Analizuojamos savivaldybės darbuotojų „fotosesijos“

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bai­gė­si mė­ne­sį tru­kęs pa­tik­ros lai­ko­tar­pis, ku­rios me­tu tar­nau­to­jai tu­rė­jo fik­suo­ti kiek­vie­ną dar­bo die­nos mi­nu­tę. Dar­bo gru­pė da­bar ana­li­zuo­ja in­for­ma­ci­ją, iš­gul­dy­tą tūks­tan­čiuo­se pus­la­pių.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Po sa­vi­val­dy­bė­je vi­są mė­ne­sį tru­ku­sios dar­bo die­nos fo­to­gra­fi­jos – šūs­nys ata­skai­tų.

At­slū­gus rū­pes­čiui raš­tu at­si­skai­ty­ti už kas­dien nu­vei­kia­mus dar­bus, sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai su ne­ri­mu lau­kia ata­skai­tų tik­rin­to­jų ver­dik­to.

Vyk­dy­tos pa­tik­ros re­zul­ta­tus ana­li­zuo­ja še­šių na­rių dar­bo gru­pė, su­da­ry­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros re­for­mai įgy­ven­din­ti.

Ata­skai­tas dar­bo gru­pei tu­rė­jo pa­teik­ti vi­si spe­cia­lis­tai, sky­rių ve­dė­jai. Jų Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dir­ba apie pus­an­tro šim­to. Tiek iš­sa­mių ap­ra­šy­mų kas­dien nu­gul­da­vo ant pa­tik­ros ini­cia­to­riaus vi­ce­me­ro Re­gi­man­to Ba­ra­vy­ko sta­lo. Per dvi­de­šimt su vir­šum dar­bo die­nų po­pie­rių su­si­da­rė so­li­di krū­va.

„Fo­to­gra­fuo­ti“ sa­vo at­lie­ka­mo dar­bo ne­rei­kė­jo tik me­rui, vi­ce­me­rui, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui bei jo pa­va­duo­to­jui.

„Tik­rai kal­nai po­pie­rių – yra ką veik­ti, ta­čiau šį dar­bą pa­si­da­li­nę ti­ki­mės il­gai ne­už­truk­ti“, – sa­ko vi­ce­me­ras.

Pa­sak jo, nors dau­gu­ma ko­le­gų nau­jo­vę ver­ti­no kaip pa­pil­do­mą krū­vį, dar­bo die­nos fo­to­gra­fi­ja bu­vo nau­din­ga.

 

Pasitelkė fantaziją

 

Pa­tik­ros tiks­las – iš­si­aiš­kin­ti, ku­rių sky­rių spe­cia­lis­tai la­biau­siai ap­krau­ti dar­bu, o ku­rių dar­bo die­nos gra­fi­ke ne­ma­žai lais­va­lai­kio. Nors, pa­sak R. Ba­ra­vy­ko, ga­lu­ti­nes iš­va­das teik­ti dar anks­ti, aiš­ku, kad kai ku­riems at­si­skai­tan­tie­siems rei­kė­jo ge­ro­kai pa­si­telk­ti fan­ta­zi­ją.

Skai­tant ata­skai­tas ga­li­ma ap­tik­ti įvai­rių ku­rio­zų ir net aki­vaiz­daus me­lo. Pa­vyz­džiui, vie­no ir to pa­ties klien­to „bu­vi­mas“ tuo pa­čiu me­tu dvie­juo­se ka­bi­ne­tuo­se. Ata­skai­to­se ša­lia klien­tų pa­var­džių bu­vo rei­ka­lau­ja­ma nu­ro­dy­ti ne tik jų vi­zi­to tiks­lą, bet ir kon­tak­tus.

Tik­rin­to­jai bu­vo per­spė­ję, kad, iš­ki­lus įta­ri­mų dėl iš­gal­vo­tų in­te­re­san­tų, ga­li bū­ti at­lie­ka­mi kon­tro­li­niai pa­tik­ri­ni­mai.

Pa­na­šu, kad jų tik­rai ga­li pri­reik­ti.

 

Pa­tir­ties se­mia­si iš ko­le­gų

 

Anot vi­ce­me­ro, do­mi­ma­si, kaip or­ga­ni­zuo­ja­mas dar­bas ir  ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se.

Ne­se­niai dar­bo gru­pė ap­si­lan­kė Ig­na­li­nos sa­vi­val­dy­bė­je. Ten sėk­min­gai įgy­ven­di­na­mas vie­no lan­ge­lio prin­ci­pas lei­džia spe­cia­lis­tams op­ti­ma­liai pa­si­da­lin­ti dar­bo krū­vį. Pa­to­gus jis ir klien­tams – ne­rei­kia lai­ko gaiš­ti vars­tant ka­bi­ne­tų du­ris. Sem­tis pa­tir­ties pla­nuo­ja­ma nu­vyk­ti ir į Drus­ki­nin­kus.

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­vi­mu su­si­do­mė­jo Šal­či­nin­kų, Šir­vin­tų, Klai­pė­dos ra­jo­no va­do­vai. Ap­si­lan­kę jie ne­pra­lei­do pro­gos pa­si­tei­rau­ti ir apie sa­vi­val­dy­bė­je at­lie­ka­mą dar­bo die­nos fo­to­gra­fi­ją.

 

Ata­skai­tos – ana­li­zės da­lis

 

Dar­bo die­nos ata­skai­tos – tik da­lis už­mo­jo, ku­rio ėmė­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros re­for­mai įgy­ven­din­ti su­da­ry­ta dar­bo gru­pė.

Ši ana­li­zė tu­rė­tų pa­si­tar­nau­ti op­ti­mi­zuo­jant sa­vi­val­dy­bės sky­rių bei spe­cia­lis­tų dar­bą, iš­si­aiš­kin­ti, ar sky­riai su­da­ry­ti op­ti­ma­lios dar­buo­to­jų su­dė­ties, ar at­lie­ka vi­sas pri­skir­tas funk­ci­jas.

Dar­bo gru­pė ke­ti­na at­lik­ti ir dar vie­ną ana­li­zę: iš­si­aiš­kin­ti, kiek nau­jų pa­siū­ly­mų pa­tei­kia ta­ry­bos na­riai, o kiek jų gims­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų gal­vo­se.

„Svar­bu, kad ir sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, ir jos įmo­nių va­do­vai im­tų­si ge­ne­ruo­ti idė­jas, ne­lauk­da­mi, kol jas pa­siū­lys ta­ry­ba“, – įsi­ti­ki­nęs R. Ba­ra­vy­kas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad Baltarusijoje Lukašenka atsistatydins?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų