Ataskaitos, papeikimai ir didinama alga

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pir­mą kar­tą da­ly­va­vo nau­ja­sis Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ap­skri­ty­je Aud­rius Skais­tys. Ke­liais klau­si­mais jis iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę, ta­čiau ta­ry­ba jos pai­sė ne vi­sa­da.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ataskaitas pateikė rajono meras Algirdas Kopūstas (kairėje) ir savivaldybės administracijos direktorius Juozas Varžgalys.

 

Po­sė­dy­je sa­vo me­ti­nę ata­skai­tą ko­le­goms pa­tei­kė ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas. Jis iš­sa­kė ben­drus pa­ste­bė­ji­mus apie ta­ry­bos dar­bą. Me­ro ma­ny­mu, dar­bas vy­ko ir vyks­ta sklan­džiai, nuo­sek­liai, už­tik­ri­nant jo tęs­ti­nu­mą, ta­ry­bos na­riai po­sė­džius lan­ko pa­rei­gin­gai ir be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties jų ne­pra­lei­džia.

Šios ka­den­ci­jos ta­ry­bos nau­jo­vė – iš­va­žiuo­ja­mie­ji po­sė­džiai, ku­riuo­se iš­aiš­kė­ja kai­mo ak­tu­a­li­jos. Dar vie­na nau­jo­vė – prieš kiek­vie­ną po­sė­dį ren­gia­ma pi­lie­čių tri­bū­na, su­tei­kian­ti ga­li­my­bę gy­ven­to­jams iš­sa­ky­ti sa­vo pro­ble­mas ra­jo­no val­džiai. To­kia ga­li­my­be jau pa­si­nau­do­jo 15 uk­mer­giš­kių.

Me­ras pa­mi­nė­jo ke­le­tą spren­di­mų, ku­rių pri­ėmi­mas bu­vo svar­bus dau­gu­mai ra­jo­no gy­ven­to­jų, su­lau­kė vi­suo­me­nės re­ak­ci­jos. Tai klau­si­mai dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros da­li­nio pa­kei­ti­mo, Uk­mer­gės ra­jo­no smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mo fon­do ta­ry­bos su­da­ry­mo, Dai­na­vos gy­ven­vie­tės ši­lu­mos ūkio de­cen­tra­li­za­vi­mo, Gy­vū­nų glo­bos, lai­ky­mo ir nau­do­ji­mo tai­syk­lių da­li­nio pa­kei­ti­mo, Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko ke­lei­vių ve­ži­mo au­to­bu­sais mies­to ir prie­mies­čio marš­ru­tais ta­ri­fų, ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo, sa­vi­val­dy­bės kū­no kul­tū­ros ir spor­to ta­ry­bos nuo­sta­tų bei su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo.

Ata­skai­ti­niu lai­ko­tar­piu pri­im­ti 77 me­ro po­tvar­kiai. Taip pat me­ras pri­ėmė gy­ven­to­jus. Dau­giau­siai be­si­krei­pian­čių­jų iš­sa­kė so­cia­li­nes pro­ble­mas ar­ba pra­šė fi­nan­si­nės pa­ra­mos.

Pa­sak me­ro, spren­džiant ra­jo­no pro­ble­mas bu­vo lan­ko­ma­si Sei­me, mi­nis­te­ri­jo­se, agen­tū­ro­se ir ki­to­se vals­ty­bi­nė­se įstai­go­se.

Ap­žvel­gęs ry­šius su už­sie­nio part­ne­riais me­ras pri­mi­nė mū­sų iš­vy­ku­sias de­le­ga­ci­jas ir at­vy­ku­sius sve­čius.

Il­giau sa­vo pra­ne­ši­me ra­jo­no va­do­vas stab­te­lė­jo prie ši­lu­mos ūkio klau­si­mų – be­si­tem­pian­čios il­gos teis­mų uo­de­gos. Var­di­no sa­vi­val­dy­bės nau­dai iš­nag­ri­nė­tas ir te­be­nag­ri­nė­ja­mas by­las, taip pat ti­ki­no, kad iš­lai­dos vie­šie­siems ry­šiams už ren­gia­mus pra­ne­ši­mus bu­vo ne­iš­ven­gia­mos – ki­taip esą ne­bū­tų at­lai­ky­tas smar­kus opo­nen­tų puo­li­mas.

„Ma­nau, kad vi­si tu­rė­tu­me steng­tis da­ly­kiš­kai spręs­ti ne­leng­vas šio su­dė­tin­go laik­me­čio pa­dik­tuo­tas pro­ble­mas, siek­ti ben­dros veik­los re­zul­ta­to. Juk į šią ta­ry­bą mus vi­sus de­le­ga­vo ra­jo­no žmo­nės“, – bai­gė sa­vo me­ti­nį pra­ne­ši­mą A. Ko­pūs­tas

 

Tu­rė­jo klau­si­mų

 

Ra­jo­no me­rui tu­rė­jo klau­si­mų ta­ry­bos na­riai. Kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas pri­mi­nė, kad sa­vi­val­dy­bės tin­kla­py­je lig šiol ne­įma­no­ma pa­tal­pin­ti ko­men­ta­rų, bei prie­kaiš­ta­vo, kad iki ta­ry­bos ne­pa­ten­ka me­ro ka­bi­ne­te esą nu­sė­dan­tys gy­ven­to­jų raš­tai.

So­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas prie­kaiš­ta­vo, jog val­dan­tie­ji lig šiol ne­pa­tei­kė sa­vo pro­gra­mos, bei pra­šė at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ar me­ras pa­si­ti­ki da­bar­ti­niu ta­ry­bos kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Juo­zu Ar­ma­na­vi­čiu­mi. A. Ko­pūs­tas į šį klau­si­mą pra­šė leis­ti ne­at­sa­ky­ti...

 

Ata­skai­tą pa­tei­kė ir J. Varž­ga­lys

 

Ata­skai­tą ta­ry­bai pa­tei­kė ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, ku­rio­je dir­ba 193 dar­buo­to­jai, di­rek­to­rius Juo­zas Varž­gal­ys.

Sa­vo pra­ne­ši­me jis di­džiau­sią dė­me­sį sky­rė įvyk­dy­tiems ir vyk­do­miems pro­jek­tams.

Pa­gal ES struk­tū­ri­nių fon­dų, Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nių me­cha­niz­mų Pa­ra­mos fon­do fi­nan­suo­ja­mas pro­gra­mas ra­jo­ne įgy­ven­di­na­mi 43 pro­jek­tai, ku­rių ver­tė – 105 mi­li­jo­nai li­tų. Vie­ni ma­to­miau­sių – gat­vių re­konst­ruk­ci­jų, Vi­diš­kių, Del­tu­vos mies­te­lių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tai. Taip pat – re­no­vuo­ti vai­kų dar­že­liai, mo­kyk­lų spor­to aikš­ty­nai.

Iš pro­jek­ti­nių lė­šų šiuo me­tu pa­lei Šven­tą­ją tie­sia­mas pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­kas, re­no­va­vi­mo lau­kia A. Sme­to­nos dva­ras.

Dėl lė­šų sty­giaus nu­tar­ta ne­vyk­dy­ti vie­nin­te­lio Tra­di­ci­nių ama­tų cen­tro pro­jek­to.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius taip pat ap­žvel­gė ra­jo­no pi­ni­gi­nės – me­ti­nio biu­dže­to tu­ri­nį.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to kre­di­ti­nis įsi­sko­li­ni­mas – dau­giau nei 28 mi­li­jo­nai li­tų.

Pa­sak J. Varž­ga­lio, ben­drą sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to įsi­sko­li­ni­mo au­gi­mą nu­lė­mė tai, kad nuo 2009 me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mos vis ma­žė­ja, o pro­jek­tų vyk­dy­mas įgau­na vis di­des­nį pa­grei­tį. Vyk­dant tiek Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tus pro­jek­tus, tiek fi­nan­suo­ja­mus iš ES struk­tū­ri­nių fon­dų ir ki­tos tarp­tau­ti­nės pa­ra­mos fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus, yra bū­ti­ny­bė pri­si­dė­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis, to­dėl kas­met di­dė­ja sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai.

Ta­čiau in­ves­tuo­tos lė­šos į biu­dže­ti­nių įstai­gų re­no­va­ci­ją jau duo­da ge­rų re­zul­ta­tų. Vie­nas to­kių –  po švie­ti­mo įstai­gų re­no­va­ci­jos ge­ro­kai su­ma­žė­ju­sios šil­dy­mo iš­lai­dos.

 

Do­mi­no eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos pa­bai­ga

 

Klau­si­mų iš po­sė­džio da­ly­vių su­lau­kė ir J. Varž­ga­lys. So­cial­de­mok­ra­tas Ka­zys Gry­baus­kas tei­ra­vo­si, kaip pa­vy­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros re­for­ma ir ko­kie di­džiau­si jos pliu­sai. Taip pat jis do­mė­jo­si Pa­ši­lė­je įgy­ven­di­na­mo va­dent­var­kos pro­jek­to ei­ga.

Anot ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, ad­mi­nist­ra­ci­jos re­for­mos pa­bai­ga nu­ma­ty­ta bir­že­lio 1 die­ną. Vie­nas iš jos pliu­sų – ne­be­li­ko pa­vie­nių spe­cia­lis­tų. Apie vanden­t­var­kos pro­jek­tą at­sa­ky­ta, jog jis įgy­ven­di­na­mas sun­kiai – at­si­ra­do ne­nu­ma­ty­tų kliū­čių. Ta­čiau ne­abe­jo­ja­ma – bus baig­tas.

Į so­cial­de­mok­ra­to Arū­no Ja­sai­čio klau­si­mą dėl pir­ties rei­ka­lų  pra­ne­šė­jas at­sa­kė, kad kol kas pir­tis bus ten, kur yra, ta­čiau ieš­ko­ma fi­nan­sa­vi­mo ir ga­li­my­bių įkur­din­ti ją ki­to­je vie­to­je.

A. Du­dė­nas pri­mi­nė Uk­mer­gės skau­du­lį – ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu pa­skelb­tą eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją ir do­mė­jo­si, ka­da ji baig­sis. J. Varž­ga­lys ma­no, kad to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je gy­ven­si­me tol, kol ga­lu­ti­nį taš­ką ši­lu­mos ūkio by­lo­se pa­dės teis­mai.

 

Pa­tvir­tin­tos ata­skai­tos

 

To­liau po­sė­dy­je per­ei­ta prie ki­tų klau­si­mų, ata­skai­tų ir spren­di­mų. Jų iš­nag­ri­nė­ta dau­giau nei 40.

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no VšĮ Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro di­rek­to­rės Skais­tės Va­si­liaus­kai­tės pa­reng­tą pra­ėju­sių me­tų cen­tro veik­los ata­skai­tą bei šių me­tų pro­gra­mą.

Pa­tvir­tin­ta ir sa­vi­val­dy­bės Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos ata­skai­ta, ku­rią pri­sta­tė or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­kas An­drius Lyš­ka. Iš da­lies pa­keis­ta šios ta­ry­bos su­dė­tis: vie­toj Rū­tos Ska­pai­tės į na­rius įtrauk­ta Re­na­ta Ka­džie­nė.

 

Pa­ta­rė ati­dė­ti

 

Il­gė­liau stab­tel­ta nag­ri­nė­jant klau­si­mą dėl dau­gia­bu­čių na­mų šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­ros mak­si­ma­lių ta­ri­fų nu­sta­ty­mo.

Jį pa­tei­kęs UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius pa­aiš­ki­no, kad Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja per­nai gruo­dį pri­ėmė spren­di­mą pa­keis­ti Dau­gia­bu­čių na­mų šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­ros mak­si­ma­lių ta­ri­fų nu­sta­ty­mo me­to­di­ką.

Taip pa­nai­kin­ta ga­li­my­bė di­fe­ren­ci­juo­ti dau­gia­bu­čių na­mų šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­ros mak­si­ma­lius ta­ri­fus pa­gal ši­lu­mos punk­tų nuo­sa­vy­bę.

Di­rek­to­rius pra­šė nu­sta­ty­ti Bu­tų ūkio pri­žiū­ri­mų dau­gia­bu­čių na­mų šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­ros ta­ri­fus ne­di­fe­ren­ci­juo­jant pa­gal ši­lu­mi­nių punk­tų nuo­sa­vy­bę bet at­si­žvel­giant į tech­ni­nes sis­te­mų ypa­ty­bes ir šil­dy­mo plo­tą.

Neišspręsta problema, pa­sak di­rek­to­riaus, Bu­tų ūkiui ta­po sko­los kup­ra: „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ už šias pa­slau­gas įmo­nei sko­lin­ga 40 000 li­tų.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vas pa­ste­bė­jo, kad nors klau­si­mas pa­reng­tas tei­sin­gai, va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mais jį tu­rė­jo pa­teik­ti ne Bu­tų ūkio, o ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, tad siū­ly­ta jį ati­dė­ti.

Ta­čiau J. Rin­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad klau­si­mo ne­iš­spren­dus da­bar, jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė pa­tir­tų rim­tų fi­nan­si­nių pro­ble­mų.

Po pa­skelb­tos per­trau­kos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui J. Varž­ga­liui vis dėlto pa­vy­ko įro­dy­ti, kad klau­si­mą bū­ti­na nag­ri­nė­ti. Dau­gu­mos bal­sų per­sva­ra jam bu­vo pri­tar­ta.

 

Par­duos tur­tą

 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei šiuo me­tu pri­klau­so 7918 AB UMEGA ir 3749 AB Ūkio ban­ko ak­ci­jos.  Jų no­mi­na­li ver­tė – 1 Lt. Ka­dan­gi tai la­bai ma­ža da­lis ben­dro­vių ak­ci­jų, pas­ta­rai­siais me­tais jų veik­los re­zul­ta­tai bu­vo nei­gia­mi, Sa­vi­val­dy­bės tur­to pri­va­ti­za­vi­mo ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, tiks­lin­ga šiuos ver­ty­bi­nius po­pie­rius par­duo­ti.

Taip pat siū­lo­ma par­duo­ti už­da­ry­tos Krikš­tė­nų pra­di­nės mo­kyk­los me­di­nius pa­sta­tus.

Ta­ry­ba šiam spren­di­mui pri­ta­rė.

 

Švie­ti­mie­tiš­ki klau­si­mai

 

Be di­des­nių dis­ku­si­jų po­sė­dy­je pri­tar­ta pluoš­tui švie­ti­mie­tiš­kų klau­si­mų, ku­riuos pa­tei­kė Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė.

Pa­tvir­tin­ti ra­jo­no ug­dy­mo įstai­go­se or­ga­ni­zuo­ja­mo prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­de­liai, nu­sta­ty­ti 2012–2013 m. prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių ir vai­kų skai­čiaus vi­dur­kiai gru­pė­je.

Taip pat nu­sta­ty­tas ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų kla­sių kom­plek­tų skai­čiaus ir mo­ki­nių skai­čiaus vi­dur­kis kla­sė­se at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais.

Pa­tvir­tin­ta „Ši­lo“, Už­upio vi­du­ri­nių mo­kyk­lų, Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos, Sie­si­kų, Vep­rių vi­du­ri­nių, Pa­bais­ko pa­grin­di­nės mo­kyk­lų vi­daus struk­tū­rų per­tvar­ka.

 

Pa­va­di­ni­mai vie­no­di

 

Daž­nas ta­ry­bo­je svars­to­mas klau­si­mas su­si­jęs su nau­jais gat­vių pa­va­di­ni­mais. Tam bū­ti­nas ta­ry­bos pri­ta­ri­mas. Šį­syk pra­šy­ta su­teik­ti Dai­na­vos kai­me esan­čiai Pu­šų, o Krikš­tė­nų kai­me – Šer­mukš­nių gat­vių pa­va­di­ni­mus.

Siū­ly­mui pri­tar­ta, bet pa­ste­bė­ta, kad gat­vių pa­va­di­ni­mai Uk­mer­gės ra­jo­ne – la­bai vie­no­di. Siū­ly­ta jiems rink­ti apy­lin­kių kai­mų pa­va­di­ni­mus ar­ba gar­sių žmo­nių pa­var­des.

 

Pri­tar­ta so­cia­li­niams klau­si­mams

 

Pa­tvir­tin­ti ke­tu­ri So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jos Val­do­nės Gi­nai­tie­nės teik­ti klau­si­mai.

Pa­si­kei­tus įsta­ty­mams pa­tvir­tin­tas nau­jas So­cia­li­nių iš­mo­kų tei­ki­mo as­me­nims, pa­ty­ru­siems so­cia­li­nę ri­zi­ką, tvar­kos ap­ra­šas, Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo iš­im­ties tvar­ka ap­ra­šas, Vien­kar­ti­nių pa­šal­pų ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo tvar­kos ap­ra­šas.

Pri­tar­ta ir pa­reng­tiems Se­niū­ni­jos so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo ir šios ko­mi­si­jos veik­los nuo­sta­tams.

 

Di­des­nė al­ga

 

Vals­ty­bės tar­nau­to­jų tar­ny­bi­nės veik­los ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, vy­ku­sia­me va­sa­rio mė­ne­sį, sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rės Onu­tės Mi­ke­lie­nės tar­ny­bi­nė veik­la įver­tin­ta la­bai ge­rai ir pa­siū­ly­ta per­kel­ti ją į aukš­tes­nės 16 ka­te­go­ri­jos kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jo pa­rei­gas.

Aiš­ku, ati­tin­ka­mai di­dė­tų ir val­di­nin­kės  al­ga. Pa­sak klau­si­mą pri­sta­čiu­sios Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­jos Zi­nos Kur­me­lie­nės, ra­jo­no biu­dže­tui per me­tus tai kai­nuo­tų 8000 li­tų.

A. Ka­les­ni­kas pri­mi­nė, kad lė­šų biu­dže­te trūks­ta, be to, šiems me­tams jis jau su­for­muo­tas. Vals­ty­bės tar­nau­to­jų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos iš­va­dos vyk­dy­mą  jis siū­lė­ a­ti­dė­ti iki 2013 me­tų pra­džios.

Ta­čiau šiam siū­ly­mui, pri­trū­kus dvie­jų bal­sų, ne­bu­vo pri­tarta. Ta­ry­bos spren­di­mu O. Mi­ke­lie­nės al­ga di­dė­ja.

 

Prie­das

 

40 pro­cen­tų tar­ny­bi­nio at­ly­gi­ni­mo dy­džio prie­das Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos va­do­vui Ro­mal­dui Rač­kaus­kui ta­ry­bos spren­di­mu skir­tas vien­bal­siai.

Šio prie­do tar­nau­to­jas nu­si­pel­nė už pa­pil­do­mą dar­bą iš­ve­žant che­mi­nes me­džia­gas ir bu­dė­ji­mą ne tar­ny­bos me­tu.

 

Vir­ši­jo įga­lio­ji­mus

 

Ra­jo­no ta­ry­ba va­sa­rį pa­tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą ir nu­sta­tė di­džiau­sią leis­ti­ną vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis, skai­čių.

Ta­čiau Vy­riau­sy­bės at­sto­vas kon­sta­ta­vo, kad ta­ry­ba vir­ši­jo sa­vo kom­pe­ten­ci­ją, pa­tvir­tin­da­ma kon­kre­taus sa­vi­val­dy­bės struk­tū­ri­nio pa­da­li­nio pa­rei­gy­bių skai­čių. Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad ta­ry­ba tvir­ti­na tik di­džiau­sią leis­ti­ną vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų skai­čių. Nu­sta­ty­ti kon­kre­tų pa­rei­gy­bių skai­čių tu­ri tei­sę sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Šia­me po­sė­dy­je klai­da iš­tai­sy­ta. At­si­žvel­giant į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus siū­ly­mą, ta­ry­bos spren­di­mu nu­sta­ty­tas di­džiau­sias leis­ti­nas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vals­ty­bės tar­nau­to­jų pa­rei­gy­bių ir dar­buo­to­jų skai­čius – 194,5 eta­to.

 

Reg­la­men­to pa­kei­ti­mai

 

Ra­jo­no vi­ce­me­ro Re­gi­man­to Ba­ra­vy­ko siū­ly­mu bu­vo pa­tvir­tin­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­to da­li­niai pa­kei­ti­mai.

Va­do­vau­jan­tis pa­keis­tu reg­la­men­tu, iš­va­žiuo­ja­mie­ji ta­ry­bos po­sė­džiai pri­va­lės bū­ti pro­to­ko­luo­ja­mi. Pa­ko­re­guo­ta ir ga­li­my­bė da­ly­vau­ti Pi­lie­čių tri­bū­no­je. Nuo šiol as­me­nys, no­rin­tys kreip­tis į ta­ry­bą, pri­va­lės re­gist­ruo­tis Sek­re­to­ria­te ne vė­liau kaip prieš 24 va­lan­das iki po­sė­džio pra­džios, nu­ro­dy­da­mi pa­si­sa­ky­mo es­mę.

 

Pa­skirs­tė lė­šas

 

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo minis­te­ri­ja pra­de­da vyk­dy­ti Vie­tos ben­druo­me­nių sa­vi­val­dos 2012 me­tų pro­gra­mą. Ja sie­kia­ma ska­tin­ti ben­druo­me­nes ak­ty­viai da­ly­vau­ti pri­imant spren­di­mus dėl lė­šų pa­nau­do­ji­mo, ten­ki­nant ben­druo­me­nių po­rei­kius so­cia­li­nė­je, kul­tū­ri­nė­je, švie­tė­jiš­ko­je ir ki­to­se sri­ty­se. Pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mui iš vals­ty­bės biu­dže­to mū­sų ra­jo­nui skir­ta 85 300 li­tų.

Va­sa­rio mė­ne­sį bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri  tu­rė­jo pa­reng­ti tvar­ką, kaip šias lė­šas nau­do­ti ir pa­skirs­ty­ti.

Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė pa­tei­kė ta­ry­bai mi­nė­tos pro­gra­mos lė­šų vie­tos ben­druo­me­nių spren­di­mams įgy­ven­din­ti Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą.

Vie­nas ak­tu­a­les­nių jo punk­tų – lė­šų pa­skirs­ty­mo se­niū­ni­joms pro­por­ci­jos. Nu­tar­ta 50 pro­cen­tų pro­gra­mos lė­šų skir­ti mies­to, li­ku­sius 50 pro­cen­tų – vi­soms kai­miš­koms se­niū­ni­joms.

Ta­čiau čia vėl įsi­ki­šo Vy­riau­sy­bės at­sto­vas A. Skais­tys. Jis pri­mi­nė, kad minis­te­ri­ja yra nu­ro­džiu­si lė­šas skirs­ty­ti at­si­žvel­giant į du kri­te­ri­jus – te­ri­to­ri­jos dy­dį ir gy­ven­to­jų skai­čių. Taip, kaip siū­lo­ma, esą da­lin­ti ne­ga­li­ma.

L. Ge­ruls­kie­nė prieš­ta­ra­vo: su pro­jek­tu mi­nis­te­ri­ja su­pa­žin­din­ta ir prie­kaiš­tų jam ne­tu­rė­jo.

Vis dėlto nu­tar­ta at­si­žvelg­ti į Vy­riau­sy­bės at­sto­vo pa­sta­bą ir tuo­jau pat pro­jek­te at­lik­ti ko­rek­ci­jas. Dar­bo gru­pės na­riai po­sė­džio per­trau­kos me­tu iš­ra­do lė­šų pa­skirs­ty­mo for­mu­lę. Ap­ra­še ji nu­ro­dy­ta. Ta­čiau ją pri­tai­kius lė­šos se­niū­ni­joms vis dėl­to bus pa­da­lin­tos taip, kaip ir bu­vo nu­ma­ty­ta pro­jek­te.

 

Pa­ten­ki­no ne vi­sus

 

Tris klau­si­mus ta­ry­bos ver­dik­tui pa­tei­kė Mo­kes­čių ir eko­no­mi­nės ana­li­zės sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Glad­kaus­kie­nė. Ta­ry­ba nag­ri­nė­jo vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­čių leng­va­tų pa­gal gy­ven­to­jų ir įmo­nių pra­šy­mus, že­mės mo­kes­čių leng­va­tų tai­ky­mo pa­gal že­mės sa­vi­nin­kų pra­šy­mus klau­si­mus. Su tam tik­ro­mis pa­tai­so­mis vi­siems pro­jek­tams bu­vo pri­tar­ta.

 

Skir­tas pa­pei­ki­mas

 

Ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu skir­ta tar­ny­bi­nė nuo­bau­da sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai Jo­lan­tai Ka­na­pec­kie­nei.

Val­di­nin­kei skir­tas pa­pei­ki­mas už tai, kad ne­dar­bo me­tu vai­ruo­da­ma tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį bu­vo ne­blai­vi.

Prie vai­ro ne­blai­vi val­di­nin­kė bu­vo su­čiup­ta, kuo­met va­sa­rio 16 die­ną va­žia­vo iš ren­gi­nio Tau­jė­nuo­se. Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas už šį ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mą pa­sky­rė J. Ka­na­pec­kie­nei ad­mi­nist­ra­ci­nę 1000 li­tų bau­dą ir at­ėmė tei­sę vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę vie­ne­riems me­tams.

A. Ka­les­ni­kas siū­lė J. Ka­na­pec­kie­nei skir­ti griež­tes­nę nei pa­pei­ki­mas bau­dą.

Lib­eral­cen­tris­tas Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis, ku­rio at­sto­vau­ja­ma par­ti­ja de­le­ga­vo į šias pa­rei­gas pa­va­duo­to­ją, tei­ra­vo­si ra­jo­no va­do­vų, ar ga­li­ma trak­tuo­ti, kad J. Ka­na­pec­kie­nė vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį dar­bo me­tu. Ne­svar­bu, kad bu­vo iš­ei­gi­nės, ji juk vyk­dė pa­ve­di­mą – kaip val­džios at­sto­vė da­ly­va­vo ren­gi­ny­je.

Ta­čiau čia įsi­ki­šo Vy­riau­sy­bės at­sto­vas A. Skais­tys. Jis pri­mi­nė: jei įvy­kis bū­tų trak­tuo­ja­mas kaip nu­ti­kęs dar­bo me­tu, pa­va­duo­to­jai baus­mė tu­rė­tų bū­ti skir­ta griež­tes­nė...

Ne­be­si­velda­mi į di­des­nes dis­ku­si­jas ta­ry­bos na­riai bal­sa­vo už pa­siū­ly­tą nuo­bau­dą ir jai pri­ta­rė.

 

Eti­ką pa­žei­dė

 

Ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė in­for­ma­vo apie eti­kos pa­žei­di­mą pa­da­riu­sį ko­le­gą. To­kiu pri­pa­žin­tas vals­tie­tis Vla­dis­lo­vas Spruo­gis. Jį Eti­kos ko­mi­sijai ap­skun­dė A. Ka­les­ni­kas. Kon­ser­va­to­rius įta­rė, kad vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­jas V. Spruo­gis nu­si­žen­gė ne­nu­si­ša­li­nęs nuo klau­si­mo, ku­riuo bu­vo nag­ri­nė­tas Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo at­ly­gi­ni­mo klau­si­mas. Eti­kos ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no, kad, ne­nu­si­ša­lin­da­mas nuo bal­sa­vi­mo, jis eti­kai nu­si­žen­gė.

Ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no, kad pa­grįs­tas ir ki­tas A. Ka­les­ni­ko skun­das dėl to, kad po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vęs vi­ce­me­ras R. Ba­ra­vy­kas sa­vo pa­rei­gas at­li­ko ne­tin­ka­mai – nu­trauk­da­vo ki­tų po­sė­džio da­ly­vių pa­si­sa­ky­mus.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų