Atominėje elektrinėje – buvusios darbovietės prisiminimai

Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­ta­rė reng­ti re­fe­ren­du­mą, ku­rio me­tu pi­lie­čiai ga­lės pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, ar Lie­tu­vai rei­ka­lin­ga nau­ja ato­mi­nė elek­tri­nė. Vep­riš­kis Le­o­nas Bu­tė­nas – bu­vęs Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės Fi­zi­nės sau­gos kon­tro­lės sky­riaus in­ži­nie­rius. Vy­ras do­mi­si šia te­ma ir ma­no, kad ei­li­niai žmo­nės apie ypa­tin­gos svar­bos ob­jek­tą ži­no per­ne­lyg ma­žai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Prieš dau­giau nei de­šimt­me­tį da­ry­to­je nuo­trau­ko­je – Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės val­dy­mo pul­tas.

L. Bu­tė­nas Vi­sa­gi­ne dir­bo nuo 1996-ųjų iki pat už­da­ry­mo pra­džios 2008 me­tais. Iki tol jo gy­ve­ni­mas te­kė­jo vi­sai ki­ta va­ga – dės­ty­to­ja­vo Vep­rių pro­fe­si­nės tech­ni­kos mo­kyk­lo­je. Nai­ki­nant ko­lū­kius me­cha­ni­za­to­riai ir juos ren­gian­tys dės­ty­to­jai ta­po ne­be­rei­ka­lin­gi.

Res­pub­li­ki­nės pa­ro­dos lau­re­a­tą elek­tro­ni­kos sri­ty­je bei ra­cio­na­li­za­to­rių L. Bu­tė­ną ta­da į sa­vo ko­man­dą pa­kvie­tė ato­mi­nės elek­tri­nės va­do­vai. „Tais lai­kais vi­sas ma­no lais­va­lai­kis bu­vo su li­tuok­liu ran­ko­se. Sie­kiau kur­ti ar­ba to­bu­lin­ti au­to­ma­ti­kos sche­mas. Tech­ni­nės kū­ry­bos pa­ro­dos lau­re­a­tu ta­pau su pro­gra­muo­tos ap­klau­sos sten­du“, – pa­sa­ko­ja vep­riš­kis.

Dir­bo in­ži­nie­riu­mi

Ato­mi­nės elek­tri­nės sky­rius, ku­ria­me jis dir­bo in­ži­nie­riu­mi, bu­vo at­sa­kin­gas už ap­sau­gi­nę sig­na­li­za­ci­ją, vaiz­do ka­me­ras, lei­di­mų į ato­mi­nę iš­da­vi­mą ir kon­tro­lę, te­ro­ris­ti­nių veiks­mų pre­ven­ci­ją, ra­dio­ak­ty­vių me­džia­gų ap­skai­tą, fi­zi­nę sau­gą. „Aš bu­vau at­sa­kin­gas už ra­dio­ak­ty­vių šal­ti­nių ap­skai­tą, sau­go­ji­mą, kon­tro­lę. Dėl pa­slap­čių mes ne ­tik bu­vom, bet ir li­kom įpa­rei­go­ti. IAE pe­ri­met­rą juo­sia ap­sau­gos bar­je­rai. Vi­du­je – du­rys, ko­di­nės spy­nos“, – apie bu­vu­sį dar­bą šian­dien pa­sa­ko­ja jis.

O kaip gi sa­vi­sau­gos jaus­mas dir­bant to­kio­je ypa­tin­gos ri­zi­kos zo­no­je? Pa­sak pa­šne­ko­vo, po Čer­no­bi­lio ka­tast­ro­fos vi­so­se są­jun­gos elek­tri­nė­se bu­vo nag­ri­nė­ja­mos prie­žas­tys, su­kur­tas ir de­monst­ruo­tas fil­mas. Nu­kel­ta ant­ro­jo blo­ko eks­plo­a­ta­vi­mo pra­džia, nu­ma­ty­ta 1986 me­tais, su­da­ro­mi pla­nai sil­pnų gran­džių iš­aiš­ki­ni­mui.

„Mums ypač daug pa­dė­jo Šve­di­jos spe­cia­lis­tai. Tiek ži­nių, dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo, tiek nau­jos įran­gos įdie­gi­mo, ap­sau­gos sis­te­mų dub­lia­vi­mo sri­ty­se. Be­je, kaip ir vi­sam pa­sau­ly­je, ava­ri­nės si­tu­a­ci­jos ir pas mus bū­da­vo dažniausiai ne dėl tech­ni­kos ge­di­mų, o dėl žmo­giš­ko­jo fak­to­riaus“, – sa­ko L. Bu­tė­nas.

La­bai su­dė­tin­gas įren­gi­nys

Ato­mi­nė jė­gai­nė – su­dė­tin­gas įren­gi­nys, trum­pai jo ne­api­bū­din­si. Ta­čiau bu­vęs in­ži­nie­rius ban­do tai pa­da­ry­ti. Pa­sak jo, mū­sų elek­tri­nė tu­rė­jo du ga­lin­giau­sius pa­sau­lio reak­to­rius. Tai – apie 60 met­rų aukš­čio monst­ras, tal­pi­nan­tis 1661 bran­duo­li­nio ku­ro ka­se­tę. Re­ak­to­riu­je esan­tis van­duo, jam te­kant per ak­ty­vi­ą­ją zo­ną, už­vi­ri­na­mas ir iš da­lies pa­ver­čia­mas ga­ru. Per­ėjęs per re­ak­to­rių van­dens ir ga­ro mi­ši­nys pa­ten­ka į di­de­lius būg­ni­nius se­pa­ra­to­rius. Čia nuo van­dens at­skir­tas ga­ras tie­kia­mas į ga­ro tur­bi­nas. Ati­da­vęs da­lį sa­vo ener­gi­jos tur­bi­nai, ga­ras kon­den­suo­ja­mas. RBMK re­ak­to­rių iš­skir­ti­nė sa­vy­bė, kad ku­ro ka­se­tės kei­čia­mos ne­stab­dant re­ak­to­riaus.

Bū­ti­na skleis­ti in­for­ma­ci­ją

Į Vep­rius L. Bu­tė­nas grį­žo prieš tre­jus me­tus. Ta­čiau įvy­kius bu­vu­sio­je dar­bo­vie­tėje nuo­lat se­ka ir jais do­mi­si. „Pa­ra­dok­sas, kai vei­kian­čios elek­tri­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius gau­da­vo 12 tūks­tan­čių at­ly­gi­ni­mą, o už­da­ry­tos pa­kei­čia­mas va­do­vu, gau­nan­čiu 30 tūks­tan­čių“, – svars­to vy­ras.

Jis įsi­ti­ki­nęs, kad iki ru­de­nį vyk­sian­čio re­fe­ren­du­mo vi­suo­me­nę rei­kia su­pa­žin­din­ti su eko­no­mi­niais ir eko­lo­gi­niais skai­čia­vi­mais, nu­ma­ty­ti pra­mo­nės per­spek­ty­vas, reng­ti šia te­ma daug lai­dų per ra­di­ją, te­le­vi­zi­ją. Bet ar tai bus da­ro­ma? Juk jau da­bar jau­ni­mą rei­kia pra­dė­ti mo­ky­ti Pran­cū­zi­jos, An­gli­jos, Ja­po­ni­jos uni­ver­si­te­tuo­se, kad ga­lė­tų at­lik­ti prak­ti­ką šių ša­lių elek­tri­nė­se, o po 10 me­tų pa­ti­kėt jiems vai­rą prie nau­jai pa­sta­ty­tos Lie­tu­vos elek­tri­nės. Juk da­bar­ti­niai Vi­sa­gi­no ato­mi­nės dar­buo­to­jai per tą lai­ką taps pen­si­nin­kais.

„Ma­nau, kad re­fe­ren­du­mas bu­vo bū­ti­nas, ta­čiau kol ne­bus sta­bi­lios val­džios, pa­skai­čia­vi­mų, įro­dy­mų, šiuo mo­men­tu bal­suo­čiau prieš elek­tri­nės sta­ty­bą“, – sa­ko ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je svar­bias pa­rei­gas ėjęs spe­cia­lis­tas.

O ką šiuo me­tu vei­kia ir kuo gy­ve­na bu­vęs Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės in­ži­nie­rius? Sa­ko kom­piu­te­rio pa­to­bu­lin­ti jau ne­sva­jo­jan­tis, už­tat pra­dė­jęs do­mė­tis vi­sai ki­to­mis sri­ti­mis – ta­py­ba ir ei­lių ra­šy­mu.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar jau perkate kiaušinius Velykoms?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų