Apsileidėliams sodininkams pirmąsyk skirtos baudos

Ap­leis­tų so­dų skly­pų sa­vi­nin­kų lau­kia ne­ma­lo­nu­mai. So­dų skly­pe­lių daug me­tų ne­pri­žiū­rin­čius as­me­nis pra­dė­ta baus­ti. Že­mėt­var­ki­nin­kai pa­tik­ri­no vie­nos so­dų ben­dri­jos ap­si­lei­dė­lius ir sky­rė jiems pi­ni­gi­nes bau­das. To­kių griež­tų sank­ci­jų mū­sų ra­jo­ne im­ta­si pir­mą kar­tą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Sodų sklypus tvarko anaiptol ne visi.

Ra­jo­ne šiuo me­tu yra 19 so­dų ben­dri­jų, ku­rios už­ima 350 hek­ta­rų že­mės plo­tą. Ši­tas di­džiu­lis že­mės ma­sy­vas pa­da­lin­tas į maž­daug 3000 skly­pe­lių. Kai ku­rie jų me­tų me­tus sto­vi ap­leis­ti, pik­tžo­lė­ti, pa­vir­tę ne­įžen­gia­mais džiun­gly­nais.

So­dų pir­mi­nin­kams ir tvar­kin­gų so­dų šei­mi­nin­kams tai – tik­ras gal­vos skaus­mas. Juk ap­leis­ti so­dai ne tik dar­ko es­te­ti­nį vaiz­dą, bet ir tam­pa pik­tžo­lių pla­ti­ni­mo bu­vei­ne, čia me­ta­mos šiukš­lės ir se­ni ra­kan­dai. To­kių skly­pų sa­vi­nin­kai ne­mo­ka mo­kes­čių.

Uk­mer­gės so­di­nin­kai šie­met nu­ta­rė ne­be­ken­tė­ti ir su ap­si­lei­dė­liais ko­vo­ti tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis. Su to­kiu pra­šy­mu jie krei­pė­si į Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Uk­mer­gės že­mėt­var­kos sky­riaus spe­cia­lis­tus. Šio sky­riaus ve­dė­ja Lai­mu­tė Vi­li­mie­nė sa­kė, kad pir­mo­sios ben­dri­jos, ku­rių pir­mi­nin­kai pa­tei­kė ne­pri­žiū­ri­mų skly­pe­lių są­ra­šus, – „Pu­še­lė“ ir Sta­ti­kų.

 

Su­griež­tin­ta at­sa­ko­my­bė

 

Pa­sak ve­dė­jos, šiuo me­tu yra su­griež­tin­ta at­sa­ko­my­bė už že­mės ne­pri­ežiū­rą. Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 100 straips­nis skel­bia, kad že­mės sa­vi­nin­kai ar­ba nau­do­to­jai, ku­rie že­mę nau­do­ja ne pa­gal pa­skir­tį, ga­li bū­ti bau­džia­mi nuo 250 iki 500 li­tų bau­da.

Uk­mer­gės že­mėt­var­kos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jur­gi­ta Ra­zu­mie­nė pa­sa­ko­jo, kad „Pu­še­lės“ ben­dri­jo­je bu­vo pa­tik­rin­ta 12 ap­leis­tų skly­pe­lių. Iš­kvie­tus ir įspė­jus jų sa­vi­nin­kus, aš­tuo­ni sa­vo skly­pe­lius ap­tvar­kė. Li­ku­siems ke­tu­riems, ne­krei­pu­siems į įspė­ji­mus dė­me­sio, va­do­vau­jan­tis Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mo ko­dek­su su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mo ak­tai.

Ap­leis­ti skly­pe­liai so­dų tik­rai ne­pri­mi­nė – jie bu­vo ap­au­gę ne tik žo­ly­nais, bet ir krū­my­nais ar net lau­ki­niais me­džiais.

 

Au­gi­na vais­ta­žo­les?

 

Pa­sak J. Ra­zu­mie­nės, ke­ti­nant baus­ti ne pa­gal pa­skir­tį že­mę nau­do­jan­čius pi­lie­čius ne­iš­ven­gia­ma kon­flik­tų ir gin­čų.

Vie­no to­kių skly­pų, ku­ria­me iš ap­griu­vu­sių pa­ma­tų au­ga me­džiai, sa­vi­nin­kė tvir­ti­no, kad čia tik­rų tik­riau­sias so­das, ku­ria­me ji au­gi­na vais­ta­žo­les...

Kad iš­ki­lus tei­si­niams gin­čams ne­lik­tų be įro­dy­mų, že­mėt­var­ki­nin­kai baus­tų as­me­nų skly­pus fo­to­gra­fuo­ja.

 

06-03-1_straipsnio_2_nuotr

Šis kim­sy­nas do­ku­men­tuo­se va­di­na­mas so­do skly­pu.


Ki­tą sa­vai­tę že­mėt­var­ki­nin­kai lan­ky­sis Sta­ti­kų so­dų ben­dri­jo­je. Šios ben­dri­jos pir­mi­nin­kas Jo­nas Za­le­pū­ga sa­ko, kad pas juos ap­si­lei­dė­lių pa­ly­gin­ti nė­ra daug. Vi­siš­kai ne­pri­žiū­ri­mus skly­pe­lius ga­li­ma ant pirš­tų su­skai­čiuo­ti. Ta­čiau no­rė­tųs, kad ir jų ne­lik­tų, o tu­rin­tys tur­tą žmo­nės juo rū­pin­tų­si. „Ma­nau, kad bau­dos taps ge­ra pre­ven­ci­ne prie­mo­ne, ska­ti­nan­čia ki­tus rū­pin­tis že­me“, – sa­ko pir­mi­nin­kas. Jam keis­ta, kad ap­leis­tų skly­pe­lių sa­vi­nin­kai nė­ra nei kur pra­din­gę ar de­gra­da­vę as­me­nys. At­virkš­čiai – tvar­kin­gi ir iš­si­la­vi­nę, ta­čiau ma­nan­tys, kad nie­kas ne­ga­li jų pri­vers­ti dirb­ti sa­vo že­mę.

Nors ra­jo­no so­dų ben­dri­jo­se ap­leis­tų skly­pe­lių yra daug, že­mėt­var­ki­nin­kų pa­gal­bos lig šiol ki­tų ben­dri­jų pir­mi­nin­kai ne­pra­šė.

 

Tik­ri­na ne tik so­dus

 

Va­do­vau­jan­tis Že­mės įsta­ty­mu šiuo me­tu že­mėt­var­ki­nin­kai tik­ri­na ne tik ne pa­gal pa­skir­tį nau­do­ja­mus so­dų skly­pus, bet ir ki­tus že­mės ma­sy­vus. Pir­miau­siai – že­mės plo­tus, esan­čius iki 500 met­rų nuo au­to­stra­dos. Čia taip pat ras­ta pa­žei­di­mų – krū­mais ap­au­gu­sių te­ri­to­ri­jų. Nors per­nai jų sa­vi­nin­kai bu­vo įspė­ti, nė vie­nas į įspė­ji­mus ne­re­a­ga­vo, tad šį­syk bu­vo nu­baus­ti ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka.

 

Lau­kia pra­ne­ši­mų

 

Dėl ap­lai­džiai tvar­ko­mų že­mių gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi kreip­tis ne tik į že­mėt­var­ki­nin­kus, bet ir į Au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bą prie Že­mės ūkio minis­te­ri­jos. Uk­mer­gės ir Jo­na­vos ra­jo­nus ap­tar­nau­jan­tis šios tar­ny­bos spe­cia­lis­tas Al­gir­das Gerd­vi­lis pri­me­na sa­vo mo­bi­laus te­le­fo­no numerį – 8 618 66376. Šiuo te­le­fo­nu ga­li­ma pra­neš­ti apie ne pa­gal pa­skir­tį nau­do­ja­mas, krū­mais, ša­bakš­ty­nais ap­leis­tas ūki­nin­kų že­mes ir so­dų skly­pus.

A. Gerd­vi­lis sa­ko, kad la­bai daug pra­ne­ši­mų iš mū­sų ra­jo­no ne­su­lau­kia. Pa­grin­di­nė bė­da ta, kad kar­tais sun­ku nu­sta­ty­ti ap­si­lei­dė­lių ta­pa­ty­bes. O pra­ne­šęs apie ap­leis­tą že­mę žmo­gus tu­rė­tų ne tik  nu­ro­dy­ti, kur toks skly­pas yra, bet ir kam jis pri­klau­so.

 

Sun­ku nu­sta­ty­ti sa­vi­nin­kus

 

Į įvy­kio vie­tą at­vy­kęs ir pa­žei­dė­ją nu­sta­tęs Au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bos spe­cia­lis­tas, va­do­vau­da­ma­sis Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 107 straips­niu, ap­si­lei­dė­liui taip pat ga­li skir­ti bau­dą. Mi­nė­ta­me straips­ny­je skel­bia­ma, kad že­mės sa­vi­nin­kams ir nau­do­to­jams, ku­rie ne­si­i­ma ko­vos su pik­tžo­lė­mis, au­ga­lų ken­kė­jais ir li­go­mis, pir­mą kar­tą ga­li bū­ti ski­ria­ma iki 100 li­tų bau­da.

Kal­bin­ti tar­ny­bų spe­cia­lis­tai ti­ki­na, kad at­lik­ti sa­vo dar­bą jiems la­biau­siai truk­do tai, kad sun­ku nu­sta­ty­ti ke­lis kar­tus per­par­duo­tos že­mės sa­vi­nin­kus. Ne­įma­no­ma nu­baus­ti ir sa­vi­nin­kų, ofi­cia­liai ne­įtei­si­nu­sių sa­vo nuo­sa­vy­bės.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar jau perkate kiaušinius Velykoms?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų