Atliekų išvežimas gali brangti trečdaliu

Ne­paisant to, kad at­lie­kų tvar­ky­mo ope­ra­to­riaus pa­slau­gos sa­vi­val­dy­bei at­pigs, vie­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­tį ke­ti­na­ma di­din­ti. At­si­kra­ty­ti bui­ti­nė­mis at­lie­ko­mis ga­li kai­nuo­ti be­veik treč­da­liu bran­giau nei iki šiol.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Buitinių atliekų klausimas – dar neišspręsta problema.

Ket­vir­ta­die­nį ra­jo­no ta­ry­ba svars­tys klau­si­mą dėl at­lie­kų tvar­ky­mo ra­jo­ne ir vie­ti­nės rin­klia­vos dy­džio nu­sta­ty­mo.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­teik­ta­me pro­jek­te nu­ma­ty­ti vie­ti­nės rin­klia­vos dy­džiai gy­ven­to­jams bei įvai­rių pa­skir­čių ob­jek­tams.

Gy­ven­to­jams rin­klia­va ap­skai­čiuo­ja­ma pa­gal pri­klau­san­tį gy­ve­na­mą­jį plo­tą ir jo­se gy­ve­nan­čių as­me­nų skai­čių. Jiems mo­kes­tį už bui­ti­nes at­lie­kas siū­lo­ma di­din­ti be­veik treč­da­liu.

Už kiek­vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą plo­to klau­si­mą ana­li­za­vu­si dar­bo gru­pė siū­lo mo­kė­ti po 0,68 li­to, o nuo „gal­vos“ – po 54 li­tus per me­tus.

Iki šiol mo­kė­jo­me ati­tin­ka­mai 0,48 li­to ir 38 li­tus.

So­dų ben­dri­jų na­riams da­bar­ti­nis me­ti­nis mo­kes­tis – 20 li­tų. Sa­vi­val­dy­bės pa­teik­to­je vie­ti­nės rin­klia­vos dy­džių len­te­lė­je at­si­ra­do be­veik treč­da­liu di­des­nė su­ma – 27 li­tai.

Vie­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­tį siū­lo­ma bran­gin­ti ne tik fi­zi­niams, bet ir ju­ri­di­niams as­me­nims.

Ne­se­niai įvy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­ta­me vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­se at­lie­kų ope­ra­to­riui iš­rink­ti lai­mė­jo ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­liu­si įmo­nė UAB „Eko­no­vus“. Vil­nie­čiai už vie­nos to­nos at­lie­kų su­rin­ki­mą ir ga­be­ni­mą į Ka­zo­kiš­kių są­var­ty­ną už­si­pra­šė 173 li­tų ir 3 cen­tų.

Tai ge­ro­kai ma­žes­nis ta­ri­fas nei iki šiol at­lie­kas tvar­kiu­sios UAB „Uk­mer­gės ver­smė“. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės su ja pa­si­ra­šy­to­je su­tar­ty­je įkai­nis už to­ną įver­tin­tas 244 li­tais.

Su­tar­tį su UAB „Eko­no­vus“ sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šy­ti ža­da šią savaitę.

Ne­paisant to, kad sa­vi­val­dy­bei šiukš­lių iš­ve­ži­mas at­si­eis pi­giau nei bu­vo iki šiol, uk­mer­giš­kiams už­krau­na­ma vis di­des­nė naš­ta.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras, dar­bo gru­pės pir­mi­nin­kas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas sa­ko, kad to­kie vie­ti­nės rin­klia­vos nu­sta­ty­ti dy­džiai, ku­rie bu­vo iki šiol, žen­kliai per ma­ži. Jie ne­ati­tin­ka re­a­lios kai­nos, ku­rią už šiukš­lių tvar­ky­mą ra­jo­ne su­mo­ka sa­vi­val­dy­bė.

Anot jo, sa­vi­val­dy­bė bu­vo pri­vers­ta dirb­ti nuos­to­lin­gai nuo pat pir­mos vi­suo­ti­nės rin­klia­vos įve­di­mo die­nos. Per me­tus į biu­dže­tą iš vie­ti­nės rin­klia­vos su­ren­ka­ma apie 2 mi­li­jo­nus 200 tūks­tan­čių li­tų. Re­a­liai ši su­ma tu­rė­tų siek­ti bent 3 mi­li­jo­nus li­tų.

Be to, vie­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­tis ren­ka­mas ne tik dėl at­lie­kų iš­ga­be­ni­mo iš gy­ven­to­jų kie­mų ar bu­tų bei įmo­nių, įstai­gų, ki­tų ob­jek­tų.

„Juk at­lie­kų tvar­ky­mas – tai ne tik jų iš­ve­ži­mas, kaip dau­ge­lis klai­din­gai su­pran­ta, bet vie­nin­gos at­lie­kų sis­te­mos in­fra­struk­tū­ros kū­ri­mas ir plėt­ra“, – aiš­ki­na vi­ce­me­ras.

Sa­vi­val­dy­bės lau­kia ir ki­ti su ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mu su­si­ję dar­bai – kon­tei­ne­rių aikš­te­lių įren­gi­mas, už­terš­tų te­ri­to­ri­jų va­ly­mas, vi­so ra­jo­ne vyks­tan­čio pro­ce­so ad­mi­nist­ra­vi­mas.

Pa­sak R. Ba­ra­vy­ko, ka­dan­gi nė­ra ga­li­my­bės skir­ti lė­šų iš biu­dže­to, siū­lo­ma nu­sta­ty­ti vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą dy­džius to­kius, ku­rie pa­deng­tų prog­no­zuo­ja­mas at­lie­kų su­rin­ki­mo ir tvar­ky­mo są­nau­das.

Rin­klia­va kas ket­vir­tį mo­ka­ma į Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vie­ti­nės rin­klia­vos są­skai­tą. Taip pat ga­li­ma su­mo­kė­ti ir vi­są su­mą ar jos li­ku­tį iš kar­to.

Mo­kes­tis 50 pro­cen­tų ma­ži­na­mas gy­ve­nan­tie­siems so­dų ben­dri­jo­se ar neur­ba­ni­zuo­to­se te­ri­to­ri­jo­se – ten, kur ša­lia jų val­dos nė­ra ga­li­my­bės pa­sta­ty­ti šiukš­lių kon­tei­ne­rius.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų