Spausdinti šį puslapį

Angelų sargų dienos proga – padėka už pilietiškumą

Mi­nint po­li­ci­jos pro­fe­si­nę šven­tę – An­ge­lų sar­gų die­ną – bu­vo pa­gerb­ti ne tik pa­si­žy­mė­ję pa­rei­gū­nai, bet ir pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ką iš­lai­kę uk­mer­giš­kiai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pi­lie­tiš­kiau­sia iš­rink­ta tri­jų žmo­nių gy­vy­bes iš­gel­bė­ju­si Zim­blių šei­ma.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis sa­kė, kad šie­met pir­mą kar­tą nu­tar­ta įsteig­ti pi­lie­tiš­kiau­sio me­tų uk­mer­giš­kio no­mi­na­ci­ją.

Pa­rei­gū­nų ma­ny­mu, ji pel­ny­tai ati­te­ko tri­jų žmo­nių gy­vy­bes iš­gel­bė­ju­siai Zim­blių šei­mai.

Vos tra­ge­di­ja ne­si­bai­gu­si eis­mo ava­ri­ja  įvy­ko lie­pos mė­ne­sį ties Šin­kū­nų kai­mu. 39 me­tų vil­nie­tis, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį „VW Pas­sat“, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio, po­sū­ky­je nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir įskrie­jo į prie so­dy­bos iš­kas­tą tven­ki­nį.

 

10-04-3_straipsnio_2_nuotr

Į šventę susirinko buvę ir esami policijos pareigūnai bei svečiai.


Aukš­tyn ra­tais tven­ki­ny­je plū­du­riuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį pa­ste­bė­jo so­dy­bos šei­mi­nin­kė Vi­da Zim­blie­nė. Apie įvy­kį ji te­le­fo­nu pra­ne­šė sa­vo su­tuok­ti­niui Vi­dui.

Grei­to­sios pa­gal­bos vai­ruo­to­ju dir­ban­tis V. Zim­blys, ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ty­rė­jas To­mas Zim­blys ir tar­ny­bo­je jau ne­be­dir­ban­tis bu­vęs po­li­ci­nin­kas Ri­mas Zim­blys sku­biai at­vy­ko prie tven­ki­nio.

Vi­si vy­rai įšo­ko į van­de­nį ir iš au­to­mo­bi­lio sa­lo­no iš­trau­kė vy­rą, mo­te­rį ir ber­niu­ką. Ne­ma­žai lai­ko van­de­ny­je iš­bu­vu­siam vai­kui gel­bė­to­jai pa­tys at­li­ko dirb­ti­nį kvė­pa­vi­mą.

 

10-04-3_straipsnio_3_nuotr

Kolegas pasveikino Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to  vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Si­gi­tas Me­ce­li­ca.


Už drą­sų el­ge­sį po­li­ci­jos pro­fe­si­nės šven­tės pro­ga vi­sa Zim­blių šei­ma bu­vo ap­do­va­no­ta pa­dė­ko­mis.

An­ge­lų sar­gų die­nos šven­tė­je pa­rei­gū­nus svei­ki­no Vil­niaus ap­skri­ties VPK Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis, Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to  vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Si­gi­tas Me­ce­li­ca, ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas ir daug ki­tų sve­čių.

 

10-04-3_straipsnio_4_nuotr


Pa­si­žy­mė­ju­siems tar­ny­bo­je bei spor­te pa­rei­gū­nams bu­vo įteik­ti pa­dė­kos raš­tai.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)