Apie pažeistą etiką, uždarytą skyrių ir patvirtintą planą

Tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me ne­ei­li­nia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­tas Mies­to ben­dra­sis pla­nas ir pra­neš­ta ne­links­ma ži­nia – ten­ka už­da­ry­ti vie­nos ra­jo­no mo­kyk­los kai­me esan­tį pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Apie tai, kad teks už­da­ry­ti Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los Re­čio­nių pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių, pa­aiš­kė­jo tik pas­ku­ti­nė­mis va­sa­ros die­no­mis.

Pa­tvir­tin­ta­me Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų kla­sių kom­plek­tų ir mo­ki­nių skai­čiaus pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­tas šio sky­riaus vie­nas jung­ti­nis pra­di­nių kla­sių kom­plek­tas, ku­ria­me mo­ky­tų­si de­šimt tri­jų kla­sių mo­ki­nių: ke­tu­ri ant­ro­kai, ke­tu­ri tre­čio­kai ir du ket­vir­to­kai. Ta­čiau per va­sa­rą vai­kų tė­ve­liai nu­ta­rė, kad taip su­jun­gus kla­ses, nu­ken­tės mo­ky­mo­si ko­ky­bė. Vi­si jie pa­ra­šė pra­šy­mus per­ves­ti vai­kus į Duks­ty­nos pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Taip prieš pat moks­lo me­tus pa­aiš­kė­jo, kad sky­rių ten­ka už­da­ry­ti.

Re­čio­nių pra­di­nio ug­dy­mo sky­rius įsi­kū­ręs dau­gia­funk­cia­me cen­tre, tai­gi dėl at­si­lais­vi­nu­sių pa­tal­pų pa­nau­do­ji­mo pro­ble­mų ne­kils. Vie­nai iš dvie­jų pra­di­nu­kų mo­ky­to­jų pa­siū­ly­tas ki­tas dar­bas, ki­ta bus at­leis­ta ša­lių su­ta­ri­mu.

Ta­ry­bos na­riai do­mė­josi, ar bus tin­ka­mai su­de­rin­tas mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mas. Pro­jek­tą pri­sta­čiu­si sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė pa­ti­ki­no, kad dėl to pro­ble­mų ne­kils.

Ta­ry­ba to­kiai mo­kyk­los re­or­ga­ni­za­ci­jai pri­ta­rė.

 

Nuo­mos mo­kes­tis

 

Ki­tas po­sė­dy­je ap­svars­ty­tas „švie­ti­mie­tiš­kas“ klau­si­mas su­si­jęs su moks­lei­vių mai­ti­ni­mu. O tiks­liau – su mai­ti­ni­mo pa­tal­pų, esan­čių mo­kyk­lo­se, nu­oma.

Moks­lei­vių mai­ti­ni­mo pa­slau­gas mū­sų ra­jo­ne tei­kia kon­kur­są lai­mė­ju­si  VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“.

Ta­ry­ba sa­vo spren­di­mu lei­do Uk­mer­gės ra­jo­no ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­loms tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui to­kio kon­kur­so lai­mė­to­jui nuo­mo­ti mo­kyk­lų val­gyk­lų pa­tal­pas. Pa­tvir­tin­tos ir nuo­mos kai­nos.

Nuo­mos kai­na už 1 kv. m per mė­ne­sį ap­skai­čiuo­ta pri­klau­so­mai nuo to, kai­me ar mies­te yra mo­kyk­los, taip pat at­si­žvel­giant į ki­tus pa­ra­met­rus pa­gal ati­tin­ka­mą for­mu­lę. Ši kai­na svy­ruo­ja nuo 41 cen­to iki dau­giau nei li­to už kvad­ra­ti­nį met­rą.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja D. Ste­po­na­vi­čie­nė pa­ti­ko, kad dėl nuo­mos iš­lai­dų mo­kinių mais­tas ne­su­pras­tės. Gau­tos už nu­omą lė­šos bus per­ves­tos į mo­kyk­lų spec. są­skai­tas ir ga­lės bū­ti pa­nau­do­tos nu­ma­ty­toms reik­mėms.

Už ko­kio dy­džio pa­tal­pas im­ti nuo­mos mo­kes­tį, kiek­vie­na mo­kyk­la su mai­tin­to­jais tar­sis in­di­vi­du­a­liai, mat kai ku­rios mo­kyk­los val­gyk­lų pa­tal­pas nau­do­ja ir ki­toms reik­mėms. Nuo­mi­nin­kai be to tu­rės pa­deng­ti van­dens, elek­tros ir pa­tal­pų šil­dy­mo iš­lai­das.

 

Pa­tvir­ti­no pla­ną

 

Ra­jo­no ta­ry­bo­je pa­tvir­tin­tas Uk­mer­gės mies­to ben­dra­sis pla­nas. Pra­ėju­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je jis ne­bu­vo pa­tvir­tin­tas, nes pa­siū­ly­ta kai ką ko­re­guo­ti. Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Ar­vy­das Džiu­gas ta­ry­bą in­for­ma­vo, kad į siū­ly­mus bu­vo at­si­žvelg­ta ir pa­kei­ti­mai at­lik­ti: pa­tiks­lin­ta įmo­nės „Nar­bu­tas ir Ko“ te­ri­to­ri­ja; te­ri­to­ri­ja, esan­ti prie­šais Pa­ši­lės ka­pi­nes, pa­žy­mė­ta kaip ža­lia­sis plo­tas. Taip pat nu­ro­dy­tas nu­ma­to­mas įreng­ti  dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­kas nuo til­to Vil­niaus gat­vė­je iki Ant­akal­nio gat­vės, pla­nuo­ja­ma dvi­ra­čių tra­sa nuo Vil­niaus gat­vės pa­bai­gos iki Pa­ši­lės pa­žy­mė­ta to­je pu­sė­je, kur šiuo me­tu yra pės­čių­jų ta­kas.

Pla­nas sau­go­mas ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riu­je.

Ne­te­ku­siu ga­lios pri­pa­žin­tas lig­šio­li­nis mies­to ben­drasis pla­nas, mū­sų ra­jo­no ta­ry­bos pa­tvir­tin­tas 1997 me­tais.

 

Pa­si­ra­šys su­tar­tį su bal­ta­ru­siais

 

Ta­ry­ba pri­ta­rė ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties tarp mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos Aš­me­nos vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pa­si­ra­šy­mui. Pra­ėju­sių me­tų va­sa­rą jau pa­si­ra­šy­tas šios su­tar­ties ke­ti­ni­mų pro­to­ko­las.

Drau­ge su bal­ta­ru­siais nu­ma­ty­ta vyk­dy­ti ben­drą tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą, tad svar­bu, kad mies­tai ofi­cia­liai tap­tų tarp­tau­ti­niais part­ne­riais.

Šiuo me­tu yra pa­teik­ta ben­dra pa­raiš­ka „Eis­mo sau­gu­mo di­di­ni­mas ava­rin­giau­sio­se Uk­mer­gės ir Aš­me­nos mies­tų san­kry­žo­se in­ves­tuo­jant į in­fra­struk­tū­rą ir gy­ven­to­jų są­mo­nin­gu­mo di­di­ni­mą“. Pro­jek­tas bū­tų fi­nan­suo­ja­mas Eu­ro­pos kai­my­nys­tės ir part­ne­rys­tės prie­mo­nės 2007–2013 m. ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mos Lat­vi­ja–Lie­tu­va–Bal­ta­ru­si­ja lė­šo­mis.

 

Dėl til­to per Sie­sar­tį

 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys pa­tei­kė at­sa­ky­mą opo­zi­ci­jos at­sto­vams ra­jo­no ta­ry­bo­je į jų už­klau­si­mą apie si­tu­a­ci­ją dėl Sie­sar­ties til­to re­mon­to.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau skel­bė­me, kad opo­zi­ci­ja pa­tei­kė ra­jo­no va­do­vams už­klau­si­mą, ko­dėl iš anks­to ne­bu­vo pa­si­ruoš­ta me­tus truk­sian­čio til­to re­mon­to dar­bams. Pa­klau­si­me tei­gia­ma, kad ap­link­ke­lių būk­lė pras­ta, ke­lio žen­klų nuo­ro­dų ne­už­ten­ka, gy­ven­to­jai dėl su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos ne­pa­ten­kin­ti.

J. Varž­ga­lys ta­ry­bą pa­ti­ki­no, kad in­for­ma­ci­jos apie bū­si­mą re­mon­tą bū­ta už­tek­ti­nai. Ke­liai, ku­riais da­bar ga­li­ma pa­tek­ti į ki­tą Sie­sar­ties pu­sę, tik­rai nė­ra pa­tys ge­riau­si, ta­čiau jie bus pri­žiū­ri­mi, nuo­lat grei­de­riuo­ja­mi.

At­si­žvel­giant į pa­sta­bas įreng­ti ke­tu­ri pa­pil­do­mi ke­lio žen­klai su nuo­ro­do­mis. Su Au­to­bu­sų par­ku su­de­rin­ta dėl moks­lei­vių pa­vėžė­ji­mo pra­si­dė­jus moks­lo me­tams. Di­rek­to­rius pa­ti­ki­no, kad pra­si­dė­jus žie­mai ke­liai bus va­lo­mi, o ir ap­skri­tai to­kia di­de­le in­ves­ti­ci­ja – nau­ju til­tu – ra­jo­no gy­ven­to­jai tu­rė­tų bū­ti tik pa­ten­kin­ti.

Vis dėl­to Dar­bo par­ti­jos at­sto­vė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė su­abe­jo­jo, ar pra­si­dė­jus moks­lo me­tams tik­rai ne­kils bė­dų į mo­kyk­lą ge­ro­kai il­ges­niu ke­liu pri­vers­tiems va­žiuo­ti vai­kams. Be to, ji pri­mi­nė, kad prieš at­lie­kant to­kius di­de­lius dar­bus rei­kė­tų į su­si­ti­ki­mus kvies­tis ir gy­ven­to­jus. Jos ži­nio­mis, šiuo me­tu ren­ka­mi dėl re­mon­to dar­bų at­si­ra­du­siais ne­pa­to­gu­mais ne­pa­ten­kin­tų gy­ven­to­jų pa­ra­šai.

 

Re­pli­kos bu­vo ne­etiš­kos

 

Pra­ėju­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je vi­rė la­bai daug dis­ku­si­jų ir pa­si­gir­do as­me­ni­nių įžei­di­nė­ji­mų. Dėl vie­nos fra­zės net bu­vo kreip­ta­si į ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ją, ku­ri pri­pa­ži­no, kad re­pli­kos bū­ta ne­etiš­kos.

Ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Min­dau­gas My­ko­las Ta­mo­šiū­nas rugpjūčio 4 die­ną vy­ku­sia­me po­sė­dy­je iš­sa­kė nuo­mo­nę, esą kiek­vie­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba bū­tų la­bai lai­min­ga, jei jo­je bū­tų dau­giau to­kių ar­ma­na­vi­čių ir ma­žiau ka­les­ni­kų ir du­dė­nų.

Arū­nas Du­dė­nas ir An­drius Ka­les­ni­kas dėl šių žo­džių krei­pė­si į Eti­kos ko­mi­si­ją. Jos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė ta­ry­bos na­rius su­pa­žin­di­no su ko­mi­si­jos iš­va­da, ku­rio­je skel­bia­ma, kad M. Ta­mo­šiū­no re­pli­kos bu­vo ne­etiš­kos.

Ko­mi­si­ja re­ko­men­duo­ja ta­ry­bos na­riams at­ei­ty­je veng­ti įžei­džian­čių re­pli­kų, as­me­niš­ku­mų ir lai­ky­tis Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so nuo­sta­tų ir ben­dra­vi­mo tai­syk­lių.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar manote, kad karantinas jau turėtų būti nutrauktas
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų