At­jau­ta ša­lia vargs­tan­čiam žmo­gui – dar gy­va

 

Prieš di­dži­ą­sias šven­tes at­si­grę­žė­me ne tik į sa­vo ar­ti­muo­sius, bet ir į ap­lin­ki­nius, li­ki­mo nu­skriaus­tus žmo­nes. Or­ga­ni­za­to­riai sa­ko, kad šiais me­tais vi­sos reng­tos lab­da­ros ak­ci­jos bu­vo sėk­min­gos.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Mal­tos or­di­no am­ba­sa­dos ko­mu­ni­ka­ci­jos di­rek­to­rė Dai­no­ra Mo­ze­rie­nė pa­mi­nė­jo, jog šiais me­tais pa­gau­sė­jo ge­ra­da­rių gre­tos, pi­ni­gų su­rink­ta dau­giau nei per­nai. „Vyk­dė­me pla­tes­nę ak­ci­ją, Mal­tos or­di­no veik­la bu­vo pri­sta­to­ma te­le­vi­zi­jo­je, ro­dy­ta dau­giau re­por­ta­žų. Į lab­da­rin­gą veik­lą drau­ge su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja ra­gi­no­me įsi­lie­ti ir Lie­tu­vos mo­kyk­lų auk­lė­ti­nius“, – sa­kė ji.

 

 

„Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­niams spe­cia­lų Lab­da­ros Žvaigž­dės pri­zą įtei­kė Mal­tos or­di­no am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je gra­fas Doug­las von Saur­ma-Jeltsch.
Au­to­rės nuotr.

Mal­tos or­di­no am­ba­sa­da kar­tu su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se ren­gė “Ka­lė­di­nės sriu­bos” ak­ci­jas. Pra­ei­viams bu­vo ne tik da­li­ja­ma sriu­ba, bet ir pra­šo­ma pa­au­ko­ti. Šią ak­ci­ją pa­rė­mė ir gra­žiais mal­tie­čių bei moks­lei­vių dar­bais pa­si­džiau­gė Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Lab­da­ros rin­kė­jai pa­ste­bi, kad pats efek­ty­viau­sias pa­ra­mos vargs­tan­tiems rin­ki­mo bū­das – te­le­vi­zi­jo­je tran­sliuo­ja­mi kon­cer­tai, ku­rių me­tu ga­li­ma au­ko­ti trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis ar te­le­fo­no skam­bu­čiais.

Prie Mal­tos or­di­no am­ba­sa­dos or­ga­ni­zuo­tos lab­da­ros idė­jos pri­si­jun­gė ir uk­mer­giš­kiai. Ją įgy­ven­di­no „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los 12 c kla­sės mo­ki­niai su sa­vo pa­gal­bi­nin­kais. Ka­lė­di­nia­me LNK te­le­vi­zi­jos kon­cer­te už sėk­min­giau­siai įgy­ven­din­tą ak­ci­ją jie bu­vo ap­do­va­no­ti spe­cia­liu Lab­da­ros Žvaigž­dės pri­zu.

Pa­dė­jo gim­na­zis­tai

„Nors šiais me­tais ir kri­zė, bet mums pats Die­vas pa­dė­jo. Ne­įga­lie­ji žmo­nės ne­bu­vo pa­mirš­ti“, – džiau­gė­si Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Lio­nė Alek­sie­nė.

Žmo­nėms bu­vo iš­da­ly­ti „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jo­je su­rink­ti mais­to pro­duk­tai. Ši ak­ci­ja vy­ko sėk­min­giau nei per­nai. Pre­ky­bos cen­truo­se „Ma­xi­ma“ ir „Iki“ dvi die­nas plu­šė­jo dvie­jų ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų, Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių Uk­mer­gės sky­riaus, ra­jo­no gau­sių šei­mų ben­dri­jos „Šei­ma“ na­riai. Jiems pa­dė­jo An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos ir ki­tų mies­to mo­kyk­lų moks­lei­viai.

„Mais­to ban­kui“ per dvi die­nas bu­vo pa­au­ko­ta net 6536 vie­ne­tai alie­jaus, cuk­raus, kon­ser­vų, su­tirš­tin­to pie­no, ma­ka­ro­nų, mil­tų, ry­žių, kruo­pų, sriu­bos, džio­vin­tų vai­sių, sau­sai­nių pakuočių. L. Alek­sie­nė džiau­gė­si Uk­mer­gės ro­ta­rie­čiais, ku­rių dė­ka prieš šven­tes bu­vo at­nau­jin­ta lab­da­ros val­gyk­la. „Mums nuo­lat tal­ki­na An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai, šie­met at­vi­ru­kų at­ne­šė ir Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zis­tai“, – pa­sa­ko­jo pir­mi­nin­kė.

Sva­jo­nės – tu­rė­ti spal­vi­ni­mo kny­ge­lę

Pir­mą kar­tą prieš Ka­lė­das ak­ci­ją „Iš­tiesk ge­ru­mui ran­ką“ or­ga­ni­za­vo lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Al­go­ji­mas“. Šis pro­jek­tas skir­tas šei­moms, au­gi­nan­čioms ne­įga­lius vai­kus.

„Ma­lo­nu, kad Lie­tu­vo­je yra tiek daug ge­ros va­lios žmo­nių, ku­rie iš­tie­sia pa­gal­bos ran­ką ne­įga­liems vai­kams ir iš­pil­do jų pa­pras­tas sva­jo­nes. Vai­kai tu­ri įvai­riau­sių sva­jo­nių. Vie­ni no­ri spal­vi­ni­mo kny­ge­lių, ki­ti – pa­ma­ty­ti jū­rą“, – sa­kė lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Al­go­ji­mas“ ad­mi­nist­ra­to­rė Da­lia Mi­ka­laus­kie­nė.

Ge­ra­da­rių dė­ka lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do dar­buo­to­jos kas­dien iš­pil­do apie 20 vai­ku­čių sva­jo­nių. In­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je publikuo-ta 2500 ne­įga­lių vai­ku­čių sva­jo­nių. Jau yra iš­pil­dy­ta apie 300 įvai­rių no­rų. „Vai­kai pra­šo ir šil­tų ba­tų, ir mais­to, ta­čiau yra ir di­de­lių no­rų. Vie­nai šei­mai, au­gi­nan­čiai sep­ty­nis sve­ti­mus vai­kus, iš jų pen­kis – ne­įga­lius, rei­kė­jo žir­go vai­ko ju­de­sių tre­ni­ruo­tėms Šią sva­jo­nę jiems iš­pil­dė mo­te­ris iš Ute­nos, do­va­no­ju­si žir­gą“, – sa­kė D. Mi­ka­laus­kie­nė.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų