Spausdinti šį puslapį

Ataskaitos, papeikimai ir didinama alga

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pir­mą kar­tą da­ly­va­vo nau­ja­sis Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ap­skri­ty­je Aud­rius Skais­tys. Ke­liais klau­si­mais jis iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę, ta­čiau ta­ry­ba jos pai­sė ne vi­sa­da.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ataskaitas pateikė rajono meras Algirdas Kopūstas (kairėje) ir savivaldybės administracijos direktorius Juozas Varžgalys.

 

Po­sė­dy­je sa­vo me­ti­nę ata­skai­tą ko­le­goms pa­tei­kė ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas. Jis iš­sa­kė ben­drus pa­ste­bė­ji­mus apie ta­ry­bos dar­bą. Me­ro ma­ny­mu, dar­bas vy­ko ir vyks­ta sklan­džiai, nuo­sek­liai, už­tik­ri­nant jo tęs­ti­nu­mą, ta­ry­bos na­riai po­sė­džius lan­ko pa­rei­gin­gai ir be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties jų ne­pra­lei­džia.

Šios ka­den­ci­jos ta­ry­bos nau­jo­vė – iš­va­žiuo­ja­mie­ji po­sė­džiai, ku­riuo­se iš­aiš­kė­ja kai­mo ak­tu­a­li­jos. Dar vie­na nau­jo­vė – prieš kiek­vie­ną po­sė­dį ren­gia­ma pi­lie­čių tri­bū­na, su­tei­kian­ti ga­li­my­bę gy­ven­to­jams iš­sa­ky­ti sa­vo pro­ble­mas ra­jo­no val­džiai. To­kia ga­li­my­be jau pa­si­nau­do­jo 15 uk­mer­giš­kių.

Me­ras pa­mi­nė­jo ke­le­tą spren­di­mų, ku­rių pri­ėmi­mas bu­vo svar­bus dau­gu­mai ra­jo­no gy­ven­to­jų, su­lau­kė vi­suo­me­nės re­ak­ci­jos. Tai klau­si­mai dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros da­li­nio pa­kei­ti­mo, Uk­mer­gės ra­jo­no smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mo fon­do ta­ry­bos su­da­ry­mo, Dai­na­vos gy­ven­vie­tės ši­lu­mos ūkio de­cen­tra­li­za­vi­mo, Gy­vū­nų glo­bos, lai­ky­mo ir nau­do­ji­mo tai­syk­lių da­li­nio pa­kei­ti­mo, Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko ke­lei­vių ve­ži­mo au­to­bu­sais mies­to ir prie­mies­čio marš­ru­tais ta­ri­fų, ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo, sa­vi­val­dy­bės kū­no kul­tū­ros ir spor­to ta­ry­bos nuo­sta­tų bei su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo.

Ata­skai­ti­niu lai­ko­tar­piu pri­im­ti 77 me­ro po­tvar­kiai. Taip pat me­ras pri­ėmė gy­ven­to­jus. Dau­giau­siai be­si­krei­pian­čių­jų iš­sa­kė so­cia­li­nes pro­ble­mas ar­ba pra­šė fi­nan­si­nės pa­ra­mos.

Pa­sak me­ro, spren­džiant ra­jo­no pro­ble­mas bu­vo lan­ko­ma­si Sei­me, mi­nis­te­ri­jo­se, agen­tū­ro­se ir ki­to­se vals­ty­bi­nė­se įstai­go­se.

Ap­žvel­gęs ry­šius su už­sie­nio part­ne­riais me­ras pri­mi­nė mū­sų iš­vy­ku­sias de­le­ga­ci­jas ir at­vy­ku­sius sve­čius.

Il­giau sa­vo pra­ne­ši­me ra­jo­no va­do­vas stab­te­lė­jo prie ši­lu­mos ūkio klau­si­mų – be­si­tem­pian­čios il­gos teis­mų uo­de­gos. Var­di­no sa­vi­val­dy­bės nau­dai iš­nag­ri­nė­tas ir te­be­nag­ri­nė­ja­mas by­las, taip pat ti­ki­no, kad iš­lai­dos vie­šie­siems ry­šiams už ren­gia­mus pra­ne­ši­mus bu­vo ne­iš­ven­gia­mos – ki­taip esą ne­bū­tų at­lai­ky­tas smar­kus opo­nen­tų puo­li­mas.

„Ma­nau, kad vi­si tu­rė­tu­me steng­tis da­ly­kiš­kai spręs­ti ne­leng­vas šio su­dė­tin­go laik­me­čio pa­dik­tuo­tas pro­ble­mas, siek­ti ben­dros veik­los re­zul­ta­to. Juk į šią ta­ry­bą mus vi­sus de­le­ga­vo ra­jo­no žmo­nės“, – bai­gė sa­vo me­ti­nį pra­ne­ši­mą A. Ko­pūs­tas

 

Tu­rė­jo klau­si­mų

 

Ra­jo­no me­rui tu­rė­jo klau­si­mų ta­ry­bos na­riai. Kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas pri­mi­nė, kad sa­vi­val­dy­bės tin­kla­py­je lig šiol ne­įma­no­ma pa­tal­pin­ti ko­men­ta­rų, bei prie­kaiš­ta­vo, kad iki ta­ry­bos ne­pa­ten­ka me­ro ka­bi­ne­te esą nu­sė­dan­tys gy­ven­to­jų raš­tai.

So­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas prie­kaiš­ta­vo, jog val­dan­tie­ji lig šiol ne­pa­tei­kė sa­vo pro­gra­mos, bei pra­šė at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ar me­ras pa­si­ti­ki da­bar­ti­niu ta­ry­bos kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Juo­zu Ar­ma­na­vi­čiu­mi. A. Ko­pūs­tas į šį klau­si­mą pra­šė leis­ti ne­at­sa­ky­ti...

 

Ata­skai­tą pa­tei­kė ir J. Varž­ga­lys

 

Ata­skai­tą ta­ry­bai pa­tei­kė ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, ku­rio­je dir­ba 193 dar­buo­to­jai, di­rek­to­rius Juo­zas Varž­gal­ys.

Sa­vo pra­ne­ši­me jis di­džiau­sią dė­me­sį sky­rė įvyk­dy­tiems ir vyk­do­miems pro­jek­tams.

Pa­gal ES struk­tū­ri­nių fon­dų, Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nių me­cha­niz­mų Pa­ra­mos fon­do fi­nan­suo­ja­mas pro­gra­mas ra­jo­ne įgy­ven­di­na­mi 43 pro­jek­tai, ku­rių ver­tė – 105 mi­li­jo­nai li­tų. Vie­ni ma­to­miau­sių – gat­vių re­konst­ruk­ci­jų, Vi­diš­kių, Del­tu­vos mies­te­lių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tai. Taip pat – re­no­vuo­ti vai­kų dar­že­liai, mo­kyk­lų spor­to aikš­ty­nai.

Iš pro­jek­ti­nių lė­šų šiuo me­tu pa­lei Šven­tą­ją tie­sia­mas pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­kas, re­no­va­vi­mo lau­kia A. Sme­to­nos dva­ras.

Dėl lė­šų sty­giaus nu­tar­ta ne­vyk­dy­ti vie­nin­te­lio Tra­di­ci­nių ama­tų cen­tro pro­jek­to.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius taip pat ap­žvel­gė ra­jo­no pi­ni­gi­nės – me­ti­nio biu­dže­to tu­ri­nį.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to kre­di­ti­nis įsi­sko­li­ni­mas – dau­giau nei 28 mi­li­jo­nai li­tų.

Pa­sak J. Varž­ga­lio, ben­drą sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to įsi­sko­li­ni­mo au­gi­mą nu­lė­mė tai, kad nuo 2009 me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mos vis ma­žė­ja, o pro­jek­tų vyk­dy­mas įgau­na vis di­des­nį pa­grei­tį. Vyk­dant tiek Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tus pro­jek­tus, tiek fi­nan­suo­ja­mus iš ES struk­tū­ri­nių fon­dų ir ki­tos tarp­tau­ti­nės pa­ra­mos fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus, yra bū­ti­ny­bė pri­si­dė­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis, to­dėl kas­met di­dė­ja sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai.

Ta­čiau in­ves­tuo­tos lė­šos į biu­dže­ti­nių įstai­gų re­no­va­ci­ją jau duo­da ge­rų re­zul­ta­tų. Vie­nas to­kių –  po švie­ti­mo įstai­gų re­no­va­ci­jos ge­ro­kai su­ma­žė­ju­sios šil­dy­mo iš­lai­dos.

 

Do­mi­no eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos pa­bai­ga

 

Klau­si­mų iš po­sė­džio da­ly­vių su­lau­kė ir J. Varž­ga­lys. So­cial­de­mok­ra­tas Ka­zys Gry­baus­kas tei­ra­vo­si, kaip pa­vy­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros re­for­ma ir ko­kie di­džiau­si jos pliu­sai. Taip pat jis do­mė­jo­si Pa­ši­lė­je įgy­ven­di­na­mo va­dent­var­kos pro­jek­to ei­ga.

Anot ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, ad­mi­nist­ra­ci­jos re­for­mos pa­bai­ga nu­ma­ty­ta bir­že­lio 1 die­ną. Vie­nas iš jos pliu­sų – ne­be­li­ko pa­vie­nių spe­cia­lis­tų. Apie vanden­t­var­kos pro­jek­tą at­sa­ky­ta, jog jis įgy­ven­di­na­mas sun­kiai – at­si­ra­do ne­nu­ma­ty­tų kliū­čių. Ta­čiau ne­abe­jo­ja­ma – bus baig­tas.

Į so­cial­de­mok­ra­to Arū­no Ja­sai­čio klau­si­mą dėl pir­ties rei­ka­lų  pra­ne­šė­jas at­sa­kė, kad kol kas pir­tis bus ten, kur yra, ta­čiau ieš­ko­ma fi­nan­sa­vi­mo ir ga­li­my­bių įkur­din­ti ją ki­to­je vie­to­je.

A. Du­dė­nas pri­mi­nė Uk­mer­gės skau­du­lį – ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu pa­skelb­tą eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją ir do­mė­jo­si, ka­da ji baig­sis. J. Varž­ga­lys ma­no, kad to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je gy­ven­si­me tol, kol ga­lu­ti­nį taš­ką ši­lu­mos ūkio by­lo­se pa­dės teis­mai.

 

Pa­tvir­tin­tos ata­skai­tos

 

To­liau po­sė­dy­je per­ei­ta prie ki­tų klau­si­mų, ata­skai­tų ir spren­di­mų. Jų iš­nag­ri­nė­ta dau­giau nei 40.

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no VšĮ Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro di­rek­to­rės Skais­tės Va­si­liaus­kai­tės pa­reng­tą pra­ėju­sių me­tų cen­tro veik­los ata­skai­tą bei šių me­tų pro­gra­mą.

Pa­tvir­tin­ta ir sa­vi­val­dy­bės Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos ata­skai­ta, ku­rią pri­sta­tė or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­kas An­drius Lyš­ka. Iš da­lies pa­keis­ta šios ta­ry­bos su­dė­tis: vie­toj Rū­tos Ska­pai­tės į na­rius įtrauk­ta Re­na­ta Ka­džie­nė.

 

Pa­ta­rė ati­dė­ti

 

Il­gė­liau stab­tel­ta nag­ri­nė­jant klau­si­mą dėl dau­gia­bu­čių na­mų šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­ros mak­si­ma­lių ta­ri­fų nu­sta­ty­mo.

Jį pa­tei­kęs UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius pa­aiš­ki­no, kad Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja per­nai gruo­dį pri­ėmė spren­di­mą pa­keis­ti Dau­gia­bu­čių na­mų šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­ros mak­si­ma­lių ta­ri­fų nu­sta­ty­mo me­to­di­ką.

Taip pa­nai­kin­ta ga­li­my­bė di­fe­ren­ci­juo­ti dau­gia­bu­čių na­mų šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­ros mak­si­ma­lius ta­ri­fus pa­gal ši­lu­mos punk­tų nuo­sa­vy­bę.

Di­rek­to­rius pra­šė nu­sta­ty­ti Bu­tų ūkio pri­žiū­ri­mų dau­gia­bu­čių na­mų šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­ros ta­ri­fus ne­di­fe­ren­ci­juo­jant pa­gal ši­lu­mi­nių punk­tų nuo­sa­vy­bę bet at­si­žvel­giant į tech­ni­nes sis­te­mų ypa­ty­bes ir šil­dy­mo plo­tą.

Neišspręsta problema, pa­sak di­rek­to­riaus, Bu­tų ūkiui ta­po sko­los kup­ra: „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ už šias pa­slau­gas įmo­nei sko­lin­ga 40 000 li­tų.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vas pa­ste­bė­jo, kad nors klau­si­mas pa­reng­tas tei­sin­gai, va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mais jį tu­rė­jo pa­teik­ti ne Bu­tų ūkio, o ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, tad siū­ly­ta jį ati­dė­ti.

Ta­čiau J. Rin­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad klau­si­mo ne­iš­spren­dus da­bar, jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė pa­tir­tų rim­tų fi­nan­si­nių pro­ble­mų.

Po pa­skelb­tos per­trau­kos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui J. Varž­ga­liui vis dėlto pa­vy­ko įro­dy­ti, kad klau­si­mą bū­ti­na nag­ri­nė­ti. Dau­gu­mos bal­sų per­sva­ra jam bu­vo pri­tar­ta.

 

Par­duos tur­tą

 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei šiuo me­tu pri­klau­so 7918 AB UMEGA ir 3749 AB Ūkio ban­ko ak­ci­jos.  Jų no­mi­na­li ver­tė – 1 Lt. Ka­dan­gi tai la­bai ma­ža da­lis ben­dro­vių ak­ci­jų, pas­ta­rai­siais me­tais jų veik­los re­zul­ta­tai bu­vo nei­gia­mi, Sa­vi­val­dy­bės tur­to pri­va­ti­za­vi­mo ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, tiks­lin­ga šiuos ver­ty­bi­nius po­pie­rius par­duo­ti.

Taip pat siū­lo­ma par­duo­ti už­da­ry­tos Krikš­tė­nų pra­di­nės mo­kyk­los me­di­nius pa­sta­tus.

Ta­ry­ba šiam spren­di­mui pri­ta­rė.

 

Švie­ti­mie­tiš­ki klau­si­mai

 

Be di­des­nių dis­ku­si­jų po­sė­dy­je pri­tar­ta pluoš­tui švie­ti­mie­tiš­kų klau­si­mų, ku­riuos pa­tei­kė Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė.

Pa­tvir­tin­ti ra­jo­no ug­dy­mo įstai­go­se or­ga­ni­zuo­ja­mo prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­de­liai, nu­sta­ty­ti 2012–2013 m. prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių ir vai­kų skai­čiaus vi­dur­kiai gru­pė­je.

Taip pat nu­sta­ty­tas ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų kla­sių kom­plek­tų skai­čiaus ir mo­ki­nių skai­čiaus vi­dur­kis kla­sė­se at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais.

Pa­tvir­tin­ta „Ši­lo“, Už­upio vi­du­ri­nių mo­kyk­lų, Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos, Sie­si­kų, Vep­rių vi­du­ri­nių, Pa­bais­ko pa­grin­di­nės mo­kyk­lų vi­daus struk­tū­rų per­tvar­ka.

 

Pa­va­di­ni­mai vie­no­di

 

Daž­nas ta­ry­bo­je svars­to­mas klau­si­mas su­si­jęs su nau­jais gat­vių pa­va­di­ni­mais. Tam bū­ti­nas ta­ry­bos pri­ta­ri­mas. Šį­syk pra­šy­ta su­teik­ti Dai­na­vos kai­me esan­čiai Pu­šų, o Krikš­tė­nų kai­me – Šer­mukš­nių gat­vių pa­va­di­ni­mus.

Siū­ly­mui pri­tar­ta, bet pa­ste­bė­ta, kad gat­vių pa­va­di­ni­mai Uk­mer­gės ra­jo­ne – la­bai vie­no­di. Siū­ly­ta jiems rink­ti apy­lin­kių kai­mų pa­va­di­ni­mus ar­ba gar­sių žmo­nių pa­var­des.

 

Pri­tar­ta so­cia­li­niams klau­si­mams

 

Pa­tvir­tin­ti ke­tu­ri So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jos Val­do­nės Gi­nai­tie­nės teik­ti klau­si­mai.

Pa­si­kei­tus įsta­ty­mams pa­tvir­tin­tas nau­jas So­cia­li­nių iš­mo­kų tei­ki­mo as­me­nims, pa­ty­ru­siems so­cia­li­nę ri­zi­ką, tvar­kos ap­ra­šas, Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo iš­im­ties tvar­ka ap­ra­šas, Vien­kar­ti­nių pa­šal­pų ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo tvar­kos ap­ra­šas.

Pri­tar­ta ir pa­reng­tiems Se­niū­ni­jos so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo ir šios ko­mi­si­jos veik­los nuo­sta­tams.

 

Di­des­nė al­ga

 

Vals­ty­bės tar­nau­to­jų tar­ny­bi­nės veik­los ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, vy­ku­sia­me va­sa­rio mė­ne­sį, sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rės Onu­tės Mi­ke­lie­nės tar­ny­bi­nė veik­la įver­tin­ta la­bai ge­rai ir pa­siū­ly­ta per­kel­ti ją į aukš­tes­nės 16 ka­te­go­ri­jos kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jo pa­rei­gas.

Aiš­ku, ati­tin­ka­mai di­dė­tų ir val­di­nin­kės  al­ga. Pa­sak klau­si­mą pri­sta­čiu­sios Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­jos Zi­nos Kur­me­lie­nės, ra­jo­no biu­dže­tui per me­tus tai kai­nuo­tų 8000 li­tų.

A. Ka­les­ni­kas pri­mi­nė, kad lė­šų biu­dže­te trūks­ta, be to, šiems me­tams jis jau su­for­muo­tas. Vals­ty­bės tar­nau­to­jų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos iš­va­dos vyk­dy­mą  jis siū­lė­ a­ti­dė­ti iki 2013 me­tų pra­džios.

Ta­čiau šiam siū­ly­mui, pri­trū­kus dvie­jų bal­sų, ne­bu­vo pri­tarta. Ta­ry­bos spren­di­mu O. Mi­ke­lie­nės al­ga di­dė­ja.

 

Prie­das

 

40 pro­cen­tų tar­ny­bi­nio at­ly­gi­ni­mo dy­džio prie­das Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos va­do­vui Ro­mal­dui Rač­kaus­kui ta­ry­bos spren­di­mu skir­tas vien­bal­siai.

Šio prie­do tar­nau­to­jas nu­si­pel­nė už pa­pil­do­mą dar­bą iš­ve­žant che­mi­nes me­džia­gas ir bu­dė­ji­mą ne tar­ny­bos me­tu.

 

Vir­ši­jo įga­lio­ji­mus

 

Ra­jo­no ta­ry­ba va­sa­rį pa­tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą ir nu­sta­tė di­džiau­sią leis­ti­ną vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis, skai­čių.

Ta­čiau Vy­riau­sy­bės at­sto­vas kon­sta­ta­vo, kad ta­ry­ba vir­ši­jo sa­vo kom­pe­ten­ci­ją, pa­tvir­tin­da­ma kon­kre­taus sa­vi­val­dy­bės struk­tū­ri­nio pa­da­li­nio pa­rei­gy­bių skai­čių. Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad ta­ry­ba tvir­ti­na tik di­džiau­sią leis­ti­ną vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų skai­čių. Nu­sta­ty­ti kon­kre­tų pa­rei­gy­bių skai­čių tu­ri tei­sę sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Šia­me po­sė­dy­je klai­da iš­tai­sy­ta. At­si­žvel­giant į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus siū­ly­mą, ta­ry­bos spren­di­mu nu­sta­ty­tas di­džiau­sias leis­ti­nas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vals­ty­bės tar­nau­to­jų pa­rei­gy­bių ir dar­buo­to­jų skai­čius – 194,5 eta­to.

 

Reg­la­men­to pa­kei­ti­mai

 

Ra­jo­no vi­ce­me­ro Re­gi­man­to Ba­ra­vy­ko siū­ly­mu bu­vo pa­tvir­tin­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­to da­li­niai pa­kei­ti­mai.

Va­do­vau­jan­tis pa­keis­tu reg­la­men­tu, iš­va­žiuo­ja­mie­ji ta­ry­bos po­sė­džiai pri­va­lės bū­ti pro­to­ko­luo­ja­mi. Pa­ko­re­guo­ta ir ga­li­my­bė da­ly­vau­ti Pi­lie­čių tri­bū­no­je. Nuo šiol as­me­nys, no­rin­tys kreip­tis į ta­ry­bą, pri­va­lės re­gist­ruo­tis Sek­re­to­ria­te ne vė­liau kaip prieš 24 va­lan­das iki po­sė­džio pra­džios, nu­ro­dy­da­mi pa­si­sa­ky­mo es­mę.

 

Pa­skirs­tė lė­šas

 

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo minis­te­ri­ja pra­de­da vyk­dy­ti Vie­tos ben­druo­me­nių sa­vi­val­dos 2012 me­tų pro­gra­mą. Ja sie­kia­ma ska­tin­ti ben­druo­me­nes ak­ty­viai da­ly­vau­ti pri­imant spren­di­mus dėl lė­šų pa­nau­do­ji­mo, ten­ki­nant ben­druo­me­nių po­rei­kius so­cia­li­nė­je, kul­tū­ri­nė­je, švie­tė­jiš­ko­je ir ki­to­se sri­ty­se. Pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mui iš vals­ty­bės biu­dže­to mū­sų ra­jo­nui skir­ta 85 300 li­tų.

Va­sa­rio mė­ne­sį bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri  tu­rė­jo pa­reng­ti tvar­ką, kaip šias lė­šas nau­do­ti ir pa­skirs­ty­ti.

Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė pa­tei­kė ta­ry­bai mi­nė­tos pro­gra­mos lė­šų vie­tos ben­druo­me­nių spren­di­mams įgy­ven­din­ti Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą.

Vie­nas ak­tu­a­les­nių jo punk­tų – lė­šų pa­skirs­ty­mo se­niū­ni­joms pro­por­ci­jos. Nu­tar­ta 50 pro­cen­tų pro­gra­mos lė­šų skir­ti mies­to, li­ku­sius 50 pro­cen­tų – vi­soms kai­miš­koms se­niū­ni­joms.

Ta­čiau čia vėl įsi­ki­šo Vy­riau­sy­bės at­sto­vas A. Skais­tys. Jis pri­mi­nė, kad minis­te­ri­ja yra nu­ro­džiu­si lė­šas skirs­ty­ti at­si­žvel­giant į du kri­te­ri­jus – te­ri­to­ri­jos dy­dį ir gy­ven­to­jų skai­čių. Taip, kaip siū­lo­ma, esą da­lin­ti ne­ga­li­ma.

L. Ge­ruls­kie­nė prieš­ta­ra­vo: su pro­jek­tu mi­nis­te­ri­ja su­pa­žin­din­ta ir prie­kaiš­tų jam ne­tu­rė­jo.

Vis dėlto nu­tar­ta at­si­žvelg­ti į Vy­riau­sy­bės at­sto­vo pa­sta­bą ir tuo­jau pat pro­jek­te at­lik­ti ko­rek­ci­jas. Dar­bo gru­pės na­riai po­sė­džio per­trau­kos me­tu iš­ra­do lė­šų pa­skirs­ty­mo for­mu­lę. Ap­ra­še ji nu­ro­dy­ta. Ta­čiau ją pri­tai­kius lė­šos se­niū­ni­joms vis dėl­to bus pa­da­lin­tos taip, kaip ir bu­vo nu­ma­ty­ta pro­jek­te.

 

Pa­ten­ki­no ne vi­sus

 

Tris klau­si­mus ta­ry­bos ver­dik­tui pa­tei­kė Mo­kes­čių ir eko­no­mi­nės ana­li­zės sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Glad­kaus­kie­nė. Ta­ry­ba nag­ri­nė­jo vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­čių leng­va­tų pa­gal gy­ven­to­jų ir įmo­nių pra­šy­mus, že­mės mo­kes­čių leng­va­tų tai­ky­mo pa­gal že­mės sa­vi­nin­kų pra­šy­mus klau­si­mus. Su tam tik­ro­mis pa­tai­so­mis vi­siems pro­jek­tams bu­vo pri­tar­ta.

 

Skir­tas pa­pei­ki­mas

 

Ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu skir­ta tar­ny­bi­nė nuo­bau­da sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai Jo­lan­tai Ka­na­pec­kie­nei.

Val­di­nin­kei skir­tas pa­pei­ki­mas už tai, kad ne­dar­bo me­tu vai­ruo­da­ma tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį bu­vo ne­blai­vi.

Prie vai­ro ne­blai­vi val­di­nin­kė bu­vo su­čiup­ta, kuo­met va­sa­rio 16 die­ną va­žia­vo iš ren­gi­nio Tau­jė­nuo­se. Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas už šį ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mą pa­sky­rė J. Ka­na­pec­kie­nei ad­mi­nist­ra­ci­nę 1000 li­tų bau­dą ir at­ėmė tei­sę vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę vie­ne­riems me­tams.

A. Ka­les­ni­kas siū­lė J. Ka­na­pec­kie­nei skir­ti griež­tes­nę nei pa­pei­ki­mas bau­dą.

Lib­eral­cen­tris­tas Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis, ku­rio at­sto­vau­ja­ma par­ti­ja de­le­ga­vo į šias pa­rei­gas pa­va­duo­to­ją, tei­ra­vo­si ra­jo­no va­do­vų, ar ga­li­ma trak­tuo­ti, kad J. Ka­na­pec­kie­nė vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį dar­bo me­tu. Ne­svar­bu, kad bu­vo iš­ei­gi­nės, ji juk vyk­dė pa­ve­di­mą – kaip val­džios at­sto­vė da­ly­va­vo ren­gi­ny­je.

Ta­čiau čia įsi­ki­šo Vy­riau­sy­bės at­sto­vas A. Skais­tys. Jis pri­mi­nė: jei įvy­kis bū­tų trak­tuo­ja­mas kaip nu­ti­kęs dar­bo me­tu, pa­va­duo­to­jai baus­mė tu­rė­tų bū­ti skir­ta griež­tes­nė...

Ne­be­si­velda­mi į di­des­nes dis­ku­si­jas ta­ry­bos na­riai bal­sa­vo už pa­siū­ly­tą nuo­bau­dą ir jai pri­ta­rė.

 

Eti­ką pa­žei­dė

 

Ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė in­for­ma­vo apie eti­kos pa­žei­di­mą pa­da­riu­sį ko­le­gą. To­kiu pri­pa­žin­tas vals­tie­tis Vla­dis­lo­vas Spruo­gis. Jį Eti­kos ko­mi­sijai ap­skun­dė A. Ka­les­ni­kas. Kon­ser­va­to­rius įta­rė, kad vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­jas V. Spruo­gis nu­si­žen­gė ne­nu­si­ša­li­nęs nuo klau­si­mo, ku­riuo bu­vo nag­ri­nė­tas Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo at­ly­gi­ni­mo klau­si­mas. Eti­kos ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no, kad, ne­nu­si­ša­lin­da­mas nuo bal­sa­vi­mo, jis eti­kai nu­si­žen­gė.

Ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no, kad pa­grįs­tas ir ki­tas A. Ka­les­ni­ko skun­das dėl to, kad po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vęs vi­ce­me­ras R. Ba­ra­vy­kas sa­vo pa­rei­gas at­li­ko ne­tin­ka­mai – nu­trauk­da­vo ki­tų po­sė­džio da­ly­vių pa­si­sa­ky­mus.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)