Avarijos priežasčių ieškos per Interpolą

Tre­čia­die­nį įvy­ko ant­ra­sis teis­mo po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo nag­ri­nė­ja­ma prieš dve­jus me­tus įvy­ku­sios eismo ava­ri­jos by­la. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja nuosp­ren­džio ne­pri­ėmė, įpa­rei­go­ju­si pro­ku­ro­rą or­ga­ni­zuo­ti ava­ri­ją su­kė­lu­sio au­to­mo­bi­lio SRS blo­ko duo­me­nų at­ga­mi­ni­mą. Tai ga­li at­lik­ti tik au­to­mo­bi­lio ga­min­to­jai. Su­si­siek­ti su jais ke­ti­na­ma per In­ter­po­lą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės  nuotr. M. Pe­liu­šen­ko guo­dė­si dėl ava­ri­jo­je pa­tir­to smū­gio pats ne­te­kęs 50 pro­cen­tų dar­bin­gu­mo.

Kal­ti­ni­mai šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je pa­reikš­ti uk­mer­giš­kiui 51 me­tų ver­sli­nin­kui UAB „Uk­rė“ di­rek­to­riui Mi­chai­lui Pe­liu­šen­ko. Jis kal­ti­na­mas tuo, kad, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį MERCEDES BENZ S500, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio ir dėl to žu­vo 46 me­tų Gin­ta­ras Če­po­nis.

Šią by­lą nag­ri­nė­ja tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­da­ry­ta nu­ken­tė­ju­sių­jų pra­šy­mu, – pir­mi­nin­kas Eval­das Pa­ši­lis bei tei­sė­jai Edi­ta Za­rem­bie­nė ir Ri­nal­das Ada­mo­nis. Kal­ti­ni­mus pa­tei­kė pro­ku­ro­ras Gin­tas Vai­čiū­nas.

Bu­vo iš­klau­sy­ti liu­di­nin­kai ir ofi­cia­lusis kon­cer­no „Mer­ce­des–Benz” at­sto­vas Lie­tu­vo­je.

 

In­for­ma­ci­ja ne­pri­ei­na­ma

 

Ka­dan­gi iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu au­to­mo­bi­lio MERCEDES BENZ S500 pa­pil­do­mos ap­sau­gos (SRS) val­dy­mo blo­ko ty­ri­mas ne­bu­vo at­lik­tas, teis­mas į po­sė­dį iš­kvie­tė UAB „Sil­be­rau­to” – ofi­cia­lų­jį kon­cer­no „Mer­ce­des–Benz” at­sto­vą Lie­tu­vo­je. Įmo­nei at­sto­va­vo Li­nas Trak­še­lis. Jis pa­aiš­ki­no teis­mui, kad jei ir yra šios mar­kės au­to­mo­bi­ly­je kom­piu­te­ri­nė duo­me­nų iš­sau­go­ji­mo sis­te­ma, ser­vi­so spe­cia­lis­tai sau­gu­mo su­me­ti­mais net ne­tu­ri ga­li­my­bės jų su­ži­no­ti.

Tai ga­li pa­da­ry­ti tik pa­ties ga­min­to­jo eks­per­tai. O juos, L. Trak­še­lio tei­gi­mu, rei­kė­tų kvies­ti per In­ter­po­lą.

Jis mi­nė­jo, kad prieš 15 me­tų eks­per­tai to­kia tvar­ka bu­vo kvies­ti po eismo įvy­kio Klai­pė­dos ra­jo­ne. Ta­čiau, įmo­nės at­sto­vo nuo­mo­ne, nuo įvy­kio pra­ėję dve­ji me­tai – per il­gas lai­kas, kad in­for­ma­ci­ją dar ga­li­ma bū­tų nu­skai­ty­ti.

 

Liu­di­nin­kų pa­ro­dy­mai sky­rė­si

 

Du liu­di­nin­kai tei­gė, kad įvy­kio vie­to­je ke­lio dan­ga bu­vo pa­deng­ta dė­mė­mis, su­si­da­riu­sio­mis nuo naf­tos pro­duk­tų. Vie­nas iš jų tai net pa­ju­to sa­vo kai­liu – va­žiuo­jant jo au­to­mo­bi­lį ge­ro­kai su­mė­tė. Tie­sa, tei­sė­jams pa­si­ro­dė keis­ta, kad jis sa­vo pa­ro­dy­mus ty­rė­jams pir­mą kar­tą pa­tei­kė me­tams pra­ėjus nuo įvy­kio.

Vai­vo­rykš­ti­nės dė­mės, pri­me­nan­čios naf­tos pro­duk­tus, už­fik­suo­tos ir po įvy­kio fil­muo­to­je me­džia­go­je.

Vie­nas iš liu­dy­to­jų ti­ki­no ma­tęs, kaip di­de­liu grei­čiu at­lė­kęs kal­ti­na­mo­jo au­to­mo­bi­lis MERCEDES BENZ S500 tie­siog at­si­plė­šė nuo že­mės ir pa­ki­lo į orą „ko­kius 1,5 ar 2 met­rus“.

Ki­ta ava­ri­jos liu­di­nin­kė ne­bu­vo tik­ra, ko­kiu grei­čiu ga­lė­jo va­žiuo­ti „mer­se­de­sas“. Nors pa­si­ro­dė, kad ma­ši­na le­kia di­de­liu grei­čiu, ta­čiau pa­ti liu­di­nin­kė pri­si­pa­ži­no ga­lė­ju­si ne­įver­tin­ti grei­čio, nes pa­ti va­žia­vo la­bai lė­tai.

Iš­si­sky­rę liu­di­nin­kų pa­ro­dy­mai ne­įti­ki­no nei tei­sė­jų ko­le­gi­jos, nei kal­ti­na­mo­jo ad­vo­ka­to Kęs­tu­čio Stun­gio.

 

Iš­va­das pa­tei­kė eks­per­tai

 

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja iš­klau­sė tri­jų eks­per­tų pa­teik­tas iš­va­das. VGTU Au­to­mo­bi­lių trans­por­to ka­ted­ros do­cen­tas, ke­lių trans­por­to prie­mo­nių eks­per­tas Va­len­ti­nas Mi­tu­ne­vi­čius, rem­da­ma­sis sa­vo at­lik­tais ty­ri­mais, aiš­ki­no, kad dėl ant ke­lio dan­gos bu­vu­sių naf­tos pro­duk­tų at­si­ra­do šo­ni­nis sly­di­mas. Jo iš­va­da – au­to­mo­bi­lis ta­po ne­val­do­mas, o vai­ruo­to­jas ne­ga­lė­jo pa­keis­ti jo ju­dė­ji­mo kryp­ties ir grei­čio.

Ati­tin­ka­mo­mis kom­piu­te­ri­nė­mis pro­gra­mo­mis jis ap­skai­čia­vo, kad ra­tų su­ki­bi­mo su ke­lio dan­ga ko­e­fi­cien­tas ga­lė­jo bū­ti 0,1. Tei­gė, jog esant to­kiam su­ki­bi­mui, kal­ti­na­mo­jo „mer­se­de­sas“ čiuo­žė kaip per le­dą, o jo grei­tis bu­vo 76 ki­lo­met­rai per va­lan­dą.

 

Kal­tę nei­gia

 

M. Pe­liu­šen­ko iš es­mės sa­vo kal­tę nei­gė. Jis pri­si­pa­ži­no jau­či­ą­sis kal­tas dėl pa­ties ava­ri­jos fak­to ki­li­mo, bet ne dėl sa­vo veiks­mų.

Kal­ti­na­ma­sis pa­sa­ko­jo tą­dien va­žia­vęs iš Uk­mer­gės na­mo į Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je esan­tį Jur­do­nių kai­mą. „Va­žia­vau kul­tū­rin­gai, sau­giu grei­čiu, nie­kur ne­sku­bė­jau. Žiū­rė­jau į ke­lią, ne­už­si­ė­miau jo­kiais pa­ša­li­niais veiks­mais, ne­kal­bė­jau mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu“, – skau­džia ne­lai­me pa­si­bai­gu­sią ke­lio­nę pri­si­me­na vy­ras.

Jis tei­gia, kad au­to­mo­bi­lį „už­me­tė ant ly­gios vie­tos“. Tik fil­muo­to­je me­džia­go­je po ke­lių sa­vai­čių pa­ma­tęs ant ke­lio už­fik­suo­tas vai­vo­rykš­ti­nes dė­mes, sa­ko pa­da­ręs iš­va­das, ko­dėl au­to­mo­bi­lis ta­po ne­val­do­mas.

M. Pe­liu­šen­ko guo­dė­si dėl ava­ri­jo­je pa­tir­to smū­gio pats ne­te­kęs 50 pro­cen­tų dar­bin­gu­mo.

 

Kvies ga­min­to­jo eks­per­tus

 

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja šio po­sė­džio me­tu nuosp­ren­džio ne­pri­ėmė. Tei­sė­jai įpa­rei­go­jo pro­ku­ro­rą G. Vai­čiū­ną or­ga­ni­zuo­ti MERCEDES BENZ S500 pa­pil­do­mos ap­sau­gos (SRS) val­dy­mo blo­ko ty­ri­mą, iš­si­kvie­čiant ga­min­to­jo eks­per­tus iš Vo­kie­ti­jos.

Toks bu­vo ir kal­ti­na­mo­jo ad­vo­ka­to K. Stun­gio pa­gei­da­vi­mas. Ma­no­ma, kad tarp­tau­ti­nę eks­per­ti­zę at­lik­ti pa­si­seks grei­čiau, pa­si­tel­kus In­ter­po­lo pa­gal­bą.

Ki­to po­sė­džio da­ta ne­nu­ma­ty­ta, nes ne­aiš­ku, ka­da bus iš­tir­tas au­to­mo­bi­lis.

 

Ieš­ki­nys – 1,5 mi­li­jo­no

 

Ava­ri­ja, nu­si­ne­šu­si žmo­gaus gy­vy­bę, įvy­ko 2009 me­tais rug­sė­jo 5 die­ną Vait­kuš­kio kal­no įkal­nė­je. Su­si­dū­rus trims au­to­mo­bi­liams vie­nas žmo­gus žu­vo, o dar du pa­ty­rė trau­mas.

Link Vil­niaus va­žia­vęs uk­mer­giš­kis M. Pe­liu­šen­ko iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir rė­žė­si į vil­nie­čio G. Če­po­nio vai­ruo­ja­mą AUDI 80 AVANT. Po su­si­dū­ri­mo „mer­se­de­sas“ ver­tė­si, AUDI 80 AVANT at­si­dū­rė ša­li­ke­lės grio­vy­je. Pas­kui jį au­to­mo­bi­liu SUBARU OUTBACK va­žia­vęs vil­nie­tis Val­das Ke­ru­lis kliu­dė „au­di­nę“ ir taip pat nu­rie­dė­jo į grio­vį.

Ava­ri­jo­je su­ža­lo­to 46 me­tų G. Če­po­nio gy­vy­bės me­di­kams iš­gel­bė­ti ne­pa­vy­ko. Jo žmo­na Aud­ro­nė Če­po­nie­nė pa­ty­rė sun­kias trau­mas. Šiuo me­tu me­di­kai jai nu­sta­tė 90 pro­cen­tų dar­bin­gu­mą.

Žu­vu­sio G. Če­po­nio ar­ti­mie­ji pa­tei­kė M. Pe­liu­šen­ko 1,5 mi­li­jo­no li­tų ci­vi­li­nį ieš­ki­nį.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

0 # oyafuyiyet 2019-12-28 19:59
Amoxicillin 500mg: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxicillin 500mg rca.oeax.ukzinios.lt.cjf.cf http://mewkid.net/who-is-xandra/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # ufiyibepa 2019-12-28 20:20
Amoxicillin Without Prescription: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxicillin 500 Mg Dosage aah.mmui.ukzinios.lt.mug.ih http://mewkid.net/who-is-xandra/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Daugiau šioje kategorijoje:

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų