Spausdinti šį puslapį

Beglobius išgelbėtų globos namai

Sa­vi­val­dy­bė ne­se­niai nu­trau­kė su­tar­tį dėl be­glo­bių gy­vū­nų prie­žiū­ros su Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja. Uk­mer­gė­je iš­ki­lo bū­ti­ny­bė kuo sku­biau spręs­ti gy­vū­nų glo­bos na­mų stei­gi­mo klau­si­mą. Pa­tvir­ti­nus nau­ją­jį gy­vū­nų ap­sau­gos įsta­ty­mą, teks keis­ti sa­vi­val­dy­bė­je ga­lio­jan­čias tai­syk­les, to­le­ruo­jan­čias gy­vū­nų nai­ki­ni­mą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ei­tu­me į glo­bos na­mus...

Sa­vi­val­dy­bė­je ant­ra­die­nį įvy­kęs po­sė­dis – re­ak­ci­ja į ša­lies te­le­vi­zi­jo­se nu­skam­bė­ju­sį gy­vū­nų nai­ki­ni­mo skan­da­lą mū­sų ra­jo­ne.

Liu­di­nin­kų bei ra­jo­no ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jų tei­gi­mu, su gy­vū­nais bu­vo su­si­do­ro­ja­ma bru­ta­liais ir ne­le­ga­liais bū­dais. Jie bu­vo šau­do­mi net mies­to cen­tre, o kū­nai me­ta­mi į ne­ra­ki­na­mą duo­bę ne­to­li Uk­mer­gės esan­čia­me „Be­glo­bių gy­vū­nų pri­ėmi­mo punk­te“.

Su­tar­tis su Uk­mer­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja dėl be­glo­bių gy­vū­nų gau­dy­mo bei nai­ki­ni­mo bu­vo su­da­ry­ta prieš dve­jus me­tus. Pa­gal ją, drau­gi­jai, į se­niū­ni­ją pri­sta­čiu­siai šuns ar ka­tės ga­lū­nę, bu­vo mo­ka­ma nuo 60 iki 80 li­tų. Nuo pra­ėju­sių me­tų pra­džios iki šių me­tų ba­lan­džio ra­jo­ne uti­li­zuo­ti 252 gy­vū­nai.

 

Spren­di­mas – kol kas po­pie­ri­nis

 

Po­sė­dy­je da­ly­va­vę ra­jo­no, po­li­ci­jos, mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos, vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro va­do­vai, se­niū­nai iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu. Iš­klau­sy­ti ir gy­vū­nų glo­bos or­ga­ni­za­ci­jos VšĮ „Penk­ta ko­ja“ di­rek­to­rės Ag­nės Vo­loc­ky­tės pa­mąs­ty­mai.

Be­veik vien­bal­siai nu­tar­ta – glo­bos na­mai Uk­mer­gei rei­ka­lin­gi. Ta­čiau iš­ru­tu­lio­ti jų fi­nan­sa­vi­mo, tei­si­nio pa­grin­di­mo bei gy­vū­nų prie­žiū­ros ir iš­lai­ky­mo spren­di­mo kol kas ne­si­ryž­ta.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys pri­mi­nė apie nu­skam­bė­ju­sį skan­da­lą ir pa­ra­gi­no ieš­ko­ti kon­struk­ty­vių spren­di­mų.  Jis ma­no, kad čia ini­cia­ty­vos tu­rė­tų im­tis ra­jo­no ver­sli­nin­kai, ta­čiau sa­vi­val­dy­bė „kaž­kiek pri­si­dės prie to pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka“. Pa­sak di­rek­to­riaus, iki šiol spren­džiant be­glo­bių gy­vū­nų klau­si­mą ne vis­kas bu­vo da­ro­ma tik blo­gai: „Ra­jo­ne pa­da­ry­ta ir daug nau­din­gų da­ly­kų.“

Vis tik su­tar­tis dėl be­glo­bių gy­vū­nų prie­žiū­ros ge­gu­žės 5 die­ną bu­vo nu­trauk­ta. Pa­sak ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko Ro­lan­do Kiš­kio, vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, at­lie­ka­mi in­for­ma­ci­jos pa­tik­ri­ni­mai.

 

Gy­vū­nas – ne žais­liu­kas

 

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas ti­ki­no nė­ra gir­dė­jęs ar ga­vęs pa­reiš­ki­mų raš­tu, kad be­glo­biai gy­vū­nai mū­sų ra­jo­ne bū­tų šau­do­mi. „Nors pas­ta­rai­siais me­tais pa­lai­dų šu­nų ir ka­čių ge­ro­kai su­ma­žė­jo, be­glo­biai gy­vū­nai dar iš­lie­ka ne­ma­ža pro­ble­ma. Ne­re­tai įsi­gy­ja­mas gy­vū­no jau­nik­lis kaip žais­liu­kas vai­kui. Šei­mi­nin­kams pa­bo­dus, iš­me­ta­mas į gat­vę“, – kal­bė­jo jis.

Jei ra­jo­ne vyk­tų gy­vū­nų re­gist­ra­ci­ja, žy­mė­ji­mas, to­kių „iš­trė­mi­mų“ bū­tų kur kas ma­žiau. O su­ga­vus žy­mė­tą ke­tur­ko­jį, kaip ant del­no bū­tų ir jo šei­mi­nin­kas.

Kai ku­rios ki­tų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės yra įstei­gu­sios gy­vū­nų glo­bos na­mus, ki­tos kvie­čia į pa­gal­bą gy­vū­nų glo­bos ir kon­tro­lės tar­ny­bą „Nu­a­ras“.

 

Nai­kin­ti drau­džia­ma

 

Pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vęs Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Ri­čar­das Gleiz­nys įsi­ti­ki­nęs, kad ne kiek­vie­nuo­se na­muo­se tu­ri bū­ti šuo, bet kiek­vie­nas šuo tu­ri tu­rė­ti sa­vo na­mus.

Jau pa­reng­tas nau­jo Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­tas. Jis grei­tai bus svars­to­mas Sei­me. „Ja­me ra­šo­ma, kad gy­vū­nai ne­ga­li bū­ti žu­do­mi. Eu­ta­na­zi­ja ga­li bū­ti tai­ko­ma tik ta­da, jei jie nu­kar­šę, sun­kai ser­ga ar po trau­mos – kaip bū­das pa­leng­vin­ti kan­čias“, – aiš­ki­no  R. Gleiz­nys.

Pa­sak jo, tai dar kar­tą įro­do, kad glo­bos na­mų stei­gi­mas bū­ti­nas. Tai pa­dė­tų at­lik­ti gy­vū­nams ste­ri­li­za­ci­ją bei kast­ra­ci­ją. Šios pro­ce­dū­ros – pa­grin­di­nis ir hu­ma­niš­kiau­sias po­pu­lia­ci­jos ma­ži­ni­mo bū­das. Ne ką ma­žiau svar­bu gy­dy­ti nuo pa­ra­zi­tų – tai sun­kias pa­sek­mes žmo­nėms su­ke­lian­čių li­gų pre­ven­ci­ja.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­jos Ele­nos Mi­ri­na­vi­čie­nės nuo­mo­ne, gy­vū­nų re­gist­ra­ci­ja pa­dė­tų su­rink­ti lė­šų gy­vū­nų ve­džio­ji­mo aikš­te­lių įren­gi­mui.

 

Ir sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las...

 

Uk­mer­gės ra­jo­no gy­vū­nų glo­bos pir­mi­nin­kas Sta­sys Ba­raus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad gy­vū­nų glo­bos na­mų fi­nan­sa­vi­mu tu­ri rū­pin­tis val­diš­kos ins­ti­tu­ci­jos. „Aš, kaip ver­sli­nin­kas, no­rė­čiau bū­ti tik­ras, kad steigdamas globos namus, in­ves­ta­vęs sa­vo pi­ni­gus, tu­rė­čiau ga­ran­ti­jas, kad po me­tų ar ki­tų ra­jo­no val­džios po­žiū­ris ne­pa­si­keis ir ji ne­su­da­rys su­tar­ties su ki­ta įmo­ne“, – sa­ko jis. Įsi­ti­ki­nęs, kad su­tar­tis su ver­sli­nin­kais, stei­gian­čiais gy­vū­nų glo­bos na­mus, tu­rė­tų bū­ti il­ga­lai­kė.

S. Ba­raus­kas ma­no, kad jei bus skel­bia­mas kon­kur­sas dėl glo­bos na­mų stei­gi­mo, kaip bū­ti­ną są­ly­gą rei­kia įtrauk­ti kai ku­riuos punk­tus. Vie­nas jų – pa­slau­gas siū­lan­tis ju­ri­di­nis as­muo tu­ri tu­rė­ti pa­ruoš­tus ap­tva­rus gy­vū­nų lai­ky­mui. „O ne vie­ną ap­tva­rą žu­dy­mui ir duo­bę, kaip                                                                                           yra da­bar“, – sa­ko jis.

Ben­dra­dar­biau­ti su Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­be pa­si­siū­lė gy­vū­nų glo­bos or­ga­ni­za­ci­ja „Penk­ta ko­ja“. Jos di­rek­to­rė Ag­nė Vo­loc­ky­tė tei­gia, kad de­šimt šios or­ga­ni­za­ci­jos na­rių dir­ba be at­ly­gio, ne­re­mia­mi val­džios, bet su­lau­kian­tys au­kų iš gy­ven­to­jų.

Svar­biau­sia, pa­sak jos, su­ras­ti glo­bos na­mams pa­tal­pas. No­rin­čio prie to pri­si­dė­ti sa­va­no­riš­kais ir vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais jau­ni­mo tu­rė­tų at­si­ras­ti ir Uk­mer­gė­je. No­rin­tie­siems pa­si­da­lin­ti min­ti­mis gy­vū­nų glo­bos klau­si­mu ar iš­ki­lus pro­ble­mų, ji siū­lo skam­bin­ti jai te­le­fo­nu 8 685 42471.

 

Tai­syk­lių for­mu­luo­tės – už įsta­ty­mo

 

Mies­to se­niū­nas S. Jac­kū­nas pri­pa­žįs­ta, kad šiuo me­tu be­glo­bių gy­vū­nų klau­si­mas ra­jo­ne lie­ka at­vi­ras. Ar gat­vė­se nuo šiol bū­riais slan­kios pa­lai­di šu­nys ir ka­tės?  Kiek lai­ko gu­lės ant ša­li­gat­vio ma­ši­nos par­trenk­to gy­vū­no gai­še­na ir kas jas pri­va­lo rink­ti? Jis pri­si­pa­ži­no ne­ži­nąs, ką at­sa­ky­ti į šiuos klau­si­mus ir ti­ki­si, kad gy­vū­nų glo­bos na­mų klau­si­mas bus iš­spręs­tas kuo ope­ra­ty­viau.

Tuo tar­pu ra­jo­ne ga­lio­jan­čių Gy­vū­nų lai­ky­mo tai­syk­lių „Be­na­mių (be­glo­bių) gy­vū­nų gau­dy­mas ir nai­ki­ni­mas“ punk­te tei­gia­ma, kad be­na­mių (be­glo­bių) gy­vū­nų gau­dy­mą or­ga­ni­zuo­ja se­niū­nai. Taip pat tai­syk­lė­se  ra­šo­ma, kad už­mig­dy­tus (nu­ma­rin­tus) be­na­mius gy­vū­nus uti­li­zuo­ja be­na­mių (be­glo­bių) gy­vū­nų ka­ran­ti­na­vi­mo tar­ny­ba.

Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas R. Gleiz­nys sa­ko, kad įsi­ga­lio­jus nau­jam Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mui, ku­ria­me gy­vū­nų žu­dy­mas drau­džia­mas, sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­tas tai­syk­les bei kai ku­rias for­mu­luo­tes rei­kės keis­ti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)