At­lie­kų ve­žė­jo pa­slau­gos sa­vi­val­dy­bei šie­met pa­bran­go be­veik dvi­gu­bai. Gy­ven­to­jai su ne­ri­mu lau­kia, kaip šis fak­tas nu­lems vi­suo­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­čio dy­dį. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ra­mi­na, kad šiukš­lių mo­kes­tis šie­met ne­si­keis. Kas lau­kia ki­tais me­tais, be­lie­ka prog­no­zuo­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Kiek kitais metais mokėsime už atliekų išvežimą, dar nežinia.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ ra­šė­me, kad ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­riai pa­reiš­kė ne­pa­si­ti­kė­ji­mą Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ju Re­gi­man­tu Ba­ra­vy­ku ir pra­dė­jo in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­dū­rą. Vie­nas iš kal­ti­ni­mų, dėl ku­rių pa­reikš­tas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas R. Ba­ra­vy­kui, – veiks­mai, ku­ruo­jant ra­jo­ne at­lie­kų klau­si­mus.

Sa­vi­val­dy­bės su­tar­tis su at­lie­kų ve­žė­ju, lai­mė­ju­siu vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są, UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ bu­vo pa­si­ra­šy­ta prieš dve­jus me­tus.

Ta­čiau šį pa­va­sa­rį at­lie­kų ope­ra­to­rius įtei­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai raš­tą, siū­lan­tį abi­pu­siu su­ta­ri­mu nu­trauk­ti su­tar­tį. Bu­vo mo­ty­vuo­ja­ma tuo, kad Ka­zo­kiš­kių są­var­ty­ne pa­di­dė­jo va­di­na­ma­sis var­tų mo­kes­tis. Per ke­lis mė­ne­sius at­lie­kų įve­ži­mas į jį pa­bran­go 73 pro­cen­tus. UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ma­siu­kas tvir­ti­no, jog įmo­nei nuos­to­lin­ga teik­ti šią pa­slau­gą.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­spren­dė ap­klau­sos bū­du iš­si­rink­ti ki­tą ope­ra­to­rių. Nuo rug­pjū­čio 29 die­nos nu­trauk­ta su­tar­tis su „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ ir su­da­ry­ta lai­ki­na pus­me­čio su­tar­tis su UAB „Uk­mer­gės ver­smė“. Pa­gal šią su­tar­tį to­nos šiukš­lių iš­ve­ži­mo kai­na pa­ki­lo nuo 129 iki 244 li­tų.

 

Kal­bos ge­ro ne­ža­da

 

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai sa­ko, kad vi­suo­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­čio dy­dis ra­jo­ne ne­pa­ki­to, bet ne­sle­pia, kad tik „kol kas“. Pa­teik­tas fak­tas ra­mi­na ne­daug – pa­ki­lu­si at­lie­kų iš­ve­ži­mo kai­na grės­min­gai tai­ko­si į gy­ven­to­jų ki­še­nes.

Sa­vi­val­dy­bės Mo­kes­čių sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Zi­ta Mor­kū­nie­nė pa­ti­ki­no, kad gy­ven­to­jai mo­ka už at­lie­kas se­no­mis kai­no­mis, ku­rios nu­sta­ty­tos ra­jo­no ta­ry­bos 2010 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį.

Ap­skai­čiuo­ja­mas vi­suo­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­tis pa­gal ra­jo­no ta­ry­bos na­rių pa­tvir­tin­tą for­mu­lę, pri­klau­so­mai nuo gy­ven­to­jų skai­čiaus ir būs­to plo­to.

Mū­sų ra­jo­ne nu­sta­ty­tas mo­kes­tis – 38 li­tai vie­nam gy­ven­to­jui ir 0,48 li­to už 1 kvad­ra­ti­nį met­rą. Nu­sta­ty­ta ri­ba – skai­čiuo­ja­ma ne dau­giau kaip 100 kvad­ra­ti­nių met­rų, ne­pri­klau­so­mai nuo re­a­laus.

„Jo­kių kon­kre­čių nu­ro­dy­mų ne­sa­me ga­vę iš sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ir nie­ko ne­ke­ti­na­me keis­ti. Pra­ne­ši­mai gy­ven­to­jams iš­siųs­ti su są­skai­to­mis už vi­sus me­tus, o nuo pu­sės me­tų per­skai­čiuo­ti jų ne­ga­li­me“, – sa­kė pa­šne­ko­vė. De­ja, šis pa­aiš­ki­ni­mas „ga­lio­ja“ tik šiais me­tais.

„Mū­sų ra­jo­ne ir taip ma­ža kai­na nu­sta­ty­ta. Ki­tur be dvie­jų šim­tų nie­kas ne­ve­ža, nes var­tų mo­kes­tis dar dau­giau kils. Pa­vyz­džiui, Vil­niaus ra­jo­ne at­lie­kų iš­ve­ži­mo kai­na – per 300 li­tų už to­ną“, – sa­ko sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­ja Vi­li­ja Gra­baus­kie­nė.

 

Ver­dik­tas – po­li­ti­kų ran­ko­se

 

Ko­kia kai­na už at­lie­kų tvar­ky­mą už­guls gy­ven­to­jų pe­čius ki­tą­met, be­lie­ka prog­no­zuo­ti. Taip pa­aiš­ki­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Ka­na­pec­kie­nė.

Ji sa­ko, kad klau­si­mas pir­miau­sia tu­ri bū­ti pra­dė­tas spręs­ti nuo po­li­ti­nio spren­di­mo. Mat bir­že­lio mė­ne­sį ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­siū­ly­ta steig­ti sa­vi­val­dy­bės įmo­nę, ku­ri rū­pin­tų­si mies­to šva­ra ir su­rink­tų bei į są­var­ty­ną vež­tų bui­ti­nes at­lie­kas.

Spren­di­mo pro­jek­to lau­kia­ma iš su­da­ry­tos dar­bo gru­pės, spren­džian­čios at­lie­kų tvar­ky­mo ra­jo­ne klau­si­mus. Pa­teik­tą pro­jek­tą tu­rės tvir­tin­ti ra­jo­no ta­ry­ba.

Tik­riau­siai ta pa­ti dar­bo gru­pė, pri­im­da­ma spren­di­mą, tu­rė­tų kruopš­čiai su­skai­čiuo­ti, ko­kios iš­lai­dos stei­giant įmo­nę lau­kia sa­vi­val­dy­bės. Kiek ir ko­kios tech­ni­kos ji tu­rė­tų įsi­gy­ti, kiek dar­buo­to­jų pri­im­ti. Ar bėg­da­mi nuo vil­ko, ant meš­kos ne­už­griū­si­me? Ar šis nau­ja­da­ras dar la­biau gy­ven­to­jams naš­tos ne­pa­di­dins?

Anot J. Ka­na­pec­kie­nės, jei ta­ry­ba nau­jos įmo­nės stei­gi­mui ne­pri­tars, bus skel­bia­mas vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sas ir ren­ka­mas nau­jas ope­ra­to­rius.

 

Ar­ba kils, ar­ba ne...

 

J. Ka­na­pec­kie­nė iš­dės­tė dar ke­le­tą pa­mąs­ty­mų – kas bū­tų, jei bū­tų.

Jei bus skel­bia­mas vie­ša­sis kon­kur­sas, ti­kė­ti­na, kad da­bar esan­ti 244 li­tų už to­ną at­lie­kų iš­ve­ži­mo kai­na nu­kris­tų. Mat dau­gu­ma sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų ma­no, kad iš vi­sų kon­kur­se da­ly­vau­sian­čių pre­ten­den­tų kas nors tik­rai pa­siū­lys ma­žes­nę kai­ną nei ši.

Anot pa­va­duo­to­jos, vi­suo­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­tis tuo­met ar­ba kils la­bai ne­žy­miai, ar­ba vi­sai ne­kils.

Ne to­kios op­ti­mis­ti­nės prog­no­zės tam at­ve­jui, jei kon­kur­se ne­at­si­ras­tų ope­ra­to­riaus, siū­lan­čio ma­žes­nę nei da­bar kai­ną. Tuo­met gy­ven­to­jams vi­suo­ti­nė rin­klia­va brang­tų 15 pro­cen­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar domitės artėjančiais Seimo rinkimais?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų