Atos­to­gos, pel­nai, sko­los ir vo­ra­tin­kliai

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­si­jau­tė atos­to­gų nuo­tai­kos. Ne­mo­ka­mų atos­to­gų ta­ry­ba iš­lei­do ra­jo­no me­rą Al­gir­dą Ko­pūs­tą, atos­to­gau­sian­tį nuo bir­že­lio 15 iki lie­pos 7 die­nos.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pir­mi­nin­kau­ja­ma vi­ce­me­ro Gri­go­ri­jaus Mal­ča­no­vo, ta­ry­ba ap­svars­tė per tris­de­šimt klau­si­mų, nė vie­no iš jų ne­ati­dė­da­ma ki­tam po­sė­džiui. Ke­le­tas spren­di­mų pro­jek­tų bu­vo pri­im­ta iš es­mės, rei­ka­lau­jant ren­gė­jų juos pa­tiks­lin­ti.

 

 

Posėdžio metu energijos kai kam suteikia energetiniai gėrimai.
Autorės nuotr.

 
Li­go­ni­nė pel­ną tu­ri

Bu­vo pa­teik­tos VšĮ Uk­mer­gės pir­mi­nės sveikatos prie­žiū­ros cen­tro (PSPC) ir VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės pra­ei­tų me­tų fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės ir veik­los ata­skai­tos.

Uk­mer­gės li­go­ni­nė dir­ba pel­nin­gai. Jos pa­ja­mos su­da­ro per 21 mi­li­jo­ną li­tų. Nors są­nau­dos taip pat pa­na­šios – apie 20 mi­li­jo­nų, li­go­ni­nės pi­ni­gi­nė­je pra­ėju­siais me­tais li­ko 180 tūks­tan­čių li­tų. Tie­sa, už­per­nai li­go­ni­nė už­dir­bo pu­se mi­li­jo­no li­tų dau­giau. Pa­bran­gu­sios ko­mu­na­li­nės pa­slau­gos, me­di­ka­men­tai, mais­tas, dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio pa­di­di­ni­mas iš­kė­lė ir są­nau­dų kar­te­lę. Te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos sko­lin­gos apie tris mi­li­jo­nus li­tų, ta­čiau su­tar­tis tai nu­ma­to ir pi­ni­gai ga­li vė­luo­ti. Li­go­ni­nei vie­nin­te­lis ne­pa­to­gu­mas – trūks­ta apy­var­ti­nių lė­šų.

Pa­ren­gė pla­ną

Uk­mer­gės PSPC fi­nan­si­nė­je ata­skai­to­je – mi­nu­sas. Įmo­nės pa­ja­mos pa­di­dė­jo 14,5, są­nau­dos – 19 pro­cen­tų. Anot šios įstai­gos vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos Ja­ni­nos Ga­liaus­kie­nės, PSPC sa­vo pra­ei­tų me­tų ata­skai­to­je tu­ri 315 tūks­tan­čių li­tų nuos­to­lį, nes bran­go vais­tai, me­di­ci­ni­nė įran­ga, jos prie­žiū­ra. Ke­le­tą kar­tų iš­ki­lo me­di­ci­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo iš­lai­dos, bran­go ko­mu­na­li­nės pa­slau­gos ir pa­tal­pų iš­lai­ky­mas, di­dė­jo au­to­mo­bi­lių bei grei­to­sios pa­gal­bos dar­buo­to­jų drau­di­mo nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­bo me­tu są­nau­dos. Ta­čiau J. Ga­liaus­kie­nė pa­ti­ki­no, kad si­tu­a­ci­ja šiuo me­tu įmo­nė­je yra sta­bi­li.

Ji ta­ry­bą su­pa­žin­di­no ir su prie­mo­nių, ku­rių ren­gia­si im­tis PSPC ko­lek­ty­vas, kad iš­bris­tų iš mi­nu­so, pla­nu. Ben­druo­me­nės svei­ka­tos punk­tai „su­si­trau­kė“ sep­ty­niais eta­tais. Be­je, bu­vo pa­brėž­ta, kad ne at­lei­žiant dar­buo­to­jus, bet ma­ži­nant krū­vius šiuo­se punk­tuo­se. Dar­buo­to­jams, kad jie ne­bū­tų nu­skriaus­ti, siū­lys da­lį eta­to Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sky­riu­je. Ja­me dir­ban­tys pen­si­nio am­žiaus dar­buo­to­jai bus at­lei­džia­mi. Iš vi­so PSPC jau pa­nai­ki­no 23 eta­tus. Ma­žės ir dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai. Kiek, vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja sa­kė dar ne­ži­nan­ti. Įmo­nės lau­kia ir struk­tū­ri­niai pa­ki­ti­mai. Ti­ki­ma­si, kad šio prie­mo­nių pla­no eko­no­mi­nis efek­tas bus apie pu­sė mi­li­jo­no li­tų.

Ko­mi­te­tuo­se iš anks­to ap­svars­čiu­si spren­di­mo pro­jek­tą „Dėl Uk­mer­gės li­go­ni­nės ir Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro įsta­tų ir ste­bė­to­jų ta­ry­bų nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ ta­ry­ba su­ti­ko su ja­me iš­dės­ty­tais punk­tais.

Pa­tys do­ta­vo pa­slau­gas

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­riaus Ri­mo Ar­lins­ko pri­sta­ty­tą šios įmo­nės pel­nin­gos 150 tūks­tan­čių li­tų veik­los re­zul­ta­tų pa­skirs­ty­mą. UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­riaus Jo­no Rin­ke­vi­čiaus pra­ėju­sių me­tų ata­skai­ta skam­bė­jo mi­no­ri­nė­mis to­na­ci­jo­mis. Be­veik dvie­jų šim­tų tūks­tan­čių li­tų nuos­to­lį, anot di­rek­to­riaus, la­biau­siai nu­lė­mė ši­lu­mos tie­ki­mas ir pir­ties pa­slau­gos. Įmo­nė vi­sus me­tus nuos­to­lin­gai do­ta­vo šias pa­slau­gas. Ta­ry­bos na­riai pa­si­ge­do de­ta­les­nio Bu­tų ūkio veik­los pri­sta­ty­mo.

UAB „Uk­mer­gės kny­gy­nas“ 2008 me­tų fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės spren­di­mo pro­jek­tą taip pat pa­ren­gė J. Rin­ke­vi­čius. Ka­dan­gi kny­gy­nas dir­ba nuos­to­lin­gai, jo li­ki­mą ta­ry­ba to­liau spręs ki­tuo­se po­sė­džiuo­se.

Ta­ry­ba įga­lio­jo Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vy­riau­si­ą­jį spe­cia­lis­tą Val­de­ma­rą Ta­raš­ke­vi­čių at­sto­vau­ti sa­vi­val­dy­bei bir­že­lio pa­bai­go­je šau­kia­ma­me UAB „Dai­na­vos ener­ge­ti­ka“ vi­suo­ti­nia­me ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me. Sa­vi­val­dy­bė val­do 79 pro­cen­tus jos ak­ci­jų. Ka­dan­gi ben­dro­vė dir­ba nuos­to­lin­gai, ta­ry­bos na­riai svars­to ga­li­my­bę ją re­or­ga­ni­zuo­ti, pri­jun­giant ar­ba prie UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“, ar­ba prie UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“. Svars­to­ma ir tre­čia ga­li­my­bė – iš­skai­dy­ti „Dai­na­vos ener­ge­ti­ką“, pri­ski­riant abiems.

Į UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ vi­suo­ti­nį ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mą ta­ry­ba de­le­ga­vo Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės vy­riau­si­ą­jį spe­cia­lis­tą dar­bų sau­gai ir prieš­gais­ri­nei ap­sau­gai Al­gir­dą Pe­čiu­lį. Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­so dau­giau kaip 99 pro­cen­tai ak­ci­jų.

Ka­si­nė­tų re­konst­ruo­tą gat­vę

Pen­kis in­ves­ti­ci­nius pla­nus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­siū­lė UAB „Mies­to ener­gi­ja“. Trims in­ves­ti­ci­joms, ku­rių ben­dra ver­tė – 2 mi­li­jo­nai 680 tūks­tan­čių li­tų, ir sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, ir ta­ry­ba pri­ta­ria. Ne­pri­tar­ti nu­spręs­ta in­ves­ti­ci­joms, ku­rios, anot Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus ve­dė­jo Kęs­tu­čio Jur­ke­vi­čiaus, ne­ke­lia sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų pa­si­ti­kė­ji­mo. Vie­na iš jų nu­ma­to UAB „Pra­mo­nės ener­gi­ja“ pri­jung­ti prie cen­tra­li­zuo­to ši­lu­mos tie­ki­mo tin­klo. Ki­tas „Mies­to ener­gi­jos“ in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas, ku­rio ne­pa­lai­mi­no ta­ry­ba, – dvie­jų ka­ti­li­nių, esan­čių Švie­sos ir Klai­pė­dos gat­vė­se, su­jun­gi­mas.

Pir­muo­ju at­ve­ju tra­sa ei­tų nuo „Vie­ny­bės“ ka­ti­li­nės iki Sto­ties gat­vės. Di­des­nė jos da­lis pra­ei­tų Kau­no gat­ve. Ne­se­niai su­tvar­ky­ta ir ap­žel­din­ta gat­vė bū­tų vėl rau­sia­ma. O lė­šų dan­gų at­sta­ty­mui in­ves­ti­ci­nia­me pro­jek­te nė­ra nu­ma­ty­ta. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, ku­riai pri­ta­rė ta­ry­bos na­riai, su­in­te­re­suo­to­ji pu­sė – UAB „Pra­mo­nės ener­gi­ja“ – tu­rė­tų pa­ti in­ves­tuo­ti į šį pro­jek­tą.

Į vo­ra­tin­klį ne­len­da

Su­jung­ti Klai­pė­dos gat­vė­je esan­čią ka­ti­li­nę su ka­ti­li­ne Švie­sos gat­vė­je ta­ry­bos na­riai taip pat „ne­pa­si­ra­šė“. Pa­gal šį pro­jek­tą tra­są pla­nuo­ja­ma ties­ti se­na­mies­čio te­ri­to­ri­jo­je. Ar­che­o­lo­gi­niai ty­ri­mai to­kiu at­ve­ju – bū­ti­ni. Jie dar la­biau pa­di­dins pro­jek­to lė­šų po­rei­kį, pra­il­gins pro­jek­to at­si­pir­ki­mo lai­ką. Ne­ma­no­ma, kad šių dvie­jų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mas bū­tų nau­din­gas gy­ven­to­jams.

„Be to, part­ne­ris bū­tų ne­pa­ti­ki­mas – ne kar­tą esa­me pa­ty­rę, kad ne­si­lai­ko­ma su­tar­ties są­ly­gų iš „Mies­to ener­gi­jos“ pu­sės. Pa­na­šu, kad ir šį kar­tą jų gra­žūs pa­ža­dai tė­ra vo­ra­tin­klis“, – K. Jur­ke­vi­čius sa­ko, kad, įta­rę grės­mę, į vo­ra­tin­klį ne­len­da. Net pa­teik­tas pro­jek­tas nė ne­pa­na­šus į do­ku­men­tą – nė­ra at­sa­kin­gų as­me­nų pa­ra­šų, spau­dų, iš vi­so ne­aiš­ku, kas juos ren­gė.

Sko­lin­sis iš vals­ty­bės

Sa­vi­val­dy­bė ap­si­spren­dė sko­lin­tis iš vals­ty­bės – tam pri­ta­rė ta­ry­ba. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos bus pra­šo­ma su­teik­ti trum­pa­lai­kę 3,1 mi­li­jo­no li­tų pa­sko­lą. Ji bū­tų nau­do­ja­ma dar­bo už­mo­kes­čiui, so­cia­li­niam drau­di­mui, UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko nuos­to­liams, ku­riuos įsi­pa­rei­go­ja deng­ti sa­vi­val­dy­bė, kad iš­lai­ky­tų nuos­to­lin­gus au­to­bu­sų marš­ru­tus ir ra­jo­no gy­ven­to­jams ne­tek­tų vaikš­čio­ti pės­čio­mis, ki­toms ra­jo­no reik­mėms.

Pir­mo­ji kregž­dė – Ba­le­liuo­se

Ne­ma­žai dis­ku­si­jų iš­ki­lo dėl Ba­le­lių dau­gia­funk­ci­nio cen­tro įkū­ri­mo ir nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo. Vis tik dau­gu­ma na­rių bal­sa­vo „už“. Ma­žė­jant mo­ki­nių kai­mo mo­kyk­lo­se, iš­ky­la grės­mė, kad jas ne­iš­ven­gia­mai ten­ka už­da­ry­ti. Ne iš­im­tis ir Ba­le­liai. Di­džiu­lia­me, be­ne pus­an­tro tūks­tan­čio kvad­ra­ti­nių met­rų mo­kyk­los pa­sta­te ki­tais moks­lo me­tais lie­ka vie­nuo­li­ka iki­mo­kyk­li­nu­kų ir aš­tuo­ni pra­di­nu­kai. Ja­me Ba­le­lių ben­druo­me­nė no­ri įkur­ti dau­gia­funk­ci­nį cen­trą ir pra­šė ta­ry­bos pri­ta­ri­mo.

Po mo­kyk­los sto­gu glaus­tų­si kul­tū­ros cen­tro sky­rius, bib­lio­te­ka, me­di­ci­nos punk­tas, ben­druo­me­nė. Ta­ry­bos na­rius, no­rė­ju­sius jau da­bar iš­girs­ti apie dau­gia­funk­ci­nio cen­tro veik­lą, Ba­le­lių kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ro­mas Pi­vo­ras at­šal­dė, sa­ky­da­mas, kad star­tuo­da­mi jie dar ne­tu­ri kuo pa­si­gir­ti. Jis ti­ki­no, kad spren­di­mas įkur­ti to­kį cen­trą ne­bu­vo gai­va­liš­kas – bu­vo tar­ta­si ir su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ir aka­de­mi­niu ly­giu – su Že­mės ūkio uni­ver­si­te­to spe­cia­lis­tais.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar jau perkate kiaušinius Velykoms?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų