Spausdinti šį puslapį

Akcentuojama bendradarbiavimo būtinybė

Pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo su­si­rin­kę se­niū­nai ir so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių  ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tai, po­li­ci­jos rė­mė­jai, sau­gios kai­my­nys­tės gru­pių at­sto­vai.

Pri­sta­ty­ti pra­ėju­sių­ me­tų po­li­ci­jos veik­los re­zul­ta­tai, ap­tar­tos ben­dra­dar­bia­vi­mo per­spek­ty­vos.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, kad su­si­ti­ki­me jiems bu­vo pri­sta­ty­ti pra­ėju­sių­ me­tų po­li­ci­jos veik­los re­zul­ta­tai, ap­tar­tos ben­dra­dar­bia­vi­mo per­spek­ty­vos.

Pre­ven­ci­nio po­sky­rio vir­ši­nin­kas Vla­das But­kus pri­sta­tė sta­tis­ti­ką apie se­niū­ni­jo­se už­re­gist­ruo­tus nu­si­kal­ti­mus bei ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mus. Ap­gai­les­ta­vo, kad van­giai ku­ria­si sau­gios kai­my­nys­tės bei po­li­ci­jos rė­mė­jų gru­pės.

Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Ne­ri­jus Bu­tė­nas pa­si­džiau­gė, jog žy­miai su­ma­žė­jo be­pras­mių mir­čių ke­liuo­se. Eis­mo įvy­kiuo­se per­nai žu­vo trys as­me­nys. Per de­šimt­me­tį tai – pir­mi me­tai, kai ne­žu­vo dvi­ra­ti­nin­kai ar pės­tie­ji. Šiems eis­mo da­ly­viams bu­vo ski­ria­mas ypa­tin­gas dė­me­sys. Dvi­ra­ti­nin­kams bei pės­tie­siems, pa­žei­du­siems ke­lio eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mus, bū­da­vo ne tik su­ra­šo­mi ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­lai, bet ir įtei­kia­mas at­švai­tas bei pa­aiš­ki­na­ma, kaip jį nau­do­ti.

Pa­rei­gū­no nuo­mo­ne, eis­mo sau­gu­mui įta­kos tu­rė­jo pa­tru­lia­vi­mas ra­jo­ne. Ke­liuo­se su­ma­žė­jo tech­niš­kai ne­tvar­kin­gas trans­por­to prie­mo­nes vai­ruo­jan­čių, ne­tu­rin­čių tei­sės vai­ruo­ti as­me­nų.

Mig­ra­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kė Jo­lan­ta Rin­ke­vi­čie­nė in­for­ma­vo, kad per­nai Mig­ra­ci­jos po­sky­rio dar­buo­to­jai nu­sta­tė 647 as­me­nis, gy­ve­nan­čius su ne­ga­lio­jan­čiu as­mens do­ku­men­tu. To­kie gy­ven­to­jai, iš­ti­kus ne­lai­mei, už­klu­pus li­gai, su­si­du­ria su be­ga­le pro­ble­mų, ne­ga­li pre­ten­duo­ti į jo­kią so­cia­li­nę pa­gal­bą.

Pa­rei­gū­nė pa­ra­gi­no se­niū­nus, so­cia­li­nius dar­buo­to­jus pa­aiš­kin­ti apie tai gy­ven­to­jams bei pa­dė­ti jiems pa­si­rū­pin­ti as­mens do­ku­men­tais. Esant rei­ka­lui į Uk­mer­gę at­vyks­ta Vil­niaus ap­skri­ties VPK Mig­ra­ci­jos val­dy­bos dar­buo­to­jai, ku­rie su mo­bi­lia bio­met­ri­nių duo­me­nų re­gist­ra­vi­mo ir pa­tik­ros įran­ga ne­ga­lią tu­rin­čio pi­lie­čio na­muo­se nu­skai­to jo bio­met­ri­nius duo­me­nis. Apie to­kios pa­slau­gos po­rei­kį pra­šo­ma in­for­muo­ti iš anks­to.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis pa­aiš­ki­no, kuo nau­din­gos sau­gios kai­my­nys­tės gru­pės, kaip pa­pras­ta jas su­bur­ti. Jis kvie­tė se­niū­nus kur­ti sau­gią ap­lin­ką, ak­ty­viau spręs­ti gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos sau­gu­mo klau­si­mus.

Ra­jo­no po­li­ci­jos va­do­vas pri­mi­nė pra­ėju­sių me­tų gruo­dį įsi­ga­lio­ju­sį Smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mą. Pa­aiš­ki­no, kaip pra­de­da­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ko­kia in­for­ma­ci­ja rei­ka­lin­ga pa­rei­gū­nams ir kaip to­kiais at­ve­jais ga­li pa­dė­ti se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai.

Vir­ši­nin­kas in­for­ma­vo, kad ir  šiais me­tais po­li­ci­jos pri­ori­te­tai – ko­va su ne­le­ga­lia ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių  pre­ky­ba bei nar­ko­ti­nių me­džia­gų pla­ti­ni­mu. Uk­mer­giš­kius jis ra­gi­no ben­dra­dar­biau­ti su po­li­ci­ja su­tei­kiant ži­nių apie to­kio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mus.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)