Spausdinti šį puslapį

Amžinojo poilsio vietose – darbymetis

Lie­tu­viai Vė­li­nių šven­tei ypa­tin­gai iš­ti­ki­mi – į ka­pi­nes su­gu­ža net vi­sus me­tus ne­si­lan­kiu­sie­ji. Pats dar­by­me­tis prieš šią šven­tę ir mies­to se­niū­ni­jai – iš­grėbs­ty­ti la­pus, pa­rū­pin­ti smė­lio. Šie­met į Duks­ty­nos ka­pi­nių nau­ją­jį kvar­ta­lą jau ve­da as­fal­tuo­tas ke­lias, o prie var­tų įreng­ta aikš­te­lė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žva­ke­les Vi­sų šven­tų­jų die­ną ir per Vė­li­nes deg­si­me tvar­kin­go­se ka­pi­nė­se.

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas pa­sa­ko­ja, kad šiai ma­si­nei ka­pi­nių lan­ky­mo die­nai ruo­šia­ma­si iš anks­to. Į ka­pi­nes mes­tos be­veik vi­sos se­niū­ni­jos pa­jė­gos. Jas šio­mis die­no­mis tvar­ko 17 pa­gal vie­šuo­sius dar­bus dir­ban­čių as­me­nų. Pa­pras­tai kas­dien šiems dar­bams siun­čia­mi 2-3 dar­bi­nin­kai.

 

Pa­rū­pi­no smė­lio

 

Su­tvar­ky­tos lan­ky­to­jų jau lau­kia Duks­ty­nos, Vaiž­gan­to, Pa­ši­lės, Ka­rių ka­pi­nės, sta­čia­ti­kių ir sen­ti­kių lai­do­ji­mo vie­tos. Prie Duks­ty­nos, Vaiž­gan­to bei Pa­ši­lės ka­pi­nių jau at­vež­ta smė­lio. Dau­giau­sia jo „su­val­go“ Vaiž­gan­to ka­pi­nės – per­nai čia at­bo­gin­tos de­vy­nios sunk­ve­ži­mio prie­ka­bos. Šie­met, anot se­niū­no, pla­nuo­ja­ma smė­lio pa­rū­pin­ti ma­žiau – po 3-4 prie­ka­bas prie di­džiau­sių mies­to ka­pi­nių. „Ta­čiau jei ma­ty­si­me, kad trūks­ta, pa­rū­pin­si­me dar“, – sa­ko jis.

Prie vi­sų ka­pi­nių at­nau­jin­ti in­for­ma­ci­niai sten­dai, prie įė­ji­mo į Duks­ty­nos ka­pi­nes – jų sche­ma.

 

Įren­gė aikš­te­lę

 

Uk­mer­gės mies­te esan­čios ka­pi­nės už­ima 14 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ją. Pa­sak se­niū­no, vien la­pus nu­grėbs­ty­ti to­kia­me plo­te – di­džiu­lis dar­bas: „O kur dar nie­kie­no ne­pri­žiū­ri­mi, ap­leis­ti ka­pai? Juos taip pat ap­tvar­ko­me, kar­tais ka­pi­nių sar­gas ir gė­lių pa­de­da, žva­ku­tę už­de­ga.“

Duks­ty­nos ka­pi­nės – vie­nos di­džiau­sių res­pub­li­ko­je. Nuo 1977 me­tų vei­kian­čio­je am­ži­no po­il­sio vie­to­je jau at­gu­lė per 7 tūks­tan­čius žmo­nių. Šiuo me­tu te­ri­to­ri­ja už­ima 8 hek­ta­rus. At­ei­ty­je jas pla­nuo­ja­ma pra­plės­ti iki 27 hek­ta­rų. Se­niū­nas sa­ko, kad nuo­lat tei­rau­ja­ma­si apie ko­lum­ba­riu­mą. Jo vie­ta ka­pi­nių pla­nuo­se nu­ma­ty­ta ir svars­to­ma apie įren­gi­mą.

Šie­met prie Duks­ty­nos ka­pi­nių iš­as­fal­tuo­tas įva­žia­vi­mas į nau­ją­jį jų kvar­ta­lą. Iki Vė­li­nių ti­ki­ma­si as­fal­to dan­ga pa­deng­ti ir au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę prie var­tų į šį kvar­ta­lą.

Vaiž­gan­to ka­pi­nė­se esan­ti kop­ly­čia, pa­sak se­niū­no, gar­bės ka­pi­nėms jau se­niai ne­da­rė. Nu­si­lu­pi­nė­ję da­žai, api­by­rė­ję pa­ma­tai la­biau bū­tų ti­kę pa­šiū­rei nei ka­pi­nių kop­ly­čiai. Bu­vo im­ta­si jos re­mon­to ir su­skub­ta šį ob­jek­tą su­re­mon­tuo­ti iki Vė­li­nių.

 

Pre­kiaus prie ka­pi­nių

 

Šie­met se­niū­ni­jo­je su­lauk­ta kaip nie­kad daug pre­kei­vių pra­šy­mų lei­di­mams pre­kiau­ti gė­lė­mis, žva­kė­mis, krep­še­liais ša­lia ka­pi­nių esan­čio­je aikš­te­lė­je. Lan­ky­to­jų gau­sa la­biau­siai pre­kei­vius trau­kia  Duks­ty­nos ka­pi­nės. Šie­met jau su­teik­ta ke­tu­rio­li­ka lei­di­mų čia par­da­vi­nė­ti ka­pų prie­žiū­rai bei puo­šy­bai skir­tus reik­me­nis. Pir­mie­ji pre­kei­viai vie­tas už­si­ė­mė prieš pus­an­tro mė­ne­sio. Per­nai pre­ky­ba šio­je vie­to­je ne­bu­vo to­kia po­pu­lia­ri – su to­kiu pra­šy­mu į se­niū­ni­ją krei­pė­si še­ši as­me­nys.

Vie­nos die­nos lei­di­mas pre­kiau­ti ša­lia ka­pi­nių esan­čio­je aikš­te­lė­je kai­nuo­ja 10 li­tų. Pre­ky­ba čia ver­da jau ge­rą sa­vai­tę. Šios lė­šos pa­pil­do se­niū­ni­jos  biu­dže­tą, skir­tą ka­pi­nių prie­žiū­rai. Vi­sų mies­to ka­pi­nių prie­žiū­ra per me­tus se­niū­ni­jai kai­nuo­ja apie 140 tūks­tan­čių li­tų.

 

Lai­ky­si­mės tai­syk­lių

 

Kad tvar­kant ka­pi­nes, ren­giant vie­tas ka­pa­vie­tėms kil­tų kuo ma­žiau nesu­si­pra­ti­mų, šie­met bu­vo pa­reng­tos Ka­pi­nių prie­žiū­ros tai­syk­lės. Jo­se nu­ma­ty­ta lei­di­mo lai­do­ti ne­pri­žiū­ri­mo­se ka­pa­vie­tė­se, vi­suo­me­nės ir ar­ti­mų gi­mi­nai­čių in­for­ma­vi­mo apie ka­pi­nių pa­nai­ki­ni­mą ir ki­to­kia tvar­ka.

Tai­syk­lė­se be ki­ta ko nu­ma­ty­ta, kaip tvar­ky­ti lai­do­ji­mo vie­tas, ko­kio gy­lio duo­bę kas­ti, ka­da ga­li­ma lai­do­ti ne­at­pa­žin­to as­mens pa­lai­kus bei pri­me­na­ma, kad ka­pi­nė­se ka­pa­vie­tės ski­ria­mos ne­at­ly­gin­ti­nai.

Tai­syk­lė­se nu­ma­to­mos ir die­nos, kuo­met į am­ži­no­jo po­il­sio vie­tą at­gul­ti ne­lei­džia­ma: tai pir­ma Ka­lė­dų ir pir­ma Ve­ly­kų die­na bei Vi­sų Šven­tų­jų ir Vė­li­nių die­nos.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)