Lie­tu­vių tra­di­ci­nės mu­zi­kos fe­no­me­nu va­di­na­mos su­tar­ti­nės šian­dien at­gims­ta ir pa­čių ma­žiau­sių­jų lū­po­se. Į An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je vy­ku­sią su­tar­ti­nių šven­tę su­si­rin­kę vai­kai ir jau­nuo­liai pri­simi­nė gies­mes, ku­rios skam­bė­da­vusios mū­sų pro­se­ne­lių lai­kais.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Sku­du­čiais su­tar­ti­nę at­li­ko mo­ky­to­ja Jū­ra­tė Mar­tin­ku­tė ir An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos jau­nuo­liai.

Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tras įgy­ven­di­na pro­jek­to TAPK Pi­lie­ti­nio ir tau­ti­nio ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo (re­gio­ni­nio ta­pa­tu­mo stip­ri­ni­mo) pro­gra­mos „Pri­kel­ki­me se­no­lių pa­tir­tį iš kraš­to pra­ei­ties“ veik­las. Jos fi­nan­suo­ja­mos Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lė­šo­mis. Pro­gra­mą ad­mi­nist­ruo­ja Švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­das.

Siekiama plė­to­ti vai­kų ge­bė­ji­mus at­pa­žin­ti sa­vo et­no­kul­tū­ri­nio re­gio­no ypa­tu­mus, puo­se­lė­jant ir sau­gant kul­tū­ros pa­vel­dą, ben­dra­dar­biau­ti su et­no­kul­tū­ros puo­se­lė­to­jais. Į programą įsi­trau­kė Uk­mer­gės, Ro­kiš­kio, Šven­čio­nių, Ig­na­li­nos sa­vi­val­dy­bės.

Šios pro­gra­mos ko­or­di­na­to­rė – Švie­ti­mo cen­tro Vep­rių lais­va­lai­kio už­im­tu­mo ir tu­riz­mo fi­lia­lo ve­dė­ja Al­do­na Ru­do­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad jo­je da­ly­vau­ja dau­giau kaip 800 vai­kų. Mū­sų ra­jo­ne – apie 300 vai­kų iš Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro ir dvy­li­kos ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gų.

Vie­na iš pro­gra­mos veik­lų – gim­na­zi­jo­je su­reng­ta su­tar­ti­nių po­pie­tė „Tū­to sa­dau­to, čiu­ty­ta rū­te­la“. Ja pro­jek­to da­ly­vius no­rė­ta su­pa­žin­din­ti su Ry­tų Lie­tu­vos su­tar­ti­nių dai­na­vi­mo ypa­tu­mais.

 

03-13-3_straipsnio_2_nuotr

Moks­lei­viai su­si­rin­ko į su­tar­ti­nių šven­tę.


Šven­tei ruo­šė­si pro­jek­to TAPK da­ly­viai – Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus ir An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jų, Duks­ty­nos, Pa­ši­lės, Pa­bais­ko pa­grin­di­nių mo­kyk­lų moks­lei­viai. Pro­gra­mą pa­ren­gė sve­čiai iš Ro­kiš­kio dar­že­lio-mo­kyk­los „Ąžuo­liu­kas“ bei Šven­čio­nių ra­jo­no – Šven­čio­nė­lių pro­gim­na­zi­jos ir Adu­tiš­kio vi­du­ri­nės mo­kyk­los.

Ren­gi­nį ve­du­si mo­ky­to­ja Jū­ra­tė Mar­tin­ku­tė pa­pa­sa­ko­jo apie bū­tent Aukš­tai­ti­jo­je iš­sau­go­tas se­niau­sias mū­sų tau­tos gies­mes – su­tar­ti­nes. Tai – la­bai se­nos uni­ka­lios lie­tu­vių liau­dies dau­gia­bal­sės dai­nos. Ana­lo­giš­kų ne­tu­ri nie­kas pa­sau­ly­je. Jos įtrauk­tos į UNESCO ne­ma­te­ria­laus kul­tū­ros pa­vel­do są­ra­šą.

Pa­sak J. Mar­tin­ku­tės, su su­tar­ti­nių at­si­ra­di­mu sie­ti­nas ak­mens am­žius. Tik už­ra­ši­nė­ti jas im­ta ge­ro­kai vė­liau – 16 am­žiu­je. Tų lai­kų kro­ni­ko­se ap­tin­ka­ma su­tar­ti­nių gar­sa­žo­džių nuo­tru­pų.

Bū­tent gar­sa­žo­džiai – tū­to, do­li­ja, so­dau­to ir dau­gy­bė ki­to­kių – yra svar­biau­si su­tar­ti­nė­se. Yra net apie 40 skir­tin­gų šių gies­mių at­li­ki­mo bū­dų.

„Su­tar­ti­nės gu­li už­slėp­tos gi­liau­sioj se­no­lių skry­nioj. Kad jas pa­žin­tu­me, rei­kia at­gai­vin­ti, su­teik­ti joms an­trą gy­ve­ni­mą jau­nų žmo­nių lū­po­mis“, – kvies­da­ma klau­sy­tis ir dai­nuo­ti su­tar­ti­nes, sa­kė mo­ky­to­ja.

Tad šven­tės da­ly­viai vi­sus su­grą­ži­no į anuos lai­kus. Skam­bė­jo įvai­riau­sios su­tar­ti­nės, žiū­ro­vai ste­bė­jo se­no­vi­nius ra­te­lius, o sve­čiai dar ir pra­bi­lo tik­rai ne vi­siems gir­dė­ta ro­kiš­kė­nų tar­me. Pa­ra­gin­ti plo­jant iš­mok­ti rit­mą, vi­si kar­tu at­li­ko tre­ji­nę su­tar­ti­nę.

J. Mar­tin­ku­tė pa­sa­ko­jo, jog su­tar­ti­nės bū­da­vo ne tik gie­da­mos, bet ir gro­ja­mos. Daž­nai tai da­ry­da­vo ir vy­rai, o pa­grin­di­niai in­stru­men­tai, ku­riuos nau­do­jo, – kan­klės, sku­du­čiai. Žiū­rė­da­mi fil­muo­tą me­džia­gą, ren­gi­nio da­ly­viai ga­lė­jo pa­si­klau­sy­ti au­ten­tiš­ko me­lo­di­jų skam­bė­ji­mo. Taip pat iš­gir­do pu­čia­mą­jį in­stru­men­tą – ra­gus, ku­rie ži­lo­je se­no­vė­je kvies­da­vo į svar­bias su­ei­gas, skam­bus jų gar­sas pra­neš­da­vo ži­nias, skelb­da­vo apie pa­vo­jus.

„Jei­gu jūs ži­no­si­te su­tar­ti­nes, apie jas vi­si ži­nos dar ko­kius pen­kias­de­šimt me­tų“, – ra­gin­da­ma ne­pa­mirš­ti mū­sų tau­tos tur­to, skleis­ti ži­nias kvie­tė mo­ky­to­ja.

Sve­čiams iš Ro­kiš­kio bei Šven­čio­nių tą­dien įsi­mi­nė ne tik vieš­na­gė An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je, kur vi­si vai­ši­no­si gar­džiais py­ra­gais ir švie­žiu pie­ne­liu. Vai­kams bu­vo su­reng­tas su­si­ti­ki­mas su damb­re­li­nin­ku Egi­di­ju­mi Da­ru­liu. A. Ru­do­kie­nė pa­sa­ko­jo, jog vi­siems taip pat la­bai pa­ti­ko edu­ka­ci­nė žva­kių lie­ji­mo pa­mo­kė­lė, o kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je su­ži­no­jo, kaip at­si­ran­da me­dus.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų