Spausdinti šį puslapį

Avarijų priežastis – greitis

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, kad lap­kri­tį Uk­mer­gės ra­jo­ne įvy­ko pen­ki įskai­ti­niai eis­mo įvy­kiai. Ke­tu­rių ava­ri­jų kal­ti­nin­kais ta­po vai­ruo­to­jai, trys iš jų bu­vo ne­blai­vūs. Skau­džios ne­lai­mės įvy­ko dėl per di­de­lio grei­čio. Ava­ri­jo­se ke­tu­ri žmo­nės bu­vo su­ža­lo­ti, vie­nas žu­vo.

Lap­kri­tį už­re­gist­ruo­ti 7 tech­ni­niai eis­mo įvy­kiai, du iš jų su­kė­lė ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai. Du as­me­nys iš eis­mo įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no. Pa­grin­di­nė tech­ni­nių eis­mo įvy­kių prie­žas­tis – tai­po­gi sau­gaus grei­čio ne­pa­si­rin­ki­mas.

Šie­met iš vi­so už­re­gist­ruo­ti 24 įskai­ti­niai eis­mo įvy­kiai, per tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai – 40. Dėl vai­ruo­to­jų kal­tės įvy­ko 20 ava­ri­jų (per­nai – 25). 8 vai­ruo­to­jai eis­mo įvy­kius su­kė­lė bū­da­mi ne­blai­vūs. Dėl pės­čių­jų kal­tės šie­met už­re­gist­ruo­ti du eis­mo įvy­kiai, vie­nas pės­čiasis bu­vo ne­blai­vus. Per tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai pės­tie­ji ta­po 11 eis­mo įvy­kių kal­ti­nin­kais.

Pa­grin­di­nės įskai­ti­nių eis­mo įvy­kių prie­žas­tys – sau­gaus grei­čio ne­pa­si­rin­ki­mas. Dėl to šie­met  įvy­ko 12 ava­ri­jų, dėl pa­rei­gų pės­tie­siems ne­vyk­dy­mo – 6.

Tech­ni­nių eis­mo įvy­kių šie­met už­re­gist­ruo­ta 138, tai yra 39 ma­žiau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai. 20 eis­mo įvy­kių su­kė­lė ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai (per­nai – 33). Iš eis­mo įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no 31 vai­ruo­to­jas (per­nai – 37).

Daž­niau­siai tech­ni­nės ava­ri­jos įvy­ko dėl sau­gaus grei­čio ne­pa­si­rin­ki­mo ir rei­ka­la­vi­mo duo­ti ke­lią va­žiuo­jant per san­kry­žas ne­vyk­dy­mo.

Ava­rin­giau­sio­mis sa­vai­tės die­no­mis iš­skir­ti­nos penk­ta­die­niai ir šeš­ta­die­niai.

Ava­rin­giau­sias pa­ros lai­kas – nuo 14 iki 17 va­lan­dos. Dau­giau­sia eis­mo įvy­kių už­re­gist­ruo­ta au­to­ma­gist­ra­lė­je Vil­nius–Pa­ne­vė­žys. Ava­rin­giau­sia gat­vė mies­te – Vy­tau­to.

Per vie­nuo­li­ka šių me­tų mė­ne­sių pa­tru­lių bū­rio pa­rei­gū­nai su­lai­kė 222 ne­blai­vius vai­ruo­to­jus, nu­sta­tė 436 leis­ti­no grei­čio vir­ši­ji­mo ir 205 ne­si­nau­do­ji­mo sau­gos dir­žais at­ve­jus.

Už ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus bu­vo su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lai 137 pės­tie­siems ir 140 dvi­ra­ti­nin­kų.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)