Spausdinti šį puslapį

Angelų sargų mugė – su puikia nuotaika, tik be angelų

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gė­je šur­mu­lia­vu­sio­je An­ge­lų sar­gų mu­gė­je ne­trū­ko nei mu­zi­kos, nei ge­ro oro, nei ru­dens gė­ry­bių. Mies­te­lė­nai ne­su­pra­to tik vie­no: kuo čia dėti an­ge­lai sar­gai, juk tai – tie­siog ru­dens der­liaus šven­tė.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į miesto centrą iškilmingai įvežtas derliaus pabaigtuvių vainikas.

 

 

Ru­dens mu­gės Uk­mer­gė­je bu­vo gra­ži maž­daug de­šimt­me­tį tru­ku­si tra­di­ci­ja. Ta­čiau prieš tre­je­tą me­tų pra­si­dė­jus kri­zei nu­tar­ta jų ne­be­reng­ti. O per­nai vėl ban­dy­ta su­grą­žin­ti. Tik jau nau­ju – An­ge­lų sar­gų var­du. Mat kaž­kas pri­si­mi­nė: anot is­to­ri­nių šal­ti­nių, XIX am­žiu­je pir­mą spa­lio sek­ma­die­nį Uk­mer­gė­je to­kiu pa­va­di­ni­mu va­din­ti vyk­da­vę at­lai­dai.

 

10-02-1_straipsnio_2_nuotr

Vidiškių seniūnijos kiemelis.


 

Taip An­ge­lų sar­gų pa­va­di­ni­mas mu­gei bu­vo su­grą­žin­tas. Ta­čiau tik pa­va­di­ni­mas. Dau­giau jo­kio an­ge­liš­ko ak­cen­to taip nie­kas ir ne­su­gal­vo­jo...

Pui­kia do­va­na ta­pęs ge­ras oras su­tei­kė progą šven­tės da­ly­viams sma­giai pra­leis­ti sa­vait­ga­lį – vie­ni pir­ko su­ve­ny­rus, ki­ti sma­gu­ria­vo žem­dir­bių vai­šė­mis, gro­žė­jo­si se­niū­ni­jų kie­me­liais, žiū­rė­jo cir­ko ar­tis­tų pa­si­ro­dy­mus ar tie­siog ben­dra­vo su drau­gais.

 

10-02-1_straipsnio_3_nuotr

Rudens gėrybių ragas.


 

Kan­di­da­tams į Sei­mą tai ta­po pui­kia pro­ga gra­žiai pa­si­puo­šus pa­si­ro­dy­ti rin­kė­jams.

Tuo tar­pu se­niū­ni­jų dar­buo­to­jams te­ko sun­ki už­duo­tis pri­sta­ty­ti sa­vo apy­lin­kes, jo­se vyk­do­mas veik­las, kū­ry­bin­gų žmo­nių ama­tus. Se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai per gal­vą ver­tė­si ne dėl pa­pras­tų žiū­ro­vų, o la­biau­siai – dėl reik­lios ko­mi­si­jos nuosp­ren­džio.

Mat šie­met bu­vo at­gai­vin­ta kiek pri­mirš­ta tra­di­ci­ja rink­ti ir ap­do­va­no­ti gra­žiau­sią se­niū­ni­jos kie­me­lį.

 

10-02-1_straipsnio_4_nuotr

Mugėje – rudeniški akcentai.


 

Įver­ti­nę triū­są ir iš­ra­ga­vę siū­lo­mas vai­šes ko­mi­si­jos na­riai ori­gi­na­liau­siu kie­me­liu pri­pa­ži­no Del­tu­vos se­niū­ni­jos. Šis kie­me­lis bu­vo įkur­din­tas rąs­ti­nia­me na­me.

Gra­žiau­siu iš­rink­tas pi­lies ak­cen­tais iš­da­bin­tas Sie­si­kų se­niū­ni­jos kie­me­lis.

Ra­jo­no va­do­vai ver­ti­no ir vi­sų me­tų se­niū­ni­jų pa­sie­ki­mus. Ge­riau­sia šie­met pri­pa­žin­ta per­nai ne­ma­žai prie­kaiš­tų su­lau­ku­si Vi­diš­kių se­niū­ni­ja.

 

10-02-1_straipsnio_5_nuotr

Koncertuoja svečiai iš Estijos.


 

Dar vie­nų var­žy­tu­vių da­ly­viams jo­kios iš­mo­nės ne­rei­kė­jo – čia pa­grin­di­niu smui­ku grie­žė mo­ti­nė­lė gam­ta. Šio­se var­žy­tu­vė­se da­ly­va­vo dar­žo­vės.

Di­džiau­sia mor­ka svė­rė 1 kg 430 g. Ji iš­au­go Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je. Ko­pūs­tas mil­ži­nas svė­rė 7 kg 415 g. Jis iš­au­gin­tas Lau­mė­nuo­se. Di­džiau­sio svo­gū­no, at­vež­to iš Že­mait­kie­mio, svo­ris – 400 gra­mų, cu­ki­ni­jos iš Pa­bais­ko – 5 kg 360 g.

 

10-02-1_straipsnio_6_nuotr

Taujėniškiai pasipuošė dvarininkų rūbais.


 

Mo­liū­gų bū­ta to­kių di­de­lių, kad ne­at­lai­kė net svars­tyk­lės. To­dėl ap­do­va­no­ti du di­džiau­si, at­vež­ti iš Pa­bais­ko ir so­dų ben­dri­jos „Pu­še­lė“.

Di­džiau­sių dar­žo­vių šei­mi­nin­kai bu­vo ap­do­va­no­ti pi­ni­gi­niais pri­zais.

 

10-02-1_straipsnio_7_nuotr

Cirko artistų pasirodymas.


 

Žiū­ro­vai da­ly­va­vo ir spor­to var­žy­bo­se – trau­kė vir­vę, bė­go su bul­vių mai­šais, kil­no­jo mo­liū­gą. Vy­ko bul­vių smi­gi­nio, šau­dy­mo iš lan­ko į šiau­dus, bul­vių lu­pi­mo plast­ikiniais pei­liais rung­tys.

 

10-02-1_straipsnio_8_nuotr

Kultūros centro direktorė Rasa Graužinienė laimikį pagavo rankomis.


 

Di­de­lio žiū­ro­vų dė­me­sio su­lau­kė cir­ko ar­tis­tų pa­si­ro­dy­mas. Kon­cer­ta­vo cho­ras iš Es­ti­jos, o šven­tei ei­nant į pa­bai­gą – gru­pė „Mi­du­la“.

 

10-02-1_straipsnio_9_nuotr

Varžybose liejosi emocijos.


 

10-02-1_straipsnio_10_nuotr

10-02-1_straipsnio_11_nuotr

10-02-1_straipsnio_12_nuotr

10-02-1_straipsnio_13_nuotr

10-02-1_straipsnio_14_nuotr

10-02-1_straipsnio_15_nuotr

10-02-1_straipsnio_16_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)