Atidirbančiųjų už pašalpas padaugės keturiskart

Vi­si il­giau kaip pus­me­tį gau­nan­tys pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­šal­pą as­me­nys nuo šių me­tų įpa­rei­go­ti at­lik­ti vi­suo­me­nei nau­din­gus dar­bus. Iki šiol ati­dirb­ti tu­rė­jo tik šel­pia­mie­ji iš­im­ties tvar­ka. Ma­no­ma, kad ati­dir­ban­čių­jų už pa­šal­pas uk­mer­giš­kių pa­dau­gės ke­tu­ris kar­tus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Snie­go va­ly­mas ga­lė­tų bū­ti vie­nas iš bū­dų ati­dirb­ti už gau­na­mas pa­šal­pas.

 Nuo šių me­tų įsi­ga­lio­jo nau­ja Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­čioms šei­moms ir vie­niems gy­ve­nan­tiems as­me­nims įsta­ty­mo re­dak­ci­ja. Mū­sų ra­jo­no ta­ry­ba taip pat pa­tvir­ti­no nau­ją pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems as­me­nims tvar­ką.

 

Vie­ni­ši gaus dau­giau

 

Iki šiol so­cia­li­nė pa­šal­pa su­da­rė 90 pro­cen­tų skir­tu­mo tarp vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų ir vi­du­ti­nių šei­mos pa­ja­mų per mė­ne­sį. Vals­ty­bės re­mia­mos pa­ja­mos vie­nam as­me­niui su­da­ro 350 li­tų. Jei as­muo pa­ja­mų ne­tu­ri, so­cia­li­nė pa­šal­pa bu­vo 315 li­tų.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė sa­ko, kad pa­si­kei­tus įsta­ty­mui, so­cia­li­nė pa­šal­pa vie­nam gy­ve­nan­čiam as­me­niui su­da­rys 100 pro­cen­tų tarp vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų ir vi­du­ti­nių jo pa­ja­mų per mė­ne­sį. Ne­tu­rin­tis pa­ja­mų gy­ven­to­jas gaus dau­giau – 350 li­tų pa­šal­pos.

 

Šei­moms – su­ma­žės

 

Ta­čiau šei­moms skir­ta pa­šal­pa su­ma­žės. Jos dy­dis pri­klau­sys nuo šei­mos na­rių skai­čiaus. Pir­mam kar­tu gy­ve­nan­čiam as­me­niui bus ski­ria­ma 100 pro­cen­tų skir­tu­mo tarp vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų ir vi­du­ti­nių šei­mos pa­ja­mų vie­nam na­riui. Ant­ram – 80 pro­cen­tų, tre­čiam ir li­ku­siems – 70 pro­cen­tų.

Pa­sak V. Gi­nai­tie­nės, su­da­ry­tos lanks­tes­nės są­ly­gos gau­ti so­cia­li­nę pa­šal­pą, nes ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams ne­be­rei­kia, kaip anks­čiau, pu­sę me­tų re­gist­ruo­tis dar­bo bir­žo­je.

Nau­ja­ja­me tvar­kos ap­ra­še nu­ma­ty­ta, kad kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą, šal­tą bei karš­tą van­de­nį gaus ir būs­tus ofi­cia­liai nuo­mo­jan­tys žmo­nės.

Ta­čiau pa­na­šu, kad to­kių la­bai daug ne­at­si­ras – So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja tei­gia, kad nuo įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo tvar­kos dėl to ne­si­krei­pė nė vie­nas uk­mer­giš­kis.

 

Ska­tins ieš­ko­ti dar­bo

 

Ne­dir­ban­tiems dar­bin­go am­žiaus as­me­nims nu­ma­to­ma pa­laips­niui ma­žin­ti pa­šal­pos dy­dį. Ma­no­ma, kad taip žmo­nės bus ska­ti­na­mi ieš­ko­ti dar­bo, o ne­si­ten­kin­ti so­cia­li­ne pa­ra­ma.

Įsi­dar­bin­ti žmo­nės bus ska­ti­na­mi ir ki­tais bū­dais. Dar­bą su­si­ra­du­siems il­ga­lai­kiams be­dar­biams dar iki pu­sės me­tų ga­li bū­ti mo­ka­ma da­lis so­cia­li­nės pa­šal­pos. To­kiu at­ve­ju sa­vi­val­dy­bė mo­kė­ti pa­šal­pą ne­įpa­rei­go­ja­ma, o tik nu­ma­to­ma ga­li­my­bė.

V. Gi­nai­tie­nė sa­ko, kad pa­šal­pas gaus tik tam tik­rus kri­te­ri­jus ati­tin­kan­tys as­me­nys, pa­tei­kę do­ku­men­tus.

 

Su­griež­ti­no tvar­ką

 

Su­griež­tin­ta tvar­ka ne­vyk­dan­tie­siems įsta­ty­mu nu­ma­ty­tų pa­rei­gų. Jei pa­tei­kia­ma ne­tei­sin­ga ar ne vi­sa in­for­ma­ci­ja apie ma­te­ria­li­nę pa­dė­tį, jos pa­si­kei­ti­mus, pa­šal­pos mo­kė­ji­mas bus su­stab­do­mas trims mė­ne­siams. Ta­čiau bet ko­kiu at­ve­ju ji bus mo­ka­ma šei­mo­je esan­tiems vai­kams.

Pa­si­kei­tė ir ben­drai gy­ve­nan­čių stu­den­tų rė­mi­mo tvar­ka. Kar­tu gy­ve­nan­tys stu­den­tai, jei jų san­tuo­ka ne­re­gist­ruo­ta, iki 24 me­tų pri­ski­ria­mi prie sa­vo tė­vų šei­mų. Kaip kar­tu gy­ve­nan­tie­ji šie as­me­nys trak­tuo­ja­mi tik esant ben­drų vai­kų.

Bu­vu­sio­ji tvar­ka su­da­rė ga­li­my­bes pik­tnau­džia­vi­mui gau­ti pa­šal­pą, pa­ro­dant ma­žas ofi­cia­liai ne­re­gist­ruo­tos šei­mos pa­ja­mas ar­ba jų ne­bu­vi­mą.

„Jei į sa­vi­val­dy­bę jau­na po­ra už ran­ku­čių su­si­ki­bę at­ei­na, tai ne­reiš­kia, kad jie gy­ve­na kar­tu. To­kių at­ve­jų pa­si­tai­ky­da­vo, kad vie­nas Vil­niu­je, o ki­tas Pa­ne­vė­žy­je stu­di­juo­ja, o tvir­ti­na gy­ve­nan­tys kar­tu“, – pa­sa­ko­ja ve­dė­ja.

 

Siū­lo trum­pin­ti ter­mi­ną

 

Pa­gal anks­čiau ga­lio­ju­sią tvar­ką sa­vi­val­dy­bė, tei­kian­ti pa­šal­pas as­me­nims iš­im­ties tvar­ka, rei­ka­la­vo ati­dirb­ti už ją vi­suo­me­nei nau­din­gą dar­bą.

Nau­jo­jo­je įsta­ty­mo ver­si­jo­je nu­ro­do­ma, kad ati­dirb­ti tu­rės vi­si dar­bin­gi as­me­nys, pa­šal­pas gau­nan­tys il­giau kaip 6 mė­ne­sius.

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją, Sei­mo so­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tą, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ją dėl šio ter­mi­no su­trum­pi­ni­mo.

Pa­skai­čiuo­ta, kad jei per­nai vi­suo­me­nei nau­din­gą veik­lą at­li­ko 92 as­me­nys, tai šie­met jų pa­dau­gės iki 400.

Anks­tes­nių me­tų sta­tis­ti­ka ro­do, kad be­veik pu­sė pra­šan­čių­jų pa­ra­mos – dar­bin­gi iki 35 me­tų as­me­nys. Su­trum­pi­nus ter­mi­ną, ku­riam pra­ėjus pa­šal­pos ga­vė­jai tu­rės ati­dirb­ti vi­suo­me­nei, bus ska­ti­na­ma ieš­ko­ti nuo­la­ti­nio dar­bo.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar gavę laišką sutiktumėte dalyvauti CIVID-19 populiacijos tyrime?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų