Apie saugų eismą primins ir dvasininkai

Apie sau­gų eis­mą ir suk­čių pin­kles sa­vo pa­ra­pi­jie­čius Uk­mer­gės de­ka­na­to dva­si­nin­kai nuo šiol įspės iš baž­ny­čių sa­kyk­lų. Šia te­ma pra­ėju­sią sa­vai­tę dis­ku­ta­vo pro­jek­to„Sau­go­ki­me vie­ni ki­tus ke­ly­je“ da­ly­viai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­na­ičio nuotr. Į ko­le­gas krei­pė­si Po­li­ci­jos ka­pe­lio­nas ku­ni­gas To­mas Kar­klys.

Lie­tu­vos au­tomo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­ba, vals­ty­bės įmo­nė „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ kar­tu su Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos de­ka­na­tų pa­ra­pi­jų kle­bo­nais įgy­ven­di­na sau­gaus eis­mo pro­jek­tą „Sau­go­ki­me vie­ni ki­tus ke­ly­je“. Jo tiks­las – ska­tin­ti eis­mo da­ly­vius ke­ly­je elg­tis at­sa­kin­gai ir sau­giai, gerb­ti vie­ni ki­tus, lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių, ne­vai­ruo­ti ap­svai­gus nuo al­ko­ho­lio, tam­siu pa­ros me­tu se­gė­ti at­švai­tus, nau­do­ti lie­me­nes, ži­bin­tus.

Ge­gu­žės mė­ne­sį sos­ti­nės Ka­ted­ros aikš­tė­je star­ta­vęs pro­jek­to ren­gi­nys rug­sė­jo 3 die­ną pa­sie­kė Uk­mer­gę. Aikš­tė­je prie kul­tū­ros cen­tro bu­vo de­monst­ruo­ja­mi sau­gos dir­žų efek­ty­vu­mo ir au­to­mo­bi­lio ap­si­ver­ti­mo imi­ta­vi­mo įren­gi­niai, pla­ti­na­mi lei­di­nu­kai sau­gaus eis­mo te­mo­mis.

Uk­mer­gės de­ka­na­to sa­lė­je vy­ko pro­jek­to da­ly­vių su­si­ti­ki­mas. Vi­sus svei­ki­nęs Po­li­ci­jos ka­pe­lio­nas ku­ni­gas To­mas Kar­klys pa­si­džiau­gė Lie­to­je vyk­do­mu pro­jek­tu ir tuo, kad prie jo ga­li pri­si­dė­ti Baž­ny­čia. Dva­si­nin­kas pa­kvie­tė ko­le­gas apie sau­gų eis­mą įvai­rio­mis prie­mo­nė­mis kal­bė­ti su sa­vo pa­ra­pi­jie­čiais.

Pro­jek­tas ak­ty­viau įsi­bė­gės nuo ru­dens, tad pa­tar­ta, ku­riuo me­tu ir kaip ak­cen­tuo­ti jo svar­biau­sius mo­men­tus. Rug­sė­jo pas­ku­ti­nį sek­ma­die­nį – ke­liau­to­jų die­ną – siū­ly­ta mels­tis už vi­sus vai­ruo­to­jus ir lai­min­ti vai­ruo­to­jų au­to­mo­bi­lius. Vi­są spa­lio mė­ne­sį kvies­ta iš sa­kyk­los ra­gin­ti pa­ra­pi­jie­čius ei­nant gat­ve už­si­vilk­ti švie­są at­spin­din­čias lie­me­nes, at­švai­tus. Spa­lio 13-ąją – Tarp­tau­ti­nę sau­gaus eis­mo die­ną, lap­kri­čio 21-ąją – Žu­vu­sių­jų ke­liuo­se at­mi­ni­mo die­ną – taip pat ra­gin­ta pri­si­min­ti mal­dos na­muo­se.

 

09-07-2_straipsnio_2_nuotr

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos Eis­mo sau­gu­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Če­reš­ka į su­si­ti­ki­mą at­vy­ko su do­va­no­mis.


Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos Eis­mo sau­gu­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Če­reš­ka pa­si­džiau­gė, kad per ket­ve­rius pas­ta­ruo­sius me­tus si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vos ke­liuo­se žen­kliai pa­ge­rė­jo. Žu­vu­sių­jų eis­mo įvy­kiuo­se su­ma­žė­jo du kar­tus. Uk­mer­gės de­ka­na­to pa­ra­pi­jų kle­bo­nams sve­čias at­ve­žė lauk­tu­vių – kny­ge­lių apie sau­gų eis­mą, at­švai­tų. Juos pra­šė iš­da­lin­ti pa­ra­pi­jie­čiams.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ai­das Dut­kus pa­tei­kė ke­tverių pas­ta­rų­jų me­tų sta­tis­ti­ką apie ava­rin­gu­mą Uk­mer­gės ra­jo­ne. Pa­sak pa­rei­gū­no, tam­siu pa­ros me­tu ke­liuo­se au­kų žen­kliai pa­dau­gė­ja. Tik­rai pa­dau­gės jų ir šie­met: „5 žmo­nės žus, trys iš jų bus pės­tie­ji, per 30 bus su­ža­lo­ti, 3-4 iš jų – vai­kai“, – to­kios ne­links­mos pa­rei­gū­nų prog­no­zės. A. Dut­kus vy­lė­si, kad jei prie ak­ci­jos ak­ty­viai pri­si­dės dva­si­nin­kai, au­kų bus ma­žiau. Taip pat jis ak­cen­ta­vo, kad da­li­nant sau­gos prie­mo­nes bei at­švai­tus reik­tų pri­min­ti, kad eis­mo da­ly­viai ne pa­dė­tų į stal­čių, o čia pat pri­si­seg­tų.

Vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas taip pat pri­mi­nė ir dar vie­ną skau­džių nu­si­kal­ti­mų, ku­rių au­ko­mis daž­niau­siai tam­pa pa­gy­ve­nę as­me­nys, gru­pę – te­le­fo­ni­nius suk­čius. Pa­ste­bė­ta, kad suk­čių au­ko­mis daž­niau­siai tam­pa kai­muo­se gy­ve­nan­čios mo­čiu­tės. Dva­si­nin­kai kvies­ti iš baž­ny­čių sa­kyk­lų pri­min­ti žmo­nėms sau­go­tis afe­ris­tų ir ne­pa­tek­ti į jų ža­ban­gas.

De­ka­nas Gin­tau­tas Ka­ba­šins­kas tei­ra­vo­si, ar dvi­ra­ti­nin­kai tu­ri tei­sę va­žiuo­ti ša­li­gat­viais. Taip jiems at­ro­do sau­giau. Taip pat de­ka­nas do­mė­jo­si ga­li­my­be vi­so­se gat­vė­se at­skir­ti dvi­ra­ti­nin­kų zo­nas. Ta­čiau VĮ „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­rius Pet­ras Džer­vus pri­mi­nė, kad vai­ruo­to­jams skir­ti ne ša­li­gat­viai, o va­žiuo­ja­mo­ji da­lis. Įreng­da­mi nau­jus ob­jek­tus ke­li­nin­kai vi­sa­da pa­žy­mi zo­ną dvi­ra­ti­nin­kams. De­ja, se­nuo­se ke­liuo­se tą pa­da­ry­ti ne vi­sa­da ga­li­ma. Kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis dė­ko­jo Ke­lių di­rek­ci­jai už  to­bu­li­na­mus „gu­lin­čius po­li­ci­nin­kus“ – anks­čiau bu­vę me­ta­li­niai „po­li­ci­nin­kai“ nuo ke­lių bū­da­vo nu­lu­pi­nė­ja­mi, la­bai ga­din­da­vo au­to­mo­bi­lius, da­bar­ti­niai vai­ruo­to­jams yra kur kas mielesni.

 

09-07-2_straipsnio_3_nuotr

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ai­das Dut­kus pa­tei­kė ke­tverių pas­ta­rų­jų me­tų sta­tis­ti­ką apie ava­rin­gu­mą Uk­mer­gės ra­jo­ne.


Po Uk­mer­gės de­ka­na­to dva­si­nin­kų su­si­ti­ki­mo su po­li­ci­nin­kais, ke­li­nin­kais, Ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vais kle­bo­nai bu­vo pa­kvies­ti iš­ban­dy­ti sau­gos dir­žų efek­ty­vu­mo ir au­to­mo­bi­lio ap­si­ver­ti­mo imi­ta­vi­mo įren­gi­nius.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar brangstantis alkoholis ir degalai jums taps finansine našta?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų