis­ti“.

 

Pir­mo­ji kregž­dė

 

Įpa­rei­go­ji­mas at­lik­ti va­di­na­mąją dar­bo lai­ko fo­to­gra­fi­ją, anot R. Ba­ra­vy­ko, tu­rė­tų pa­si­tar­nau­ti op­ti­mi­zuo­jant sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių bei spe­cia­lis­tų dar­bą: „Tai tik­rai nė­ra nu­kreip­ta prieš žmo­nes. Dar­bo gru­pės, at­lie­kan­čios šią kon­tro­lę, pa­skir­tis – iš­si­aiš­kin­ti, ar sky­riai su­da­ry­ti op­ti­ma­lios dar­buo­to­jų su­dė­ties, ar at­lie­ka vi­sas pri­skir­tas funk­ci­jas.“

To­kios pa­tik­ros – ne re­te­ny­bė ver­slo sri­ty­je. Ta­čiau pa­na­šu, kad Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė – pir­mo­ji kregž­dė tarp vie­tos sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų ša­ly­je, ku­rio­je at­lie­ka­mas toks eks­pe­ri­men­tas. Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos di­rek­to­rė Ro­ma Ža­kai­tie­nė sa­ko nė­ra gir­dė­ju­si, kad ki­tur bū­tų tai­ko­mas šis bū­das.

 

Pa­slap­čių ne­liks

 

At­ėjęs į dar­bą sa­vi­val­dy­bės kler­kas iki pat dar­bo die­nos pa­bai­gos tu­ri mi­nu­čių tiks­lu­mu fik­suo­ti sa­vo veik­lą. At­si­ger­ti ka­vos, su­peš­ti dū­mą ar nu­bėg­ti į tu­a­le­tą, anot vi­ce­me­ro, ga­li­my­bė ne­bus at­im­ta. Mat hi­gie­nos nor­mos lei­džia dar­buo­to­jams kas dvi va­lan­das da­ry­ti trum­pas per­trau­kė­les. Ta­čiau jas pa­mi­nė­ti sa­vo ata­skai­to­je teks. Jei ku­ri­ą­dien ko­kio varg­še­lio „vi­du­rių mi­nis­te­ri­ja“ su­strei­kuos – ir tai dar­bo gru­pei ne­bus pa­slap­tis...

Spe­cia­lios for­mos, ku­ria tu­rė­tų bū­ti pa­tei­kia­mos ata­skai­tos, nė­ra. Dar­buo­to­jai ga­li pil­dy­ti len­te­les kom­piu­te­ry­je, iš bė­dos – pa­si­žy­mė­ti ant po­pie­riaus. Ta­čiau svar­biau­sia – ne­pa­mirš­ti sa­vai­tės pa­bai­go­je iš­sa­mią ata­skai­tą pri­sta­ty­ti cen­zo­riams.

 

Dar­bo vie­ta ga­li su­kli­bė­ti

 

Vi­ce­me­ras tei­gia, kad iki šiol ver­slo sri­ty­je at­lik­ta to­kių iš­sa­mių dar­bo die­nos ap­ra­šy­mų prak­ti­ka ro­do, jog du treč­da­lius dar­bo va­lan­do­mis nu­sta­ty­to lai­ko „pa­va­gia vi­so­kie pa­ša­li­niai dar­bai, tuš­ti pa­šne­ke­siai“.

Ar pa­aiš­kė­jus, jog di­des­nę lai­ko da­lį tar­nau­to­jas vel­tė­džiau­ja, reikš rim­tą mo­ty­vą jį at­leis­ti?

„Pa­tik­ri­nus ir pa­ana­li­za­vus, tai bū­tų ga­li­mas va­rian­tas. Ta­čiau ne­sa­kau, kad bū­ti­nas. Mes tik­rai ne­pul­sim įtei­ki­nė­ti pu­sei sa­vi­val­dy­bės at­lei­di­mo la­pe­lių“, – sa­ko R. Ba­ra­vy­kas.

 

Ban­dys per­gud­rau­ti

 

Kiek­vie­no veiks­mo ir po­kal­bio re­zul­ta­tus val­di­nin­kai tu­ri iš­gul­dy­ti juo­du ant bal­to. Kai ku­rie iš jų pri­si­pa­žįs­ta nu­ma­tę ne vie­ną bū­dą, kaip po­pie­riu­je pail­gin­ti at­lie­ka­mų dar­bų lai­ką. Ta­čiau per­gud­rau­ti dar­bo gru­pės na­rius, pa­si­ro­do, bus ne­leng­va... Nes tai yra nu­ma­tę ir pa­tys tik­rin­to­jai.

Bet juk įvai­rių do­ku­men­tų ren­gi­mo bei pil­dy­mo lai­ką ga­li­ma ir „iš­pūs­ti“...

Anot vi­ce­me­ro, jei pa­aiš­kės, kad vie­nas val­di­nin­kas pa­na­šų do­ku­men­tą pa­ruo­šia per pus­va­lan­dį, o ki­tam pri­rei­kia tri­jų va­lan­dų, kal­ba pa­si­suks apie pas­ta­ro­jo kom­pe­ten­ci­ją ir kva­li­fi­ka­ci­ją... Ji taip pat bus ver­ti­na­ma.

 

„Eg­za­mi­nuos“ ir klien­tus

 

Ga­li­my­bę už­pil­dy­ti „bal­tas dė­mes“ ata­skai­to­je ko­ri­do­riuo­se nu­tį­su­sio­mis in­te­re­san­tų ei­lė­mis ar te­le­fo­ni­niais po­kal­biais taip pat teks pa­mirš­ti. Mat ša­lia kiek­vie­no to­kio įra­šo pri­va­lu už­ra­šy­ti kiek­vie­no klien­to pa­var­dę, te­le­fo­no nu­me­rį ir vi­zi­to ar po­kal­bio te­le­fo­nu tiks­lą.

Tik­rin­to­jai, iš­ki­lus įta­ri­mų, bet ka­da ga­lės at­lik­ti kon­tro­li­nius pa­tik­ri­ni­mus. Tai reiš­kia – pa­skam­bin­ti nu­ro­dy­tam as­me­niui ir įsi­ti­kin­ti, kad jis tik­rai nė­ra koks vai­duok­lis ir spe­cia­lis­to ka­bi­ne­te pra­lei­do pus­va­lan­dį ar net vi­są va­lan­dą.

 

Ste­bė­ji­mo ka­me­rų ne­ka­bins

 

Ste­bė­ji­mo ka­me­rų sa­vi­val­dy­bė­je įreng­ti dar ne­si­ruo­šia­ma, bet štai dar­buo­to­jų nar­šy­mas „įvai­riau­sio plau­ko“ in­ter­ne­ti­nė­se sve­tai­nė­se vi­ce­me­rui ke­lia ne­ri­mą.

Pa­val­di­nių są­mo­nin­gu­mą jis jau ban­dė pa­veik­ti po­kal­biu šia te­ma. Jei ma­tys, kad ne­pa­de­da, dar­bo gru­pė pa­si­nau­dos ga­li­my­be pa­tik­rin­ti, ko­kio­se sve­tai­nė­se  sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai daž­niau­siai lan­ko­si...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų