Spausdinti šį puslapį

Alkoholis nugali motinystės jausmus

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai la­bai grei­tai pa­jun­ta, kuo­met pra­de­da­mos mo­kė­ti pa­šal­pos. Pra­ėju­sią sa­vai­tę į ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą bu­vo pri­sta­ty­tos dvi gir­tos ma­mos, ku­rios ga­vusios pa­šal­pas nu­spren­dė at­si­pa­lai­duo­ti.

 

Bir­že­lio 13 d. po pie­tų po­li­ci­jos bu­dė­to­jams pa­skam­bi­nę uk­mer­giš­kiai pra­ne­šė apie gir­tą mo­te­rį, su dviem vy­riš­kiais šli­ti­nė­jan­čią mies­to cen­tre. Ma­čiu­sie­ji to­kią sce­ną bu­vo su­krės­ti – ma­ža mer­gy­tė bu­vo ne­pri­žiū­ri­ma, o kai ją pa­ban­dė neš­ti vie­nas iš dė­džių, grei­čiau­siai jai ne­pa­žįs­ta­mų, ėmė verk­ti.

Nu­vy­kę po­li­ci­jos pa­tru­liai ne­blai­vią ma­mą ir jos pus­an­trų me­tu­kų mer­gai­tę at­ve­žė į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Nu­sta­ty­ta, kad tai uk­mer­giš­kė V. U. Al­ko­tes­te­riu jai bu­vo pa­tik­rin­tas gir­tu­mas, mo­te­ris pri­pū­tė 3,08 prom., tai yra sun­kus gir­tu­mo laips­nis.

Ji bu­vo pa­tal­pin­ta į areš­ti­nę, o ma­žy­le rū­pi­no­si pre­ven­ci­jos po­sky­rio ne­pil­na­me­čių rei­ka­lų spe­cia­lis­tės. Mer­gai­tė nu­ri­mo, ir nors ap­link jai bu­vo tik ne­pa­žįs­ta­mi žmo­nės, karts nuo kar­to pa­kal­bin­ta nu­si­šyp­so­da­vo. Vė­liau ma­žy­lė bu­vo per­duo­ta Vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­to­jams ir ap­gy­ven­din­ta lai­ki­nos glo­bos gru­pė­je. Pus­an­trų me­tu­kų mer­gy­tė į šią gru­pę pa­ten­ka jau tre­čią kar­tą. V. U. au­gi­na dar vie­ną 4 me­tu­kų duk­re­lę. Vi­sa po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų su­rink­ta me­džia­ga per­duo­ta Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių apsaugos sky­riui, ku­ris spręs klau­si­mą dėl V. U. pa­trau­ki­mo ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn.

Dar vie­ną mo­te­rį pa­tru­liai į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą pri­sta­tė iš Lė­no kai­mo. Bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas apie su­gy­ven­ti­nių kon­flik­tą ir muš­ty­nes, to­dėl pa­rei­gū­nai nu­vy­ko iš­si­aiš­kin­ti. Ant že­mės gu­lė­jęs vy­riš­kis tei­gė esąs pri­muš­tas mo­ters, o čia pat bu­vu­si ge­ro­kai įkau­šu­si po­ra ėmė ko­ne­veik­ti pa­rei­gū­nus. Gir­ta mo­te­ris įžei­di­nė­jo ir kumš­čia­vo­si.

Po­re­lė nu­ri­mo tik tuo­met, kai bu­vo už­dė­ti ant­ran­kiai. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te nu­sta­ty­ta, kad tai Lė­no kai­mo gy­ven­to­jai E. B. (g. 1973 m.) ir J. S. J. (g. 1953 m.). Mo­te­riai nu­sta­ty­tas 2,22 prom. gir­tu­mas, o vy­rui – 1,91 prom.

E. B., na­muo­se au­gi­nan­ti tris vai­kus, yra nėš­čia. Su­ra­šius ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lą ji bu­vo iš­leis­ta na­mo. Dėl pa­si­prie­ši­ni­mo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams bei tei­sė­tų jų rei­ka­la­vi­mų ne­vyk­dy­mo E. B. ir J. S. J. pra­dė­tos ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lų tei­se­nos.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)