Areštinė: vieniems – bausmė, kitiems – gyvenimo būdas

Ad­mi­nist­ra­ci­nius tei­sės nu­si­žen­gi­mus pa­da­rę as­me­nys tu­ri pa­si­rin­ki­mą. Jie ga­li su­mo­kė­ti pa­skir­tą bau­dą, ati­dirb­ti už ją ar­ba iki tris­de­šim­ties pa­rų pail­sė­ti areš­ti­nė­je. Pa­si­rin­kus pas­ta­rą­ją, ne tik bau­dos mo­kė­ti ne­rei­kia – val­gis, nak­vy­nė šva­rio­je pa­ta­ly­nė­je nie­ko ne­kai­nuo­ja.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ai­das Dut­kus pa­sa­ko­jo apie sustiprintą areštinės apsaugą.

 

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to areš­ti­nė­je yra 14 ka­me­rų ir kar­ce­ris. Areš­ti­nė­je vie­nu me­tu ga­li bū­ti pa­tal­pin­tas 31 as­muo.

Čia lai­ki­nai „ap­gy­ven­di­na­mi“ su­lai­ky­tie­ji, su­im­tie­ji, nu­teis­tie­ji bei ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka areš­tuo­ti as­me­nys. Šiuo me­tu areš­ti­nė­je ad­mi­nist­ra­ci­nį areš­tą at­lie­ka 18 as­me­nų. Dar 65 lau­kia sa­vo ei­lės.

„Už nie­ką...“

Mū­sų ap­si­lan­ky­mo me­tu areš­ti­nė­je bu­vo ty­lu – nie­kas ne­triukš­ma­vo, ne­dai­na­vo, kumš­čiais du­rų ne­dau­žė ir į lais­vę ne­si­ver­žė. Jei ne nuo­lat ko­ri­do­riuo­se ke­lią pas­to­jan­čios ke­liais už­rak­tais ra­ki­na­mos gro­tos, at­ro­dy­tų, kad ki­taip čia nė ne­bū­na.

To­kias iliu­zi­jas iš­sklai­dė areš­ti­nės vir­ši­nin­kas Egi­di­jus Če­ka­naus­kas – bū­na čia vis­ko: ry­ja­mi šaukš­tai, pjaus­to­mos ve­nos, net ban­do­ma pa­bėg­ti.

Tą­dien vie­ni ra­miai mie­go­jo „po­pie­ti­nio mie­go“, ku­ris iš nuo­bo­du­lio tik­riau­siai čia tę­sia­si di­dži­ą­ją pa­ros da­lį. Ki­ti pa­si­vaikš­čio­ji­mų kie­me­ly­je, užuot kvė­pa­vę gry­nu oru, go­džiai trau­kė dū­mą.

Vie­no­je ka­me­ro­je lo­vo­je gu­lin­tis jau­nuo­lis pa­si­ro­džius žur­na­lis­tams pa­slė­pė gal­vą po ant­klo­de. Tik įsi­ti­ki­nęs, kad nie­kas jo ne­ke­ti­na slap­čia fo­to­gra­fuo­ti, at­si­sė­do lo­vo­je. Var­do nei pa­var­dės sa­ky­ti ne­no­rė­jęs areš­ti­nės gy­ven­to­jas šne­ku­čia­vo­si no­riai. Vis­gi nau­ji žmo­nės – ne pa­rei­gū­nai, ne ka­me­ros „drau­gai“, ku­rie tuo me­tu nau­do­jo­si tei­se va­lan­džiu­kę pa­bū­ti lau­ke.

Vy­ru­kas pri­si­pa­ži­no areš­ti­nė­je at­si­dū­ręs an­trą kar­tą. Gy­rė­si ne­sąs be­dar­bis. Koks ga­lė­tų bū­ti jo dar­bas, be­lie­ka spė­lio­ti, nes su­dė­jus abi baus­mes, jau­ni­kai­tis „pra­stū­mė“ čia be­veik pen­kias­de­šimt pa­rų.

„Ko­dėl jūs ne­no­ri­te pa­si­vaikš­čio­ti?“ – klau­sia­me. „Aš ir ka­me­roj pri­si­vaikš­tau – mi­nu ir mi­nu pir­myn at­gal“, – pa­aiš­ki­no. „Už ką sė­di?“ – smal­sau­ja­me. „Už nie­ką“, – ne­dve­jo­da­mas at­šo­vė mū­sų pa­šne­ko­vas.

„Tai čia vi­si jie už nie­ką sė­di. Ki­to­kio at­sa­ky­mo ir ne­si­ti­kė­kit“, – pa­ta­rė pa­rei­gū­nai.

Al­ter­na­ty­va bau­dai

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis sa­ko, kad prie areš­ti­nės du­rų dėl lais­vų vie­tų trū­ku­mo nu­tį­sus to­kiai ei­lei, kai ku­rie nu­baus­tie­ji nuo baus­mės taip ir iš­si­su­ka. Mat ad­mi­nist­ra­ci­niam areš­tui yra tai­ko­mas vie­nų me­tų se­na­ties ter­mi­nas.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas lei­džia ne­su­mo­kė­tas ir ne­iš­ieš­ko­tas bau­das pa­keis­ti ne­mo­ka­mais vie­šai­siais dar­bais ar­ba ad­mi­nist­ra­ci­niu areš­tu. Taip užuot ga­vus lė­šų, pa­pil­dan­čių biu­dže­tą, iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų yra iš­lai­ko­mi nu­si­kal­ti­mus ar ad­mi­nist­ra­ci­nius pra­si­žen­gi­mus pa­da­rę as­me­nys.

Anot vir­ši­nin­ko, per­si­kė­lus į nau­jas ko­mi­sa­ria­to pa­tal­pas, areš­ti­nė ta­po ypač „po­pu­lia­ri“. Vi­du­ti­nis pa­ros vi­dur­kis anks­čiau bu­vo 13, da­bar jis iš­au­go dvi­gu­bai.

„Dau­gu­ma čia sė­din­čių nie­kur ne­dir­ba, ne­tu­ri kuo bau­dos su­si­mo­kė­ti. O apie vie­šuo­sius dar­bus jie net ne­gal­vo­ja - vie­toj jų pa­si­ren­ka areš­ti­nę. Jei ga­li šil­tai nie­ko ne­veik­da­mas pa­sė­dė­ti, kam dirb­ti?“ – sa­ko pa­šne­ko­vas.

Sko­los ne­lie­ka

Ad­mi­nist­ra­ci­nis areš­tas ga­li bū­ti ski­ria­mas iki 30 pa­rų, ne­žiū­rint to, ko­kio dy­džio bau­dą už pa­žei­di­mą sky­rė teis­mas. Vie­na areš­ti­nė­je pra­leis­ta pa­ra „at­per­ka“ 20 li­tų ne­su­mo­kė­tos bau­dos. Pa­si­bai­gus mak­si­ma­liam areš­to ter­mi­nui, pra­si­žen­gė­liai ga­li at­si­kra­ty­ti ir 600, ir 4000 li­tų bau­dos.

Vir­ši­nin­kas dėl to­kios ne­ly­gy­bės įžiū­ri spra­gą Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se. „Tai tu­rė­tų bū­ti trak­tuo­ja­ma kaip ne­at­lik­ta baus­mė ir as­me­nims tu­rė­tų bū­ti „pri­ka­bi­na­ma“ sko­la. Ją bū­tų ga­li­ma iš­skai­čiuo­ti iš at­ly­gi­ni­mų, jiems pra­dė­jus dirb­ti“, – svars­to jis.

Kai ku­rie as­me­nys taip įsi­gud­ri­na, kad areš­ti­nė­je gy­ve­na nuo­lat. Iš­ėję į lais­vę, pa­si­sten­gia ką nors iš­krės­ti ir bū­na grą­ži­na­mi pa­rei­gū­nų prie­žiū­ron. Yra per me­tus čia pra­lei­džian­čių po pen­kis-še­šis mė­ne­sius.

Mais­to ne­ra­ga­vo

Per me­tus Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to areš­ti­nė­je lai­ko­mi as­me­nys iš vals­ty­bės biu­dže­to „su­val­go“ 100 tūks­tan­čių li­tų. Per mė­ne­sį vie­nam „gy­ven­to­jui“ iš­lei­džia­ma apie tūks­tan­tį li­tų.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas yra su­da­ręs su­tar­tį su VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“. Areš­tan­tų die­nos nor­mai ski­ria­ma 9,3 li­to. „Pats ne­su ra­ga­vęs to mais­to. Bet ma­nau, kad mai­ti­na­mi jie vi­sai pa­do­riai – nie­kas ne­si­skun­dė“, – sa­ko vir­ši­nin­kas.

Ra­cio­nas ne itin įvai­rus, bet var­gu ar ge­riau mai­ti­na­mi ša­lies li­go­ni­nė­se be­si­gy­dan­tys pa­cien­tai. Pus­ry­čiams ir va­ka­rie­nei – su­muš­ti­niai su sū­riu bei deš­ra, po rie­kę duo­nos bei ba­to­no, va­di­na­ma bal­ta miš­rai­nė ar­ba sa­lo­tos su sil­ke. Pie­tums – lėkš­tė sriu­bos, mė­siš­kas pa­tie­ka­las su gar­ny­ru, kom­po­tas ir po ke­le­tą rie­ku­čių duo­nos. Mais­tas ga­mi­na­mas „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los vir­tu­vė­je, pri­sta­to­mas ter­mo­suo­se ir pa­tie­kia­mas vien­kar­ti­niuo­se in­duo­se.

Tvir­čiau­sia va­liu­ta

To­kio­je šva­rio­je, kar­tą per sa­vai­tę kei­čia­mo­je pa­ta­ly­nė­je ne vie­nas iš čia lai­ko­mų as­me­nų na­muo­se var­gu ar mie­ga. Už skal­byk­los pa­slau­gas mo­ka ko­mi­sa­ria­tas. Taip pat kas­met ne­ma­ža su­me­lė iš­lei­džia­ma vais­tams. Po­pu­lia­riau­si – ra­mi­nan­tie­ji bei nu­skaus­mi­nan­tie­ji vais­tai.

R. Kiš­kis ma­no, kad są­skai­tos už elek­trą su­ma­žė­tų, jei areš­tuo­tie­ji bū­tų ap­mo­kes­tin­ti mo­kes­čiu už su­nau­do­tą elek­tros ener­gi­ją ar­ba ri­bo­ja­mas nau­do­ji­mo­si lai­kas. „Ko­kių tik prie­tai­sų jie čia ne­tu­ri – pra­de­dant spi­ra­lė­mis ar­ba­tai vir­ti, bai­giant ra­di­jo im­tu­vais ir te­le­vi­zo­riais“, – pa­sa­ko­ja jis. Vi­sus juos įjun­gus, elek­tros skai­tik­lis areš­ti­nė­je švilp­te švil­pia.

Ką ne ką, o stip­rią ar­ba­tą, va­di­na­mą če­fy­rą, tai jie mėgs­ta. Dar vie­na la­bai tvir­ta va­liu­ta tarp areš­ti­nės gy­ven­to­jų – rū­ka­lai. Ci­ga­re­tėms pa­bran­gus, ar­ti­mie­ji vis re­čiau jo­mis le­pi­na, tai­gi ten­ka pa­si­telk­ti sa­vo iš­mo­nę.

Kar­tais dėl rū­ka­lų net ba­do strei­ką pa­skel­bia. Apie vie­ną to­kį strei­ką pa­pa­sa­ko­jo ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ai­das Dut­kus: „Vie­nas ne­pil­na­me­tis iš­kė­lė ul­ti­ma­tu­mą – ar­ba duo­dat ci­ga­re­čių, ar­ba skel­biu ba­do strei­ką. O pa­ties vie­no­je ran­ko­je sto­ra duo­nos rie­kė, ki­to­je – deš­ros ga­ba­las.“ Be­pi­gu ba­do strei­kus skelb­ti, kai ar­ti­mie­siems kar­tą per dvi sa­vai­tes lei­džia­ma ati­temp­ti de­šimt ki­log­ra­mų sve­rian­tį lauk­ne­šė­lį.

Trans­por­to prie­mo­nės – drau­džia­mos

Drau­džia­mų at­neš­ti su­im­tie­siems daik­tų są­ra­šas il­gas. Ša­ly­je ga­lio­jan­čios areš­ti­nių tvar­kos tai­syk­lės čia įneš­ti drau­džia ne tik šau­na­muo­sius gin­klus, nar­ko­ti­nes me­džia­gas, to­pog­ra­fi­nius že­mė­la­pius, kom­pa­sus bei ka­ri­nę uni­for­mą, bet ir trans­por­to prie­mo­nes. Sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, ko­kia trans­por­to prie­mo­nė ke­lio­li­kos kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to ka­me­ro­je bū­tų nau­din­ga čia at­lie­kan­čia­jam baus­mę.

Areš­ti­nės pri­žiū­rė­to­jai kruopš­čiai pa­tik­ri­na vi­sus į ka­me­ras pa­ten­kan­čius daik­tus. Ta­čiau, anot pa­va­duo­to­jo, ne iš kar­to ir jie kiek­vie­ną gud­ry­bę per­kan­da. Jis pri­si­me­na nu­ti­ki­mą se­no­jo­je ko­mi­sa­ria­to areš­ti­nė­je. „Sy­kį ry­tą at­ei­nam į vie­ną ka­me­rą – vi­si gir­ti. Pa­gal­vo­jom, gal per mū­sų ne­ap­si­žiū­rė­ji­mą tarp daik­tų al­ko­ho­lio pa­slėp­ta bu­vo. Keis­čiau­sia pa­si­ro­dė, kai ke­lis ry­tus – vis tas pats vaiz­de­lis – vi­si to­je ka­me­ro­je kaip po ge­rų iš­ger­tu­vių. Pa­vy­ko iš­si­aiš­kin­ti – su­si­ra­do gud­ruo­liai sie­no­je ke­lių cen­ti­met­rų dy­džio ply­še­lį, per ku­rį ge­ra­da­riai iš gat­vės vie­ną žar­ne­lės ga­lą į bu­te­lį įmer­kę, ki­tą į ka­me­rą įlei­do“, – pa­sa­ko­ja A. Dut­kus.

Ne­ra­šy­tos tai­syk­lės

Areš­ti­nė­je ga­lio­ja ir ne­ra­šy­tos tai­syk­lės. Nes areš­ti­nė – lyg ma­žas ka­lė­ji­mas.

„Gy­ven­to­jai“ pa­si­skirs­tę į tam tik­ras kas­tas. Ne­su­so­din­si į vie­ną ka­me­rą nu­skriaus­tų­jų – ka­lė­ji­mų žar­go­nu va­di­na­mų „ožiais“ ir „gai­džiais“ – su aukš­tes­nių kas­tų at­sto­vais. „Na, bū­tų blo­gai“, – daug ne­aiš­ki­na pa­rei­gū­nai.

Vis tik dau­ge­liui pa­ly­gin­ti su kas­die­ne bui­ti­mi gy­ve­ni­mo są­ly­gos – be­veik ka­ra­liš­kos: kar­tais nie­kur ne­dir­ban­čiam žmo­gui net tris kar­tus per die­ną gau­na­mas mais­tas – pra­ban­ga.

Bet ne­lais­vės die­nos, ma­tyt, vi­siems pra­ilgs­ta, nes pra­mo­gų są­ra­šas ka­me­ro­je la­bai jau ri­bo­tas. Vie­na jų – ant po­pie­riaus nu­si­pieš­tos kor­tos (tik­ras drau­džia areš­ti­nės re­ži­mo tai­syk­lės).

Pra­ri­jo tris šaukš­tus

Areš­ti­nė­je ne­se­niai pra­dė­ta kaup­ti bib­lio­te­ka. Ta­čiau, anot pa­rei­gū­nų, kny­gas skai­to tik „rim­ti“ ka­li­niai. „Rim­tas“ šiuo at­ve­ju tu­rė­tų reikš­ti ne­lais­vė­je ne mė­ne­sį ir ne du pra­lei­du­sį ka­li­nį.

Dar lie­ka pa­si­vaikš­čio­ji­mai ma­ža­me vi­di­nia­me kie­me­ly­je. Ar­ba ga­li­ma ra­šy­ti. Per me­tus tik­riau­siai to­nos po­pie­riaus pri­ra­šo­ma – taip areš­ti­nės gy­ven­to­jai stu­mia nuo­bo­džias die­nas, slen­kan­čias tarp ke­tu­rių sie­nų. Po­pu­lia­riau­si „žan­rai“ – laiš­kai ir skun­dai.

Pa­na­šu, kad il­gas lais­va­lai­kis areš­ti­nė­je tie­siog la­vi­na nu­teis­tų­jų fan­ta­zi­ją. Sy­kį vie­nas su­si­gal­vo­jo ori­gi­na­lią pra­mo­gė­lę – at­ne­ša pri­žiū­rė­to­jas pie­tus, o tas kapt už šaukš­to ir... pra­ri­jo. Puo­lė pa­rei­gū­nai į pa­ni­ką, gy­dy­to­ją iš­kvie­tė. Me­di­kai nu­ra­mi­no – ope­ra­ci­jos ne­rei­kia.

Ka­me­ros fa­ky­ras po to dar ke­lis šaukš­tus pra­ri­jo, bet pas­kui pa­čiam toks „mais­tas“ nu­si­bo­do. Me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kė ki­tam – ve­nas vien­kar­ti­niu sku­ti­mo­si pei­liu­ku per­si­pjo­vu­sia­jam.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar jau žinote, už ką balsuosite per šalies prezidento rinkimus?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų