Spausdinti šį puslapį

Bėgikų virtinė sujungė Baltijos šalis

Juo­do­jo kas­pi­no die­na pa­žy­mė­ta tra­di­ci­niu XXI tarp­tau­ti­niu is­to­ri­niu, po­li­ti­niu, dva­si­niu, pa­trio­ti­niu, auk­lė­ja­mo­sios pa­gar­bos bė­gi­mu „Bal­ti­jos ke­lias“. Ja­me da­ly­va­vo Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos bė­gi­kai. Prie jų pri­si­jun­gė ir 15 uk­mer­giš­kių.

 

Li­gi­tos Juod­val­kie­nės nuotr. Il­ga­me­čiam Bal­ti­jos ke­lio bė­gi­kui Juo­zui Son­gai­lai su­ve­ny­rus įtei­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

Gy­vu žie­du tris kai­my­ni­nes ša­lis su­jun­gęs Bal­ti­jos ke­lias ta­po is­to­ri­ja – pir­mą kar­tą sa­vo vie­ny­bę ir so­li­da­ru­mą jų gy­ven­to­jai pa­ro­dė prieš 23 me­tus. Tuo­met lais­vės dai­nas jie dai­na­vo su­si­ki­bę už ran­kų. Nuo tol šį pa­sau­ly­je pre­ce­den­to ne­tu­rin­tį įvy­kį kas­met at­kar­to­ja bė­gi­kai. Be­si­keis­da­mi jie per tris die­nas įvei­kia 650 ki­lo­met­rų dis­tan­ci­ją.

Šią ak­ci­ją or­ga­ni­za­vu­si Lie­tu­vos bė­gi­mo aso­cia­ci­ja at­sto­vau­ti mū­sų ra­jo­nui pa­ti­kė­jo nuo­la­ti­niam Bal­ti­jos ke­lio bė­gi­mo da­ly­viui ma­ra­to­no bė­gi­kui Juo­zui Son­gai­lai. Prie jo pri­si­jun­gė gra­žus bū­re­lis sa­va­no­rių.

 

08-28-4_straipsnio_2_nuotr

Į ke­lią bė­gi­kus iš­ly­dė­jo pa­lai­ky­mo ko­man­da.


Vy­riau­siam bė­gi­kui Al­gir­dui Blauz­džiui šie­met su­kan­ka 80 me­tų. Jau­niau­siam Kle­vui Krau­ce­vi­čiui dar tik 11.

Uk­mer­giš­kiai į Bal­ti­jos ke­lio bė­gi­kų gre­tas įsi­lie­jo au­to­ma­gist­ra­lė­je prie Uk­mer­gės ir Šir­vin­tų ra­jo­nų ri­bos. At­bė­gu­sie­ji iš to­li­mes­nių ra­jo­nų čia ga­lė­jo at­si­gai­vin­ti mi­ne­ra­li­niu van­de­niu, sul­ti­mis, pa­si­stip­rin­ti vai­siais.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)