Aukštosios mokyklos padės žiniomis

Aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys be­dar­biai nuo šiol ga­lės pa­si­nau­do­ti tik jiems skir­ta kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo pro­gra­ma. Ta­čiau žmo­nės abe­jo­ja, ar įgy­ta kva­li­fi­ka­ci­ja at­ei­ty­je pa­dės jiems su­si­ras­ti iš­si­la­vi­ni­mą ati­tin­kan­tį dar­bą.

Iki ki­tų me­tų pa­bai­gos at­nau­jin­ti ži­nias ir įgy­ti pa­pil­do­mų kom­pe­ten­ci­jų uni­ver­si­te­tuo­se ir ko­le­gi­jo­se ga­lės per tūks­tan­tį dar­bo ne­te­ku­sių di­plo­muo­tų spe­cia­lis­tų.

Lie­tu­vos dar­bo bir­ža, ben­dra­dar­biau­da­ma su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, pa­si­ra­šė mo­ky­mų fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis su še­šio­li­ka aukš­tų­jų mo­kyk­lų.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dar­bo bir­žo­je bus įgy­ven­di­na­ma nau­ja pro­gra­ma.

Ga­li­my­bę kel­ti kva­li­fi­ka­ci­ją be­dar­biams, tu­rin­tiems aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą, su­da­ro Kau­no tech­no­lo­gi­jos, Klai­pė­dos ir My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tai ir 13 ko­le­gi­jų, iš vi­so siū­lan­tys 240 stu­di­jų pro­gra­mų. Aukš­to­sios mo­kyk­los kvie­čia pa­si­rink­ti iš įvai­riau­sių sri­čių – nuo ap­skai­tos, kom­piu­te­ri­jos, lo­gis­ti­kos, ver­slo or­ga­ni­za­vi­mo ir ver­slo už­sie­nio kal­bos iki tei­sės pa­grin­dų, fi­nan­sų val­dy­mo, slau­gos, kai­mo tu­riz­mo ir eko­lo­gi­nės ga­my­bos. Mo­ky­mų truk­mė sieks nuo 2 mė­ne­sių iki 2 me­tų.

Ak­ty­vus re­gio­ni­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų da­ly­va­vi­mas su­da­rys ga­li­my­bę kva­li­fi­ka­ci­ją to­bu­lin­ti kuo ar­čiau sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos. Su­tar­tys dėl be­dar­bių mo­ky­mų pa­si­ra­šy­tos su Aly­taus, Ma­ri­jam­po­lės, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių vals­ty­bi­ne, Šiau­rės Lie­tu­vos, Ute­nos ko­le­gi­jo­mis, taip pat Kau­no, Kol­pin­go, Kau­no miš­kų ir ap­lin­kos ap­sau­gos in­ži­ne­ri­jos, Vil­niaus ir Klai­pė­dos vals­ty­bi­ne ko­le­gi­jo­mis, Klai­pė­dos aukš­tą­ja ver­slo mo­kyk­la ir V. A. Grei­čiū­no aukš­tą­ja mo­kyk­la.

Aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys be­dar­biai, no­rin­tys to­bu­lin­ti kva­li­fi­ka­ci­ją, dėl ga­li­my­bių stu­di­juo­ti tu­rė­tų kreip­tis į sa­vo te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos kon­sul­tan­tus. Jie kiek­vie­nam be­si­krei­pian­čiam in­di­vi­du­a­liai pa­dės iš­si­rink­ti tin­ka­miau­sią kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo pro­gra­mą.

Uk­mer­gės dar­bo bir­žos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Vio­le­ta Kvi­rie­nė pa­sa­ko­jo, kad šiuo me­tu jų įstai­go­je re­gist­ruo­ta pus­tre­čio šim­to aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių uk­mer­giš­kių. Iš jų – 148 mo­te­rys, 56 – vy­res­ni nei 50 me­tų as­me­nys, be­veik tiek pat – aukš­tų­jų mo­kyk­lų ab­sol­ven­tų.

Dar­bo bir­žos spe­cia­lis­tai pa­ste­bi – aukš­ta­sis iš­si­la­vi­ni­mas – tik­rai ne pri­va­lu­mas ieš­kant dar­bo. At­virkš­čiai – kar­tais tai ga­li bū­ti net kliū­tis, nes šiuo me­tu įmo­nės daug daž­niau ieš­ko dar­bi­nin­kiš­kų spe­cia­ly­bių dar­buo­to­jų, o ne aukš­tą­jį moks­lą tu­rin­čių spe­cia­lis­tų.

Ne­kva­li­fi­kuo­to dar­bo siū­ly­mas žmo­gui su aukš­tuo­ju iš­si­la­vi­ni­mu kar­tais mo­ra­liš­kai su­tin­ka­mas ga­na skau­džiai. At­si­ran­da žmo­nių, dėl to net įsi­žei­džian­čių.

Ar nau­ja pro­gra­ma pa­dės žmo­nėms leng­viau su­si­ras­ti dar­bą? V. Kvi­rie­nė to tvir­tin­ti ne­si­ryž­ta, ta­čiau ma­no, kad ga­li­my­bė ne­mo­ka­mai kva­li­fi­kuo­tis yra nau­din­ga. Ypač jei to­kia ga­li­my­bė su­tei­kia­ma neat­si­trau­kiant  nuo na­mų ir šei­mos. Su­au­gu­siems, šei­mas su­kū­ru­siems žmo­nėms tai yra la­bai svar­bu.

Aukš­to­jo moks­lo siek­ti nie­kur ne­iš­vyks­tant iš sa­vo mies­to uk­mer­giš­kiai ga­li Ute­nos ko­le­gi­jo­je. Stu­di­jos vyks­ta Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų