Atrenkami daugiabučiai renovacijai

La­bai lė­tai Uk­mer­gė­je ju­dan­ti dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja tu­rė­tų įgau­ti pa­grei­tį.

Ša­lies sa­vi­val­dy­bės jau at­rin­ko sku­biau­siai re­no­vuo­ti­nus, iš­eik­vo­jan­čius dau­giau­sia ener­gi­jos šil­dy­mui dau­gia­bu­čius na­mus. Mū­sų sa­vi­val­dy­bės pa­teik­ta­me są­ra­še – per 40 pa­sta­tų. Iš jų trys – Del­tu­vo­je, du – Šven­tu­pės gy­ven­vie­tė­je ir vie­nas – Pa­ši­lė­je.

Ki­tą­met Lie­tu­vo­je nu­ma­ty­ta re­no­vuo­ti ma­žiau­siai 500 iš są­ra­še nu­ro­dy­tų se­nų dau­gia­bu­čių. Li­ku­sie­ji bus re­no­vuo­ja­mi vė­liau. Ma­no­ma, kad Uk­mer­gė­je šia­me eta­pe pa­vyks re­no­vuo­ti bent 10 pa­sta­tų.

Penk­ta­die­nį Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je ša­lies sa­vi­val­dy­bių va­do­vams pri­sta­ty­tas nau­ja­sis Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mos mo­de­lis.

Į su­si­ti­ki­mą pa­kvies­ti 60-ies Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių va­do­vai. Prieš tai jų bu­vo pa­pra­šy­ta pa­teik­ti sku­biau­siai re­no­vuo­ti­nų dau­gia­bu­čių są­ra­šus. Tai pa­da­rė vi­sos be iš­im­ties sa­vi­val­dy­bės. Ben­dras pa­raiš­ko­se mi­ni­mų na­mų skai­čius – 2134.

Ap­lin­kos vi­ce­mi­nist­rės Dai­vos Ma­to­nie­nės tei­gi­mu, sa­vi­val­dos at­sto­vų no­ras at­nau­jin­ti kuo dau­giau dau­gia­bu­čių yra aki­vaiz­dus.

Vie­šo­sios įstai­gos „Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra“ (BETA) lai­ki­na­sis di­rek­to­rius Va­lius Ser­ben­ta pri­sta­tė nau­jo­jo mo­de­lio ypa­tu­mus bei pri­va­lu­mus, ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mų ir in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tų ren­gi­mo prin­ci­pus.

Pa­tir­ti­mi šio­je sri­ty­je da­li­no­si Ig­na­li­nos me­ras Bro­nis Ro­pė, apie fi­nan­sa­vi­mo niu­an­sus kal­bė­jo Šiau­lių ban­ko pro­jek­tų va­do­vas Vik­to­ras Bud­rai­tis. Dis­ku­si­jo­se  ap­tar­ti ak­tu­a­lūs klau­si­mai bei grės­mės, tar­ta­si, kaip jų iš­veng­ti.

Mi­nis­te­ri­jos sie­kiuo­se – kuo grei­čiau at­lik­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus ir jau šie­met pa­si­ra­šy­ti ran­gos su­tar­tis.

Iš mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mi­nė­ta­me su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Al­gi­man­tas Šu­mins­kas. Jis pa­sa­ko­jo, kad Uk­mer­gės pa­teik­ta­me są­ra­še – Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės 9, 12, Mai­ro­nio gat­vės 2, 4, Vy­tau­to gat­vės 65, Baž­ny­čios gat­vės 3, Aly­vų gat­vės 3, Vil­niaus gat­vės 100A, Kau­no gat­vės 27, 27A, Del­tu­vos gat­vės 6, 8, 10A, Pi­lies gat­vės 2, Anykš­čių gat­vės 3 bei ki­ti na­mai. Ne­ma­žai jų Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­ne.

Pa­sak A. Šu­mins­ko, at­rink­ti pa­sta­tai yra pa­tys ne­efek­ty­viau­si pa­gal su­var­to­tą ši­lu­mos kie­kį.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­teik­ta­me ap­ra­še nu­ma­ty­ta, jog pa­sta­te tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip 10 bu­tų,  jis ne­ga­li bū­ti kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas. O svar­biau­sia – kad jis bū­tų tik­rai la­bai ne­efek­ty­vus – šil­dy­mo kvad­ra­ti­niam met­rui per me­tus su­var­to­tų ne ma­žiau kaip150 kWh.

Tik to­kiu at­ve­ju re­no­va­ci­ja bū­tų efek­ty­vi. Pa­grin­di­nis sie­kis – su­ma­žin­ti su­var­to­tą ši­lu­mos kie­kį iki 90 kWh.

Vis dėlto, ne­pai­sant vi­sų at­ran­kos kri­te­ri­jų, sva­rbiau­siu taps gy­ven­to­jų su­ti­kimas. Vyk­dant ban­kų rei­ka­la­vi­mus re­no­va­ci­jai tu­rė­tų pri­tar­ti 60 pro­cen­tų gy­ven­to­jų.

Ka­dan­gi be­veik vi­sus at­rink­tus na­mus ad­mi­nist­ruo­ja Butų ūkis, jis ir vyk­dys gy­ven­to­jų ap­klau­są.

A. Šu­mins­kas ti­ki­si, kad vi­sus ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus ati­tiks bent 10 Uk­mer­gės dau­gia­bu­čių. Gy­ven­to­jų ap­klau­sos duo­me­nys tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti iki ko­vo vi­du­rio.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar jau žinote, už ką balsuosite per šalies prezidento rinkimus?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų