Spausdinti šį puslapį

Analizuojamos savivaldybės darbuotojų „fotosesijos“

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bai­gė­si mė­ne­sį tru­kęs pa­tik­ros lai­ko­tar­pis, ku­rios me­tu tar­nau­to­jai tu­rė­jo fik­suo­ti kiek­vie­ną dar­bo die­nos mi­nu­tę. Dar­bo gru­pė da­bar ana­li­zuo­ja in­for­ma­ci­ją, iš­gul­dy­tą tūks­tan­čiuo­se pus­la­pių.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Po sa­vi­val­dy­bė­je vi­są mė­ne­sį tru­ku­sios dar­bo die­nos fo­to­gra­fi­jos – šūs­nys ata­skai­tų.

At­slū­gus rū­pes­čiui raš­tu at­si­skai­ty­ti už kas­dien nu­vei­kia­mus dar­bus, sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai su ne­ri­mu lau­kia ata­skai­tų tik­rin­to­jų ver­dik­to.

Vyk­dy­tos pa­tik­ros re­zul­ta­tus ana­li­zuo­ja še­šių na­rių dar­bo gru­pė, su­da­ry­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros re­for­mai įgy­ven­din­ti.

Ata­skai­tas dar­bo gru­pei tu­rė­jo pa­teik­ti vi­si spe­cia­lis­tai, sky­rių ve­dė­jai. Jų Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dir­ba apie pus­an­tro šim­to. Tiek iš­sa­mių ap­ra­šy­mų kas­dien nu­gul­da­vo ant pa­tik­ros ini­cia­to­riaus vi­ce­me­ro Re­gi­man­to Ba­ra­vy­ko sta­lo. Per dvi­de­šimt su vir­šum dar­bo die­nų po­pie­rių su­si­da­rė so­li­di krū­va.

„Fo­to­gra­fuo­ti“ sa­vo at­lie­ka­mo dar­bo ne­rei­kė­jo tik me­rui, vi­ce­me­rui, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui bei jo pa­va­duo­to­jui.

„Tik­rai kal­nai po­pie­rių – yra ką veik­ti, ta­čiau šį dar­bą pa­si­da­li­nę ti­ki­mės il­gai ne­už­truk­ti“, – sa­ko vi­ce­me­ras.

Pa­sak jo, nors dau­gu­ma ko­le­gų nau­jo­vę ver­ti­no kaip pa­pil­do­mą krū­vį, dar­bo die­nos fo­to­gra­fi­ja bu­vo nau­din­ga.

 

Pasitelkė fantaziją

 

Pa­tik­ros tiks­las – iš­si­aiš­kin­ti, ku­rių sky­rių spe­cia­lis­tai la­biau­siai ap­krau­ti dar­bu, o ku­rių dar­bo die­nos gra­fi­ke ne­ma­žai lais­va­lai­kio. Nors, pa­sak R. Ba­ra­vy­ko, ga­lu­ti­nes iš­va­das teik­ti dar anks­ti, aiš­ku, kad kai ku­riems at­si­skai­tan­tie­siems rei­kė­jo ge­ro­kai pa­si­telk­ti fan­ta­zi­ją.

Skai­tant ata­skai­tas ga­li­ma ap­tik­ti įvai­rių ku­rio­zų ir net aki­vaiz­daus me­lo. Pa­vyz­džiui, vie­no ir to pa­ties klien­to „bu­vi­mas“ tuo pa­čiu me­tu dvie­juo­se ka­bi­ne­tuo­se. Ata­skai­to­se ša­lia klien­tų pa­var­džių bu­vo rei­ka­lau­ja­ma nu­ro­dy­ti ne tik jų vi­zi­to tiks­lą, bet ir kon­tak­tus.

Tik­rin­to­jai bu­vo per­spė­ję, kad, iš­ki­lus įta­ri­mų dėl iš­gal­vo­tų in­te­re­san­tų, ga­li bū­ti at­lie­ka­mi kon­tro­li­niai pa­tik­ri­ni­mai.

Pa­na­šu, kad jų tik­rai ga­li pri­reik­ti.

 

Pa­tir­ties se­mia­si iš ko­le­gų

 

Anot vi­ce­me­ro, do­mi­ma­si, kaip or­ga­ni­zuo­ja­mas dar­bas ir  ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se.

Ne­se­niai dar­bo gru­pė ap­si­lan­kė Ig­na­li­nos sa­vi­val­dy­bė­je. Ten sėk­min­gai įgy­ven­di­na­mas vie­no lan­ge­lio prin­ci­pas lei­džia spe­cia­lis­tams op­ti­ma­liai pa­si­da­lin­ti dar­bo krū­vį. Pa­to­gus jis ir klien­tams – ne­rei­kia lai­ko gaiš­ti vars­tant ka­bi­ne­tų du­ris. Sem­tis pa­tir­ties pla­nuo­ja­ma nu­vyk­ti ir į Drus­ki­nin­kus.

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­vi­mu su­si­do­mė­jo Šal­či­nin­kų, Šir­vin­tų, Klai­pė­dos ra­jo­no va­do­vai. Ap­si­lan­kę jie ne­pra­lei­do pro­gos pa­si­tei­rau­ti ir apie sa­vi­val­dy­bė­je at­lie­ka­mą dar­bo die­nos fo­to­gra­fi­ją.

 

Ata­skai­tos – ana­li­zės da­lis

 

Dar­bo die­nos ata­skai­tos – tik da­lis už­mo­jo, ku­rio ėmė­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros re­for­mai įgy­ven­din­ti su­da­ry­ta dar­bo gru­pė.

Ši ana­li­zė tu­rė­tų pa­si­tar­nau­ti op­ti­mi­zuo­jant sa­vi­val­dy­bės sky­rių bei spe­cia­lis­tų dar­bą, iš­si­aiš­kin­ti, ar sky­riai su­da­ry­ti op­ti­ma­lios dar­buo­to­jų su­dė­ties, ar at­lie­ka vi­sas pri­skir­tas funk­ci­jas.

Dar­bo gru­pė ke­ti­na at­lik­ti ir dar vie­ną ana­li­zę: iš­si­aiš­kin­ti, kiek nau­jų pa­siū­ly­mų pa­tei­kia ta­ry­bos na­riai, o kiek jų gims­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų gal­vo­se.

„Svar­bu, kad ir sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, ir jos įmo­nių va­do­vai im­tų­si ge­ne­ruo­ti idė­jas, ne­lauk­da­mi, kol jas pa­siū­lys ta­ry­ba“, – įsi­ti­ki­nęs R. Ba­ra­vy­kas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)