Spausdinti šį puslapį

At­vėrė du­ris ne tik į na­mus, bet ir į vai­kų šir­dis...

 

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

TV3 „Iš­si­pil­dy­mo ak­ci­ja“ pa­skel­bė at­vi­rų du­rų die­nas ša­lies vai­kų glo­bos na­muo­se. Prie ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai ra­gi­na­ pri­si­dė­ti ne tik au­ko­mis, bet ir mo­ra­li­ne pa­gal­ba, šir­dies ši­lu­ma. Į „Iš­si­pil­dy­mo ak­ci­jos“ at­vi­rų du­rų die­nas lan­ky­to­jus pa­kvie­tė ir Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų bei Spe­cia­lio­sios mo­kyk­los auk­lė­ti­niai.

 

 

Uk­mer­gės vaikų glo­bos na­muo­se – šven­ti­nė nuo­tai­ka.
Au­to­rės nuotr.

At­vi­rų du­rų die­nos Spe­cia­lio­joje mo­kyk­lo­je vyks­ta penk­tus me­tus. Šiam lai­ko­tar­piui pe­da­go­gai itin ruo­šia­si, puo­šia mo­kyk­lą, šven­tei pa­ren­gia vai­ku­čius. Pa­sak di­rek­to­rės Vio­le­tos Mar­ke­vi­čie­nės, Spe­cia­lio­sios mo­kyk­los ko­lek­ty­vas ir mo­ki­niai ne­sė­di už­si­sklen­dę, jie ben­dra­dar­biau­ja su mies­to mo­kyk­lo­mis, Miš­kų urė­di­ja, Krikš­tė­nų vie­nuo­ly­nu, ki­to­mis įstai­go­mis.

Per šių me­tų at­vi­rų du­rų die­ną Spe­cia­li­ą­ją mo­kyk­lą ap­lan­kė daug sve­čių, at­vy­ko mo­ki­nių tė­ve­liai. Ad­ven­ti­nė­je va­ka­ro­nė­je bu­vo kal­ba­ma apie šio lai­ko­tar­pio pa­pro­čius, ne­trūko žai­di­mų ir skam­bių gies­mių.

Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mai taip pat su­ži­bo šven­ti­nė­mis spal­vo­mis. At­vi­rų du­rų die­nai bu­vo pa­puoš­tas glo­bos na­mų pa­sta­tas, šei­my­nos iš­puo­šė sa­vo kam­ba­rius. Vai­kai eks­po­na­vo dar­be­lius, o va­ka­re vi­si žiū­rė­jo nuo­tai­kin­gą ins­ce­ni­zuo­tą ka­lė­di­nę pa­sa­ką, ku­rio­je vai­di­no glo­bos na­mų dar­buo­to­jai ir ug­dy­ti­niai.

At­vi­ros lan­ky­to­jams gruo­dį bu­s ir ki­tų Lie­tu­vos mies­tų vai­kų glo­bos na­mų du­rys.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)