Spausdinti šį puslapį

Bėdas išdėstė kaimo bendruomenių atstovai

Pra­ėju­sią sa­vai­tę sa­vo rū­pes­čius ra­jo­no va­do­vams iš­sa­kė kai­mo ben­druo­me­nių pir­mi­nin­kai. Po­sė­džius, ku­riuo­se su ra­jo­no val­džia bus ap­ta­ria­mos kai­mo pro­ble­mos, ke­ti­na­ma reng­ti kiek­vie­ną mė­ne­sį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Autorės nuotr. Rajono valdžia nusiteikusi problemas spręsti kartu su bendruomenėmis.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vo 13 ben­druo­me­nių pir­mi­nin­kai, ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys bei Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Val­de­ma­ras Ta­raš­ke­vi­čius.

Iš vi­so ra­jo­ne yra re­gist­ruo­tos 32 kai­mo ben­druo­me­nės, ta­čiau jos ne vi­sos vie­no­dai ak­ty­vios.

 

Pa­si­ge­do mies­te

 

Po­sė­dį pra­dė­jęs R. Ba­ra­vy­kas pa­si­džiau­gė, kad kai­mo gy­ven­to­jai neuž­si­sklen­džia sa­vo kas­die­nė­je ap­lin­ko­je, o do­mi­si, kuo gy­ve­na kai­my­nai. Jo nuo­mo­ne, glau­des­nis sa­vi­val­dy­bės ir ben­druo­me­nių at­sto­vų kon­tak­tas tu­rė­tų duo­ti tei­gia­mų re­zul­ta­tų.

„Mies­te ne­tu­ri­me ak­ty­vių žmo­nių, ku­rie bur­tų­si į at­ski­rų ra­jo­nų ben­dri­jas. Mies­te­lė­nams rei­kė­tų im­ti pa­vyz­dį iš kai­mo gy­ven­to­jų“, – kal­bė­jo jis.

Uk­mer­gės kraš­to ben­druo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė ra­gi­no vi­sus ne tik iš­sa­ky­ti sa­vo pro­ble­mas, bet ir siū­ly­ti jų spren­di­mo bū­dus.

 

Pro­ble­mas skirs­tys te­mo­mis

 

Ba­le­lių kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ro­mas Pi­vo­ras siū­lė reng­ti te­mi­nius po­sė­džius – kiek­vie­ną mė­ne­sį svars­ty­ti pro­ble­mas, su­si­ju­sias su tam tik­ra sri­ti­mi.

Su­si­rin­ku­sie­ji pri­ta­rė kai­mo pro­ble­mų kla­si­fi­ka­ci­jai pa­gal so­cia­li­nę, ke­lių būk­lės, kul­tū­ros, švie­ti­mo, gam­to­sau­gos, me­di­ci­nos, in­fra­struk­tū­ros, sau­gu­mo, ver­slo ska­ti­ni­mo sri­tis.

R. Pi­vo­ras ma­no, kad to­kie ben­dri su­si­rin­ki­mai duo­tų dau­giau nau­dos, jei, svars­tant at­ski­rą sri­tį, juo­se da­ly­vau­tų jas ku­ruo­jan­tys ra­jo­no va­do­vai, ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai, ta­ry­bos na­riai.

 

Už spor­to sa­lę – mo­kes­tis

 

Žel­vos kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Li­na Mon­ke­vi­čie­nė iš­sa­kė žel­viš­kių nuo­gąs­ta­vi­mus dėl itin pra­stos ke­lio Uk­mer­gė–Mo­lė­tai būk­lės. Ji pa­siū­lė svars­tant ra­jo­no ke­lių re­mon­to ei­liš­ku­mą šio klau­si­mo ne­be­ati­dė­lio­ti.

R. Pi­vo­ras ra­jo­no va­do­vams iš­dės­tė, anot jo, „de­gan­tį klau­si­mą“ dėl sa­vi­val­dy­bės ren­gia­mos tvar­kos uni­ver­sa­liuo­se dau­gia­funk­ciuo­se cen­truo­se nu­sta­ty­ti mo­kes­tį už nau­do­ji­mą­si spor­to sa­le.

Jo nuo­mo­ne, tai prieš­ta­rau­ja lo­gi­kai. Ka­dan­gi uni­ver­sa­laus dau­gia­funk­cio cen­tro įkū­ri­mu sie­kia­ma ten­kin­ti kai­mo ben­druo­me­nės po­rei­kius, už­tik­rin­ti jau­nuo­me­nės už­im­tu­mą, ne­tu­rė­tų bū­ti su­da­ro­mos fi­nan­si­nės kliū­tys.

„Be to, jei­gu bib­lio­te­kos ar vai­kų die­nos cen­tro pa­slau­go­mis ga­li­ma nau­do­tis ne­mo­ka­mai, tai ko­dėl spor­to sa­lė tu­rė­tų bū­ti ap­mo­kes­ti­na­ma?“ – klau­sė pir­mi­nin­kas.

Jam bu­vo at­sa­ky­ta, kad uni­ver­sa­lūs dau­gia­funk­ci­niai cen­trai – nau­jas da­ri­nys ne tik ra­jo­ne, bet ir res­pub­li­ko­je, ir tik dis­ku­tuo­jant ga­li­ma ras­ti pa­tį op­ti­ma­liau­sią jų veik­los or­ga­ni­za­vi­mo bū­dą.

 

Prie­kaiš­ta­vo kon­tro­lie­riams

 

Iš­sa­ky­ti prie­kaiš­tai sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos kon­tro­lie­riams. Su­si­rin­ku­sie­ji ra­jo­no va­do­vams skun­dė­si, kad tik­rin­ti veik­los at­vy­kę kon­tro­lie­riai el­gia­si ne­man­da­giai ir iš­šau­kian­čiai. Ben­druo­me­nių pir­mi­nin­kai sa­ko, kad sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ben­drau­ja taip, „tar­si ap­link juos bū­tų po­ten­cia­lūs nu­si­kal­tė­liai“.

Jie įsi­ti­ki­nę, kad kon­tro­lie­riaus dar­bą ga­li­ma dirb­ti ir ne­nu­si­žen­giant man­da­gaus el­ge­sio tai­syk­lėms – ne­ke­liant bal­so prieš tik­ri­na­muo­sius.

Bu­vo pa­ža­dė­ta į ar­ti­miau­sią po­sė­dį pa­si­kvies­ti sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos spe­cia­lis­tus.

 

Aiš­ki­no pro­gra­mą

 

As­bes­ti­nių me­džia­gų tu­rin­čių ga­mi­nių ša­li­ni­mo pro­gra­mos reg­la­men­tus su­pran­ta­mai pa­aiš­ki­no Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas V. Ta­raš­ke­vi­čius.

Ben­druo­me­nių ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­si­rin­ki­mus nu­tar­ta reng­ti kiek­vie­no mė­ne­sio tre­čio­sios sa­vai­tės tre­čia­die­nį. Iš vi­so nu­ma­ty­ti de­vy­ni, pa­lie­kant lie­pą atos­to­goms, o gruo­dį – ka­lė­di­nėms šven­tėms.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)