Spausdinti šį puslapį

Auklės tarybos narius

Pra­ei­tą sa­vai­tę į po­sė­dį su­si­rin­ku­si sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja aiš­ki­no­si, ar pa­žei­dė eti­ką li­be­ral­cen­tris­tas Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis. Ta­ry­bos na­rys pa­vie­ši­no gan­dus apie ne­va so­cial­de­mok­ra­tų pa­ža­dė­tus tris mi­li­jo­nus už bu­vu­sios val­džios nu­ver­ti­mą.

Lie­pos pra­džio­je vy­ku­sio ta­ry­bos po­sė­džio me­tu, svars­tant sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­tiks­li­ni­mus, klau­si­mų iš­ki­lo opo­zi­ci­jos na­riui S. Ma­siu­lio­niui. Jis tei­gė, jog prieš pus­an­tro mė­ne­sio sklan­dė gan­dai, kad sa­vi­val­dy­bė gaus tris mi­li­jo­nus. „Rei­kia tik pa­keis­ti esa­mą val­džią, pa­keis­ti Ko­pūs­tą, ir so­cial­de­mok­ra­tai pa­ža­dė­jo per­ves­ti tris mi­li­jo­nus“, – gan­dus pa­vie­ši­no ta­ry­bos na­rys.

 

S. Ma­siu­lio­nio re­pli­ka įžei­dė tris ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tus – Klav­di­ja Ste­pa­no­va, An­drius Lyš­ka ir Jo­nas Gry­baus­kas krei­pė­si į Eti­kos ko­mi­si­ją su pra­šy­mu iš­nag­ri­nė­ti ir įver­tin­ti ko­le­gos el­ge­sį. Sa­vo krei­pi­me­si jie pa­brė­žė, jog to­kiais pa­reiš­ki­mais „dis­kre­di­tuo­ja­mi Sei­mo na­riai ir so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja“.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas sa­ko, kad su­si­rin­ku­si ko­mi­si­ja iš kar­to at­me­tė pir­mą­ją skun­do da­lį, ku­rio­je kal­ba­ma apie Sei­mo na­rių pa­si­ti­kė­ji­mo ir au­to­ri­te­to men­ki­ni­mą.

„Tie­siog su­abe­jo­jom, ar vi­sus Sei­mo na­rius tai ga­li įžeis­ti – per daug ap­ta­kiai bu­vo nu­ro­dy­ta, be pa­var­džių. O be to, ne mū­sų ko­mi­si­jos rei­ka­las tai ir svars­ty­ti – Sei­mo na­riai ga­li pa­tys skųs­tis, kreip­tis į teis­mus. Aiš­ku, jei ma­to rei­ka­lin­ga“, – kal­bė­jo G. Mal­ča­no­vas.

Nag­ri­nė­da­mi ant­rą­ją skun­do da­lį – dėl ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tų au­to­ri­te­to, gar­bės ir pa­si­ti­kė­ji­mo grio­vi­mo – Eti­kos ko­mi­si­jos na­riai iš­klau­sė ta­ry­bos po­sė­džio įra­šą.

Iš­klau­sy­tas bu­vo ir S. Ma­siu­lio­nio pa­si­aiš­ki­ni­mas. Jis tvir­ti­no tik už­da­vęs klau­si­mą – nie­ko įžeis­ti ne­no­rė­jęs.

„Dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių su­ti­ko, kad šiuo at­ve­ju ne­la­bai ką yra ir tir­ti. Pa­kan­ka ap­si­ri­bo­ti drau­giš­ku pa­ta­ri­mu ki­tą sy­kį kal­bant vie­šai ap­gal­vo­ti sa­vo for­mu­luo­tes“, – sa­ko ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Pa­šne­ko­vas ma­no, kad vi­siems po­li­ti­kams la­biau ap­svars­ty­ti rei­kė­tų ir sa­vo spren­di­mus kreip­tis į Eti­kos ko­mi­si­ją.

„Kar­tais ta­ry­bos na­rių san­ty­kiai pri­me­na vai­kiš­kus žai­di­mus. Vie­ni tu­rė­tų bū­ti man­da­ges­ni, ki­ti – pa­kan­tes­ni“, – įsi­ti­ki­nęs G. Mal­ča­no­vas. Jis sa­ko, kad ko­mi­si­ja pa­si­ren­gu­si at­lik­ti auk­lė­ja­mą­jį dar­bą – tai įteig­ti ban­dys ir ta­ry­bos na­riams.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)