Du ra­jo­no ta­ry­bos na­riai ne­se­niai at­si­sa­kė jiems pri­klau­san­čio at­ly­gi­ni­mo už dar­bą ra­jo­no ta­ry­bo­je. Šią ga­li­my­bę su­tei­kė Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai. Ne vi­si ta­ry­bos na­riai sku­ba pa­si­im­ti ir jiems pri­klau­san­čias va­di­na­mąsias kan­ce­lia­ri­jos iš­mo­kas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Du tarybos nariai algos atsisakė. Ar jie sulauks pasekėjų?

Už dar­bą, at­lie­kant sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas, yra at­ly­gi­na­ma ta­ry­bos na­riams, iš­sky­rus me­rą ir vi­ce­me­rą.

Šis už­mo­kes­tis ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to skel­bia­mą vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­dį. Šis dy­dis kiek­vie­ną mė­ne­sį kin­ta ir svy­ruo­ja apie 2100 li­tų. Ta­čiau to­kios di­de­lės su­mos po­li­ti­kai, aiš­ku, ne­gau­na: al­ga skai­čiuo­ja­ma at­si­žvel­giant į ta­ry­bos po­sė­džiuo­se iš­dirb­tas va­lan­das bei ki­tą vi­suo­me­nės la­bui skir­tą dar­bą – ko­mi­te­tuo­se, ko­mi­si­jo­se, dar­bo gru­pė­se. Jo truk­mė nu­ro­do­ma po­sė­džių pro­to­ko­luo­se.

Dau­giau­siai lai­ko ra­jo­no rei­ka­lams šie­met sky­rė ir di­džiau­sią at­ly­gi­ni­mą ga­vo so­cial­de­mok­ra­tas Ka­zys Gry­baus­kas – 1511 li­tų per me­tus be mo­kes­čių at­skai­ty­mų. Ma­žiau­siai – vals­tie­tis Rim­vy­das Ci­vil­ka. Per me­tus jo są­skai­ta už dar­bą ra­jo­no ta­ry­bo­je pa­si­pil­dė 515 li­tų.

Iš vi­so ta­ry­bos na­rių at­ly­gi­ni­mams iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to šie­met iš­mo­kė­ta 22 tūks­tan­čiai li­tų.

 

Ga­li­my­bė at­si­sa­ky­ti

 

Po spa­lį Sei­mo pri­im­tų pa­kei­ti­mų Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ro­do­ma, kad ra­jo­no ta­ry­bos na­riai ga­li at­si­sa­ky­ti jiems pri­klau­san­čios al­gos.

Ka­dan­gi to­kia tvar­ka ne­bu­vo nu­ma­ty­ta Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­te, iš­ki­lo bū­ti­ny­bė ja­me at­lik­ti kai ku­rias pa­tai­sas. Ki­tą sa­vai­tę po­sė­dy­je jas svars­tys ra­jo­no ta­ry­bos na­riai.

Ne­lauk­da­mi reg­la­men­to pa­kei­ti­mų pir­mie­ji į įsta­ty­me nu­ma­ty­tą ga­li­my­bę at­si­sa­ky­ti at­ly­gio už dar­bą ta­ry­bo­je su­re­a­ga­vo dar­bie­tė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė bei kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas. Jie pa­ra­šė pra­šy­mus at­ly­gi­ni­mo ne­skai­čiuo­ti.

Šie­met nuo sau­sio mė­ne­sio A. Jo­ku­by­nie­nė ga­vo 870 li­tų ne­at­skai­čia­vus mo­kes­čių, o A. Ka­les­ni­kas – 1217 li­tų.

Nu­spren­dęs dirb­ti vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais ta­ry­bos na­rys tu­ri ra­jo­no me­rui pa­teik­ti pra­šy­mą dėl sa­vo pa­rei­gų at­li­ki­mo ne­at­ly­gin­ti­nai.

Ta­čiau sa­vo ap­si­spren­di­mą ta­ry­bos na­rys ga­li bet ka­da pa­keis­ti. To­kiu at­ve­ju ra­šo­mas nau­jas pra­šy­mas at­ly­gi­ni­mą vėl mo­kė­ti.

 

Pa­si­ti­ki­ma ta­ry­bos na­rių gar­be

 

Yra ir ki­ta ta­ry­bos na­rių gau­na­ma iš­mo­ka – už ap­mo­ka­mas paš­to, kan­ce­lia­ri­jos, trans­por­to, te­le­fo­no, in­ter­ne­ti­nio ry­šio pa­slau­gas. Iš­lai­dos tu­ri bū­ti su­si­ju­sios su dar­bu ra­jo­no ta­ry­bo­je.

Joms ap­mo­kė­ti kas mė­ne­sį ski­ria­ma 300 li­tų. Ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kams pa­pil­do­mai – 100 li­tų, frak­ci­jų se­niū­nams – 50 li­tų iš­mo­kos.

Ta­čiau už šias iš­lai­das po­li­ti­kai pri­va­lo at­si­skai­ty­ti. Kas mė­ne­sį jie tei­kia ata­skai­tą su iš­lai­das pa­tei­si­nan­čiais do­ku­men­tais – są­skai­to­mis fak­tū­ro­mis, PVM są­skai­to­mis fak­tū­ro­mis, ka­sos apa­ra­to kvi­tais, če­kiais.

Kaip iš­skir­ti ben­dro­se są­skai­to­se už te­le­fo­ną ar in­ter­ne­tą, kiek pi­ni­gų iš­lei­do vyk­dy­da­mas ta­ry­bos na­rio prie­vo­les, o kiek sa­vo as­me­ni­niams tiks­lams?

Pa­si­ro­do, kad čia tai­ko­mas pa­si­ti­kė­ji­mo prin­ci­pas. Kiek­vie­nas šiuos do­ku­men­tus tei­kian­ty­sis pats iš­ski­ria, kiek ir kam iš­lei­do.

 

Prie iš­mo­kų ne­puo­la

 

Sa­vi­val­dy­bės Ap­skai­tos sky­riaus ve­dė­ja As­ta Na­vic­kie­nė sa­ko, kad ata­skai­tas pa­tei­kia ne vi­si ta­ry­bos na­riai.

Ne­pa­tei­ku­sie­ji iš­mo­kų ne­gau­na.

Ne kiek­vie­ną mė­ne­sį kom­pen­suo­ti iš­lai­das pra­šy­da­vo be­veik pu­sė ta­ry­bos na­rių. Kai ku­rie iš jų ata­skai­tų ne­pa­tei­kė tik vie­ną ar du mė­ne­sius per me­tus.

Per­nai nė kar­to iš­mo­kų ne­rei­ka­la­vo vals­tie­tis Va­len­ti­nas Ge­nys. Jis ir šie­met ata­skai­tas iš­mo­koms pa­tei­kia ne kiek­vie­ną mė­ne­sį.

Ga­li­my­be at­si­im­ti ta­ry­bos na­riui pri­klau­san­čias iš­mo­kas re­čiau­siai nau­do­jo­si kon­ser­va­to­rius Juo­zas Ga­liaus­kas, dar­bie­tis Ka­zys Ce­se­vi­čius, V. Ge­nys, li­be­ral­cen­tris­tas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius.

Šiais me­tais sa­vo pi­ni­gais vi­sas su ta­ry­bos dar­bu su­si­ju­sias iš­lai­das ap­mo­kė­jo kon­ser­va­to­rius Val­das Mi­ka­la­jū­nas.

Me­rui ir vi­ce­me­rui šios iš­mo­kos ne­pri­klau­so.

Nau­ja­me ta­ry­bos veik­los reg­la­men­to spren­di­mo pro­jek­te yra siū­lo­ma mo­kė­ti tik pu­sę pri­klau­san­čios su­mos, jei ta­ry­bos na­rys pra­lei­do dau­giau kaip pu­sę po­sė­džių be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties. Kaip rim­ta prie­žas­tis pra­leis­ti po­sė­dį ga­li bū­ti lai­ko­ma li­ga ar ko­man­di­ruo­tė pa­gal me­ro po­tvar­kį.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Minimali “popierinė” alga nuo 2020-ųjų turėtų didėti iki 607 eurų. O kokie jūsų lūkesčiai?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Naudingos nuorodos

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų