Spausdinti šį puslapį

At­jau­ta ša­lia vargs­tan­čiam žmo­gui – dar gy­va

 

Prieš di­dži­ą­sias šven­tes at­si­grę­žė­me ne tik į sa­vo ar­ti­muo­sius, bet ir į ap­lin­ki­nius, li­ki­mo nu­skriaus­tus žmo­nes. Or­ga­ni­za­to­riai sa­ko, kad šiais me­tais vi­sos reng­tos lab­da­ros ak­ci­jos bu­vo sėk­min­gos.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Mal­tos or­di­no am­ba­sa­dos ko­mu­ni­ka­ci­jos di­rek­to­rė Dai­no­ra Mo­ze­rie­nė pa­mi­nė­jo, jog šiais me­tais pa­gau­sė­jo ge­ra­da­rių gre­tos, pi­ni­gų su­rink­ta dau­giau nei per­nai. „Vyk­dė­me pla­tes­nę ak­ci­ją, Mal­tos or­di­no veik­la bu­vo pri­sta­to­ma te­le­vi­zi­jo­je, ro­dy­ta dau­giau re­por­ta­žų. Į lab­da­rin­gą veik­lą drau­ge su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja ra­gi­no­me įsi­lie­ti ir Lie­tu­vos mo­kyk­lų auk­lė­ti­nius“, – sa­kė ji.

 

 

„Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­niams spe­cia­lų Lab­da­ros Žvaigž­dės pri­zą įtei­kė Mal­tos or­di­no am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je gra­fas Doug­las von Saur­ma-Jeltsch.
Au­to­rės nuotr.

Mal­tos or­di­no am­ba­sa­da kar­tu su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se ren­gė “Ka­lė­di­nės sriu­bos” ak­ci­jas. Pra­ei­viams bu­vo ne tik da­li­ja­ma sriu­ba, bet ir pra­šo­ma pa­au­ko­ti. Šią ak­ci­ją pa­rė­mė ir gra­žiais mal­tie­čių bei moks­lei­vių dar­bais pa­si­džiau­gė Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Lab­da­ros rin­kė­jai pa­ste­bi, kad pats efek­ty­viau­sias pa­ra­mos vargs­tan­tiems rin­ki­mo bū­das – te­le­vi­zi­jo­je tran­sliuo­ja­mi kon­cer­tai, ku­rių me­tu ga­li­ma au­ko­ti trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis ar te­le­fo­no skam­bu­čiais.

Prie Mal­tos or­di­no am­ba­sa­dos or­ga­ni­zuo­tos lab­da­ros idė­jos pri­si­jun­gė ir uk­mer­giš­kiai. Ją įgy­ven­di­no „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los 12 c kla­sės mo­ki­niai su sa­vo pa­gal­bi­nin­kais. Ka­lė­di­nia­me LNK te­le­vi­zi­jos kon­cer­te už sėk­min­giau­siai įgy­ven­din­tą ak­ci­ją jie bu­vo ap­do­va­no­ti spe­cia­liu Lab­da­ros Žvaigž­dės pri­zu.

Pa­dė­jo gim­na­zis­tai

„Nors šiais me­tais ir kri­zė, bet mums pats Die­vas pa­dė­jo. Ne­įga­lie­ji žmo­nės ne­bu­vo pa­mirš­ti“, – džiau­gė­si Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Lio­nė Alek­sie­nė.

Žmo­nėms bu­vo iš­da­ly­ti „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jo­je su­rink­ti mais­to pro­duk­tai. Ši ak­ci­ja vy­ko sėk­min­giau nei per­nai. Pre­ky­bos cen­truo­se „Ma­xi­ma“ ir „Iki“ dvi die­nas plu­šė­jo dvie­jų ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų, Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių Uk­mer­gės sky­riaus, ra­jo­no gau­sių šei­mų ben­dri­jos „Šei­ma“ na­riai. Jiems pa­dė­jo An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos ir ki­tų mies­to mo­kyk­lų moks­lei­viai.

„Mais­to ban­kui“ per dvi die­nas bu­vo pa­au­ko­ta net 6536 vie­ne­tai alie­jaus, cuk­raus, kon­ser­vų, su­tirš­tin­to pie­no, ma­ka­ro­nų, mil­tų, ry­žių, kruo­pų, sriu­bos, džio­vin­tų vai­sių, sau­sai­nių pakuočių. L. Alek­sie­nė džiau­gė­si Uk­mer­gės ro­ta­rie­čiais, ku­rių dė­ka prieš šven­tes bu­vo at­nau­jin­ta lab­da­ros val­gyk­la. „Mums nuo­lat tal­ki­na An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai, šie­met at­vi­ru­kų at­ne­šė ir Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zis­tai“, – pa­sa­ko­jo pir­mi­nin­kė.

Sva­jo­nės – tu­rė­ti spal­vi­ni­mo kny­ge­lę

Pir­mą kar­tą prieš Ka­lė­das ak­ci­ją „Iš­tiesk ge­ru­mui ran­ką“ or­ga­ni­za­vo lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Al­go­ji­mas“. Šis pro­jek­tas skir­tas šei­moms, au­gi­nan­čioms ne­įga­lius vai­kus.

„Ma­lo­nu, kad Lie­tu­vo­je yra tiek daug ge­ros va­lios žmo­nių, ku­rie iš­tie­sia pa­gal­bos ran­ką ne­įga­liems vai­kams ir iš­pil­do jų pa­pras­tas sva­jo­nes. Vai­kai tu­ri įvai­riau­sių sva­jo­nių. Vie­ni no­ri spal­vi­ni­mo kny­ge­lių, ki­ti – pa­ma­ty­ti jū­rą“, – sa­kė lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Al­go­ji­mas“ ad­mi­nist­ra­to­rė Da­lia Mi­ka­laus­kie­nė.

Ge­ra­da­rių dė­ka lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do dar­buo­to­jos kas­dien iš­pil­do apie 20 vai­ku­čių sva­jo­nių. In­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je publikuo-ta 2500 ne­įga­lių vai­ku­čių sva­jo­nių. Jau yra iš­pil­dy­ta apie 300 įvai­rių no­rų. „Vai­kai pra­šo ir šil­tų ba­tų, ir mais­to, ta­čiau yra ir di­de­lių no­rų. Vie­nai šei­mai, au­gi­nan­čiai sep­ty­nis sve­ti­mus vai­kus, iš jų pen­kis – ne­įga­lius, rei­kė­jo žir­go vai­ko ju­de­sių tre­ni­ruo­tėms Šią sva­jo­nę jiems iš­pil­dė mo­te­ris iš Ute­nos, do­va­no­ju­si žir­gą“, – sa­kė D. Mi­ka­laus­kie­nė.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)