Spausdinti šį puslapį

As­mens do­ku­men­tuo­se – pa­pil­do­mi duo­me­nys

 

Pa­tei­kus pra­šy­mą keis­ti ar­ba gau­ti nau­ją pi­lie­ty­bę bei ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą, da­bar jį gau­si­me su pa­pil­do­mais bio­met­ri­niais duo­me­ni­mis – pirš­tų at­spau­dais. Be to, dėl nau­jo­sios duo­me­nų re­gist­ra­vi­mo įran­gos ne­be­rei­kės rū­pin­tis vei­do nuo­trau­ka – jo at­vaiz­das bus tie­siog nu­skai­to­mas.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Eu­ro­pos Są­jun­gai pri­klau­san­čios vals­ty­bės, įpa­rei­go­tos 2004-ųjų gruo­dį Eu­ro­pos Ta­ry­bos pri­im­to reg­la­men­to, jau ku­ris lai­kas sa­vo pi­lie­čiams iš­da­vi­nė­ja va­di­na­muo­sius bio­met­ri­nius as­mens do­ku­men­tus su vei­do at­vaiz­du. Ben­dri­jos na­re ta­pu­si Lie­tu­va taip pat pri­va­lė­jo įgy­ven­din­ti ati­tin­ka­mus ben­drus rei­ka­la­vi­mus, ke­lia­mus ke­lio­nės do­ku­men­tais lai­ko­miems pa­sams. Sie­kiant do­ku­men­tus dar la­biau ap­sau­go­ti nuo klas­to­ji­mo, jie vėl bus ki­to­kie. Pa­sak Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kės Jo­lan­tos Rin­ke­vi­čie­nės, nuo bir­že­lio 28 die­nos vi­sos ES ša­lys pra­dė­jo iš­da­vi­nė­ti as­mens do­ku­men­tus su įdieg­to­mis pa­pil­do­mo­mis sau­gu­mo prie­mo­nė­mis – bio­met­ri­niais pirš­tų at­spau­dais.

 

 

Nau­ja­sis bio­met­ri­nių duo­me­nų nu­skai­ty­mo įren­gi­nys „fo­to­gra­fuos“ ir vei­dą, ir pirš­tus.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Tai­gi nuo šiol pa­są tu­rė­ti pa­gei­dau­jan­čio sa­vi­nin­ko do­ku­men­te bus du bio­met­ri­niai duo­me­nys. As­mens pirš­tų at­spau­dai bus fik­suo­ja­mi ne tik Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ven­to­jų as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė­se bei pa­suo­se, bet ir tar­ny­bi­niuo­se, už­sie­nie­čio pa­suo­se, pi­lie­ty­bės ir pa­bė­gė­lio ke­lio­nės do­ku­men­tuo­se. Ti­ki­ma­si ši­taip juos ap­sau­go­ti nuo klas­to­ji­mo ir kės­lų pa­si­nau­do­ti ki­tam as­me­niui pri­klau­san­čiu do­ku­men­tu.

Vals­ty­bės rin­klia­vos dy­dis už LR pa­so iš­da­vi­mą (kei­ti­mą) ne­si­kei­čia: no­rint gau­ti jį ben­drą­ja tvar­ka – per vie­ną mė­ne­sį, tai žmo­gui kai­nuos 100 li­tų. As­me­nims iki 18 me­tų ir pen­si­nio am­žiaus žmo­nėms – 50 li­tų.

Ta­čiau pa­sas, kaip mi­nė­ta, yra lai­ko­mas ke­lio­nės do­ku­men­tu, rei­ka­lin­gu no­rint ke­liau­ti po už­sie­nio ša­lis, ne­san­čias Eu­ro­pos že­my­ne. Pa­grin­di­nis as­mens ta­pa­ty­bę ir pi­lie­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tis do­ku­men­tas, pri­va­lo­mas kiek­vie­nam Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiui, yra as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė. Ją įsi­gy­ti rei­kia su­lau­ku­sie­siems 16 me­tų (į Mig­ra­ci­jos po­sky­rį jiems rei­kė­tų kreip­tis per mė­ne­sį nuo tos die­nos, kai su­ka­ko šį am­žių) ar­ba ne­tu­rint iki 2003 m. sau­sio 1 d. iš­duo­to LR pi­lie­čio pa­so. Kor­te­lės, ga­lio­jan­čios mū­sų ša­lies vi­du­je ir Eu­ro­pos vals­ty­bė­se, iš­da­vi­mo ben­drą­ja tvar­ka kai­na – 80 li­tų. Ji ne­iš­duo­da­ma tik tiems LR pi­lie­čiams, ku­rie sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vę už­sie­ny­je.

Anot J. Rin­ke­vi­čie­nės, as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės su sa­vi­nin­kų pirš­tų at­spau­dais iš­duo­da­mos jau nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos. Jos ati­tin­ka ES vals­ty­bių na­rių iš­duo­da­mų pa­sų ir ke­lio­nės do­ku­men­tų ap­sau­gi­nių sa­vy­bių ir bio­met­ri­kos stan­dar­tus nu­sta­tan­čio reg­la­men­to rei­ka­la­vi­mus bei Tarp­tau­ti­nės ci­vi­li­nės avia­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos po­sky­rį ką tik pa­sie­kė du bio­met­ri­nių duo­me­nų nu­skai­ty­mo įren­gi­niai, ku­rie nau­do­ja­mi die­giant šiuos duo­me­nis į bū­si­mus nau­jus ar pa­keis­tus mi­nė­tus as­mens do­ku­men­tus. Jie leis nu­skai­ty­ti pirš­tų at­spau­dus, nau­do­da­ma­sis įren­gi­niu as­muo pa­si­ra­šys. Be to, krei­pian­tis į Mig­ra­ci­jos po­sky­rį ne­be­rei­kės at­si­neš­ti sa­vo nuo­trau­kų – vei­do at­vaiz­du įren­gi­nys taip pat „pa­si­rū­pins“ pats. J. Rin­ke­vi­čie­nė sa­ko, jog da­bar žmo­nėms bus pa­pras­čiau ne tik dėl šios nau­jo­vės – teks pil­dy­ti ir ma­žiau do­ku­men­tų.

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)