As­mens do­ku­men­tuo­se – pa­pil­do­mi duo­me­nys

 

Pa­tei­kus pra­šy­mą keis­ti ar­ba gau­ti nau­ją pi­lie­ty­bę bei ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą, da­bar jį gau­si­me su pa­pil­do­mais bio­met­ri­niais duo­me­ni­mis – pirš­tų at­spau­dais. Be to, dėl nau­jo­sios duo­me­nų re­gist­ra­vi­mo įran­gos ne­be­rei­kės rū­pin­tis vei­do nuo­trau­ka – jo at­vaiz­das bus tie­siog nu­skai­to­mas.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Eu­ro­pos Są­jun­gai pri­klau­san­čios vals­ty­bės, įpa­rei­go­tos 2004-ųjų gruo­dį Eu­ro­pos Ta­ry­bos pri­im­to reg­la­men­to, jau ku­ris lai­kas sa­vo pi­lie­čiams iš­da­vi­nė­ja va­di­na­muo­sius bio­met­ri­nius as­mens do­ku­men­tus su vei­do at­vaiz­du. Ben­dri­jos na­re ta­pu­si Lie­tu­va taip pat pri­va­lė­jo įgy­ven­din­ti ati­tin­ka­mus ben­drus rei­ka­la­vi­mus, ke­lia­mus ke­lio­nės do­ku­men­tais lai­ko­miems pa­sams. Sie­kiant do­ku­men­tus dar la­biau ap­sau­go­ti nuo klas­to­ji­mo, jie vėl bus ki­to­kie. Pa­sak Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kės Jo­lan­tos Rin­ke­vi­čie­nės, nuo bir­že­lio 28 die­nos vi­sos ES ša­lys pra­dė­jo iš­da­vi­nė­ti as­mens do­ku­men­tus su įdieg­to­mis pa­pil­do­mo­mis sau­gu­mo prie­mo­nė­mis – bio­met­ri­niais pirš­tų at­spau­dais.

 

 

Nau­ja­sis bio­met­ri­nių duo­me­nų nu­skai­ty­mo įren­gi­nys „fo­to­gra­fuos“ ir vei­dą, ir pirš­tus.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Tai­gi nuo šiol pa­są tu­rė­ti pa­gei­dau­jan­čio sa­vi­nin­ko do­ku­men­te bus du bio­met­ri­niai duo­me­nys. As­mens pirš­tų at­spau­dai bus fik­suo­ja­mi ne tik Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ven­to­jų as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė­se bei pa­suo­se, bet ir tar­ny­bi­niuo­se, už­sie­nie­čio pa­suo­se, pi­lie­ty­bės ir pa­bė­gė­lio ke­lio­nės do­ku­men­tuo­se. Ti­ki­ma­si ši­taip juos ap­sau­go­ti nuo klas­to­ji­mo ir kės­lų pa­si­nau­do­ti ki­tam as­me­niui pri­klau­san­čiu do­ku­men­tu.

Vals­ty­bės rin­klia­vos dy­dis už LR pa­so iš­da­vi­mą (kei­ti­mą) ne­si­kei­čia: no­rint gau­ti jį ben­drą­ja tvar­ka – per vie­ną mė­ne­sį, tai žmo­gui kai­nuos 100 li­tų. As­me­nims iki 18 me­tų ir pen­si­nio am­žiaus žmo­nėms – 50 li­tų.

Ta­čiau pa­sas, kaip mi­nė­ta, yra lai­ko­mas ke­lio­nės do­ku­men­tu, rei­ka­lin­gu no­rint ke­liau­ti po už­sie­nio ša­lis, ne­san­čias Eu­ro­pos že­my­ne. Pa­grin­di­nis as­mens ta­pa­ty­bę ir pi­lie­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tis do­ku­men­tas, pri­va­lo­mas kiek­vie­nam Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiui, yra as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė. Ją įsi­gy­ti rei­kia su­lau­ku­sie­siems 16 me­tų (į Mig­ra­ci­jos po­sky­rį jiems rei­kė­tų kreip­tis per mė­ne­sį nuo tos die­nos, kai su­ka­ko šį am­žių) ar­ba ne­tu­rint iki 2003 m. sau­sio 1 d. iš­duo­to LR pi­lie­čio pa­so. Kor­te­lės, ga­lio­jan­čios mū­sų ša­lies vi­du­je ir Eu­ro­pos vals­ty­bė­se, iš­da­vi­mo ben­drą­ja tvar­ka kai­na – 80 li­tų. Ji ne­iš­duo­da­ma tik tiems LR pi­lie­čiams, ku­rie sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vę už­sie­ny­je.

Anot J. Rin­ke­vi­čie­nės, as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės su sa­vi­nin­kų pirš­tų at­spau­dais iš­duo­da­mos jau nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos. Jos ati­tin­ka ES vals­ty­bių na­rių iš­duo­da­mų pa­sų ir ke­lio­nės do­ku­men­tų ap­sau­gi­nių sa­vy­bių ir bio­met­ri­kos stan­dar­tus nu­sta­tan­čio reg­la­men­to rei­ka­la­vi­mus bei Tarp­tau­ti­nės ci­vi­li­nės avia­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos po­sky­rį ką tik pa­sie­kė du bio­met­ri­nių duo­me­nų nu­skai­ty­mo įren­gi­niai, ku­rie nau­do­ja­mi die­giant šiuos duo­me­nis į bū­si­mus nau­jus ar pa­keis­tus mi­nė­tus as­mens do­ku­men­tus. Jie leis nu­skai­ty­ti pirš­tų at­spau­dus, nau­do­da­ma­sis įren­gi­niu as­muo pa­si­ra­šys. Be to, krei­pian­tis į Mig­ra­ci­jos po­sky­rį ne­be­rei­kės at­si­neš­ti sa­vo nuo­trau­kų – vei­do at­vaiz­du įren­gi­nys taip pat „pa­si­rū­pins“ pats. J. Rin­ke­vi­čie­nė sa­ko, jog da­bar žmo­nėms bus pa­pras­čiau ne tik dėl šios nau­jo­vės – teks pil­dy­ti ir ma­žiau do­ku­men­tų.

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų