At­siun­tęs ne­lai­mę, li­ki­mas pa­do­va­no­jo ir ste­buk­lą

 

Di­džiu­liai ran­dai ant vei­do ir kū­no, pa­žeis­ti kvė­pa­vi­mo ta­kai, skaus­mas kei­čian­tis orui... To­kias pa­sek­mes de­vyn­me­tės Lau­ros gy­ve­ni­me pa­li­ko prieš pus­me­tį jos na­muo­se ki­lęs gais­ras, ir da­bar mer­gai­tei rei­ka­lin­gi ne tik di­džiu­liai bran­gių vais­tų kie­kiai. Daug kas pri­klau­so nuo to, kaip su šiais pa­da­ri­niais ko­vo­ja jos pa­čios or­ga­niz­mas.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Po tra­ge­di­ja vir­tu­sios nak­ties, kai sau­sį su­pleš­kė­jo Klai­pė­dos gat­vė­je gy­ve­nu­sių Na­ta­li­jos Koz­lo­vos bei Ri­čar­do But­kaus būs­tas su vi­su jų tur­tu ir žu­vo vy­res­nio­ji Lau­ros se­suo, li­ku­sios gy­vos ma­ža­me­tės na­mais il­gam ta­po li­go­ni­nė, vė­liau – sa­na­to­ri­ja. Dau­giau nei pu­sę kū­ne­lio ap­de­gu­si Lau­ra, ku­rios odą ir or­ga­nus pa­žei­dė ug­nis, tu­rė­jo bū­ti nuo­lat pri­žiū­ri­ma spe­cia­lis­tų. Mer­gai­tės ma­ma Na­ta­li­ja šian­dien pa­sa­ko­ja, jog Lau­ros iš­gy­ve­ni­mo po to­kios di­de­lės ne­lai­mės at­ve­jį gy­dy­to­jai va­di­na ste­buk­lu.

 

 

Per ste­buk­lą gy­vai iš­li­ku­siai duk­rai Na­ta­li­ja – ir ma­ma, ir gy­dy­to­ja, ir slau­gy­to­ja...
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Smar­kiai nu­ken­tė­ju­si mer­gai­tė li­ko gy­va, ir jos gy­ve­ni­mas tar­si pra­si­dė­jo iš nau­jo. Ir jai, ir jos ar­ti­mie­siems da­bar rei­kia la­bai daug kan­try­bės, stip­ry­bės ir vil­ties, kad su­si­tai­kius su kū­no ir sie­los skaus­mu vis­kas vėl su­grįž­tų į sa­vo vė­žes. Nors grei­čiau­siai taip, kaip anks­čiau, jau nie­ka­da ne­be­bus...

Su pa­sek­mė­mis ko­vo­ja or­ga­niz­mas

Iš sa­na­to­ri­jos, ku­rio­je ma­ža­me­tei bu­vo skir­tas gy­dy­mas, ki­ne­zi­te­ra­pi­jos pra­ti­mai, Lau­ra su­grį­žo į nau­juo­sius na­mus Žie­do gat­vė­je. Nei vi­sus tuos jo­je ir li­go­ni­nė­je pra­leis­tus mė­ne­sius, nei da­bar Na­ta­li­ja nė aki­mir­kai ne­si­trau­kia nuo duk­ters. Ir nors Lau­ru­tė po tru­pu­tį jau ban­do sa­va­ran­kiš­kai mė­gau­tis vai­kiš­kais už­si­ė­mi­mais ir žai­di­mais, o di­de­lės smal­sios akys ir nuo­šir­di šyp­se­na iš­duo­da no­rą ben­drau­ti, gy­ve­ni­mo džiaugs­mą tem­do dau­gy­bė ne­ga­la­vi­mų.

Pa­pra­šy­ta ma­mos, mer­gai­tė ne­drą­siai pa­ro­do sa­vo del­niu­kus – jie, kaip ir vi­sas Lau­ros kū­nas, ran­kos ir ko­jos, nu­sė­ti rau­do­nais ram­bė­jan­čiais ran­dais. Na­ta­li­ja sa­ko, jog kei­čian­tis orams duk­ra pri­vers­ta ken­tė­ti kū­no skaus­mus. Dėl ran­dų ji pri­va­lo veng­ti sau­lės, nes karš­tis la­bai pa­kenk­tų odai. Kad pa­ge­rė­tų or­ga­niz­mo būk­lė, li­go­niu­kei pra­vers­tų krau­jo­ta­ką spar­ti­nan­tys ma­sa­žai, ta­čiau jų ne­ga­li­ma da­ry­ti taip pat dėl ran­dų.

Anot Na­ta­li­jos, po tru­pu­tį at­si­sta­ti­nė­ja Lau­ros kvė­pa­vi­mo ta­kų sis­te­ma. Pri­si­min­da­ma, ko­kiais ter­mi­nais apie pa­žei­di­mus kal­bė­jo me­di­kai, pa­šne­ko­vė pa­sa­ko­ja, jog mer­gai­tės plau­čiai tie­siog... su­de­gė... „Gy­dy­to­jai sa­kė, kad ji nie­ka­da ne­sirgs plau­čių li­go­mis, nes jų pa­pras­čiau­siai nė­ra, jie tu­ri ataug­ti...“ – sa­ko mo­te­ris. Ar il­gas bus re­ge­ne­ra­ci­jos pro­ce­sas, pri­klau­sys nuo Lau­ros or­ga­niz­mo. Ta­čiau, anot me­di­kų, ko­sint jau­čia­mas smal­kių kva­pas ir kar­ka­lia­vi­mas jos ne­ap­leis dar il­gai.

Skau­di­na pa­šai­pos

Kol kas ma­ža­me­tei ne­ga­li­ma ry­ti kie­to mais­to. Ne­pa­jė­gia ji ir daug ju­dė­ti, nes vaikš­čio­da­ma grei­tai pa­vargs­ta. Daž­nai bū­na liūd­na, pra­virks­ta, o pri­si­mi­nu­si lieps­no­se žu­vu­sią se­su­tę Ais­tę va­di­na an­ge­lu... Na­ta­li­ja pa­sa­ko­ja, jog tam, kad su­si­tai­ky­tų su ne­tek­ti­mi ir bū­tų leng­viau val­dy­ti sa­vo nuo­tai­kas, Lau­rai rei­kė­jo psi­cho­lo­gų pa­gal­bos. Ma­ža to, po ne­lai­mės pa­daž­nė­jo mer­gai­tę nuo kū­di­kys­tės ka­muo­jan­čios epi­lep­si­jos prie­puo­liai...

Lyg vi­so to dar bū­tų ne­ga­na, šei­ma su­si­du­ria ir su ki­to­kiais rū­pes­čiais. Mo­te­riai ne­su­vo­kia­ma tai, kad at­si­ran­da už­gau­lio­jan­čių­jų Lau­rą dėl jos iš­vaiz­dos, o tai su­pras­da­ma mer­gai­tė re­a­guo­ja la­bai skau­džiai. „Bū­na, kad ir kie­me vai­kai šai­po­si, va­di­na ran­duo­ta. Grįž­ta na­mo ap­si­ver­ku­si ir ne­be­no­ri nie­kur ei­ti...“ – pa­sa­ko­jo ma­ma, ste­bė­da­ma­si: ne­gi tė­vai ne­ga­lin­tys sa­vo at­ža­loms pa­aiš­kin­ti, jog ši­taip elg­tis ne­va­lia...

Vi­si pi­ni­gė­liai – vais­tams

Per vi­są šį lai­ką, kol slau­gė ir pri­žiū­rė­jo duk­te­rį, mo­te­ris sa­ko vos ne me­di­ci­nos kur­sus iš­ėju­si. Pri­si­pa­žįs­ta, kad da­bar jau ne­be­ky­la jo­kių pro­ble­mų per­ri­šant žaiz­de­les, kei­čiant tvars­čius, iš­mo­ko spe­cia­lio­mis ada­to­mis pra­dur­ti ant ran­dų at­si­ran­dan­čias pūs­le­les. Lau­rai ji – ne tik ma­ma, bet ir gy­dy­to­ja. To­kiems vais­tams kaip mei­lė, prie­žiū­ra ir rū­pes­tis te­rei­kia šir­dies. O štai dau­gy­bei me­di­ka­men­tų, vais­tams nuo epi­lep­si­jos, te­pa­lams ir purš­kik­liams, ku­rie bū­ti­ni be­veik vi­są kū­ną ap­de­gu­siai mer­gai­tei, rei­kia dau­gy­bės pi­ni­gė­lių. Odą gy­dan­tys vais­tai ne­kom­pen­suo­ja­mi, tad jiems ten­ka iš­leis­ti šim­tus li­tų.

Na­ta­li­ja pri­si­pa­žįs­ta: be­veik vis­kas, ką už­dir­ba su­gy­ven­ti­nis Ri­čar­das, ir šei­mos gau­na­mos pa­ja­mos už au­gi­na­mus pus­an­trų me­tų dvy­nu­kus bei dėl sun­kios Lau­ros ne­ga­lios skir­ta pa­šal­pa ir iš­lei­džia­ma tiems vais­tams bei itin daž­noms ke­lio­nėms pas spe­cia­lis­tus į Vil­nių...

Lau­kia ope­ra­ci­jos

Uk­mer­giš­kė džiau­gia­si, kad jai la­bai pa­de­da Vil­niaus uni­ver­si­te­to vai­kų li­go­ni­nės Vai­kų nu­de­gi­mų ir plas­ti­nės chi­rur­gi­jos po­sky­rio vyr. or­di­na­to­rius, gy­dy­to­jas Dai­nius Ge­le­žaus­kas, ku­ris nuo­šir­džiai rū­pi­na­si mer­gai­te, ke­le­tą kar­tų pa­rū­pi­no rei­kia­mų bran­giai kai­nuo­jan­čių purš­kik­lių, ku­riuos tek­tų pirk­ti. „Jis taip ir pa­sa­kė – man la­bai gai­la jū­sų...“ – pa­ti ma­lo­niai nu­ste­bu­si to­kiu me­di­ko nuo­šir­du­mu pa­sa­ko­jo Na­ta­li­ja.

Šiuo me­tu at­lie­ka­mi įvai­rūs Lau­ros svei­ka­tos būk­lės ty­ri­mai. Kai bus aiš­kūs jų re­zul­ta­tai, pa­de­dant D. Ge­le­žaus­kui po tru­pu­tį bus pra­de­da­mos plas­ti­nės chi­rur­gi­jos pro­ce­dū­ros. Ti­ki­ma­si, kad dėl plas­ti­nių ope­ra­ci­jų mer­gai­tei pa­gel­bės JAV, Los An­dže­le įsi­kū­ręs Ame­ri­kos lie­tu­vių or­ga­ni­za­ci­jos „Lie­tu­vos vai­kų vil­tis“ sky­rius, į ku­rį jau kreip­ta­si dėl pa­ra­mos.

Ne­gan­dos su­tei­kia stip­ry­bės

Iš nau­jo sa­vo gy­ve­ni­mą lip­do vi­sa tur­tą po gais­ro, ki­lu­sio dėl ne­tvar­kin­gos elek­tros ins­ta­lia­ci­jos, pra­ra­du­si šei­ma. Na­ta­li­ja ir Ri­čar­das, Lau­ra ir jų dvy­niai Kris­ti­na ir Jus­ti­nas įsi­kū­rė so­cia­li­nia­me būs­te – iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­mo­ja­ma­me bu­te. Sa­vi­val­dy­bei sky­rus lė­šų jo re­mon­tui, nau­ja­ku­riai per­da­žė lu­bas ir sie­nas, pa­rū­pi­no nau­jas grin­dis, ap­sta­tė na­mus gi­mi­nių do­va­no­tais bal­dais.

Ne tik jie, bet ir in­dai, dra­bu­žiai, žais­lai, ki­ti daik­tai – ar­ti­mų­jų, drau­gų ir net ne­pa­žįs­ta­mų žmo­nių su­neš­tos do­va­nos. Bu­te – tvar­kin­ga, šva­ru ir jau­ku, ant pa­lan­gių žy­di Na­ta­li­jos puo­se­lė­ja­mos gė­lės – mo­te­ris pri­si­pa­žįs­ta la­bai my­lin­ti au­ga­lus. Po­mė­giui pri­žiū­rė­ti gė­les gal at­si­ras­tų ir dau­giau lai­ko, jei ne au­gan­tys ir vis­kuo be­si­do­min­tys du jud­rūs ma­žy­liai, ku­rių nė aki­mir­kai ne­iš­ei­na pa­lik­ti. Ma­ma šyp­so­si: tik spėk pri­sės­ti, ir, žiū­rėk, jau kre­čia iš­dai­gas ar­ba Lau­ru­tei ra­my­bės ne­duo­da, rei­ka­lau­da­mi jos dė­me­sio.

Žiū­rint į po tra­ge­di­jos at­si­gau­nan­čią šei­mą, at­ro­do, kad ne­gan­dos tols­ta. Na­ta­li­ja pri­si­pa­žįs­ta per šį pus­me­tį įga­vu­si tiek stip­ry­bės ir už­grū­di­nu­sios pa­tir­ties, kad jo­kių gy­ve­ni­mo bai­su­mų ne­be­iš­si­gąs­tų. Da­bar te­trokš­tan­ti vie­no: kad duk­ters svei­ka­tos ty­ri­mai pa­ro­dy­tų, jog plas­ti­nė ope­ra­ci­ja yra ga­li­ma, ir ant jos kū­no ne­be­lik­tų skau­džią ne­lai­mę pri­me­nan­čių žy­mių. Ma­ma jau pa­si­ruo­šu­si il­giems gy­dy­mo ir ne­ri­mo mė­ne­siams, ku­rie dar lau­kia per ste­buk­lą gy­vos iš­li­ku­sios Lau­ros ir vi­sos šei­mos.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų