Apie vandens kokybę galima tik spėlioti

Ne­įpras­ti šios va­sa­ros karš­čiai ir liū­tys di­di­na van­dens tel­ki­nių už­tar­šą. Ta­čiau su­ži­no­ti, ar mau­dy­tis Uk­mer­gės ra­jo­ne sau­gu, mau­dy­nių mė­gė­jams nė­ra kaip. Mat van­dens ko­ky­bės ty­ri­mai pas mus jau se­no­kai ne­at­lie­ka­mi.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gelbėjantis nuo alinančio karščio, apie vandens kokybę galvoti nėra kada.

Po­il­siau­to­jai sa­ko, kad mau­dyk­los šie­met aki­vaiz­džiai pur­vi­nes­nės. Juo­kau­ja, jog nu­si­mau­dę jo­se at­ro­do lyg iš­si­vo­lio­ję dum­ble ir „apaugę“ šapais. Pa­ste­bi­ma, kad ypač smarkiai pa­si­kei­tęs van­duo Šven­to­sios upė­je.

Ke­le­tas skai­ty­to­jų tei­ra­vo­si, ar to­kia­me van­de­ny­je ga­li­ma mau­dy­tis, ne­pa­ken­kiant svei­ka­tai. Žmo­nės sa­ko gir­dė­ję apie kai ku­rias ša­ly­je po­il­siau­to­jams už­draus­tas vie­tas, ku­rio­se van­dens tar­ša vir­ši­ja nor­mas ir ga­li­ma pa­si­gau­ti in­fek­ci­jų.

Anot spe­cia­lis­tų, nei­gia­mos įta­kos mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bei šie­met iš tie­sų tu­ri pas­ta­rų­jų sa­vai­čių orai.

Po gau­saus lie­taus kar­tu su jo van­de­niu į tel­ki­nius su­plau­kia dau­giau ap­lin­kui esan­čių ter­ša­lų, gy­vū­nų iš­ma­tų. Karš­tis taip pat da­ro sa­vo: smar­kiai įši­lęs van­duo pa­lan­kes­nis veis­tis bak­te­ri­joms.

Pa­sak Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­jos Ele­nos Mi­ri­na­vi­čie­nės, liū­tys van­de­nį da­ro ne­šva­rų ir aki­vaiz­džiai. Di­des­nis van­dens srau­tas pa­ke­lia dum­blą, tad ir jo „vo­nių“ ten­ka be­si­pliuš­ke­nan­tie­siems at­vi­ruo­se tel­ki­niuo­se. O aukš­ta tem­pe­ra­tū­ra ska­ti­na bio­lo­gi­nius pro­ce­sus – rū­gi­mą, van­dens dum­blių gau­sė­ji­mą.

Ve­dė­ja pa­sa­ko­jo, jog mau­dyk­lų van­dens ty­ri­mai Uk­mer­gės ra­jo­ne bu­vo at­lie­ka­mi ge­ro­kai anks­čiau. Kiek pa­me­na, dėl van­de­nų ko­ky­bės ne­bu­vo ki­lu­sių pro­ble­mų. Ta­čiau jau ko­kį de­šimt­me­tį ji nė­ra tik­ri­na­ma, tad nie­kur ne­skel­bia­ma, kur ga­li­ma mau­dy­tis, o kur ne­re­ko­men­duo­ja­ma.

E. Mi­ri­na­vi­čie­nė pa­aiš­ki­no, kad mū­sų ra­jo­no tel­ki­niai yra vie­ti­nės reikš­mės ir mau­dyk­los ne­bu­vo įtrauk­tos į Lie­tu­vo­je įre­gist­ruo­tų pa­plū­di­mių są­ra­šą. To­dėl pa­gal ati­tin­ka­mas pro­gra­mas, tai­ko­mas re­gist­ruo­tie­siems, jų van­dens ko­ky­bė ne­ste­bi­ma. Nors rū­pin­tis tuo pa­ves­ta sa­vi­val­dy­bei, ne­sant mies­te rei­kia­mos la­bo­ra­to­ri­jos ir trūks­tant lė­šų, pa­na­šiais ty­ri­mais nie­kas ne­už­si­i­ma.

Anot pa­šne­ko­vės, pas­ta­ro­sios va­sa­ros ne­bū­da­vu­sios to­kios iš­skir­ti­nės, kaip ši. Tad ir tik­rin­ti van­dens tel­ki­nių šva­ru­mą dėl ga­li­mo kait­ros ar liū­čių po­vei­kio kaip ir ne­bu­vę reik­mės...

Lie­pą pra­si­de­da na­tū­ra­lus van­dens žy­dė­ji­mu va­di­na­mas reiš­ki­nys. Skir­tin­guo­se tel­ki­niuo­se jis dau­giau ar ma­žiau ryš­kus. Šį pro­ce­są su­ke­lian­čių dum­blių dau­gė­ja, kai van­duo šil­tas ir tvy­ro ra­mus oras. Tai, pa­sak E. Mi­ri­na­vi­čie­nės, bio­lo­gi­nis iš­si­va­ly­mo pro­ce­sas ir žmo­gui jis nė­ra pa­vo­jin­gas. Ta­čiau smar­kiai žy­din­čia­me van­de­ny­je be­si­mau­dan­čiam aler­giš­kam žmo­gui ga­li pa­ū­mė­ti aler­gi­ja, su­dirg­ti oda. To­dėl jei­gu van­duo la­bai drums­tas, jo reikėtų vengti.

Kad į drum­zli­ną van­de­nį nė­ra ko lįs­ti, pa­ta­ria ir il­ga­me­tis Šven­to­sios upės ste­bė­to­jas An­ta­nas Vai­čiū­nas, po­ky­čius upė­je se­kan­tis kas­dien. „Kai už­ei­na liū­tys, van­duo bė­ga kaip alus, – sa­ko jis. – Nuo kran­tų nu­bėg­da­mas su­ne­ša che­mi­ka­lus, vi­so­kius „bru­dus“, o to­kio­je upė­je mau­dy­tis tik­rai ne­ga­li­ma.“

Upė ne tik pur­vi­na – po stip­raus lie­taus ji „iš­si­rei­ka­la­vu­si“ di­des­nio plo­to. Ta­čiau, anot A. Vai­čiū­no, ne­pa­tvi­nu­si tiek, kad reik­tų ne­ri­mau­ti. Per­nai pa­na­šiu lai­ku Šven­to­ji bu­vo pa­ki­lu­si 25 cen­ti­met­rus. Pa­sak ste­bė­to­jo, šį tre­čia­die­nį pa­ki­li­mo ri­ba bu­vo 32 cen­ti­met­rai. Kri­ti­nė si­tu­a­ci­ja bū­tų, jei­gu per pa­rą upės van­duo pa­kil­tų 50 cen­ti­met­rų – tuo­met grės­tų po­tvy­nis.

Pa­šne­ko­vas ap­gai­les­tau­ja, jog ste­bė­da­mas Šven­tą­ją, ne vi­sa­da ga­lįs su­sek­ti kran­tuo­se siau­tė­jan­čius chu­li­ga­nus. Jie prieš po­rą die­nų sub­jau­ro­jo ne­se­niai iš nau­jo ap­kal­tas ste­bė­ji­mo pa­tal­pas – iš­lanks­tė ir ap­ga­di­no pos­to bū­de­lės skar­dą. Vy­ras įta­ria, kad ši­taip pa­si­dar­ba­vo pa­aug­liai: „Plak­tu­ku ar ko­kiu ki­tu ge­le­ži­niu daik­tu pa­da­ry­ta... Na, juk jau­ni­mas ne­tu­ri ką veik­ti, o dirb­ti no­ri – net niež­ti na­gai jiems. Įran­kius – į ran­kas ir įdar­bin­ti bū­ti­nai rei­kia...“

Ge­rai, kad kol kas nie­ko ne­niež­ti net pa­ru­da­vu­sių nuo drum­zlių tel­ki­nių pa­kran­tes ap­gu­lu­siems gy­ven­to­jams. Krei­pi­mų­si dėl ga­li­mo ap­si­nuo­di­ji­mo pur­vi­nu van­de­niu ar ko­kių nors odos li­gų me­di­kai dar ne­su­lau­kė. Apie pa­na­šius at­ve­jus Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­jam gy­dy­to­jui Al­gi­man­tui Ve­lič­kai pas­ta­rai­siais me­tais ap­skri­tai ne­te­kę gir­dė­ti.

Jis sa­ko, kad įta­rus su tuo su­si­ju­sią in­fek­ci­ją, bū­tų in­for­muo­tas Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­rius. Aiš­ki­nan­tis už­kra­to prie­žas­tis, mė­gi­niai siun­čia­mi į Vil­nių. Tai­gi už­si­tęs­tų ir li­gos su­kė­lė­jo nu­sta­ty­mo lai­ko­tar­pis, ir li­gos gy­dy­mas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Kaip per karščius gaivinatės?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų