Bažnyčia išvaduota iš perdangos gniaužtų

 

Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je nu­veik­ti di­de­li dar­bai – so­viet­me­čiu dvi­aukš­čiais ta­pu­sių mal­dos na­mų erd­vė at­si­vė­rė iki pat ku­po­lo. Kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis sa­ko, kad skau­džiau­sia bū­da­vo ben­drau­ti su pa­ra­pi­jie­čiais, ne­ma­tant esan­čių­jų pir­ma­me aukš­te akių.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis sa­ko, kad at­si­vė­rus baž­ny­čios ku­po­lui ne vie­no ti­kin­čio­jo aky­se su­bliz­go aša­ros.

Ku­ni­gas D. Lu­ko­nai­tis į Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čią pa­skir­tas prieš pus­tre­čių me­tų. Min­tis iš­griau­ti so­viet­me­čiu ją su­dar­kiu­sį sve­tim­kū­nį – per­dan­gą – ne­ap­lei­do vos įžen­gus į šiuos mal­dos na­mus.

 

Ne­skai­čiuo­ja „mi­li­jo­nais“

 

„Gal ir prieš ma­ne čia dar­ba­vę­si ku­ni­gai svars­tė šią ga­li­my­bę. O kle­bo­nas Pet­ras Pur­lys baž­ny­tė­lę iš iš­orės ge­ro­kai iš­gra­ži­no“, – sa­ko ti­ta­niš­kam dar­bui ry­žę­sis ga­ny­to­jas.

Ti­ta­niš­ku jį ga­li­ma va­din­ti ne tik dėl dar­bų ap­im­ties, bet ir dėl pi­ni­gi­nių re­sur­sų, ku­riuos tu­rint ryž­ta­si im­tis su­ma­ny­mo. D. Lu­ko­nai­tis ne­slė­pė, kad iš pra­džių at­ro­dė, jog rei­kės mi­li­jo­nų, o jų nie­kas ne­duos. Tuo­met pra­dė­jo skai­čiuo­ti ki­taip. Kaip pats sa­ko, „ūkiš­kai ir gas­pa­do­riš­kai“. „Gy­ven­tu­me ge­riau, jei tais mi­li­jo­nais vis­ko ne­skai­čiuo­tu­me“, – tei­gia kle­bo­nas.

Iš­griau­ti per­dan­gą kai­na­vo apie 150 tūks­tan­čių li­tų. Pi­ni­gų dos­niai au­ko­jo pa­ra­pi­jos žmo­nės, 30 tūks­tan­čių li­tų iš biu­dže­to sky­rė sa­vi­val­dy­bė. Ne vis­ką pi­ni­gais ma­tuo­jan­tis kle­bo­nas la­biau­siai džiau­gia­si, kad pa­vy­ko su­telk­ti pa­ra­pi­jos ti­kin­čiuo­sius, ren­giant tal­kas.

 

Pri­mi­nė skruz­dė­ly­ną

 

Ku­ni­gas ti­ki­na, kad žmo­nių ra­gin­ti ne­rei­kė­jo. Ne­te­ko svars­ty­ti ir ga­li­my­bės sam­dy­ti ko­kią nors sta­ty­bi­nę įmo­nę. Re­mon­tuo­ja­ma baž­ny­čia pri­mi­nė di­de­lį ir drau­giš­ką skruz­dė­ly­ną.

Ran­ko­ves pa­si­rai­to­ję tal­ki­nin­ka­vo pa­ra­pi­jos pa­sto­ra­ci­nės ta­ry­bos, „Ca­ri­tas“ or­ga­ni­za­ci­jos na­riai, Ma­ri­jos le­gio­nie­rės, Eu­cha­ris­ti­jos bi­čiu­liai, tar­nau­to­jai. Baž­ny­čio­je nuo­lat dar­ba­vo­si mies­to se­niū­ni­jos pa­skir­ti as­me­nys, dir­ban­tys pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą. Raš­ti­nės kam­pe dar­bui „pa­si­ruo­šę“ sto­vi ir pa­ties kle­bo­no dar­bi­niai ba­tai.

Net dar­bų įkarš­ty­je mal­dos na­mai už­da­ry­ti ne­bu­vo – sa­vait­ga­liais čia bū­da­vo lai­ko­mos šv. Mi­šios. Ki­to­mis sa­vai­tės die­no­mis ti­kin­tie­ji mels­da­vo­si gre­ti­ma­me pa­sta­te – bu­vu­sia­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te. „Penk­ta­die­nį iš jo ga­be­nam suo­lus į baž­ny­čią, sek­ma­die­nį vėl kraus­to­mės at­gal“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vas.

 

Sti­go akių kon­tak­to

 

Ku­ni­gas ne­sle­pia, kad į du aukš­tus pa­da­lin­ta baž­ny­čios erd­vė bu­vo di­džiau­sias jo bei pa­ra­pi­jie­čių skau­du­lys. Šv. Mi­šias au­ko­da­mas, pa­moks­lą sa­ky­da­mas, jis vi­sa­da no­rė­da­vo ma­ty­ti sa­vo klau­sy­to­jų akis, jaus­ti kal­ban­čio­jo san­ty­kį su au­di­to­ri­ja. Ne sy­kį yra ma­tęs nu­ste­bu­sius vei­dus: „Žmo­nės, pir­mą kar­tą pra­vė­rę mal­dos na­mų du­ris, ne­slėp­da­vo su­tri­ki­mo. Sa­ky­da­vo ieš­ko­ję baž­ny­čios, bet ne­su­pran­tą, kur pa­kliu­vo.“

Tal­ki­nin­kams te­ko iš­girs­ti gan­dų, kad iš­grio­vus per­dan­gą pa­sta­to sie­nos ne­at­lai­kys – su­grius. Kle­bo­nas ti­ki­na, jog tuos grės­min­gus spė­ji­mus vi­siš­kai at­me­ta ar­chi­tek­tai. Jų nuo­mo­ne, baž­ny­čia, nu­si­kra­čiu­si pa­pil­do­mo svo­rio, tik­rai ne­nu­ken­tės, o tuo la­biau – ne­su­grius.

 

Pa­va­sa­rį – ju­bi­lie­jus

 

Kle­bo­nas D. Lu­ko­nai­tis jau nu­ma­tė ir da­tą, kuo­met pa­dė­kos vi­siems baž­ny­čios rė­mė­jams ir ge­ra­da­riams už su­teik­tą pa­ra­mą. Ge­gu­žės 22 die­ną Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čia mi­nės gra­žų ju­bi­lie­jų – Die­vo na­mų at­ga­vi­mo dvi­de­šimt­me­tį. Ta pro­ga bus lai­ko­mos šv. Mi­šios, ku­rių me­tu nu­skam­bės ir pa­dė­kos žo­dis. „Iki pa­va­sa­rio dar lau­kia ne­ma­žai dar­bų. Ma­nau, kad at­si­ras nau­jų rė­mė­jų, tai­gi ne­si­no­ri da­bar ką nors iš­skir­ti“, – sa­ko jis.

Šiuo me­tu at­lik­tas, anot ku­ni­go, pir­ma­sis eta­pas. Vi­daus ap­dai­los dar­bai, prie in­ter­je­ro pri­de­rin­tas al­to­rius, klau­syk­los, suo­lai, sie­ty­nai, šil­do­mos grin­dys ir ki­to­kie dar­bai pa­rei­ka­laus dar apie 100 tūks­tan­čių li­tų.

Pra­si­dė­jus ad­ven­tui, dar­bų ma­ra­to­ną kei­čia rim­tis ir pa­si­ruo­ši­mas šv. Ka­lė­dų šven­tėms. Ne­tru­kus po at­si­vė­ru­siu ku­po­lu baž­ny­čią pa­puoš pra­kar­tė­lė su vi­sais sa­vo vei­kė­jais – Mer­ge­le Ma­ri­ja, šv. Juo­za­pu ir kū­di­kė­liu Jė­zu­mi. Šv. Ka­lė­dų gies­mė po at­si­vė­ru­sio ku­po­lo skliau­tais nu­skam­bės dar džiaugs­min­ges­ne gai­da.

 

Bu­vo pa­vers­ta san­dė­liu

 

Lie­tu­vą oku­pa­vus so­vie­tams, 1947 me­tais Uk­mer­gės mies­to cen­tre esan­ti baž­ny­čia bu­vo už­da­ry­ta, šei­mi­nin­kai ma­ri­jo­nų vie­nuo­liai iš­va­ry­ti. Ma­tyt, ne­ga­lė­ta pa­kęs­ti, kad mel­džia­ma­si prieš pat KGB, įsi­kū­ru­sio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­sta­te, lan­gus. Mal­dos na­mai bu­vo pa­vers­ti san­dė­liu, ku­rio sie­nas ne­men­kai apar­dė čia lai­ko­ma drus­ka.

Ras­ti do­ku­men­tai liu­di­ja, kad per­dan­ga bu­vo su­pro­jek­tuo­ta 1979 me­tais, kuo­met so­vie­tų val­džia nu­spren­dė iš­sau­go­ti mies­to cen­tre esan­tį baž­ny­čios pa­sta­tą. Čia bu­vo ati­da­ry­tas ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius, vei­kęs de­šimt me­tų. Die­vo na­mus ti­kin­tie­ji at­ga­vo Lie­tu­vo­je at­kū­rus ne­pri­klau­so­my­bę.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų