Ap­de­gu­siai mer­gai­tei – ak­ci­jos ren­gė­jų do­va­na

 

TV3 te­le­vi­zi­ja ir SEB ban­kas jau sep­tin­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja prieš­ka­lė­di­nę „Iš­si­pil­dy­mo ak­ci­ją“, kvie­čian­čią pa­si­da­lin­ti ge­ru­mu ir pa­rem­ti ša­lies glo­bos na­mų auk­lė­ti­nius, li­go­niu­kus bei skau­džių nu­ti­ki­mų pa­ty­ru­sius vai­kus. Vie­ni ak­ci­jos da­ly­vių ne­se­niai lan­kė­si Uk­mer­gė­je.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Te­le­vi­zi­nin­kų dė­me­sio šie­met su­lau­kė de­šimt­me­tė uk­mer­giš­kė Lau­ra, ku­ri li­gi šiol gy­do­si ant vei­do ir kū­no esan­čias žaiz­das – jas pa­li­ko sau­sį ki­lęs gais­ras. Po ne­lem­to­sios nak­ties, kai lieps­no­se žu­vo vy­res­nio­ji Lau­ros se­su­tė, o ar­ti­mie­ji li­ko be na­mų, mer­gai­tės na­mais il­gam ta­po li­go­ni­nė, sa­na­to­ri­ja. Per ne­lai­mę ji ap­de­gė tris­de­šimt sep­ty­nis pro­cen­tus kū­no, ug­nis pa­žei­dė ma­ža­me­tės odą, or­ga­nus. Nors iš­ken­tė ne vie­ną ope­ra­ci­ją, dau­gy­bę gy­dy­mo ir re­a­bi­li­ta­ci­jos pro­ce­dū­rų, di­džiu­liai ran­dai nie­kur ne­iš­ny­ko...

 

 

Kar­tu su li­ki­mo se­su­tė­mis ir bro­liu­kais spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tre „Vy­tu­rė­lis“ Lau­ru­tė sma­giai at­šven­tė sa­vo de­šim­tą­jį gim­ta­die­nį.
TV3 ar­chy­vo nuotr.

 

Spa­lį pa­skel­bus „Iš­si­pil­dy­mo ak­ci­jos“ pra­džią, žmo­nės pa­ra­gin­ti prie jos pri­si­dė­ti. Or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia pa­au­ko­ti pi­ni­gų, pa­svars­ty­ti apie ga­li­my­bę įsi­vai­kin­ti, o mi­nė­tos te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jai ku­ria vaiz­do siu­že­tus apie liūd­nas is­to­ri­jas. Vie­nas toks, ku­rį trečiadienį ga­lė­jo iš­vys­ti te­le­vi­zi­jos žiū­ro­vai, – apie Lau­ros tra­ge­di­ją ir gy­ve­ni­mą po jos.

Pas mer­gai­tę at­vy­ko TV3 lai­dos „Prieš sro­vę“ ve­dė­ja Aud­rė Ku­da­bie­nė. Ji lan­kė­si Uk­mer­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tre „Vy­tu­rė­lis“, ku­ria­me Lau­ra mo­ko­si, vie­šė­jo jos na­muo­se. Žur­na­lis­tė kal­bi­no šios is­to­ri­jos he­ro­jės ar­ti­muo­sius, drau­gus, ug­dy­mo įstai­gos dar­buo­to­jus. Lau­rai vieš­nia at­ve­žė do­va­nų – žais­lų, pa­puo­ša­lų plau­kams. Iš­vyk­da­ma lai­dos kū­rė­ja po tru­pu­tį sveiks­tan­čiai li­go­niu­kei ir jos ma­mai Na­ta­li­jai pa­li­ko dar vie­ną pa­ža­dą: „Iš­si­pil­dy­mo ak­ci­jos“ ren­gė­jų do­va­na joms tap­sią bran­gūs, bet Lau­rai la­bai rei­ka­lin­gi vais­tai.

Ne­įpras­tų sve­čių Lau­ru­tė su­lau­kė kaip tik tą die­ną, kai jai su­ėjo de­šimt me­tų. Ma­ma „Vy­tu­rė­ly­je“ šia pro­ga su­ren­gė gim­ta­die­nį, o šven­tę ste­bė­jo ir lai­dos kū­ry­bi­nė gru­pė. Vi­si gar­džia­vo­si tor­tu, vai­ši­no­si sul­ti­mis. „Bu­vo la­bai sma­gu ir ge­ra“, – sa­ko Na­ta­li­ja, ban­dy­da­ma už­mirš­ti pra­ei­tin grimz­tan­čias ne­gan­das ir trokš­da­ma, kad da­bar jos duk­ra pa­tir­tų kuo dau­giau ge­rų įspū­džių.

Te­le­vi­zi­nin­kų rū­pes­tis ir ga­li­my­bė ne­mo­ka­mai su­lauk­ti vais­tu­kų, ku­rie ne­kom­pen­suo­ja­mi, šei­mai la­bai svar­būs. Mer­gai­tės kū­ną den­gian­čius ran­dus bū­ti­na kas­dien purkš­ti spe­cia­liu skys­čiu. Pa­sak Na­ta­li­jos, vie­nas fla­ko­nas to­kio purš­kik­lio kai­nuo­ja apie du šim­tus li­tų, o jo te­už­ten­ka ke­tu­rioms die­noms... „Tai da­bar jau ir ne­purš­kiu tiek – sten­giuo­si pa­tau­py­ti, juk ten­ka dė­ti li­tą prie li­to...“ – pra­si­ta­ria be Lau­ros dar du ma­žy­lius – dvy­nius Kris­ti­ną ir Jus­tu­ką – au­gi­nan­ti mo­te­ris.

Skau­džiai nu­ken­tė­ju­si, bet sa­vo gy­ve­ni­mą iš nau­jo ku­rian­ti šei­ma ti­ki­si dar vie­nos ži­nios. Lau­ra jau pa­si­ren­gu­si plas­ti­nei ran­dų ša­li­ni­mo ope­ra­ci­jai, ar­ti­mie­ji su­si­tai­kė ir su tuo, jog lau­kia il­gas gy­dy­mo ir ne­ri­mo me­tas. Ne­tru­kus pa­aiš­kės, kur – Lie­tu­vo­je ar už­sie­ny­je – uk­mer­giš­kė bus ope­ruo­ja­ma. Los An­dže­le įsi­kū­ru­sio Ame­ri­kos lie­tu­vių or­ga­ni­za­ci­jos „Lie­tu­vos vai­kų vil­tis“ sky­riaus rū­pes­čiu mer­gai­tę jau ap­žiū­rė­jo iš JAV at­vy­kęs spe­cia­lis­tas. Dar šį mė­ne­sį jis vėl at­vyks­ta į Vil­nių, kad ga­lė­tų pa­ma­ty­ti, kaip li­go­nei se­ka­si sveik­ti.

„Va­žiuo­sim pas gy­dy­to­ją ir su­ži­no­sim, ar rei­kės vyk­ti ope­ruo­tis į Ame­ri­ką. O gal pa­kaks ir Lie­tu­vos spe­cia­lis­tų pa­stan­gų“, – sa­ko Na­ta­li­ja ir pri­si­pa­žįs­ta, kad da­bar jos vi­sos ka­lė­di­nės sva­jo­nės su­si­ju­sios su ge­rė­jan­čia Lau­ros svei­ka­ta ir vil­ti­mi, jog ne­lai­mę žy­min­tys ran­dai nuo mer­gai­tės kū­no pra­dings...

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ukmergėje pastebėta meška, ar dėl to bijosite eiti grybauti?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų