Ant prekystalių Velykų karalius – kiaušinis

Ma­tyt, nė­ra na­mų, ku­riuo­se per Ve­ly­kas gar­bin­go­je vie­to­je, pa­čia­me šven­ti­nio sta­lo vi­du­ry­je, ne­si­pui­kuo­tų lėkš­tė mar­gu­čių. Kiau­ši­nių ga­min­to­jai ir par­da­vė­jai ti­ki­na, kad ke­le­tą sa­vai­čių iki Ve­ly­kų jiems – tik­ras dar­by­me­tis: kiau­ši­nių par­da­vi­mai tuo­met ge­ro­kai iš­au­ga.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prieš Ve­ly­kas pa­grin­di­nis pir­ki­nys – kiau­ši­niai.

UAB „Zu­jų paukš­ty­nas“ di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Lau­ri­nai­tis  įsi­ti­ki­nęs, kad kiau­ši­nis ant mū­sų sta­lo – vie­nas po­pu­lia­riau­sių pro­duk­tų. „Ypač šiais kri­zės lai­kais, nes kiau­ši­nis įei­na į pi­ges­nių mais­to pro­duk­tų krep­še­lį. Be kiau­ši­nio nie­ko do­ro nė ne­pa­ga­min­si. Be to, tai pi­giau­sias bal­ty­mų ir vi­ta­mi­nų šal­ti­nis“, – sa­ko de­šimt me­tų įmo­nei va­do­vau­jan­tis vy­ras.

Sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad mū­sų ša­ly­je per me­tus vie­nas žmo­gus su­var­to­ja apie 150-170 kiau­ši­nių. Vi­du­ti­niš­kai kiau­ši­nius val­go­me kas an­trą die­ną. Kas­met prieš Ve­ly­kas jų po­rei­kis iš­au­ga apie 40 pro­cen­tų.

„Zu­jų paukš­ty­nas“ per de­šimt me­tų iš­mo­ko pri­si­tai­ky­ti prie pir­kė­jų įgei­džių. Re­gu­liuo­da­mi viš­tų skai­čių, bū­tent tuo lai­ko­tar­piu sten­gia­si au­gin­ti kuo dau­giau viš­tų, ku­rias vė­liau, bu­mui at­slū­gus, iš­sker­džia.

Įmo­nė plės­tis kol kas ne­si­ruo­šia. „Da­bar mums svar­biau­sia ati­tik­ti vi­sus griež­tus Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­la­vi­mus. In­ves­tuo­ja­me į nau­ją įran­gą, ma­ži­na­me paukš­čių tan­ku­mą, kie­kį“, – pa­sa­ko­ja di­rek­to­rius. Pa­gal eu­ro­pi­nius stan­dar­tus vie­nai de­dek­lei tu­ri bū­ti su­teik­tas 750 kvad­ra­ti­nių cen­ti­met­rų „gy­ve­na­ma­sis plo­tas“.

Įmo­nės paukš­ty­nuo­se, esan­čiuo­se Zu­jų bei Le­on­po­lio kai­muo­se, šiuo me­tu – per 300 tūks­tan­čių de­dek­lių viš­tų. Į Lie­tu­vos pre­ky­bos cen­trus kas­dien iš­ga­be­na­ma apie 250 tūks­tan­čių kiau­ši­nių.

 

Už­brau­kia mi­tus

 

Lie­tu­viai pir­me­ny­bę tei­kia ru­dos spal­vos kiau­ši­niams. Anot R. Lau­ri­nai­čio, tik­riau­siai dėl to, kad jie vi­zu­a­liai pa­na­šes­ni į na­mi­nius. Ta­čiau prieš Ve­ly­kas mie­liau per­ka bal­tus – mar­gi­ni­mui jie ge­riau tin­ka. „Ski­ria­si tik lukš­to spal­va – sa­vo ko­ky­be jie vi­siš­kai iden­tiš­ki“, – ti­ki­na di­rek­to­rius.

R. Lau­ri­nai­tis ma­no, kad pats lai­kas bū­tų at­si­kra­ty­ti mi­to, jog kiau­ši­ny­je yra la­bai daug cho­les­te­ro­lio, be­si­kau­pian­čio or­ga­niz­me. Me­di­kai šian­dien tvir­ti­na, kad kiau­ši­nius ga­li­ma val­gy­ti kas­dien. Paukš­ty­no va­do­vas pats pus­ry­čių be kiau­ši­nių ne­įsi­vaiz­duo­ja.

Pa­sak įmo­nės di­rek­to­riaus, prieš Ve­ly­kas kiau­ši­nių par­da­vi­mai šok­te­li iki 40 pro­cen­tų. Ta­čiau tik­riau­siai per šven­tes kiau­ši­nių ge­ro­kai „pa­dau­gi­na­me“, nes po Ve­ly­kų ši krei­vė tie­siog šau­na že­myn.

 

Per Ve­ly­kas at­si­val­go

 

Kiau­ši­niais tur­gu­je be­ne sep­ty­nio­lik­tus me­tus pre­kiau­jan­tis ūki­nin­kas Ra­mū­nas Ska­pas sa­ko, kad smul­kūs pre­ky­bi­nin­kai pas­ta­ruo­ju me­tu iš­gy­ve­na ne pa­čias ge­riau­sias die­nas. Var­to­ji­mas smun­ka, žmo­nės per­ka ma­žiau, o tai lie­čia taip pat ir pre­ky­bą kiau­ši­niais. Ūki­nin­kas pas­ta­ruo­ju me­tu pre­kiau­ja tik „Zu­jų paukš­ty­no“ kiau­ši­niais – ar­čiau­sia at­si­vež­ti.

Anks­čiau nu­tik­da­vo ir taip, kad kiau­ši­nių pre­kei­vis prieš Ve­ly­kas net pri­trūk­da­vo. Da­bar pa­siū­la to­kia di­de­lė, kad lik­ti be mar­gu­čių pir­kė­jui ne­gre­sia. “Ne­bus lie­tu­viš­ko – nu­si­pirks par­duo­tu­vė­je im­por­ti­nį. Kiau­ši­nių da­bar – nuo len­kiš­ko iki suo­miš­ko“, – sa­ko R. Ska­pas.

Tie­sa, prieš Ve­ly­kas kiau­ši­niai ant pre­kys­ta­lio tirp­te iš­tirps­ta, ta­čiau po šven­čių – tik­ras šti­lius. Prieš šven­tes vi­si tiek pri­si­da­žo mar­gu­čių, kad pas­kui il­gai juos „nai­ki­na“. „Po­ve­ly­ki­niu lai­ko­tar­piu at­ro­do, kad žmo­nės kiau­ši­nius vi­sai pa­mir­šo. Aiš­ku, kad per­si­val­go per šven­tes. Kiau­ši­niai, kaip ir bet ku­ris mais­tas, at­si­bos­ta, kai nuo­lat jį val­gai“, – sa­ko pa­šne­ko­vas. Ūki­nin­kas anaip­tol ne­ma­no, kad kiau­ši­niai – pi­gus mais­tas. Už de­šim­tį kiau­ši­nių jis pra­šo nuo 3,5 iki 4,5 li­to. Bran­giau­si – tu­ri bū­ti ir di­džiau­si. Ar pri­klau­so kai­na nuo kiau­ši­nio švie­žu­mo? „Tik­rai ne. Švie­žu­mas – tai ta sa­vy­bė, ku­ri pri­va­lo­ma kiau­ši­niui ne­pri­klau­so­mai nuo jo kai­nos“, – ti­ki­na ūki­nin­kas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ukmergėje pastebėta meška, ar dėl to bijosite eiti grybauti?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų