Baldininko amato mokysis moderniame centre

Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je – įkur­tu­vės. Pra­ėju­sią sa­vai­tę iš­kil­min­gai ati­da­ry­tas mo­der­nus bal­džių ren­gi­mo cen­tras.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los nau­jo ce­ntro sim­bo­li­nę juos­te­lę per­kir­po mo­kyk­los di­rek­to­rius Jo­nas Ce­se­vi­čius, mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris Dai­nius Num­gau­dis, UAB „Eko­no­miš­kos sta­ty­bos cen­tras“ va­do­vas Al­man­tas Rim­kus.

 

Nau­jas, šiuo­lai­kiš­kas 1000 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to cen­tras įreng­tas ma­žiau nei per me­tus. Sta­ty­bos bu­vo pra­dė­tos pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį. Jas vyk­dė pa­ne­vė­žie­čiai – UAB „Eko­no­miš­kos sta­ty­bos cen­tras“.

Į nau­ją­jį cen­trą pla­nuo­ja­ma pri­im­ti 25 mo­ki­nius, ku­rie mo­ky­sis pa­gal at­nau­jin­tą pas­ta­ro­sios spe­cia­ly­bės pro­gra­mą. Čia mo­ki­niai ga­lės įgy­ti vi­siš­kai nau­ją – me­ta­lo ap­dir­bi­mo stak­li­nin­ko spe­cia­ly­bę. Šios spe­cia­ly­bės mo­ky­tis pla­nuo­ja­ma pri­im­ti 50 mo­ki­nių. Bal­džių ren­gi­mo cen­tre dės­tys ke­tu­ri Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los pro­fe­si­jos mo­ky­to­jai. Kva­li­fi­ka­ci­ją čia to­bu­lins ar per­si­kva­li­fi­kuos ir su­au­gu­sie­ji.

 

 

05-22-1_straipsnio_2_nuotr

Pa­tal­pas pa­šven­ti­no kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis.


 

Bal­džių ren­gi­mo cen­tras įreng­tas vyk­dant ES re­mia­mą pro­jek­tą „Me­die­nos tech­no­lo­gi­jų ir bal­dų ga­my­bos ino­va­ci­jų prak­ti­nio mo­ky­mo cen­tro įkū­ri­mas Kau­no sta­ty­bi­nin­kų ren­gi­mo cen­tre“. Pro­jek­tą nuo 2009 me­tų vyk­do Kau­no sta­ty­bi­nin­kų ren­gi­mo cen­tras. Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la yra pas­ta­ro­jo pro­jek­to part­ne­rė.

Bal­džių ren­gi­mo cen­tro įkū­ri­mas kai­na­vo 6,6 mi­li­jo­no li­tų. Už šiuos pi­ni­gus pa­sta­ty­ta da­lis nau­jų pa­tal­pų, įsi­gy­ta mo­der­nios įran­gos, skir­tos me­di­niams bei me­ta­li­niams bal­dams ga­min­ti, ki­tų prie­mo­nių.

Į ce­ntro ati­da­ry­mą at­vy­ko bū­rys sve­čių. Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­nęs Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris Dai­nius Num­gau­dis at­krei­pė dė­me­sį į pro­fe­si­nių mo­kyk­lų svar­bą Lie­tu­vo­je.

 

05-22-1_straipsnio_3_nuotr

Ce­chuo­se – mo­der­nios stak­lės.


 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas su­skai­čia­vo, kad apie 2000 uk­mer­giš­kių dir­ba me­die­nos pra­mo­nė­je, tad šis kom­plek­sas bu­vo la­bai rei­ka­lin­gas ir lauk­tas.

Su gra­žio­mis įkur­tu­vė­mis ko­le­gas svei­ki­no šio­je mo­kyk­lo­je dės­čiu­si Sei­mo na­rė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Pa­si­džiaug­ti at­vy­ko pe­da­go­gai iš ki­tų mū­sų ša­lies pro­fe­si­nių mo­kyk­lų bei sve­čiai iš Lat­vi­jos. Įkur­tu­vė­se da­ly­va­vo ir sta­ty­bi­nin­kai, įran­gos tie­kė­jai.

 

texo_naujas_cexas_g_nem_ntr_001


 

Mo­kyk­los di­rek­to­rius Jonas Ce­se­vi­čius ti­ki­si, kad, pa­sta­čius Me­die­nos tech­no­lo­gi­jų ir bal­dų ga­my­bos prak­ti­nio mo­ky­mo cen­trą, bal­di­nin­kų spe­cia­ly­bės be­si­mo­kan­čių moks­lei­vių pa­dau­gės du kar­tus. Prak­ti­niam mo­ky­mui mo­kyk­lo­je ski­ria­mas di­de­lis dė­me­sys – jis už­ima apie 70 pro­cen­tų vi­so stu­di­jų lai­ko.

 

texo_naujas_cexas_g_nem_ntr_008


 

Vi­si šven­tės da­ly­viai ap­žiū­rė­jo ce­chą ir sa­vo aki­mis pa­ma­tė jo įren­gi­nius bei jų at­lie­ka­mas ope­ra­ci­jas.

Me­ta­lo, stik­lo ir me­džio ap­dir­bi­mo ce­chuo­se iš vi­so pa­sta­ty­tos 57 stak­lės: vamz­džių lanks­ty­mo, su­su­ki­mo, me­ta­lo šli­fa­vi­mo, stik­lo grę­ži­mo, jo kraš­tų šli­fa­vi­mo ir ki­to­kie įren­gi­niai.

Stak­lėms skir­ta pu­sė ben­dro­sios pro­jek­to ver­tė­s su­mos – 3,8 mi­li­jo­no li­tų. Kon­kur­są įran­gai tiek­ti lai­mė­ju­si UAB „Lit­ne­ra“ stak­les at­ga­be­no iš Vo­kie­ti­jos ga­myk­lų.

 

texo_naujas_cexas_g_nem_ntr_034


 

Iki šiol mo­kyk­los auk­lė­ti­niai bal­džių spe­cia­ly­bės prak­ti­ką at­li­ko UAB „Auk­mer­gės bal­dai“. Už to­kią ga­li­my­bę mo­kyk­los di­rek­to­rius dė­kin­gas šios įmo­nės va­do­vui Jo­nui Pet­raus­kui.

J. Cesevičius ti­ki­si, kad mo­der­nio­mis stak­lė­mis dirb­ti ga­lės iš­mok­ti ne tik šios mo­kyk­los mo­ki­niai. Tech­no­lo­gi­jų pa­mo­kas čia ga­lė­tų at­lik­ti ir Uk­mer­gės ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų auk­lė­ti­niai. Toks pro­jek­tas jau vyk­do­mas su Šir­vin­tų ra­jo­no Mus­nin­kų gim­na­zi­ja.

 

texo_naujas_cexas_g_nem_ntr_037


 

texo_naujas_cexas_g_nem_ntr_041


texo_naujas_cexas_g_nem_ntr_042

 

texo_naujas_cexas_g_nem_ntr_046


 

texo_naujas_cexas_g_nem_ntr_049


 

texo_naujas_cexas_g_nem_ntr_059

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų