Spausdinti šį puslapį

Atleistas teismo pirmininkas

Šalies Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ne­se­niai pa­si­ra­šė dek­re­tą, ku­riuo nu­ro­do­ma, kad iš dar­bo at­lei­džia­mi 22 apy­lin­kės teis­mų va­do­vai. Tarp jų – ir Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kas Eval­das Pa­ši­lis.

At­lei­di­mo prie­žas­tis vi­siems va­do­vams ta pa­ti – bai­gia­si jų pa­sky­ri­mo į šias pa­rei­gas lai­kas.

E. Pa­ši­lis pa­sa­ko­jo, kad jo va­do­va­vi­mo ter­mi­nas bai­gia­si lie­pos 12 die­ną. Teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gas jis ei­na pen­ke­rius me­tus – nuo 2007-ųjų.

Iki tol lai­ki­nai teis­mui va­do­va­vo tei­sė­ja Edi­ta Za­rem­bie­nė, o prieš tai dau­giau nei tris de­šimt­me­čius – a. a. Ri­man­tas Kliau­ga. Tuo me­tu ro­ta­ci­ja teis­mų va­do­vams ne­bu­vo nu­ma­ty­ta. Ta­čiau šiuo me­tu teis­mo pir­mi­nin­ko ka­den­ci­ja sie­kia tik pen­ke­rius me­tus. Jai pa­si­bai­gus iš kan­di­da­tų są­ra­šo teis­mo va­do­vą ren­ka­si ir ski­ria ša­lies va­do­vas. Pa­gal įsta­ty­mus kan­di­da­tų tu­ri bū­ti bent du.

Dėl tei­sė­jų pa­sky­ri­mo, pa­aukš­ti­ni­mo, per­kė­li­mo ar at­lei­di­mo iš pa­rei­gų res­pub­li­kos pre­zi­den­tui pa­ta­ria spe­cia­li įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta tei­sė­jų ins­ti­tu­ci­ja – Tei­sė­jų ta­ry­ba, ku­rią su­da­ro 21 na­rys.

Į Uk­mer­gės ra­jo­no teis­mo pir­mi­nin­ko pos­tą sa­vo kan­di­da­tū­ras yra pa­tei­kę tei­sė­jai Ri­nal­das Ada­mo­nis, Snie­guo­lė Biels­kie­nė ir da­bar­ti­nis teis­mo pir­mi­nin­kas Eval­das Pa­ši­lis.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)