Atsijungus nuo centralizuoto šildymo – galvos skausmas

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

At­si­jun­gę nuo cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ti­ki­si su­tau­py­ti pi­ni­gų. Ta­čiau šie lū­kes­čiai iš­si­pil­do ne vi­sa­da. Pa­ši­lė­je gy­ve­nan­ti dau­gia­bu­čio gy­ven­to­ja už vie­no kam­ba­rio bu­to šil­dy­mą po at­si­jun­gi­mo kas mė­ne­sį su­mo­ka iki 300 li­tų. Pa­ši­liš­kė ei­na kry­žiaus žy­gius, ta­čiau taip ir ne­at­ran­da tie­sos, ko­dėl jai ten­ka tiek daug mo­kė­ti už vie­no kam­ba­rio šil­dy­mą.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Autonominis šildymas gali ir nuvilti.

Į re­dak­ci­ją už­su­ku­si mi­nė­to bu­to gy­ven­to­jos ma­ma po­nia Ane­lė  pa­sa­ko­jo pa­dė­ju­si duk­rai ei­ti žy­gius, nu­trau­kiant cen­tra­li­zuo­tą ši­lu­mos tie­ki­mą. To­kį spren­di­mą abi mo­te­rys pri­ėmė dau­giau nei prieš me­tus. Rei­kia­mus do­ku­men­tus tvar­kė be­veik de­vy­nis mė­ne­sius ir štai pa­ga­liau pra­ėju­sį ru­de­nį ga­lė­jo džiaug­tis ne­pri­klau­so­my­be – au­to­no­mi­niu du­jų ka­ti­lu.

Po­nia Ane­lė pa­sa­ko­jo, kad to­kį spren­di­mą pa­ska­ti­no pir­miau­siai tai, kad anks­tes­niais me­tais už šil­dy­mą mo­kė­da­vo po 300 li­tų, ne­pai­sant to, bu­te bū­da­vo la­bai šal­ta. Da­bar si­tu­a­ci­ja pa­si­kei­tė. Bu­te tem­pe­ra­tū­ra yra nor­ma­li, ta­čiau ka­ti­lo par­da­vė­jų ža­dė­to tau­pu­mo ne­si­jau­čia. Žie­mos mė­ne­siais tek­da­vo už šil­dy­mą pa­klo­ti ne ma­žes­nę nei anks­čiau su­mą. O mon­tuo­jant ka­ti­lą bu­vo ža­dė­ta, kad mo­kės tri­gu­bai ma­žiau – dau­giau­siai 100 li­tų per mė­ne­sį.

Ta­čiau pa­ši­liš­kės dėl di­de­lio mo­kes­čio kaž­ko­dėl kal­ti­na ne ka­ti­lo par­da­vė­jus. Jos tei­gia, kad įren­gi­nys vei­kia pui­kiai. Ta­čiau įta­ria, kad na­mo rū­sy­je kaž­kas per­jun­gi­nė­ja ar ki­taip ga­di­na elek­tros tie­ki­mą – esą per­jun­gi­nė­ja elek­tros fa­zes. Mo­te­rys įta­ria, kad taip el­gia­si rak­tus nuo sky­di­nės tu­rin­tis kai­my­nas, ne­va ka­ti­las vei­kia pui­kiai, o po kiek lai­ko – jau įtar­ti­nai ki­taip.

Ir ka­ti­lo meist­rai, ir ne kar­tą kvies­ti Bu­tų ūkio meist­rai esą mo­te­rims sa­kė, kad ka­ti­lo pri­jun­gi­mą rū­sy­je kaž­kas re­gu­liuo­ja, ir tuo­met jis ima dau­giau elek­tros. Ta­čiau raš­tiš­kai to nie­kas ne­pa­tvir­ti­no, tad mo­te­ris ne­tu­ri jo­kio tai pa­tvir­ti­nan­čio do­ku­men­to.

UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad jų elek­tri­kai bu­vo nu­vy­kę į mi­nė­tą bu­tą. Bu­vo nu­vy­kęs ir jis pats, nes mo­te­ris skun­dė­si, kad laip­ti­nės rū­sy­je esan­tys įren­gi­niai truk­do jos du­jų ka­ti­lo dar­bui. Pa­sak jo, įmo­nės spe­cia­lis­tai pa­tik­ri­no elek­tros ins­ta­lia­ci­jos sto­vus nuo įva­do spin­tos iki mo­ters bu­to, ta­čiau jo­kių ge­di­mų ne­ra­do ir jo­kių elek­tros per­jun­gi­mo fak­tų ne­už­fik­sa­vo. Ne­pa­si­ro­dė su­ge­dęs ar ne­tin­ka­mas Bu­tų ūkio spe­cia­lis­tams ir pa­ši­liš­kės du­jų ka­ti­las.

Di­rek­to­rius ti­ki­no ne­ži­nąs ki­to­kių bū­dų, kaip įro­dy­ti mo­te­riai, kad elek­tros tie­ki­mas su jos ka­ti­lo du­jų su­var­to­ji­mu nie­ko ben­dra ne­tu­ri.

J. Rin­ke­vi­čius ti­ki­no, kad bu­tą at­jun­gus nuo cen­tra­li­zuo­tos dau­gia­bu­čio na­mo šil­dy­mo sis­te­mos, bu­to šei­mi­nin­kai daž­niau­siai ti­ki­si stai­gios eko­no­mi­nės nau­dos. Ta­čiau ji at­ei­na tik­rai ne grei­tai. „Ste­buk­lo at­si­jun­gus ne­bū­na. Tik kad lie­ki ne­pri­klau­so­mas, ga­li šil­čiau, šal­čiau gy­ven­ti, ne­be­ga­lio­ja šil­dy­mo se­zo­no gra­fi­kai“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rius. Pa­sak jo, eko­no­mi­nė nau­da ga­li pa­si­jus­ti maž­daug po še­še­rių me­tų.

Mi­nė­ta­me dau­gia­bu­ty­je, ku­ria­me gy­ve­na į re­dak­ci­ją pa­gal­bos be­si­krei­pian­ti mo­te­ris, nuo cen­tra­li­zuo­tos šil­dy­mo sis­te­mos at­si­jun­gė 4 bu­tai. Jo­kių pre­ten­zi­jų na­mą eks­plo­a­tuo­jan­čiam Bu­tų ūkiui ki­tų tri­jų bu­tų šei­mi­nin­kai ne­tu­ri. Di­rek­to­rius pa­tvir­ti­no, kad to dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai už šil­dy­mą mo­ka ge­ro­kai dau­giau nei ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių. Ne­pai­sant to, pa­vie­nius at­si­jun­gi­mus nuo ben­dros sis­te­mos jis va­din­ga ydin­gu reiš­ki­niu, mat iš­ba­lan­suo­ja­ma ben­dra na­mo sis­te­ma ir vė­liau nu­ken­čia li­kę nuo cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo ne­at­si­jun­gę gy­ven­to­jai.

Dėl šios pro­ble­mos – pi­ni­gus ry­te ry­jan­čio ka­ti­lo – pa­si­tei­ra­vo­me ir Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos spe­cia­lis­tų. Šios tar­ny­bos vie­šų­jų ry­šių vyr. spe­cia­lis­tas Vi­tas Ūsas pa­ti­ki­no, kad jei ka­ti­las yra ko­ky­biš­kas, ne­pa­na­šu, kad šio­je si­tu­a­ci­jo­je bū­tų pa­žeis­tos var­to­to­jo tei­sės. „Žmo­nės tik­riau­siai tu­rė­jo ne­pa­grįs­tų iliu­zi­jų dėl ka­ti­lo ga­li­mo at­si­pir­ki­mo. Kiek ga­li tek­ti mo­kė­ti už du­jas, ka­ti­lo ga­myk­li­nė­se in­struk­ci­jo­se juk tik­rai nė­ra pa­ra­šy­ta, ten tik nu­ro­do­ma, ko­kį plo­tą to­kiu ka­ti­lu ga­li­ma ap­šil­dy­ti“, – svars­tė spe­cia­lis­tas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar jau perkate kiaušinius Velykoms?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų