Artojų varžybose demonstravo meistriškumą

Tre­čia­die­nį Vi­diš­kių se­niū­ni­jo­je, ša­lia Ja­siu­liš­kių pen­sio­na­to, vie­nu me­tu į lau­kus iš­burz­gė ke­lio­li­ka trak­to­rių. Čia vy­ku­sio­se Ar­to­jų var­žy­bo­se sa­vo meist­riš­ku­mą de­monst­ra­vo try­li­ka ra­jo­no trak­to­ri­nin­kų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Autorės nuotr. Pir­mą­ją va­gą iš­arė že­mės ūkio vi­ce­mi­nist­ras Ed­var­das Rau­ga­las.

To­kios var­žy­bos ra­jo­ne ren­gia­mos an­trą kar­tą. Jas or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tai. Į var­žy­bas su­gu­žė­jo gau­sus bū­rys žiū­ro­vų, sa­vo ar­to­jus į var­žy­bas at­ly­dė­jo se­niū­nai.

Pir­ma va­ga – vi­ce­mi­nist­ro

„Lie­tu­viai vi­suo­met bu­vo ge­ri ar­to­jai. Ta­čiau var­žy­bo­se rei­ka­lau­ja­ma vis di­des­nio pro­fe­sio­na­lu­mo. Čia la­bai daug le­mia tech­ni­ka, bet ne ką ma­žiau svar­bu ir meist­riš­ku­mas“, – kal­bė­jo į ren­gi­nį at­vy­kęs že­mės ūkio vi­ce­mi­nist­ras Ed­var­das Rau­ga­las.

„Uk­mer­gės ži­nioms“ vi­ce­mi­nist­ras pri­si­pa­ži­no, kad ne­at­vyk­ti į gim­ti­nės že­mė­je vyks­tan­čias Ar­to­jų var­žy­bas jam nė min­tis ne­ki­lo. Mat Uk­mer­gės ra­jo­ne Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je esan­čia­me Užu­ba­lių kai­me – vi­ce­mi­nist­ro tė­viš­kė.

Jis bu­vo pa­kvies­tas pa­ro­dy­ti ar­to­jams pa­vyz­dį ir ku­me­lai­te Ži­bu­te iš­ar­ti pir­mą­ją va­gą. Sve­čias, iš pra­džių tru­pu­tį  bai­min­da­ma­sis dėl skau­dan­čios ko­jos, ne tik pui­kiau­siai su­si­do­ro­jo su už­duo­ti­mi, bet ir iš­arė dau­giau nei „rei­ka­la­vo“ var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riai. Iš lau­ko E. Rau­ga­las grį­žo del­nuo­se ne­ši­nas drie­žiu­ku, iš­gel­bė­tu nuo ašt­rių plū­gų.

 

artoju_varzybos_g_nem_ntr_006

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į var­žy­bas su­si­rin­ko gau­sus bū­rys žiū­ro­vų.


Pa­sak vi­ce­mi­nist­ro, to­kios var­žy­bos kuo pui­kiau­siai at­lie­ka ir ari­mo pa­mo­kų funk­ci­ją – ar­to­jai pa­si­da­li­na pa­ty­ri­mu, pa­si­džiau­gia ne tik sa­vo, bet ir ko­le­gų re­zul­ta­tais.

Nuo ari­mo pri­klau­so dir­vos

ko­ky­bė

Da­ly­vių gau­sa bei jau­nų žmo­nių su­si­do­mė­ji­mu ar­to­jų var­žy­bo­mis džiau­gė­si ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas.

Spe­cia­lis­tai ti­ki­na, kad nuo dir­vos pa­ruo­ši­mo ne­ma­ža da­li­mi pri­klau­so der­liaus gau­sa ir ko­ky­bė. Žem­dir­biui la­bai svar­bu mo­kė­ti tai­syk­lin­gai ar­ti. Jei ari­mas tvir­tas, ge­rai su­spau­džia­mas oras, pik­tžo­lių sėk­los už­trokš­ta, to­dėl pa­sė­liams pri­žiū­rė­ti rei­kia ma­žiau che­mi­nių au­ga­lų ap­sau­gos prie­mo­nių. Try­li­ka ra­jo­no ūki­nin­kų iš įvai­rių se­niū­ni­jų tu­rė­jo at­lik­ti Ar­to­jų var­žy­bų tai­syk­lė­se nu­ro­dy­tas už­duo­tis bei pa­de­monst­ruo­ti sa­vo meist­riš­ku­mą.

Ar­to­jų var­žy­bas su­reng­ti sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tams pa­dė­jo rė­mė­jai: LŽŪ Kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­ba, Uk­mer­gės ūki­nin­kų kre­di­to uni­ja, UAB „Jo­na­vos grū­dai“, „Ko­ne­kes­ko Lie­tu­va“, „Na­bal­tė“, „Do­jus Ar­go“, „Pa­ne­vė­žio ly­tag­ra“, „Bir­žų žem­tie­ki­mas“, „Dot­nu­vos pro­jek­tai“, „Ro­val­tra“.

Ge­riau­siais ari­mo ap­ver­čia­mais plū­gais rung­ty­je pri­pa­žin­ti: I vie­tą už­ėmęs Vi­diš­kių se­niū­ni­jos ar­to­jas Ta­das Lu­ko­še­vi­čius, II – Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los at­sto­vas Al­gis Čės­na, III – vi­diš­kie­tis An­drius Naš­lė­nas.

Tra­di­ci­niais plū­gais ge­riau­siai arė Še­šuo­lių se­niū­ni­jos ar­to­jas Ri­mas Luk­ša, už­ėmęs I vie­tą, II – Ro­lan­das Ja­kai­tis iš At­ko­čių ag­ro­ser­vi­so, III – Tau­jė­nų se­niū­ni­jos at­sto­vas Vy­tau­tas Pa­dols­kis.

 

artoju_varzybos_g_nem_ntr_010


Nu­ga­lė­to­jai ap­do­va­no­ti or­ga­ni­za­to­rių ir rė­mė­jų įsteig­tais pri­zais.

Vy­ko į res­pub­li­ki­nes var­žy­bas

Šių­me­ti­nių var­žy­bų nu­ga­lė­to­jai at­sto­vaus Uk­mer­gei ki­tą­met vyk­sian­čio­se res­pub­li­ki­nė­se var­žy­bo­se.

Kaip tik to­kios var­žy­bos, ku­rio­se jė­gas iš­mė­gi­no ge­riau­siai per­nai ra­jo­ni­niuo­se tu­ruo­se pa­si­ro­dę ar­to­jai, pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ko  Kė­dai­nių ra­jo­ne, Va­li­na­vos kai­me.

Per­nykš­čių var­žy­bų nu­ga­lė­to­jas Ri­mas Luk­ša iš Še­šuo­lių, aręs tra­di­ci­nių plū­gų gru­pė­je, iš de­šim­ties da­ly­vių bu­vo sep­tin­tas. Šio­je ka­te­go­ri­jo­je pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo pa­kruo­jie­tis Aud­rius Pler­pa. Ap­ver­čia­mų plū­gų gru­pė­je nu­ga­lė­jo kre­tin­giš­kis Ka­zys Gen­čius. Šie vy­rai Lie­tu­vai at­sto­vaus Pa­sau­lio ar­to­jų var­žy­bo­se Chor­va­ti­jo­je (Kro­a­ti­jos sa­la).

Lie­tu­va į Pa­sau­lio ar­to­jų or­ga­ni­za­ci­ją įsto­jo 1999 me­tais ir nuo to lai­ko da­ly­vau­ja šios or­ga­ni­za­ci­jos ren­gia­mo­se Pa­sau­lio ar­to­jų var­žy­bo­se, ku­rios kas­met vyks­ta vis ki­to­je vals­ty­bė­je. Pir­mo­sios Pa­sau­lio ar­to­jų var­žy­bos įvy­ko 1953 me­tais Ka­na­do­je. 2007 me­tais jos bu­vo su­reng­tos ir Lie­tu­vo­je.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ukmergėje pastebėta meška, ar dėl to bijosite eiti grybauti?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų