Atnaujinta Elektroninio deklaravimo sistema padės išvengti klaidų

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie LR fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos (VMI) in­for­muo­ja, kad gy­ven­to­jams, de­kla­ruo­jan­tiems 2010 me­tų pa­ja­mas ir tur­tą, at­nau­jin­to­je elek­tro­ni­nio de­kla­ra­vi­mo sis­te­mo­je (EDS) jau su­for­muo­tos pre­li­mi­na­rio­sios de­kla­ra­ci­jos.

At­nau­jin­ta EDS bus pa­to­giau teik­ti de­kla­ra­ci­jas. Ne­be­rei­kia siųs­tis jo­kių pro­gra­mų ar šab­lo­nų – de­kla­ra­ci­jas ga­li­ma pil­dy­ti tie­sio­giai in­ter­ne­te, o pil­dant do­ku­men­tą nu­sta­to­mos pil­dy­mo klai­dos, nu­ro­do­ma, kur ir ką tai­sy­ti. Taip pat yra ga­li­my­bė iš­sau­go­ti tar­pi­nius pil­dy­mo re­zul­ta­tus, o vė­liau pra­tęs­ti pil­dy­mą.

Pa­tei­kę de­kla­ra­ci­ją gy­ven­to­jai ga­li su­si­grą­žin­ti da­lį pa­tir­tų iš­lai­dų, pvz., už gy­vy­bės drau­di­mo, pen­si­jų įmo­kas, už pir­mas stu­di­jas ir (ar) pir­mą pro­fe­si­nį mo­ky­mą, pa­lū­ka­nas už vie­ną iki 2008-12-31 pa­im­tą būs­to kre­di­tą ir kt. Tai jie ga­li pa­da­ry­ti tuo at­ve­ju, jei jų pa­ja­mos pra­ėju­siais me­tais bu­vo ap­mo­kes­tin­tos 15 proc. ta­ri­fu, ta­čiau ne­ga­li, jei pa­ja­mos bu­vo ap­mo­kes­tin­tos 5 proc. ta­ri­fu.

Gy­ven­to­jams, pa­tei­ku­siems elek­tro­ni­niu bū­du tei­sin­gas de­kla­ra­ci­jas, per­mo­kas VMI sieks grą­žin­ti per kuo trum­pes­nį lai­ką, at­si­žvel­giant į įplau­kas biu­dže­tui, o per­mo­kos bus pra­dė­tos grą­žin­ti jau ko­vo pa­bai­go­je. Pil­dan­tie­ji po­pie­ri­nes de­kla­ra­ci­jas per­mo­kų, kaip ir nu­ma­to įsta­ty­mas, su­lauks iki lie­pos 31 die­nos.

 

***

 

Gy­ven­to­jai šie­met vėl ga­li teik­ti de­kla­ra­ci­jas bei su­si­grą­žin­ti da­lį mo­kes­čio, jei pra­ėju­siais me­tais pa­si­nau­do­jo per ma­žu ar vi­sai ne­si­nau­do­jo ne­ap­mo­kes­ti­na­muo­ju pa­ja­mų dy­džiu. Pa­si­nau­do­ju­sie­ji per di­de­liu ne­apmo­kes­ti­na­muo­ju dy­džiu tu­rė­tų pa­teik­ti de­kla­ra­ci­ją bei su­mo­kė­ti mo­kes­tį.

VMI šie­met į pre­li­mi­na­ri­ą­sias de­kla­ra­ci­jas per­kė­lė dar dau­giau duo­me­nų: be in­for­ma­ci­jos apie gau­tas pa­ja­mas, pa­tir­tas iš­lai­das, už ver­slo liu­di­ji­mus su­mo­kė­tas pa­ja­mų mo­kes­čio su­mas, mė­ne­sių, kai gy­ven­to­jas ne­dir­bo ir ne­bu­vo draus­tas, skai­čiaus ir pan. pre­li­mi­na­rio­se de­kla­ra­ci­jo­se bus duo­me­nys, rei­ka­lin­gi ap­skai­čiuo­jant pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo (PSD) įmo­kas.

 

***

 

Pa­ste­bė­jus, kad jam pa­teik­to­je pa­žy­mo­je yra ne­ati­ti­ki­mų apie draus­tu­mą pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu vals­ty­bės lė­šo­mis, pil­dy­da­mas me­ti­nę pa­ja­mų de­kla­ra­ci­ją gy­ven­to­jas tu­ri pa­tiks­lin­ti 35A ir 36A lau­ke­lių reikš­mes.

Vals­ty­bės lė­šo­mis pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu drau­džia­mų as­me­nų duo­me­nis tvar­ko Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir  te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos. To­dėl dėl pa­ste­bė­tų ne­ati­ti­ki­mų rei­kia kreip­tis į VLK ir kai duo­me­nys bus pa­tiks­lin­ti, in­for­ma­ci­ja bus at­nau­jin­ta ir šio­je pa­žy­mo­je.

Duo­me­nis pre­li­mi­na­rio­jo­je de­kla­ra­ci­jo­je apie B kla­sės pa­ja­mas, to­kias kaip in­di­vi­du­a­lios veik­los, kil­no­ja­mo­jo tur­to, ver­ty­bi­nių po­pie­rių par­da­vi­mo ir pan., apie ku­rias VMI duo­me­nų ne­gau­na, į de­kla­ra­ci­ją gy­ven­to­jas tu­ri įra­šy­ti pats.

 

***

 

Pa­si­kei­tus įsta­ty­mams, iš in­di­vi­du­a­lios veiklos gau­tos pa­ja­mos nuo 2010 m. yra ap­mo­kes­ti­na­mos tai­kant 5 proc. pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fą. 15 proc. pa­ja­mų mo­kes­čiu ap­mo­kes­ti­na­ma tik iš lais­vų­jų pro­fe­si­jų veik­los gau­tos pa­ja­mos. Lais­va­jai pro­fe­si­jai pri­ski­ria­ma: ad­vo­ka­to, no­ta­ro, ant­sto­lio, jų pa­dė­jė­jų, kon­sul­tan­tų tei­sės klau­si­mais, ap­skai­ti­nin­ko, au­di­to­riaus, bu­hal­te­rio, lo­bis­to, fi­nan­sų ar mo­kes­čių kon­sul­tan­to, ar­chi­tek­to, in­ži­nie­riaus, gy­dy­to­jo, psi­cho­lo­go, žur­na­lis­to ir pa­na­ši veik­la.

 

***

 

Gy­ven­to­jai, nu­spren­dę skir­ti pa­ra­mą iki 2 proc. nuo su­mo­kė­to gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio, pra­šy­mus tu­ri pa­teik­ti iki ge­gu­žės 2 d. Pa­rem­ti ga­li­ma or­ga­ni­za­ci­ją, ku­ri pa­gal Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mą tu­ri tei­sę gau­ti pa­ra­mą. Pra­šy­mus skir­ti 2 proc. pa­ra­mą re­ko­men­duo­jama teik­ti elek­tro­ni­niu bū­du ar­ba as­me­niš­kai pri­sta­ty­ti į te­ri­to­ri­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją ar at­siųs­ti paš­tu. Pra­šy­me ga­li­ma nu­ro­dy­ti ir ke­lis pa­ra­mos ga­vė­jus, ta­čiau vi­sa pra­šo­ma per­ves­ti pa­ja­mų mo­kes­čio da­lis ne­ga­li bū­ti di­des­nė kaip 2 proc. ir ne ma­žes­nė nei 10 Lt.

 

***

 

Iki ge­gu­žės 2 d. pa­ja­mas bei tur­tą pri­va­lo de­kla­ruo­ti vals­ty­bės po­li­ti­kai, tar­nau­to­jai, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riai, ki­ti as­me­nys, iš­var­dy­ti LR gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo 2 straips­ny­je, ir jų šei­mos na­riai. Pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jas pri­va­lo pa­teik­ti in­di­vi­du­a­liai dir­ban­tys gy­ven­to­jai (VMI įre­gist­ra­vę in­di­vi­du­a­lią veik­lą pa­gal pa­žy­mą ar­ba įsi­gi­ję ver­slo liu­di­ji­mą – ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar ga­vo pa­ja­mų), ūki­nin­kai.

VMI inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Kaip per karščius gaivinatės?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų