Spausdinti šį puslapį

Avarijos priežasčių ieškos per Interpolą

Tre­čia­die­nį įvy­ko ant­ra­sis teis­mo po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo nag­ri­nė­ja­ma prieš dve­jus me­tus įvy­ku­sios eismo ava­ri­jos by­la. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja nuosp­ren­džio ne­pri­ėmė, įpa­rei­go­ju­si pro­ku­ro­rą or­ga­ni­zuo­ti ava­ri­ją su­kė­lu­sio au­to­mo­bi­lio SRS blo­ko duo­me­nų at­ga­mi­ni­mą. Tai ga­li at­lik­ti tik au­to­mo­bi­lio ga­min­to­jai. Su­si­siek­ti su jais ke­ti­na­ma per In­ter­po­lą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės  nuotr. M. Pe­liu­šen­ko guo­dė­si dėl ava­ri­jo­je pa­tir­to smū­gio pats ne­te­kęs 50 pro­cen­tų dar­bin­gu­mo.

Kal­ti­ni­mai šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je pa­reikš­ti uk­mer­giš­kiui 51 me­tų ver­sli­nin­kui UAB „Uk­rė“ di­rek­to­riui Mi­chai­lui Pe­liu­šen­ko. Jis kal­ti­na­mas tuo, kad, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį MERCEDES BENZ S500, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio ir dėl to žu­vo 46 me­tų Gin­ta­ras Če­po­nis.

Šią by­lą nag­ri­nė­ja tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­da­ry­ta nu­ken­tė­ju­sių­jų pra­šy­mu, – pir­mi­nin­kas Eval­das Pa­ši­lis bei tei­sė­jai Edi­ta Za­rem­bie­nė ir Ri­nal­das Ada­mo­nis. Kal­ti­ni­mus pa­tei­kė pro­ku­ro­ras Gin­tas Vai­čiū­nas.

Bu­vo iš­klau­sy­ti liu­di­nin­kai ir ofi­cia­lusis kon­cer­no „Mer­ce­des–Benz” at­sto­vas Lie­tu­vo­je.

 

In­for­ma­ci­ja ne­pri­ei­na­ma

 

Ka­dan­gi iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu au­to­mo­bi­lio MERCEDES BENZ S500 pa­pil­do­mos ap­sau­gos (SRS) val­dy­mo blo­ko ty­ri­mas ne­bu­vo at­lik­tas, teis­mas į po­sė­dį iš­kvie­tė UAB „Sil­be­rau­to” – ofi­cia­lų­jį kon­cer­no „Mer­ce­des–Benz” at­sto­vą Lie­tu­vo­je. Įmo­nei at­sto­va­vo Li­nas Trak­še­lis. Jis pa­aiš­ki­no teis­mui, kad jei ir yra šios mar­kės au­to­mo­bi­ly­je kom­piu­te­ri­nė duo­me­nų iš­sau­go­ji­mo sis­te­ma, ser­vi­so spe­cia­lis­tai sau­gu­mo su­me­ti­mais net ne­tu­ri ga­li­my­bės jų su­ži­no­ti.

Tai ga­li pa­da­ry­ti tik pa­ties ga­min­to­jo eks­per­tai. O juos, L. Trak­še­lio tei­gi­mu, rei­kė­tų kvies­ti per In­ter­po­lą.

Jis mi­nė­jo, kad prieš 15 me­tų eks­per­tai to­kia tvar­ka bu­vo kvies­ti po eismo įvy­kio Klai­pė­dos ra­jo­ne. Ta­čiau, įmo­nės at­sto­vo nuo­mo­ne, nuo įvy­kio pra­ėję dve­ji me­tai – per il­gas lai­kas, kad in­for­ma­ci­ją dar ga­li­ma bū­tų nu­skai­ty­ti.

 

Liu­di­nin­kų pa­ro­dy­mai sky­rė­si

 

Du liu­di­nin­kai tei­gė, kad įvy­kio vie­to­je ke­lio dan­ga bu­vo pa­deng­ta dė­mė­mis, su­si­da­riu­sio­mis nuo naf­tos pro­duk­tų. Vie­nas iš jų tai net pa­ju­to sa­vo kai­liu – va­žiuo­jant jo au­to­mo­bi­lį ge­ro­kai su­mė­tė. Tie­sa, tei­sė­jams pa­si­ro­dė keis­ta, kad jis sa­vo pa­ro­dy­mus ty­rė­jams pir­mą kar­tą pa­tei­kė me­tams pra­ėjus nuo įvy­kio.

Vai­vo­rykš­ti­nės dė­mės, pri­me­nan­čios naf­tos pro­duk­tus, už­fik­suo­tos ir po įvy­kio fil­muo­to­je me­džia­go­je.

Vie­nas iš liu­dy­to­jų ti­ki­no ma­tęs, kaip di­de­liu grei­čiu at­lė­kęs kal­ti­na­mo­jo au­to­mo­bi­lis MERCEDES BENZ S500 tie­siog at­si­plė­šė nuo že­mės ir pa­ki­lo į orą „ko­kius 1,5 ar 2 met­rus“.

Ki­ta ava­ri­jos liu­di­nin­kė ne­bu­vo tik­ra, ko­kiu grei­čiu ga­lė­jo va­žiuo­ti „mer­se­de­sas“. Nors pa­si­ro­dė, kad ma­ši­na le­kia di­de­liu grei­čiu, ta­čiau pa­ti liu­di­nin­kė pri­si­pa­ži­no ga­lė­ju­si ne­įver­tin­ti grei­čio, nes pa­ti va­žia­vo la­bai lė­tai.

Iš­si­sky­rę liu­di­nin­kų pa­ro­dy­mai ne­įti­ki­no nei tei­sė­jų ko­le­gi­jos, nei kal­ti­na­mo­jo ad­vo­ka­to Kęs­tu­čio Stun­gio.

 

Iš­va­das pa­tei­kė eks­per­tai

 

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja iš­klau­sė tri­jų eks­per­tų pa­teik­tas iš­va­das. VGTU Au­to­mo­bi­lių trans­por­to ka­ted­ros do­cen­tas, ke­lių trans­por­to prie­mo­nių eks­per­tas Va­len­ti­nas Mi­tu­ne­vi­čius, rem­da­ma­sis sa­vo at­lik­tais ty­ri­mais, aiš­ki­no, kad dėl ant ke­lio dan­gos bu­vu­sių naf­tos pro­duk­tų at­si­ra­do šo­ni­nis sly­di­mas. Jo iš­va­da – au­to­mo­bi­lis ta­po ne­val­do­mas, o vai­ruo­to­jas ne­ga­lė­jo pa­keis­ti jo ju­dė­ji­mo kryp­ties ir grei­čio.

Ati­tin­ka­mo­mis kom­piu­te­ri­nė­mis pro­gra­mo­mis jis ap­skai­čia­vo, kad ra­tų su­ki­bi­mo su ke­lio dan­ga ko­e­fi­cien­tas ga­lė­jo bū­ti 0,1. Tei­gė, jog esant to­kiam su­ki­bi­mui, kal­ti­na­mo­jo „mer­se­de­sas“ čiuo­žė kaip per le­dą, o jo grei­tis bu­vo 76 ki­lo­met­rai per va­lan­dą.

 

Kal­tę nei­gia

 

M. Pe­liu­šen­ko iš es­mės sa­vo kal­tę nei­gė. Jis pri­si­pa­ži­no jau­či­ą­sis kal­tas dėl pa­ties ava­ri­jos fak­to ki­li­mo, bet ne dėl sa­vo veiks­mų.

Kal­ti­na­ma­sis pa­sa­ko­jo tą­dien va­žia­vęs iš Uk­mer­gės na­mo į Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je esan­tį Jur­do­nių kai­mą. „Va­žia­vau kul­tū­rin­gai, sau­giu grei­čiu, nie­kur ne­sku­bė­jau. Žiū­rė­jau į ke­lią, ne­už­si­ė­miau jo­kiais pa­ša­li­niais veiks­mais, ne­kal­bė­jau mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu“, – skau­džia ne­lai­me pa­si­bai­gu­sią ke­lio­nę pri­si­me­na vy­ras.

Jis tei­gia, kad au­to­mo­bi­lį „už­me­tė ant ly­gios vie­tos“. Tik fil­muo­to­je me­džia­go­je po ke­lių sa­vai­čių pa­ma­tęs ant ke­lio už­fik­suo­tas vai­vo­rykš­ti­nes dė­mes, sa­ko pa­da­ręs iš­va­das, ko­dėl au­to­mo­bi­lis ta­po ne­val­do­mas.

M. Pe­liu­šen­ko guo­dė­si dėl ava­ri­jo­je pa­tir­to smū­gio pats ne­te­kęs 50 pro­cen­tų dar­bin­gu­mo.

 

Kvies ga­min­to­jo eks­per­tus

 

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja šio po­sė­džio me­tu nuosp­ren­džio ne­pri­ėmė. Tei­sė­jai įpa­rei­go­jo pro­ku­ro­rą G. Vai­čiū­ną or­ga­ni­zuo­ti MERCEDES BENZ S500 pa­pil­do­mos ap­sau­gos (SRS) val­dy­mo blo­ko ty­ri­mą, iš­si­kvie­čiant ga­min­to­jo eks­per­tus iš Vo­kie­ti­jos.

Toks bu­vo ir kal­ti­na­mo­jo ad­vo­ka­to K. Stun­gio pa­gei­da­vi­mas. Ma­no­ma, kad tarp­tau­ti­nę eks­per­ti­zę at­lik­ti pa­si­seks grei­čiau, pa­si­tel­kus In­ter­po­lo pa­gal­bą.

Ki­to po­sė­džio da­ta ne­nu­ma­ty­ta, nes ne­aiš­ku, ka­da bus iš­tir­tas au­to­mo­bi­lis.

 

Ieš­ki­nys – 1,5 mi­li­jo­no

 

Ava­ri­ja, nu­si­ne­šu­si žmo­gaus gy­vy­bę, įvy­ko 2009 me­tais rug­sė­jo 5 die­ną Vait­kuš­kio kal­no įkal­nė­je. Su­si­dū­rus trims au­to­mo­bi­liams vie­nas žmo­gus žu­vo, o dar du pa­ty­rė trau­mas.

Link Vil­niaus va­žia­vęs uk­mer­giš­kis M. Pe­liu­šen­ko iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir rė­žė­si į vil­nie­čio G. Če­po­nio vai­ruo­ja­mą AUDI 80 AVANT. Po su­si­dū­ri­mo „mer­se­de­sas“ ver­tė­si, AUDI 80 AVANT at­si­dū­rė ša­li­ke­lės grio­vy­je. Pas­kui jį au­to­mo­bi­liu SUBARU OUTBACK va­žia­vęs vil­nie­tis Val­das Ke­ru­lis kliu­dė „au­di­nę“ ir taip pat nu­rie­dė­jo į grio­vį.

Ava­ri­jo­je su­ža­lo­to 46 me­tų G. Če­po­nio gy­vy­bės me­di­kams iš­gel­bė­ti ne­pa­vy­ko. Jo žmo­na Aud­ro­nė Če­po­nie­nė pa­ty­rė sun­kias trau­mas. Šiuo me­tu me­di­kai jai nu­sta­tė 90 pro­cen­tų dar­bin­gu­mą.

Žu­vu­sio G. Če­po­nio ar­ti­mie­ji pa­tei­kė M. Pe­liu­šen­ko 1,5 mi­li­jo­no li­tų ci­vi­li­nį ieš­ki­nį.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)