Spausdinti šį puslapį

Apdovanoti geriausi rajono mokytojai

Ra­jo­no pe­da­go­gams šven­tę Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jo die­nos pro­ga pra­ėju­sį penk­ta­die­nį su­ren­gė sa­vi­val­dy­bė bei moks­lei­viai. Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je skam­bė­jo svei­ki­ni­mo kal­bos, mu­zi­ka, pa­gerb­ti ge­riau­si ra­jo­no mo­ky­to­jai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ge­riau­si ra­jo­no mo­ky­to­jai (iš kai­rės): R. Ver­bic­kas, M. Baš­kie­nė, R. Ka­ma­raus­kas.

 

Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jo die­nos mi­nė­ji­me da­ly­va­vo gau­sus bū­rys ra­jo­no pe­da­go­gų, ra­jo­no va­do­vų, ta­ry­bos, Sei­mo na­rių bei kan­di­da­tų, sve­čių.

Skam­bant mu­zi­kai ir ap­lo­dis­men­tams, į sce­ną bu­vo pa­kvies­ti ge­riau­si ra­jo­no mo­ky­to­jai.

Šiuo gar­bin­gu ti­tu­lu šie­met ap­do­va­no­ti „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nio ug­dy­mo mo­ky­to­ja Mei­lu­tė Baš­kie­nė, Me­no mo­kyk­los iš­il­gi­nės flei­tos, klar­ne­to, sak­so­fo­no da­ly­kų mo­ky­to­jas Ri­čar­das Ka­ma­raus­kas, Tau­jė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas Re­gi­man­tas Ver­bic­kas.

 

10-09-1_straipsnio_2_nuotr

10-09-1_straipsnio_3_nuotr

Kon­cer­ta­vo An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos ir Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai.


 

Bu­vo ro­do­ma fil­muo­ta me­džia­ga su iš­trau­ko­mis apie šių mo­ky­to­jų dar­bo kas­die­ny­bę. Apie jų nuo­pel­nus ug­dant jau­ną­ją kar­tą kal­bė­jo mo­kyk­lų va­do­vai.

Vi­si trys pe­da­go­gai ga­li pa­si­di­džiuo­ti sa­vo moks­lei­vių pa­sie­ki­mais – jų ug­dy­ti­niai da­ly­vau­ja įvai­riuo­se kon­kur­suo­se, pro­jek­tuo­se, fes­ti­va­liuo­se, Dai­nų šven­tė­se, spar­ta­kia­do­se. Ne kar­tą yra ta­pę jų nu­ga­lė­to­jais ar už­ėmę pri­zi­nes vie­tas.

Už kū­no kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mą ap­do­va­no­ti Vi­li­ja Va­do­pa­lie­nė ir Ri­man­tas Le­nar­ta­vi­čius.

Ge­riau­sio kai­mo mo­ky­to­jo no­mi­na­ci­ja ati­te­ko Vi­diš­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jai Ri­tai Gim­žaus­kie­nei ir Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos Lai­čių bib­lio­te­ki­nin­kei Van­dai Vinc­kie­nei.

 

10-09-1_straipsnio_4_nuotr


 

Gau­sus bū­rys ra­jo­no pe­da­go­gų ap­do­va­no­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos, ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to ir sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Da­lės Ste­po­na­vi­čie­nės pa­dė­kos raš­tais.

Gra­žų kon­cer­tą sa­vo mo­ky­to­jams pa­do­va­no­jo An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos ir Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai. Kon­cer­ta­vo Me­no mo­kyk­los mo­ki­niai.

Mo­ky­to­jams kon­cer­ta­vo ope­ros so­lis­tas Liu­das Mi­ka­laus­kas ir sty­gi­nių kvar­te­tas „Bass ar­co“.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)